Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Suomen Pankin toimintaa. Suomen Pankki osallistuu kansainvälisten ja eurooppalaisten instituutioiden ja komiteoiden toimintaan ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden maiden keskuspankkien kanssa.

Lue lisää Suomen Pankin kansainvälisestä yhteistyöstä Euro & talous -blogista.

Ks. Suomen Pankki EKP:n ja EU:n elimissä sekä muissa kansainvälisissä elimissä (pdf, suomenpankki.fi).

Suomen Pankki vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon

Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF) on 189 jäsenmaasta koostuva järjestö. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä yhteistyötä, ulkomaankauppaa, kestävää talouskasvua ja rahoitusvakautta. Suomen Pankki vastaa Suomen suhteista IMF:ään.

Pääjohtaja Olli Rehn on toiminut 1.11.2018 alkaen Suomen edustajana IMF:n korkeimmassa päättävässä elimessä, hallintoneuvostossa.

Suomen Pankki vaikuttaa Kansainvälisen valuuttarahaston toimintaan myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirin yhteisen IMF-johtokuntajäsenen kautta. Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö ovat mukana valmistelemassa vaalipiirin politiikkakantoja IMF:n johtokunnassa käsiteltäviin aiheisiin.

Vaalipiirin toimintaa ohjaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden valuutta- ja rahoituskomitea (NBMFC), jonka jäsenenä on Suomen Pankin varapääjohtaja Marja Nykänen.

Vuonna 2018 Suomen Pankki osallistui IMF:n kevät- ja vuosikokouksiin, jotka ovat keskeisiä kansainvälisiä keskustelufoorumeita. Lokakuussa Indonesiassa järjestetyissä vuosikokouksissa Suomella oli näkyvä rooli IMF:n ja Maailmanpankkiryhmän hallintoneuvostojen puheenjohtajamaana. Vuosikokousten avajaispuheen piti valtiovarainministeri Petteri Orpo. Heinäkuuhun asti puheenjohtajuuteen liittyvät vastuutehtävät hoiti pääjohtaja Erkki Liikanen.

Kevät- ja vuosikokousten yhteydessä pidettiin kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean (IMFC) kokoukset, joissa keskustelut koskivat maailmantalouden näkymiä, kansainvälistä rahoitusvakautta ja ajankohtaisia talouspoliittisia haasteita.

Maailmantalouden vahvasta kasvusta huolimatta keskusteluja hallitsivat huolet voimistuneista alasuuntaisista riskeistä ja poliittisesta epävarmuudesta. Komitea korosti myös tarvetta vahvistaa talouspoliittisia puskureita sekä toteuttaa kestävää ja osallistavaa kasvua tukevia toimia. Kansainvälinen yhteisö kannusti kauppakonfliktien ratkaisuun ilman protektionismia.

Lue IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokousten tunnelmista pääjohtajan blogista.

Suomen Pankki jatkoi vuonna 2018 köyhille maille suunnattua tukea pidentämällä Kansainvälisen valuuttarahaston hallinnoimalle tilille tehtyä noin 7,1 miljoonan euron talletusta5,8 milj SDR:ää (Special Drawing Rights, erityiset nosto-oikeudet). viidellä vuodella. Talletuksen korkotuotot Pankki luovuttaa IMF:n vuonna 2015 perustaman katastrofirahaston tueksi. Rahaston avulla IMF voi ripeästi tukea luonnonkatastrofeja tai tartuntaepidemioita kohdanneita köyhiä maita velkahelpotusten avulla.

Suomen Pankki on mukana Euroopan unionin instituutioiden ja komiteoiden työssä

Suomen Pankki on mukana Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa (Economic and Financial Committee, EFC), jonka tehtävänä on edistää jäsenmaiden talouspoliittista koordinaatiota ja osallistua unionin talous- ja rahoitusneuvoston (Ecofin) työn valmisteluun.

Vuonna 2018 talous- ja rahoituskomitea kokousti kymmenen kertaa laajassa kokoonpanossa, jossa keskuspankit ovat mukana. Kokouksissa komitea keskusteli muun muassa eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän tilasta sekä talous- ja rahaliiton syventämiseen liittyvistä teemoista, kuten pankki- ja pääomamarkkinaunionin kehittämisestä.

