Vastaavaa

1. Kulta ja kultasaamiset

Suomen Pankilla on 1 576 487 troyunssia kultaa (1 troyunssi = 31,103 g), joka on tilinpäätöksessä arvostettu markkinahintaan. Vuoden 1999 alussa Suomen Pankki, kuten muutkin eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit, siirsi noin 20 % kullastaan EKP:lle.

Kulta 31.12.2019 31.12.2018
Määrä (milj. troyunssia) 1,6 1,6
Hinta troyunssilta (EUR) 1 354,1 1 121,0
Arvo markkinahintaan (milj. EUR) 2 134,7 1 767,2
Markkina-arvon muutos (milj. EUR) 367,5 61,6

2. Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Tase-erässä ovat valuuttavarantoon luettavat valuuttasaamiset euroalueen ulkopuolelta sekä SDR-määräiset saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).

2.1 Saamiset kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) eriteltyinä 31.12.2019 31.12.2018
Milj. EUR Milj. SDR Milj. EUR Milj. SDR
Varanto-osuus IMF:ssä 494,5 400,7 417,9 343,8
Erityiset nosto-oikeudet 1 387,5 1 124,5 1 363,4 1 121,8
Muut saamiset IMF:ltä 79,0 64,3 124,0 102,0
Yhteensä 1 961,0 1 589,5 1 905,3 1 567,6
Euron ja SDR:n välisen kurssin kehitys tilikausina 2018 ja 2019 2019 2018
Maaliskuun loppu 0,8092 0,8474
Kesäkuun loppu 0,8186 0,8282
Syyskuun loppu 0,7996 0,8297
Joulukuun loppu 0,8104 0,8228

Suomen jäsenosuuden kokonaismäärä valuuttarahastossa on 2 410,6 milj. SDR. Varanto-osuus on se osuus Suomen Pankin jäsenosuudesta, joka on maksettu IMF:lle valuuttana. Toinen osa jäsenosuudesta on maksettu aikoinaan markkoina. Tämän osan valuuttarahasto on lainannut takaisin Suomen Pankille. Markkoina maksetun jäsenosuuden nettovaikutus Suomen Pankin taseessa on nolla, sillä edellä mainittu saaminen ja velka ovat samassa tase-erässä.

Suomen Pankin erityisten nosto-oikeuksien (Special Drawing Rights, SDR) määrä on 1 387,5 milj. euroa. Erityiset nosto-oikeudet ovat IMF:n luomaa valuuttavarantoa, jonka rahasto on jakanut jäsenmailleen. Erityisiä nosto-oikeuksia käytetään valuuttakaupoissa normaalien valuuttojen tapaan. Erän arvo muuttuu valuuttarahaston jäsenmaiden välisten valuuttakauppojen seurauksena. Lisäksi erän suuruuteen vaikuttavat saadut ja maksetut korot sekä voitto-osuus IMF:ssä.

Yhteensä Suomen Pankin saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta ovat 1 961,0 milj. euroa.

2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Tase-erä sisältää valuuttamääräiset talletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta eriteltyinä 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Talletukset 101,5 108,3 -6,8
Kuponkipaperit 4 954,4 4 408,0 546,4
Diskonttopaperit 2,9 2,9
Muut saamiset 911,8 694,4 217,4
Yhteensä 5 970,6 5 210,8 759,8
Euroalueen ulkopuolisten valuuttamääräisten arvopapereiden valuuttajakauma
31.12.2019 31.12.2018
Valuutta Milj. EUR % Milj. EUR %
Englannin punta 490,1 9,9 463,4 10,5
Yhdysvaltain dollari 4 279,9 86,3 3 773,0 85,6
Japanin jeni 187,2 3,8 171,6 3,9
Yhteensä 4 957,3 100,0 4 408,0 100,0
Euroalueen ulkopuolisten valuuttamääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2019 31.12.2018
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 759,0 15,3 657,0 14,9
Yli 1 vuosi 4 198,3 84,7 3 751,0 85,1
Yhteensä 4 957,3 100,0 4 408,0 100,0

3. Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Tase-erässä ovat valuuttamääräiset talletukset ja arvopaperit sekä muut valuuttamääräiset saamiset euroalueelta.

Euroalueen sisäiset valuuttamääräiset saamiset eriteltyinä 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Kuponkipaperit 332,8 538,0 -205,2
Muut saamiset -8,1 -59,7 51,6
Yhteensä 324,7 478,3 -153,6
Euroalueen sisäisten valuuttamääräisten arvopapereiden valuuttajakauma
31.12.2019 31.12.2018
Valuutta Milj. EUR % Milj. EUR %
Englannin punta 185,8 55,8 146,5 27,2
Yhdysvaltain dollari 147,0 44,2 391,5 72,8
Yhteensä 332,8 100,0 538,0 100,0
Euroalueen sisäisten valuuttamääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2019 31.12.2018
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 124,6 37,4 322,0 59,8
Yli 1 vuosi 208,2 62,6 216,0 40,2
Yhteensä 332,8 100,0 538,0 100,0

4. Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Tase-erä sisältää euroalueen ulkopuolisia eurotalletuksia, euroalueen ulkopuolella liikkeeseen laskettuja arvopapereita sekä muita euromääräisiä saamisia.

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Talletukset 19,1 -19,1
Kuponkipaperit 226,8 753,9 -527,1
Muut saamiset 4,4 -4,4
Yhteensä 226,8 777,3 -550,5
Euroalueen ulkopuolisten euromääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2019 31.12.2018
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 47,0 20,7 282,4 37,5
Yli 1 vuosi 179,8 79,3 471,4 62,5
Yhteensä 226,8 100,0 753,9 100,0

5. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

Tase-erä sisältää rahapolitiikassa käytettävät instrumentit, joiden avulla Suomen Pankki toteuttaa rahapolitiikkaa osana eurojärjestelmää. Erä muodostuu korkoa sisältävistä luotoista suomalaisille luottolaitoksille, ja sen suuruus määräytyy suomalaisten luottolaitosten likviditeetintarpeen perusteella.

