Milj. euroa 1.1.−31.12.2019 1.1.−31.12.2018
1 Korkotuotot 797 724
2 Korkokulut -41 -27
3 KORKOKATE 755 697
4 Valuuttakurssierot 3 11
5 Arvopapereiden hintaerot 26 -90
6 Valuuttojen ja arvopapereiden arvostustappiot -3 -31
7 Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos -24 41
RAHOITUSKATE 757 628
8 Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista -4 -4
9 Rahoitustulon netto-osuus -293 -242
10 Varaus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta 1 -2
11 Osuus EKP:n voitosta 7 5
12 Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista 29 25
KESKUSPANKKIERIEN KATE 497 410
13 Muut tuotot 42 35
Toimintakulut -114 -109
14 Henkilöstökulut -54 -48
15 Eläkerahastomaksu -10 -10
16 Hallinnolliset kulut -35 -38
17 Poistot käyttöomaisuudesta -9 -12
18 Setelien hankintakulut -6 -2
19 Muut kulut -0 -0
TOIMINNALLINEN TULOS 425 335
Eläkerahaston tulos
20 Eläkerahaston tuotot 30 30
21 Eläkerahaston kulut -30 -30
22 Varausten muutos -105 -105
23 TILIKAUDEN TULOS 320 230