Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2018 on 230 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista sekä valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista. Vuoden 2018 korkokate on 697 milj. euroa (2017: 567 milj. euroa). Rahapoliittisten omaisuuserien osto-ohjelmien netto-ostot jatkuivat vuoden 2018 loppuun saakka, ja pankkijärjestelmän likviditeetti kasvoi. Korkokatetta kasvattivat pääasiassa liikepankkien tekemät keskuspankkitalletukset, joista pankeilta peritään negatiivista korkoa. Valuuttamääräiset korkotuotot kasvattivat rahoitusvarallisuuden korkotuottoja, mutta euromääräiset korkotuotot supistuivat edellisestä vuodesta.

Suomen Pankki kattaa tuotoillaan toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut ilman setelihankintoja ja ylimääräistä eläkerahastomaksua ovat 97 milj. euroa (2017: 90 milj. euroa).