Koko eurojärjestelmän saamiset rahapoliittisista operaatioista ovat 624 233 milj. euroa, josta Suomen Pankin taseessa on 4 648,3 milj. euroa. Perussäännön artiklan 32.4 mukaisesti eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit jakavat rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät riskit, mikäli ne toteutuvat, täysimääräisesti ja suhteessa osuuksiinsa EKP:n merkityn pääoman jakoperusteesta. Tappioita voi syntyä ainoastaan, jos vastapuoli menee vararikkoon eikä kyseisen vastapuolen toimittamien vakuuksien realisointi tuota riittävästi varoja. Riskejä, jotka aiheutuvat mahdollisista kansallisten keskuspankkien harkinnanvaraisesti hyväksymistä erityisvakuuksista, ei EKP:n neuvoston päätöksen nojalla jaeta.

5.1 Perusrahoitusoperaatiot

Perusrahoitusoperaatiot ovat viikoittain toteutettavia likviditeettiä lisääviä käänteisoperaatioita, joiden maturiteetti on yksi viikko. Ne toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina. Perus­rahoitusoperaatiot ovat keskeisessä osassa pyrittäessä vaikuttamaan korkoihin ja hallitsemaan markkinoiden likviditeettitilannetta sekä viestittäessä rahapolitiikan mitoituksesta.

5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

Näissä operaatioissa vastapuolille tarjotaan pitempiaikaista rahoitusta. Vuonna 2019 pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita toteutettiin yhden pitoajanjakson mittaisina sekä 3–48 kuukauden mittaisina. Operaatiot toteutettiin kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksyttiin täysimääräisesti.

EKP:n neuvosto päätti vuonna 2016 toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO II), johon sisältyi neljä operaatiota. Operaatioiden maturiteetti on neljä vuotta, ja rahoitusta oli mahdollista alkaa maksaa takaisin kahden vuoden jälkeen. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti vuonna 2019 kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO III), johon sisältyy seitsemän neljännesvuosittain toteutettavaa operaatiota. Niiden maturiteetti on kolme vuotta, ja rahoitusta on mahdollista alkaa maksaa takaisin kahden vuoden jälkeen. EKP:n neuvoston päätösten mukaan kolmannen sarjan rahoitusoperaatioihin sovellettava lopullinen korko voi olla alimmillaan kunkin operaation voimassaoloajalta laskettu keskimääräinen talletuskorko. Koska lopullinen korko selviää vasta vuonna 2021 eikä sitä voi luotettavasti ennakoida, korkona vuodelta 2019 on käytetty varovaisuusperiaatteen mukaisesti talletusmahdollisuuden korkoa.

5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisillä hienosäätöoperaatioilla pyritään hallitsemaan markkinoiden likviditeettitilannetta ja vaikuttamaan korkoihin. Niiden tarkoituksena on erityisesti tasoittaa markkinoiden odottamattomien heilahtelujen vaikutusta korkoihin. Näitä operaatioita toteutetaan tarvittaessa.

5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot

Käänteiset rakenteelliset operaatiot ovat vakiohuutokauppoina toteutettavia käänteisiä avomarkkinaoperaatiota, joiden avulla eurojärjestelmä voi säädellä rakenteellista likviditeetti­asemaansa rahoitussektoriin nähden.

5.5 Maksuvalmiusluotot

Maksuvalmiusluoton avulla vastapuolet voivat saada kansallisilta keskuspankeilta yön yli -likviditeettiä ennalta määrätyllä korolla hyväksyttyjä vakuuksia vastaan. 

5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

Erä sisältää vastapuolille suoritetut käteismaksut tilanteissa, joissa vastapuolen toimittamien vakuuksien markkina-arvo ylittää määritetyn kynnysarvon eli avoinna olevista rahapoliittisista operaatioista aiheutuvan tarpeen.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 31.12.2019
Milj. EUR
31.12.2018
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Perusrahoitusoperaatiot
Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 4 648,3 8 648,3 -4 000,0
Käänteiset hienosäätöoperaatiot
Käänteiset rakenteelliset operaatiot
Maksuvalmiusluotot
Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot
Yhteensä 4 648,3 8 648,3 -4 000,0

6. Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

Tase-erässä ovat eurotalletukset sekä tilit euroalueen luottolaitoksissa.

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31.12.2019 31.12.2019 Muutos
Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Sekkitilit 0,6 0,0 0,5
Takaisinmyyntisopimukset
Hätärahoituksena annettu maksuvalmiusapu
Muut saamiset 3,8 -3,8
Yhteensä 0,6 3,8 -3,3

EKP:n neuvosto päätti 17.5.2017 julkistaa hätärahoitusta koskevan sopimuksen EKP:n verkko­sivuilla avoimuuden lisäämiseksi. Sopimus korvaa verkkosivuilla hätärahoitusta koskevan menettelykuvauksen, joka julkistettiin lokakuussa 2013. Sopimuksen julkistamisesta kertova lehdistötiedote on luettavissa osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.pr170619.en.html.

7. Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

Jotta rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit voidaan ilmoittaa erikseen, erä ”Euromääräiset arvopaperit euroalueelta” on jaettu kahteen osaan: ”Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit” ja ”Muut arvopaperit”.

