Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2020 on 142 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Pankkivaltuusto on vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt Suomen Pankin johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 100 milj. euroa.

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista, valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista sekä voitto-osuudesta, jonka Euroopan keskuspankki tulouttaa euroalueen keskuspankeille. Vuoden 2020 korkokate on 731 milj. euroa (2019: 755 milj. euroa). Korkokatteen pieneneminen johtui pääasiassa kohdennettuihin rahapolitiikan operaatioihin (TLTRO III) liittyvistä kuluista keskuspankille. Kohdennettuja rahapolitiikan operaatioita on tehty keveiden rahoitusolojen ylläpitämiseksi koronapandemian aikana. Operaatioiden korko on alempi kuin EKP:n talletuskorko. Kohdennetuissa operaatioissa pankeille maksettujen korkojen vuoksi Suomen Pankin osuus eurojärjestelmän rahoitustulosta pieneni 79 milj. euroon (2019: 206 milj. euroa), mikä heikensi tilikauden tulosta.

Suomen Pankki kattaa tuotoillaan toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut vuonna 2020 ilman setelihankintoja ja eläkerahastomaksua ovat 99 milj. euroa (2019: 99 milj. euroa).