Suomen Pankin tavoitteena on olla yksi EU-maiden tehokkaimmista keskuspankeista. Sen saavuttaminen vaatii määrätietoista talousohjausta ja henkilöstösuunnittelua. Pankki arvioi investointeja kustannusten, laadullisten hyötyjen ja operatiivisten riskien näkökulmasta.

Vuonna 2018 Suomen Pankin toimintakulut olivat 91,3 milj. euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 81,8 milj. euroa.

Suomen Pankki lahjoitti vuonna 2018 Helsingin yliopiston Helsinki Graduate School of Economics -rahaston yhteyteen perustetulle uudelle rahastolle 2,5 milj. euroa. Rahaston varoilla rahoitetaan makrotaloustieteen professuuri.

Toimintakulubudjetin tuottoja kertyi 13,8 milj. euroa. Nettomääräisesti Suomen Pankin kulujen loppusumma oli 77,5 milj. euroa (tarkemmat tiedot kustannuksista ja budjetista, ks. taulukko). Investoinnit olivat 8,9 milj. euroa.

Syksyllä 2018 laadittiin Suomen Pankin budjetit vuosiksi 2019–2021, ja näistä johtokunta vahvisti vuoden 2019 budjetin. Vuosien 2020–2021 budjetit se vahvistaa myöhemmin.

Operatiivisia kustannuksia ja budjetteihin sisältyviä toiminnan kustannustavoitteita seurataan neljännesvuosittain. Johtokunta arvioi tämän budjettiseurannan avulla toimintaa ja kustannustehokkuutta.

Eläkerahaston budjetti

Vuoden 2018 aikana eläkerahaston toteutuneet toimintakulut olivat 29,6 milj. euroa. Edellisenä vuonna toimintakuluja kertyi 29,0 milj. euroa. Tästä suurin kuluerä olivat maksetut eläkkeet, joita kertyi 27,6 milj. euroa.

Eläkerahastolle maksettiin 10,0 milj. euron ylimääräinen eläkerahastomaksu. Toiminnallisia tuottoja sille kertyi vuoden aikana 22,0 milj. euroa (taulukko). Eläkerahasto julkaisee toiminnastaan oman vuosikertomuksensa.

Finanssivalvonnan budjetti

Suomen Pankin johtokunta vahvistaa Finanssivalvonnan budjetin. Vuonna 2018 Finanssivalvonnan toimintakulut olivat 29,9 milj. euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 25,6 milj. euroa.

Tuottoja kertyi yhteensä 29,9 milj. euroa, josta valvonta- ja toimenpidemaksujen osuus oli 27,7 milj. euroa ja Suomen Pankin rahoitusosuus 1,5 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 2,1 milj. euroa. Ylijäämä otetaan huomioon seuraavan tilikauden valvonta- ja toimenpidemaksuja määriteltäessä (taulukko).

Vuoden 2018 investoinnit olivat 1,7 milj. euroa. Finanssivalvonta tekee vuosittaisesta toiminnastaan oman toimintakertomuksensa.

Taulukko 1.
Suomen Pankki Toteutunut
2018
Milj. euroa
Budjetti
2019
Milj. euroa
1. Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut 39,4 33,7
Henkilöstösidonnaiset kulut 2,6 3,4
Muut kulut 30,0 30,5
POISTOT 10,6 8,6
Yhteensä 82,6 76,2
Setelien hankinta 2,1 5,7
Pankkipalvelumaksut 6,6 7,1
Toimintakulut yhteensä 91,3 89,0
TUOTOT
Pankkipalvelutuotot 2,6 2,6
Kiinteistöjen tuotot 5,6 5,6
Muut tuotot 0,5 0,5
Palvelut Finanssivalvonnalle 5,1 5,9
Tuotot yhteensä 13,8 14,6
Netto 77,5 74,4
2. Investoinnit
Kiinteistöinvestoinnit 5,7 6,0
Pääkonttorikiinteistöt 0,6 1,3
Vantaan kiinteistö 5,1 4,7
Muut kiinteistöt 0,0 0,0
IT-laitteet ja ohjelmistot 2,6 4,2
Rahankäsittelykoneet 0,1 0,0
Turvallisuuslaitteet 0,5 1,3
Muut 0,0 0,0
Investoinnit yhteensä 8,9 11,6
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 2.
Eläkerahasto Toteutunut
2018
Milj. euroa
Budjetti
2019
Milj. euroa
1. Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut 0,0 0,1
Eläkerahastotoiminnan kulut 0,5 0,5
Eläkerahaston kiinteistökulut 0,5 0,5
POISTOT 0,9 0,9
ELÄKKEET
Maksetut eläkkeet 27,6 27,6
Kulut yhteensä 29,6 29,6
TUOTOT
Työeläkemaksut 20,4 11,9
Sisäiset vuokrat 1,6 1,7
Tuotot yhteensä 22,0 13,6
Netto 7,5 16,0
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 3.
Finanssivalvonta Toteutunut
2018
Milj. euroa
Budjetti
2019
Milj. euroa
1. Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut 18,6 21,4
Henkilösidonnaiset kulut 1,0 1,7
Muut kulut 4,1 5,2
POISTOT 1 1,1
PALVELUT SUOMEN PANKILTA 5,1 5,9
Toimintakulut yhteensä 29,9 35,2
TOIMINNAN RAHOITUS
Valvontamaksut 26,3 29,3
Toimenpidemaksut 1,4 1,5
SP:n rahoitusosuus 1,5 1,8
Edellisen kauden yli-/alijäämä 2,7 2,7
Tuotot yhteensä 32,0 35,2
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä 2,1 0
Pyöristyksen vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.


Seuraava artikkeli

Päästöjen vähentämistä ja ympäristöyhteistyötä