Lisäksi komitea valmisteli yhteisiä politiikkakantoja kansainvälisiä kokouksia varten ja keskusteli ajankohtaisista kansainvälisistä teemoista, kuten globaalin rahoitusarkkitehtuurin kehittämistarpeista.

Suomen Pankki osallistui EU:ssa useiden pankki- ja rahoitusjärjestelmän vakautta edistävien komiteoiden ja toimielinten työhön. Näistä keskeinen on Euroopan järjestelmäriskikomitea (European Systemic Risk Board, ESRB), jonka hallintoneuvostossa jäsenenä on Suomen Pankin pääjohtaja.

Komitea käsitteli vuonna 2018 muun muassa EU:n rahoitusvakauden riskejä, jäsenmaiden makrovakauspolitiikkaa, rahoitusjärjestelmän kyberturvallisuutta sekä johdannaismarkkinoiden seurannan kehittämistä.

Vuonna 2018 Suomen Pankki järjesti yhteistyössä järjestelmäriskikomitean ja RiskLab Finlandin kanssa neljännen kerran systeemisten riskien analyysiin keskittyvän konferenssin.

Kansainvälinen järjestelypankki edistää keskuspankkien välistä yhteistyötä ja dialogia

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) säännönmukaisiin keskuspankkien pääjohtajatason tapaamisiin, joissa keskustellaan maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä ja ajankohtaisista kysymyksistä sekä keskuspankkien toiminnan kannalta keskeisistä aiheista.

Vuonna 2018 erityisteemoja keskusteluissa olivat muun muassa alhaisten korkojen rahoitusvakausvaikutukset, asuntomarkkinoille tarvittavat makrovakaustyökalut sekä tekoäly ja koneoppiminen rahoitussektorilla.

Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen osallistui BIS:n vuosittaiseen konferenssiin Ten Years After the Great Financial Crisis: What Has Changed?, jossa hän toimi rahoitusjärjestelmän muutoksia käsittelevän istunnon puheenjohtajana.

Suomen Pankki yhteistyössä muiden Pohjoismaiden keskuspankkien kanssa

Suomen Pankilla on tiiviit yhteydet muiden Pohjoismaiden keskuspankkeihin. Keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat vuosittain käsittelemään keskuspankkien ajankohtaisia kysymyksiä ja meneillään olevia asioita.

Vuonna 2018 pääjohtajat tapasivat Islannissa, Reykjavikissa, jossa he kävivät keskusteluja rahapolitiikasta, keskuspankkilainsäädännöstä, digitaalisesta keskuspankkirahasta ja Euroopan pankkiunionin kehittämisestä.

Suomen Pankin ja muiden pohjoismaisten keskuspankkien asiantuntijoiden yhteistyötä edistäviä tapahtumia oli vuonna 2018 runsaat 50 kappaletta ja ne kattoivat laaja-alaisesti eri osastojen toimintoja. Suomen Pankki yhdessä muiden pohjoismaisten keskuspankkien kanssa järjesti vuonna 2018 myös Helsingissä pidetyn kyberturvallisuuteen keskittyneen Cyber in Finance -konferenssin.

Koulutusyhteistyö Venäjän keskuspankin kanssa jatkuu

Suomen Pankki on tehnyt pitkään koulutusyhteistyötä Venäjän keskuspankin kanssa. Yhteistyömuotoina ovat olleet Venäjän keskuspankin asiantuntijoille järjestetyt koulutusvierailut Suomen Pankkiin ja joissakin tapauksissa myös Suomen Pankin asiantuntijoiden Venäjällä pitämät luennot.

Vuonna 2018 Suomen Pankki järjesti Venäjän keskuspankin kanssa kolme koulutustapahtumaa, joista kaksi pidettiin Suomen Pankissa ja yksi Venäjällä. Koulutustilaisuuksien aiheina olivat rahoitusvakausriskien ennakoivat indikaattorit, maksujärjestelmien valvonta sekä IT-toimintojen tarkastusten organisointi.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin viestintä nojaa aitoon vuoropuheluun