7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

31.12.2019 erään sisältyivät arvopaperit, jotka Suomen Pankki on hankkinut osana kolmea katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaaPäätös EKP/2009/16, tehty 2 päivänä helmikuuta 2009, katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18); päätös EKP/2011/17, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011, katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 297, 16.11.2011, s. 70) sekä päätös EKP/2014/40, annettu 15 päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22), arvopaperimarkkinoita koskevaa ohjelmaa (SMP)Päätös EKP/2010/5, annettu 14 päivänä toukokuuta 2010, arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta, (EUVL L 124, 20.5.2010, s. 8), julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmaa (PSPP)Päätös EKP/2015/10, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla (EUVL L 121, 14.5.2015, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna. ja yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmaa (CSPP)Päätös EKP/2016/16, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2016, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 28).

Ensimmäisessä katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa (CBPP1) joukkolainaostot saatiin päätökseen 30.6.2010, ja toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP2) päättyi 31.10.2012. EKP:n neuvosto päätti lopettaa ostot arvopaperimarkkinoita koskevassa ohjelmassa (SMP) 6.9.2012.

Eurojärjestelmä aloitti 1.11.2019 uudelleen arvopaperien nettomääräiset ostot omaisuuserien osto-ohjelmassa. Omaisuuserien osto-ohjelman muodostavat kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3), omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma (ABSPP), julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (PSPP) sekä yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma (CSPP). Osto-ohjelmista kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla (https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html). Ostoja tehdään keskimäärin 20 mrd. eurolla kuukaudessa. Kymmenen kuukauden ajan (vuoden 2018 lopusta) eurojärjestelmä oli ainoastaan sijoittanut uudelleen omaisuuserien erääntymisen vuoksi takaisin maksetun pääoman. EKP:n neuvosto odottaa ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa. Myös pääoman uudelleensijoituksia aiotaan jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

Osto-ohjelmissa hankitut arvopaperit arvostetaan jaksotetun hankintahinnan perusteella ja vähennettynä mahdollisella arvon alentumisella (ks. tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kohta ”Arvopapereiden arvostus- ja jaksotusperiaatteet”).

Seuraavassa on esitetty Suomen Pankin hallussa olevien arvopaperien jaksotettu hankintahinta sekä vertailun vuoksi myös niiden markkina-arvo, jota ei kirjata taseeseen eikä tuloslaskelmaan.Markkina-arvot ovat suuntaa-antavia ja perustuvat markkinahintoihin. Jos markkinahintaa ei ole saatavilla, markkina-arvo on arvioitu eurojärjestelmän sisäisiä malleja käyttäen.

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Milj. EUR
Tasearvo
Milj. EUR
Markkina-arvo
Milj. EUR
Tasearvo
Milj. EUR
Markkina-arvo
Milj. EUR
Tasearvo
Milj. EUR
Markkina-arvo
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP1)
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP2) 15,0 16,2 97,0 99,0 -82,1 -82,8
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3) 7 409,2 7 563,2 6 697,3 6 760,2 711,9 803,0
Arvopaperimarkkinoita koskeva ohjelma (SMP) 617,4 668,5 1 079,9 1 159,3 -462,5 -490,8
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (PSPP valtio) 28 629,7 30 038,8 28 308,3 28 673,0 321,4 1 365,8
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (ns. PSPP supra) 3 017,0 3 176,6 3 175,9 3 194,1 -158,8 -17,5
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma (CSPP) 6 257,9 6 491,5 6 137,3 6 080,9 120,6 410,6
Yhteensä 45 946,2 47 954,8 45 495,6 45 966,5 450,6 1 988,3

EKP:n neuvosto arvioi osto-ohjelmissa hankittuihin arvopapereihin liittyvät taloudelliset riskit säännöllisesti. Vuosittaiset arvonalentumistestit tehdään vuoden lopun tietojen perusteella, ja ne hyväksyy EKP:n neuvosto. Testeissä arvioidaan ohjelmakohtaisesti tapahtumia, jotka voivat johtaa arvopaperien arvon alentumiseen.

SMP-, CBPP3- ja CSPP-ohjelmissa sekä PSPP-ohjelman ostoissa monikansallisilta laitoksilta (ns. supra) hankituista arvopapereista mahdollisesti aiheutuvat tappiot jaetaan toteutuessaan EKPJ:n perussäännön artiklan 32.4 mukaisesti kokonaan eurojärjestelmän keskuspankkien kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta. CSPP-salkussa tehtyjen arvonalentumistestien perusteella EKP:n neuvosto katsoi aiheelliseksi pitää edelleen puskurin rahapoliittisista operaatioista vuonna 2019 aiheutuneiden luottoriskien varalta (ks. liitetietojen kohta ”Varaukset”).

CBPP3-ohjelmassa ostettuja arvopapereita koskevan vuoden 2019 lopun arvonalentumistestin yhteydessä EKP:n neuvosto totesi arvonalentumisriskiksi sen, että erään luottolaitoksen vuonna 2019 jatkuneet merkittävät taloudelliset vaikeudet olisivat saattaneet johtaa kyseisen laitoksen liikkeeseen laskemien arvopaperien arvon alentumiseen. Koska EKP:n neuvosto kuitenkin katsoi, että arvonalentumisriski ei ollut vaikuttanut odotettuihin tuleviin kassavirtoihin, Suomen Pankki ei kirjannut vuoden lopussa arvonalentumistappioita kyseisitä arvopapereista, jotka oli hankittu kolmannessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa. Myöskään muista ohjelmassa hankituista arvopapereista ei kirjattu arvonalentumistappioita.

Seuraavassa taulukossa esitetään ohjelmakohtaisesti eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien hallussa oleva ostettujen arvopaperien määrä ja niistä Suomen Pankin taseessa oleva osuus.

