Suomen Pankin sijoitustoiminnan tavoitteena on täyttää keskuspankille asetetut vaatimukset varallisuuden likvidiydestä, turvallisuudesta ja tuotosta. Pankki huomioi tavoitteisiin pyrkiessään sijoitustoiminnan riskit ja vastuullisuusnäkökulmat.

Suomen Pankin sijoitustoiminta turvaa rahoitusvarallisuuden arvon ja kyvyn tukea pankkijärjestelmän maksuvalmiutta tarvittaessa. Suomen Pankin vakavaraisuus riittää kattamaan sen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat riskit.

Vuonna 2018 Suomen Pankin rahoitusvarallisuus oli noin 11,5 mrd. euroa. Se koostui suorista valuutta- ja euromääräisistä korkosijoituksista, osake- ja kiinteistörahastosijoituksista, kultavarannosta sekä Kansainvälisen valuuttarahaston erityisten nosto-oikeuksien määräisistä eristä (SDR).

Ympäristökysymykset ja sosiaalinen vastuu näkyvät toiminnassa

Suomen Pankki huomioi sijoitustoiminnassaan ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät kysymykset. Vuonna 2018 Pankki otti käyttöön päivitetyn vastuullisen sijoitustoiminnan strategian. Se myös osallistuu aktiivisesti aihepiirin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomen Pankin oman toiminnan suurin ympäristörasitus syntyy kiinteistöistä, rahahuollosta ja matkustamisesta. Päästöjä on saatu pienemmäksi muuttamalla toimintatapoja ja uudistamalla teknologiaa. Lisäksi Suomen Pankki on aloittanut ympäristöyhteistyön Euroopan muiden keskuspankkien kanssa.

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit on tunnustettava ja tunnistettava

Ilmastonmuutoksen aiheuttamia rahoitusvakausriskejä on kahdenlaisia: sään ääri-ilmiöiden synnyttämät aineelliset tappiot ja suuripäästöisten liiketoimintamallien poistumisen aiheuttamat siirtymäriskit. Vuonna 2018 Suomen Pankki liittyi keskuspankkien ja valvontaviranomaisten verkostoon, jonka tavoitteena on tunnistaa ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja lisätä kestävän rahoituksen edellytyksiä.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin varallisuuden hallinta