Milj. euroa 1.1.−31.12.2018 1.1.−31.12.2017
1 Korkotuotot 724 617
2 Korkokulut -27 -50
3 KORKOKATE 697 567
4 Valuuttakurssierot 11 41
5 Arvopapereiden hintaerot -90 19
6 Valuuttojen ja arvopapereiden arvostustappiot -31 -44
7 Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos 41 -16
RAHOITUSKATE 628 567
8 Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista -4 -3
9 Rahoitustulon netto-osuus -242 -264
10 Varaus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta -2 -1
11 Osuus EKP:n voitosta 5 4
12 Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista 25 22
KESKUSPANKKIERIEN KATE 410 325
13 Muut tuotot 35 30
Toimintakulut -109 -97
14 Henkilöstökulut -48 -47
15 Eläkerahastomaksu -10
16 Hallinnolliset kulut -38 -32
17 Poistot käyttöomaisuudesta -12 -11
18 Setelien hankintakulut -2 -6
19 Muut kulut -0 -0
TOIMINNALLINEN TULOS 335 258
Eläkerahaston tulos
20 Eläkerahaston tuotot 30 31
21 Eläkerahaston kulut -30 -31
22 Varausten muutos -105 -102
23 TILIKAUDEN TULOS 230 156