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit Eurojärjestelmän kansallisten
keskuspankkien hallussa
Suomen Pankin taseessa
31.12.2019
Milj. EUR
31.12.2018
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
31.12.2018
Milj. EUR
Arvopaperimarkkinoita koskeva ohjelma (SMP) 44 215,8 67 654,0 617,4 1 079,9
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3) 241 933,8 240 655,9 7 409,2 6 697,3
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (PSPP supra) 225 169,2 224 506,5 3 017,0 3 175,8
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma (CSPP) 184 505,4 178 050,3 6 257,9 6 137,3
Yhteensä 695 824,2 710 866,7 17 301,5 17 090,3

7.2 Muut arvopaperit

Tase-erä sisältää euroalueella liikkeeseen lasketut kuponki- ja diskonttopaperit sekä ­rahasto-osuudet.

Muut euroalueen sisäiset euromääräiset arvopaperit eriteltyinä 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Kuponkipaperit 528,7 1 554,1 -1 025,4
Diskonttopaperit 110,0 377,1 -267,1
Rahastosijoitukset 1 204,0 755,4 448,6
Yhteensä 1 842,7 2 686,6 -843,9
Muiden euroalueen sisäisten euromääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika 31.12.2019 31.12.2018
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 233,2 36,5 1 210,3 62,7
Yli 1 vuosi 405,4 63,5 720,9 37,3
Yhteensä 638,7 100,0 1 931,2 100,0

Rahastosijoitusten kasvusta 72,4 milj. euroa liittyy kiinteistörahastojen siirtoon tase-erästä 9 ”Muut saamiset” (osakkeet ja osuudet).

8. Eurojärjestelmän sisäiset saamiset

8.1 Osuudet EKP:ssä

EKP:n pääomaan sovellettava jakoperuste 31.12.2018 asti, % 1.1.2019 alkaen, %
Belgian keskuspankki 2,4778 2,5280
Saksan keskuspankki 17,9973 18,3670
Viron keskuspankki 0,1928 0,1968
Irlannin keskuspankki 1,1607 1,1754
Kreikan keskuspankki 2,0332 1,7292
Espanjan keskuspankki 8,8409 8,3391
Ranskan keskuspankki 14,1792 14,2061
Italian keskuspankki 12,3108 11,8023
Kyproksen keskuspankki 0,1513 0,1503
Latvian keskuspankki 0,2821 0,2731
Liettuan keskuspankki 0,4132 0,4059
Luxemburgin keskuspankki 0,2030 0,2270
Maltan keskuspankki 0,0648 0,0732
Alankomaiden keskuspankki 4,0035 4,0677
Itävallan keskuspankki 1,9631 2,0325
Portugalin keskuspankki 1,7434 1,6367
Slovenian keskuspankki 0,3455 0,3361
Slovakian keskuspankki 0,7725 0,8004
Suomen Pankki 1,2564 1,2708
Eurojärjestelmä yhteensä 70,3915 69,6176
Bulgarian keskuspankki 0,8590 0,8511
Tsekin keskuspankki 1,6075 1,6172
Tanskan keskuspankki 1,4873 1,4986
Kroatian keskuspankki 0,6023 0,5673
Unkarin keskuspankki 1,3798 1,3348
Puolan keskuspankki 5,1230 5,2068
Romanian keskuspankki 2,6024 2,4470
Ruotsin keskuspankki 2,2729 2,5222
Englannin Pankki 13,6743 14,3374
Euroalueeseen kuulumattomat kansalliset keskuspankit yhteensä 29,6085 30,3824
Yhteensä 100,0000 100,0000

EKPJ:n perussäännön artiklan 28 nojalla ainoastaan EKPJ:n kansalliset keskuspankit voivat merkitä EKP:n pääomaa. Merkinnässä sovellettavat osuudet määritetään EKPJ:n perussäännön artiklan 29 mukaisesti, ja ne tarkistetaan joka viides vuosi tai aina, kun EKPJ:n kokoonpanon muuttuu.

Suomen Pankin taseessa tähän erään sisältyvät i) kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n merkitystä pääomasta, ii) nettomäärät, jotka Suomen Pankki on maksanut, koska sen osuus EKP:n oman pääoman arvosta on suurentunut kaikkien EKP:n pääoman jakoperusteen aiempien tarkistusten seurauksena, ja iii) EKPJ:n perussäännön artiklan 48.2 mukaiset osuudet.

1.1.2019 viisivuotistarkastelun yhteydessä Suomen Pankin osuus EKP:n pääomasta kasvoi 1,2564 prosentista 1,2708 prosenttiin ja tase-erä 8.1 ”Osuudet EKP:ssä” kasvoi 144,3 milj. eurosta 159,1 milj. euroon.

8.2 Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset -erä sisältää Suomen Pankin EKP:lle siirtämän valuuttavaranto-osuuden. Siirto tehtiin eurojärjestelmään siirtymisen yhteydessä. Saaminen on euromääräinen, ja sen arvo perustuu saamisen arvoon siirtohetkellä. Saamisille maksetaan viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa, joka lasketaan päivittäin, lukuun ottamatta korotonta kultavarantoa.

1.1.2019 päivitetty EKP:n pääoma-avain aiheutti tarpeen muuttaa myös Suomen Pankin EKP:lle siirtämää valuuttavarannon määrää. Koska Suomen Pankin osuus EKP:n merkitystä pääomasta kasvoi, kasvoi myös euromääräinen saaminen 8,3 milj. euroa eli 736,4 milj. euroon 1.1.2019.

