Vakaa hintataso, turvalliset maksujärjestelmät ja luotettava rahoitusjärjestelmä edistävät kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia.

Suomen Pankin visiona on olla tunnettu eteenpäin katsovana ja tehokkaana keskuspankkina sekä rakentavana ja vaikutusvaltaisena eurojärjestelmän jäsenenä.

Visionsa toteuttamiseksi Suomen Pankki

  1. perustaa vaikuttavuutensa asiantuntemukseen, luotettavuuteen ja tutkimukseen
  2. varmistaa kilpailukykyisten keskuspankkipalvelujen saatavuuden Suomessa
  3. huolehtii osaltaan rahoitusmarkkinoiden ja niiden infrastruktuurin palvelutasosta
  4. ylläpitää tehtäviensä vaatimaa vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta sekä toteuttaa taloudellisen tilivelvollisuutensa suomalaista yhteiskuntaa kohtaan
  5. pitää huolta, että sen työprosessit ovat laadukkaita, teknisesti edistyneitä ja kestäviä
  6. rakentaa osaamistaan ja ammatillista kilpailukykyään tulevaisuuden maailmaa silmällä pitäen samalla, kun se huolehtii pitkäjänteisesti henkilöstönsä hyvinvoinnista.

Suomen Pankin lähitulevaisuuden haasteet

Suomen Pankin keskeisimmät lähitulevaisuuden haasteet liittyvät rahapolitiikan strategiaan, rahoitusvakauden turvaamiseen, maksamisen murrokseen ja talouspoliittiseen vaikuttamiseen. Lisäksi  ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää reagointia myös keskuspankilta.

Rahapolitiikan strategia

Rahapolitiikan toimintaympäristö on muuttunut. Tuottavuuskasvun hidastuminen, väestön ikääntyminen ja finanssikriisin jälkiseuraukset ovat laskeneet korkoja voimakkaasti ja kaventaneet rahapolitiikan liikkumatilaa. Inflaatio ja inflaatio-odotukset ovat myös painuneet EKP:n hintavakaustavoitteen alapuolelle. Ympäristön kestävyyteen kohdistuvat uhat, digitalisoituminen, globalisaatio sekä rahoitusrakenteiden muutos ovat nekin muokanneet rahapolitiikan toimintaympäristöä ja sen välittymistä talouteen. Rahapolitiikan strategian uudelleen arvioinnin haasteena on kyetä arvioimaan näiden tekijöiden merkitystä ennakkoluulottomasti, tutkittuun tietoon ja analyysiin tukeutuen.

Rahoitusvakauden turvaaminen

Perinteisten pankkien ja muiden toimijoiden liiketoimintamallit ja roolit muuttuvat. Rahoitusmarkkinamme ovat hyvin kansainväliset ja pohjoismaiset kytkökset vahvat. Viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen arvioidaan korostuvan entisestään. Makrovakauspolitiikan vaikutusten arviointi ja politiikkavälineistön kehittäminen ovat edelleen keskeisiä painopisteitä rahoitusvakaustyössä.

Maksamisen murros

Maksamisen digitaalinen murros asettaa koetukselle viranomaisten osaamisen sekä kyvyn ohjata ja valvoa maksujärjestelmien kehitystä. Nopea tekninen kehitys muuttaa fintech-toimijoiden kenttää ja pankkien liiketoimintamalleja. Lisäksi käteisen käyttö maksuvälineenä vähenee, pikamaksamisen muodot muuttuvat ja kyberriskit kasvavat. Maksamisen alueella myös huoltovarmuuskysymykset ovat keskeisiä.

Talouspoliittinen vaikuttaminen

Suomen Pankki tuo omalta toiminta-alueeltaan fakta- ja tutkimustietoa kotimaiseen keskusteluun ja poliittisen päätöksenteon tueksi. Kotimaisen vaikuttamisen keskeisiä teemoja ovat julkisen talouden näkymät, rakenteelliset uudistukset ja kustannuskilpailukyky. Myös EU:ssa tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, ja rahaliiton heikkoihin kohtiin etsitään ratkaisuja.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ja siihen reagointi nousi vuonna 2019 merkittäväksi teemaksi Suomen Pankin strategisten riskien joukossa, ja vastuullisuuden näkökohdat korostuvat keskuspankkitoiminnassa laajemminkin.

Suomen Pankki aloitti strategian uudistamisen

Suomen Pankin toiminnan kehittämiseksi johtokunta päätti kesäkuussa 2019 kahdeksasta strategisesta kärkihankkeesta ja toimeksiannosta. Näillä vastataan Suomen Pankin lähitulevaisuuden haasteisiin. Useat toimeksiannoista toteutettiin yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa.

Vuonna 2019 tehtiin myös arvio Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteistyön rajapinnoista. Työnjaon todettiin olevan kunnossa ja molempien viranomaisten katsottiin toimivan resurssitehokkaasti.

Systemaattisen osaamiskartoituksen avulla selvitettiin Suomen Pankin osaamisen kehittämisen painopisteet. Kärkialueiksi valittiin data-analytiikka, tilastojen ja datan hyödyntäminen sekä makrovakausanalyysi. Myös esimiestyön ja työyhteisötaitojen kehittämiseen panostetaan jatkossakin.

Suomen Pankki ratkoo haasteita vastuullisesti

Syksyllä 2019 Suomen Pankki arvioi toimintaansa ympäristövaikutusten, taloudellisten vaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmista. Arvioinnin tuloksena käynnistettiin vastuullisuusohjelma, jonka toteutusta jatketaan vuonna 2020. Suomen Pankin vastuullisuusohjelman painopisteitä ovat kestävä kasvu, vaikuttava tieto ja ilmastoriskien hallinta.

Johtokunta päätti vuonna 2019 myös perustaa kansainvälisen talouspolitiikan prosessin. Prosessi tukee pääjohtajaa ja muita johtokunnan jäseniä sekä Suomen nimittämää Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) johtokunnan jäsentä niissä tehtävissä, joiden tavoitteena on vaikuttaa kansainvälisillä foorumeilla.

Loppuvuodesta 2019 käynnistettiin valmistelut Suomen Pankin toimintaympäristön skenaarioiden ja vision laatimiseksi. Skenaarioiden ja vision aikahorisontti on vuodessa 2030. Työ toteutetaan vuonna 2020. Suomen Pankille on tärkeää, että se kykenee aidosti palvelemaan kansalaisten ja yhteiskunnan etuja myös pitkällä aikavälillä.

Suomen Pankin toiminta, arvot ja strategia 

Tavoite- ja tuloskehikko 2017–2019

Suomen Pankin organisaatio

Vastuullisuusohjelma