Suomen Pankin tavoitteena on olla yksi EU-maiden tehokkaimmista keskuspankeista. Tavoitteen saavuttaminen vaatii jatkuvaa määrätietoista talousohjausta, henkilöstösuunnittelua ja investointien arviointia.

Operatiivisia kustannuksia ja kustannustavoitteiden toteutumista seurataan tarkasti muun muassa pankin tehokkuutta ja vastuullisuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Johtokunta arvioi tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain.

Suomen Pankin toimintakulut vuonna 2020 olivat 94,4 milj. euroa (2019: 92,0 milj. euroa). Tuottoja kertyi 20,5 milj. euroa. Koronapandemian vuoksi erityisesti henkilösidonnaisten kulujen toteuma pieneni virkamatkojen loputtua käytännössä kokonaan.

Tuottoja kasvattivat Turvalaakson Parkki Oy:n myynnistä realisoituneet 4,1 milj. euron tuotot. Lisäksi Suomen Pankilla oli muita merkittäviä tuottoja, esimerkiksi korkotuloja, jotka eivät vaikuta budjetissa toimintakuluja vähentävästi eivätkä siksi ole mukana taulukossa 1.

Nettomääräisesti Suomen Pankin toimintakulujen loppusumma oli 73,9 milj. euroa. Tarkemmat tiedot kustannuksista ja budjetista löytyvät taulukoista 1 ja 2.

Investointeihin käytettiin 6,9 milj. euroa.

Syksyllä 2020 laadittiin Suomen Pankin budjetit vuosiksi 2021–2023. Näistä johtokunta vahvisti vuoden 2021 budjetin.

Investointien keskipitkän aikavälin suunnitteluun on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Investoinnit arvioidaan kustannusten, laadullisten hyötyjen ja operatiivisten riskien näkökulmasta.

Eläkerahasto

Eläkerahaston toimintakulut vuonna 2020 olivat 30,5 milj. euroa (2019: 30,2 milj. euroa). Suurin kuluerä olivat maksetut eläkkeet, 28,4 milj. euroa. Toiminnallisia tuottoja, joita ovat työeläkemaksut ja vuokratuotot, kertyi vuoden aikana 14,1 milj. euroa.

Lisäksi Suomen Pankki maksoi eläkerahastolle 10,0 milj. euron ylimääräisen eläkerahastomaksun.

Tarkempi erittely vuoden 2020 toteumasta ja vuoden 2021 budjetista löytyy taulukosta 3.

Eläkerahasto julkaisee toiminnastaan oman vuosikertomuksensa. 

Finanssivalvonta

Suomen Pankin johtokunta vahvistaa Finanssivalvonnan budjetin. Finanssivalvonnan toimintakulut vuonna 2020 olivat 37,1 milj. euroa (2019: 34,8 milj. euroa). Tuottoja oli 39,0 milj. euroa, josta valvonta- ja toimenpidemaksujen osuus oli 34,8 milj. euroa ja Suomen Pankin rahoitusosuus 1,9 milj. euroa.

Tilikauden ylijäämä oli 1,9 milj. euroa. Ylijäämä otetaan huomioon seuraavan tilikauden valvonta- ja toimenpidemaksuja määriteltäessä. Investointeihin käytettiin 0,5 milj. euroa.

Tarkempi erittely vuoden 2020 toteumasta ja vuoden 2021 budjetista löytyy taulukosta 4.

Finanssivalvonta tekee vuosittaisesta toiminnastaan oman toimintakertomuksensa.

Taulukko 1.
Suomen Pankki Toteutunut
2020
Milj. euroa
Budjetti
2021
Milj. euroa
Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut 33,9 36,1
Henkilöstösidonnaiset kulut 1,0 3,6
Muut kulut 26,8 33,2
Pankkipalvelumaksut 7,7 7,9
Poistot 7,7 8,5
Yhteensä 77,1 89,3
Setelien hankinta 9,0 8,2
Eläkerahastomaksut 8,3 8,3
Toimintakulut yhteensä 94,4 105,8
TUOTOT
Pankkipalvelutuotot 3,2 3,8
Kiinteistöjen tuotot 5,4 5,4
Muut tuotot 5,7 0,1
Palvelut Finanssivalvonnalle 6,2 6,7
Tuotot yhteensä 20,5 17,0
Netto 73,9 88,8
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 2.
Suomen Pankki Toteutunut
2020
Milj. euroa
Budjetti
2021
Milj. euroa
Investoinnit
Kiinteistöinvestoinnit 2,7 5,5
Pääkonttorikiinteistöt 1,1 2,0
Vantaan kiinteistö 1,5 3,2
Muut kiinteistöt 0,0 0,3
IT-laitteet ja ohjelmistot 3,4 5,3
Rahankäsittelykoneet 0,0 0,0
Turvallisuuslaitteet 0,7 1,6
Muut 0,1 0,0
Investoinnit yhteensä 6,9 12,4
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 3.
Eläkerahasto Toteutunut
2020
Milj. euroa
Budjetti
2021
Milj. euroa
Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut 0,0 0,0
Eläkerahastotoiminnan kulut 0,6 0,9
Eläkerahaston kiinteistökulut 0,5 0,5
Poistot 0,9 1
Maksetut eläkkeet 28,4 29,0
Kulut yhteensä 30,5 31,4
TUOTOT
Työeläkemaksut 12,4 13,4
Sisäiset vuokrat 1,7 1,7
Eläkerahastomaksut 10,0 10,0
Tuotot yhteensä 24,1 25,1
Netto 6,4 6,3
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 4.
Finanssivalvonta Toteutunut
2020
Milj. euroa
Budjetti
2021
Milj. euroa
Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut 22,7 24,6
Henkilösidonnaiset kulut 0,4 1,0
Muut kulut 4,9 6,3
Poistot 1,2 1,0
Palvelut Suomen Pankilta 6,2 6,7
Eläkerahastomaksut 1,7 1,7
Toimintakulut yhteensä 37,1 41,2
TOIMINNAN RAHOITUS
Valvontamaksut 33,3 35,5
Toimenpidemkasut 1,5 1,7
SP:n rahoitusosuus 1,9 2,0
Edellisen kauden yli- /alijäämä 2,3 2,0
Tuotot yhteensä 39,0 41,2
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä 1,9
Pyöristyksen vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.