8.3 Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset

Tase-erä sisältää saamisen, joka syntyy, kun Suomen Pankin setelistön määrä oikaistaan pääoma-avaimen mukaiseksi, ja velan, joka liittyy EKP:lle kohdistettuun 8 prosentin osuuteen setelistöstä. Sekä saamisen että velan vastakirjaukset ovat taseen vastattavaa-puolen erässä ”Liikkeessä olevat setelit”. Euroseteleiden liikkeeseenlaskua koskevien eurojärjestelmän tilinpäätöskäytäntöjen mukaan liikkeessä olevien eurosetelien kokonaisarvosta kohdistetaan kuukausittain EKP:lle 8 %. Jäljelle jäävä 92 prosentin osuus kohdistetaan kansallisille keskus­pankeille niin ikään kuukausittain siten, että kukin keskuspankki esittää taseessaan liikkeeseen lasketuista euroseteleistä osuuden, joka vastaa pankin maksamaa osuutta EKP:n pääomasta. Kansalliselle keskuspankille tämän käytännön mukaisesti kohdistettujen euroseteleiden arvon ja liikkeeseen laskettujen euroseteleiden arvon välinen erotus kirjataan erään ”Eurosetelien kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset/nettovelat”.

Tase-erän koko oli tilikauden lopussa 4 908,0 milj. euroa (4 034,6 milj. euroa vuonna 2018). Erän kasvu johtui siitä, että Suomen Pankin liikkeeseen laskemien setelien määrä kasvoi 3,8 % liikkeessä olleiden eurosetelien kokonaismäärän kasvaessa 7,4 % vuodesta 2018. Näille saamisille kertyy päivätasolla laskettavaa, viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa.

8.4 Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) tai vastattavaa-puolen erä muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)

Muut saamiset/velat eurojärjestelmän sisällä (netto) 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
TARGET2-järjestelmään liittyvät velat EKP:lle / saamiset EKP:ltä (ml. eurojärjestelmässä pidettävien kirjeenvaihtajapankkitilien saldot) 57 067,1 39 826,7 17 240,4
Rahoitustulon netto-osuus -292,9 -242,1 -50,8
EKP:n ennakkovoitonjakoon liittyvät saamiset EKP:ltä 26,1 21,3 4,9
Muut saamiset/velat eurojärjestelmän sisällä yhteensä (netto) 56 800,3 39 605,9 17 194,4

Erän suuruus oli 56 800,3 milj. euroa 31.12.2019, ja se koostui kolmesta tekijästä: 1) EKP:n ja EKPJ:n kansallisten keskuspankkien TARGET2-järjestelmän kautta toimittamiin ja vastaanottamiin maksuihin liittyvät Suomen Pankin saamiset EKP:hen nähden sekä eurojärjestelmän keskuspankeissa pidettävien kirjeenvaihtajapankkitilien saldot, 2) rahoitustulon yhteenlaskennasta ja jakamisesta eurojärjestelmässä aiheutuvat saamiset/velat EKP:hen nähden sekä 3) ne Suomen Pankin saamiset EKP:hen nähden, jotka johtuvat EKP:n ennakkovoitonjaosta ja mahdollisista muista saamisista tai palautettavista määristä.

TARGET2-järjestelmän kautta toimitettuihin nettomääräisiin maksuihin liittyvä nettosaaminen vuoden lopussa oli 57 067,1 milj. euroa. Erälle kertyvä korko perustuu viimeisimpään saatavilla olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation marginaalikorkoon, ja se lasketaan päivittäin.

Vuotuisesta rahoitustulon yhteenlaskennasta ja jakamisesta eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kesken aiheutui vuoden lopussa –292,9 milj. euron velka EKP:lle (ks. tuloslaskelman liitetietojen kohta ”Rahoitustulon netto-osuus”).

EKP:n neuvoston päätöksellä EKP jakoi euroalueen kansallisille keskuspankeille ennakkovoitonjakona 1 431 milj. euroa vuodelta 2019 (ks. tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kohta ”EKP:n ennakkovoitonjako”). Suomen Pankin osuus jaettavasta summasta oli 26,1 milj. euroa 31.12.2019 (ks. tuloslaskelman erä ”Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista”).

9. Muut saamiset

Tase-erä sisältää Suomen Pankin hallussa olevat eurokolikot, käyttöomaisuuden ja sijoitusomaisuuden (osakkeet ja osuudet). Tase-erään sisältyvät taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät, siirtosaamiset ja muut saamiset sekä eläkerahaston omaisuuserät, jotka koostuvat kokonaisuudessaan kiinteistöistä.

Aineellinen käyttöomaisuus 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Kirjanpitoarvo Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Maa-alueet 8,5 8,5
Rakennukset 83,9 89,8 -6,0
Koneet ja kalusto 11,1 11,2 -0,0
Taide ja numismaattinen kokoelma 0,6 0,6 0,0
Yhteensä 104,0 110,0 -6,0
Aineeton käyttöomaisuus 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Kirjanpitoarvo Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Tietojärjestelmät 7,0 7,6 -0,6
Yhteensä 7,0 7,6 -0,6
Muu omaisuus ja saamiset 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Euroalueen metalliraha 33,4 26,6 6,8
Osakkeet ja osuudet 22,7 98,5 -75,8
Eläkerahaston kiinteistöt 12,8 14,0 -1,2
Siirtosaamiset 379,6 432,3 -52,7
Taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät 28,9 67,9 -39,0
Muut saamiset 2,3 2,6 -0,3
Yhteensä 479,7 641,9 -162,2

Osakkeiden ja osuuksien väheneminen johtuu pääasiassa kiinteistörahastosijoitusten siirtämisestä tase-erään 7.2 ”Muut arvopaperit”.

Vastattavaa

1. Liikkeessä olevat setelit

Tase-erä sisältää pääoma-avaimen mukaisen, EKP:n osuudella oikaistun Suomen Pankin osuuden liikkeessä olevien euroseteleiden kokonaismäärästä.

Vuonna 2019 liikkeessä olleiden eurosetelien yhteenlaskettu arvo kasvoi 7,4 %. Jakoperusteen mukaan Suomen Pankin osuus liikkeessä olevista euroseteleistä oli vuoden 2019 lopussa arvoltaan 21 711,6 milj. euroa (vuoden 2018 lopussa 20 215,2 milj. euroa). Suomen Pankin liikkeeseen laskemien eurosetelien kokonaisarvo kasvoi 3,8 % eli 16 803,6 milj. euroon vuonna 2019 (edellisvuonna 16 180,7 milj. euroa). Määrä oli pienempi kuin jakoperusteen mukaan kohdistetun osuuden kokonaisarvo ja erotus eli 4 908,0 milj. euroa (4 034,6 milj. euroa vuonna 2018) on kirjattu vastaavaa-puolen alaerään ”Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset”.

Liikkeessä olevat setelit 31.12.2019 31.12.2018
Milj. EUR Milj. EUR
5 euroa 77,9 82,4
10 euroa -94,1 -81,0
20 euroa 3 263,6 3 196,8
50 euroa 11 661,3 10 868,3
100 euroa -1 117,2 -997,1
200 euroa 654,5 505,8
500 euroa 2 357,5 2 605,5
Eurosetelit yhteensä 16 803,6 16 180,7
ECB issue -luku -1 887,8 -1 757,9
CSM-luku 6 795,9 5 792,5
Pääoma-avaimen mukainen liikkeessä olevat setelistö 21 711,6 20 215,2

2. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 31.12.2019
Milj. EUR
31.12.2018
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 65 126,6 61 719,2 3 407,4
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 25 276,1 15 213,6 10 062,5
Määräaikaistalletukset
Käänteiset hienosäätöoperaatiot
Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset
Yhteensä 90 402,7 76 932,8 13 469,9

2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

Sekkitileillä ovat vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten luottolaitosten varantotalletuksista koostuvat saamiset. Vähimmäisvarantotalletuksille on 1.1.1999 lähtien maksettu kulloiseenkin eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa. Kesäkuusta 2014 lähtien vähimmäisvarantovelvoitteen ylittäville pankkien varantotalletuksille on maksettu joko nollakorkoa tai talletusmahdollisuuden korkoa sen mukaan, kumpi näistä on matalampi.

EKP:n neuvosto päätti 30.10.2019, että varannoille maksettava korko on kaksiportainen. Päätöksen mukaan osa luottolaitosten ylimääräisestä likviditeetistä – eli vähimmäisvarantovelvoitteen ylittävistä varantotalletuksista – jätetään talletusmahdollisuuteen sovellettavan negatiivisen koron soveltamisalan ulkopuolelle. Tälle osalle maksettava vuosikorko on 0 %. Negatiivisesta talletuskorosta vapautettujen vähimmäisvarantovelvoitteen ylittävien talletusten määrä vuoden lopussa – eli vapautettava osa – laskettiin kertomalla pankin vähimmäisvarantovelvoitteet kertoimella 6.EKP:n neuvosto voi muuttaa kerrointa ylimääräisen likviditeetin määrän muuttuessa. Vapauttamatton osan korko on edelleen joko nollakorko tai EKP:n talletuskorko sen mukaan, kumpi niistä on matalampi.

2.2 Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus)

Talletusmahdollisuus on eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmän likviditeettiä vähentävä osa, johon pankit voivat tehdä yön yli -talletuksia ennalta määrätyllä korolla.

2.3 Määräaikaistalletukset

Yksi tapa toteuttaa likviditeettiä vähentäviä hienosäätöoperaatioita on kerätä määräaikaistalletuksia.

2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisillä hienosäätöoperaatioilla pyritään tasaamaan suuria likviditeetin yli- tai alimääriä.

2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

Erä sisältää vastapuolten talletukset tilanteissa, joissa vastapuolen toimittamien vakuuksien markkina-arvo jää alle määritetyn kynnysarvon.

3. Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Suomen Pankilla oli 1,5 milj. euroa euromääräisiä velkoja euroalueen luottolaitoksille.

4. Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

Tase-erässä ovat euromääräiset velat julkiselle sektorille (150 milj. euroa) ja muille kuin vähimmäisvarantovelvoitteen alaisille luottolaitoksille (8,3 milj. euroa).

5. Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Tase-erässä ovat kansainvälisten organisaatioiden ja euroalueen ulkopuolella sijaitsevien pankkien tilien saldot Suomen Pankissa (1 376,0 milj. euroa).

6. Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2019 valuuttamääräisiä velkoja euroalueelle.

7. Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2019 valuuttamääräisiä velkoja euroalueen ulkopuolelle.

8. IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

Tase-erä on erityisten nosto-oikeuksien (vrt. vastaavaa-puolen erä) vastaerä. Alun perin erityiset nosto-oikeudet ja niiden vastaerä olivat yhtä suuret. SDR-määräisen kaupankäynnin seurauksena Suomen Pankin erityisiin nosto-oikeuksiin liittyvät saamiset olivat vuoden 2019 lopussa pienemmät kuin niiden vastaerä taseen velkapuolella. Velkapuolen vastaerän suuruus on 1 189,5 milj. SDR, joka pysyy muuttumattomana. Taseessa erä esitetään euromääräisenä ja arvostettuna 31.12.2019 kurssiin (1 467,7 milj. euroa).

9. Eurojärjestelmän sisäiset velat

Eurojärjestelmän sisäiset velat ja saamiset on eritelty taseen vastaavaa-puolen erän ”Eurojärjestelmän sisäiset saamiset” liitetiedoissa.

10. Muut velat

Tase-erä muodostuu siirtoveloista, ostoveloista ja muista veloista. Siirtovelkoihin lasketaan mm. tilinpäätöksen yhteydessä kirjattavia siirtyviä eriä sekä repoluottojen ja pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden korkovelkoja. Muissa veloissa on mm. arvonlisäverotilityksiin ja ennakonpidätyksiin liittyviä velkoja sekä maksuun menossa olevia palkkoja ja eläkkeitä.

Muut velat 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Siirtovelat 47,6 73,2 -25,6
Ostovelat 1,3 0,5 0,8
Muut velat -1,8 -1,9 0,1
Yhteensä 47,1 71,8 -24,7

11. Arvonmuutostilit

Tase-erässä ovat valuuttamääräisten erien ja arvopapereiden markkinahinta-arvostuksesta syntyneet realisoitumattomat arvostusvoitot. Lisäksi tase-erä sisältää maa-alueiden ja rakennusten arvonkorotukset sekä vuoden 1999 kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuvat muut arvostus­erot.

Arvonmuutostilit 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Milj. EUR Milj. EUR Milj. EUR
Kulta 1 745,7 1 378,2 367,5
Valuutat:
USD 865,7 783,7 82,0
GBP 59,9 22,3 37,7
JPY 123,6 102,3 21,4
SDR 12,4 7,5 4,8
Muut valuutat 0,2 0,1 0,0
Arvopaperit 81,1 15,0 66,1
Rahastosijoitukset 229,2 1,3 227,9
Muut arvonkorotukset 150,1 159,9 -9,8
Yhteensä 3 267,9 2 470,2 797,7

12. Varaukset

Suomen Pankista annetun lain 20 pykälän mukaan tilinpäätöksessä voidaan tehdä varauksia, jos se pankin rahastojen reaaliarvon turvaamiseksi taikka valuuttakurssien tai arvopapereiden markkinahintojen muutoksista aiheutuvien tuloksen vaihteluiden tasaamiseksi on tarpeen. Vuoden 2019 lopussa varausten yhteismäärä on 4 756,7 milj. euroa. Varaukset koostuvat yleisvarauksesta, reaaliarvovarauksesta, eläkevarauksesta, valuuttakurssi- ja hintaerovarauksesta sekä varauksesta rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalle.

EKPJ:n perussäännön artiklan 32.4 nojalla tehdyn EKP:n neuvoston päätöksen mukaan rahapoliittisista operaatioista johtuvien luottoriskien varalta tehty varaus jaetaan euroalueen kansallisten keskuspankkien kesken suhteessa niiden merkitsemiin osuuksiin EKP:n pääomasta arvonalentumisvuonna. Yrityssektorin velkapapereiden salkulle tehdyn vuotuisen arvonalentumistestin perusteella EKP:n neuvosto tarkisti varauksen asianmukaisuuden suhteessa vuonna 2018 toteutuneisiin luottoriskeihin ja päätti pienentää varausta. Varauksen määrä pieneni vuoden 2018 lopun 161,1 milj. eurosta 89,4 milj. euroon 31.12.2019. Suomen Pankin osuus varauksesta on 1,6 milj. euroa (2,9 milj. euroa vuonna 2018). Varauksen tarkistus vaikuttaa kansallisten keskuspankkien tuloslaskelmiin. Tarkistus kasvattaa Suomen Pankin tulosta 1,3 milj. eurolla vuonna 2019 (ks. tuloslaskelman liitetietojen kohta ”Rahoitustulon netto-osuus”).

Eläkevaraus on tehty eläkevastuun kattamiseksi. Suomen Pankin eläkevastuun kokonaismäärä on 554,9 milj. euroa, ja tästä on katettu 106,2 % eli 589,2 milj. euroa. Eläkevarauksen muutos tilikauden aikana koostuu tehdystä arvonkorotusrahaston purusta, –0,4 milj. euroa, ja eläkerahaston tappiosta, –6,8 milj. euroa, joka katettiin eläkevarausta purkamalla. Vuoden 2019 lopussa eläkevarauksen katteeksi oli korvamerkitty kiinteistöjä 12,8 milj. euron arvosta (ks. taseen liitetietojen kohta ”Muut saamiset”). Eläkevarauksen muun osan katteeksi (576,3 milj. euroa) ei ole korvamerkitty määrättyjä varoja vaan niitä hallinnoidaan osana pankin rahoitusvarallisuutta.

Varaukset (Milj. EUR) Varaukset yhteensä Varausten muutos Varaukset yhteensä Varausten muutos Varaukset yhteensä
31.12.2017 2018 31.12.2018 2019 31.12.2019
Valuuttakurssi- ja hintaerovaraus 850 -41 809 24 833
Yleisvaraus 1 745 50 1 795 50 1 845
Reaaliarvovaraus 1 378 55 1 433 55 1 488
Eläkevaraus 604 -8 596 -7 589
Varaus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta 1 2 3 -1 2
Yhteensä 4 579 58 4 636 120 4 757

13. Oma pääoma ja rahastot

Tase-erässä ovat kantarahasto ja vararahasto. Suomen Pankista annetun lain 21 pykälän mukaan tappio on katettava vararahastosta, jos pankin tilinpäätös on tappiollinen. Siltä osin kuin vararahasto ei riitä, tappio voidaan jättää kattamatta toistaiseksi. Seuraavien vuosien voitto on ensisijaisesti käytettävä kattamatta jääneiden tappioiden kattamiseen.

Oma pääoma (milj. EUR) 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Kantarahasto 840,9 840,9 -
Vararahasto 1 900,0 1 812,7 87,3
Yhteensä 2 741,0 2 653,7 87,3

14. Tilikauden voitto

Tilikauden 2019 voitto oli 319,8 milj. euroa.

Tilikauden tulos (milj. EUR) 31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Voitonjako valtiolle 188,0 143,0 45,0
Suomen Pankin osuus voitosta (siirretään vararahastoon) 131,8 87,3 44,5
Yhteensä 319,8 230,3 89,5

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Ison-Britannian erottua Euroopan unionista Englannin pankki ei ole enää osa EKPJ:tä, joten kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääoman jakoperusteessa muuttuivat. Muutos tuli voimaan 1.2.2020 seuraavasti:

 

EKP:n pääomaan sovellettava jakoperuste 31.1.2020 asti, % 1.2.2020 alkaen, %
Belgian keskuspankki 2,5280 2,9630
Saksan keskuspankki 18,3670 21,4394
Viron keskuspankki 0,1968 0,2291
Irlannin keskuspankki 1,1754 1,3772
Kreikan keskuspankki 1,7292 2,0117
Espanjan keskuspankki 8,3391 9,6981
Ranskan keskuspankki 14,2061 16,6108
Italian keskuspankki 11,8023 13,8165
Kyproksen keskuspankki 0,1503 0,1750
Latvian keskuspankki 0,2731 0,3169
Liettuan keskuspankki 0,4059 0,4707
Luxemburgin keskuspankki 0,2270 0,2679
Maltan keskuspankki 0,0732 0,0853
Alankomaiden keskuspankki 4,0677 4,7662
Itävallan keskuspankki 2,0325 2,3804
Portugalin keskuspankki 1,6367 1,9035
Slovenian keskuspankki 0,3361 0,3916
Slovakian keskuspankki 0,8004 0,9314
Suomen Pankki 1,2708 1,4939
Eurojärjestelmä yhteensä 69,6176 81,3286
Bulgarian keskuspankki 0,8511 0,9832
Tsekin keskuspankki 1,6172 1,8794
Tanskan keskuspankki 1,4986 1,7591
Kroatian keskuspankki 0,5673 0,6595
Unkarin keskuspankki 1,3348 1,5488
Puolan keskuspankki 5,2068 6,0335
Romanian keskuspankki 2,4470 2,8289
Ruotsin keskuspankki 2,5222 2,9790
Englannin Pankki 14,3374
Euroalueeseen kuulumattomat kansalliset keskuspankit yhteensä 30,3824 18,6714
Yhteensä 100,0000 100,0000

Vaikutus Suomen Pankin osuuteen EKP:n pääomasta

EKP:n merkitty pääoma on edelleen 10 825 milj. euroa Englannin pankin lähdettyä Euroopan keskuspankkijärjestelmästä (EKPJ). Englannin pankin 14,3 prosentin merkintäosuus EKP:n pääomasta on jaettu euroalueen ja sen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien kesken. Suomen Pankin merkintäosuus EKP:n pääomasta kasvoi 1,2708 prosentista 1,4939 prosenttiin.

Myös EKP:n maksettu pääoma (7 659 milj. euroa) pysyy ennallaan vuonna 2020, vaikka Iso-Britannia erosi Euroopan unionista, sillä kansalliset keskuspankit kattoivat Englannin pankin aiemmin maksaman osuuden (58 milj. euroa). Suomen Pankin osuus tästä oli 1,7 milj. euroa, ja se maksettiin 3.2.2020. Euroalueen kansalliset keskuspankit maksavat merkitsemänsä lisäpääoman kokonaisuudessaan kahdessa vuosierässä. Suomen Pankin siirtosummat EKP:lle ovat 11,2 milj. euroa vuosina 2021 ja 2022.

Vaikutus EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantoja vastaaviin kansallisten keskuspankkien saamisiin

EKPJ:n perussäännön artiklan 30.2 mukaisesti kunkin kansallisen keskuspankin siirrettäväksi tulevan valuuttavarannon määrä vahvistetaan suhteessa keskuspankin osuuteen EKP:n merkitystä pääomasta. Valuuttavarantoja vastaavat saamiset muuttuivat hieman, kun a) euroalueen kansallisten keskuspankkien (jotka ovat siirtäneet valuuttavarantoja EKP:lle) osuus EKP:n merkitystä pääomasta kasvoi Englannin keskuspankin lähdettyä EKPJ:stä ja b) EKP:n neuvosto päätti supistaa näiden keskuspankkien siirrettäväksi tulevaa määrää suhteessa pääomaosuuteen niin, että siirrettyjen valuuttavarantojen kokonaismäärä jää ennalleen. Suomen Pankin saaminen siis kasvoi hieman, ja ero maksettiin EKP:lle 3.2.2020.

Taseen ulkopuoliset vastuut

Taseen ulkopuoliset vastuut 31.12.2019 31.12.2018
Milj. EUR Milj. EUR
Futuurisopimukset
Ostosopimusten nimellisarvo 69,4 1 692,0
Myyntisopimusten nimellisarvo -211,1
FX-swap-sopimusten markkina-arvo 3,8 -8,7
Kiinteistörahastoihin tehdyt sijoitussopimukset 50,0
Arvopaperilainaus 37,0 785,7

Suomen Pankki on antanut EKP:n neuvoston päätösten mukaisesti lainaan kolmannessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa (CBPP3), julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa (PSPP) ja yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa (CSPP) hankkimiaan arvopapereita. Arvopaperilainaustapahtumat, joissa ei ole käteisvakuuksia, kirjataan vuoden lopussa taseen ulkopuolisille tileille.Arvopaperilainaustapahtumissa saadut käteisvakuudet kirjataan tasetileille (ks. taseen vastattavaa puolen liitetietojen kohta 3, ”Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille”, ja kohta 5, ”Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle”). Tällaisia lainoja ei ollut 31.12.2019. Tällaisia lainaustapahtumia oli avoinna 37 milj. euron arvosta 31.12.2019 (786 milj. euroa 31.12.2018).