1. Korkotuotot

Korkotuotot euroalueen ulkopuolelta ja euroalueelta olivat yhteensä 856,8 milj. euroa. Niistä 124,2 milj. euroa oli valuuttamääräisiä korkotuottoja ja 732,6 milj. euroa euromääräisiä korkotuottoja.

Yön yli -talletusten korko on ollut koko vuoden negatiivinen, eli keskuspankkitalletuksista on peritty korkoa. Tätä ns. negatiivista korkoa kertyi yön yli -talletusten lisäksi vähimmäisvarantotalletuksista siltä osin kuin ne ylittävät vähimmäisvarantovaateen.

EKPJ-erille eli valuuttavarantojen siirtoja vastaavalle saamiselle EKP:ltä, EKP:n seteliosuudesta, pääoma-avainten soveltamisesta ja porrastuksesta aiheutuvalle saamiselle ja velalle sekä TARGET2-saldolle maksetaan perusrahoitusoperaatioiden korkoa. Vuonna 2020 näistä eristä ei kertynyt korkotuottoja, koska perusrahoitusoperaatioiden korko oli koko vuoden ajan nolla prosenttia.

Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 91,2 114,2 -23,0
Tuotot diskonttopapereista 0,1 0,2 -0,1
Korkotuotot talletuksista 0,3 2,2 -1,9
Osingot 20,5 20,5
Muut korkotuotot 4,3 19,9 -15,6
Yhteensä 116,3 136,5 -20,2
Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 0,0 0,5 -0,5
Korkotuotot talletuksista 0,0 0,0 0,0
Muut korkotuotot 6,4 7,4 -1,0
Yhteensä 6,4 7,9 -1,5
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 4,7 7,8 -3,1
Korkotuotot talletuksista 3,2 0,3 2,9
Yhteensä 7,9 8,1 -0,2
Euromääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista -0,1 -1,9 1,8
Tuotot diskonttopapereista 2,0 -0,4 2,5
Korkotuotot talletuksista 0,0 -0,0
Osingot eurosijoituksista 8,8 21,8 -13,0
EKPJ-erien korkotuotot
Korkotuotot rahapolitiikan luotoista
Korkotuotot rahapolitiikan arvopapereista 233,3 226,1 7,3
Negatiivisista koroista johtuvat korkotuotot luottolaitosten talletuksista 428,3 387,5 40,7
Muut korkotuotot 53,9 11,1 42,8
Yhteensä 726,2 644,1 82,0
Korkotuotot yhteensä (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta 116,3 136,5 -20,2
Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta 6,4 7,9 -1,5
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta 7,9 8,1 -0,2
Euromääräiset korkotuotot euroalueelta 726,2 644,1 82,0
Yhteensä 856,8 796,7 60,1

2. Korkokulut

Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Korkokulut talletuksista -0,0 -0,2 0,2
Muut korkokulut -3,0 -15,6 12,6
Yhteensä -3,1 -15,8 12,7
Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Korkokulut talletuksista -0,0 0,0
Muut korkokulut -0,0 -0,0 -0,0
Yhteensä -0,0 -0,0 -0,0
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Muut korkokulut -0,0 -0,0
Yhteensä -0,0 -0,0
Euromääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Korkokulut rahapolitiikan luotoista -119,4 -24,9 -94,5
Muut korkokulut -3,2 -0,7 -2,5
Yhteensä -122,6 -25,6 -97,0
Korkokulut yhteensä (milj. EUR) 2020 2019 Muutos
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolellle -3,1 -15,8 12,7
Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle -0,0 -0,0 -0,0
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle -0,0 -0,0
Euromääräiset korkokulut euroalueelle -122,6 -25,6 -97,0
Yhteensä -125,7 -41,4 -84,3

3. Korkokate

Korkokate (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Korkotuotot
Korkotuotot rahoitusvarallisuudesta 195,2 183,1 12,1
Korkotuotot rahapolitiikan eristä 661,6 613,6 48,0
Korkotuotot EKPJ-saamisista
Yhteensä 856,8 796,7 60,1
Korkokulut
Korkokulut rahoitusvarallisuudesta -6,3 -16,5 10,2
Korkokulut rahapolitiikan eristä -119,4 -24,9 -94,5
Korkokulut EKPJ-veloista
Yhteensä -125,7 -41,4 -84,3
KORKOKATE 731,1 755,3 -24,2

4. Valuuttakurssierot

Erä sisältää valuuttamääräisten erien myynnistä realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot. Vuonna 2020 tällaisia voittoja kirjattiin 36,5 milj. euroa.

5. Arvopapereiden hintaerot

Erä sisältää arvopapereiden myynnistä realisoituneet voitot ja tappiot. Vuonna 2020 arvopapereista realisoitui 310,7 milj. euroa myyntivoittoa.

6. Valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot

Erä sisältää valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot. Jokaista arvopaperilajia ja valuuttaa tarkastellaan kirjanpidossa erikseen. Vuonna 2020 valuutoista kirjattiin 14,9 milj. euroa arvostustappioita. Arvopapereista kirjattiin arvostustappioita 1,1 milj. euroa.

7. Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos

Valuuttakurssi- ja hintaeromuutoksista realisoituneilla nettovoitoilla, yhteensä 331,2 milj. euroa, kartutettiin valuuttakurssi- ja hintaerovarauksia tilinpäätöspolitiikan mukaisesti. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.

8. Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista

Erä sisältää sijoitustoiminnasta aiheutuneet palkkiot ja maksut.

9. Rahoitustulon netto-osuus

Rahoitustulo (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019
Suomen Pankin pooliin lähettämä rahoitustulo 476,5 513,4
Suomen Pankin pääoma-avaimen mukainen rahoitustulo 79,3 206,3
Pääoma-avaimen mukainen rahoitustulon netto-osuus -397,2 -307,1
Korjaukset aiempina vuosina jaettuun rahoitustuloon -1,1 14,2
Osuus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden
varalta tehdystä varauksesta
1,6 1,3
Yhteensä -396,7 -291,6

Erä sisältää vuoden 2020 yhteenlasketun rahoitustulon netto-osuuden, josta muodostuu 397,2 milj. euron kulut (edellisvuonna 307,1 milj. euron kulut). Erä sisältää myös Suomen Pankin osuuden erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin hallussa olleisiin, yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa hankittuihin arvopapereihin liittyvistä realisoituneista tappioista sekä osuuden vuonna 2019 rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta tehdyn varauksen purkamisesta (ks. taseen liitetietojen vastattavaa-puolen kohta 12, ”Varaukset”).

Kunkin eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin rahoitustulon määrä määritetään laskemalla sen velkapohjaa vastaavista yksilöitävistä saamisista kertyvät vuotuiset tuotot. Velkapohja koostuu pääasiassa seuraavista eristä: liikkeessä olevat setelit; rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille; EKP:n velkasitoumusten liikkeeseenlaskusta johtuvat kansallisten keskuspankkien velat eurojärjestelmän sisällä; TARGET2-tapahtumista johtuvat eurojärjestelmän sisäiset nettovelat; euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät eurojärjestelmän sisäiset nettovelat; kunkin kansallisen keskuspankin kunkin vuosineljänneksen päättyessä kirjaama korko, joka on kertynyt maturiteetiltaan vähintään vuoden mittaisista rahapoliittisista operaatioista johtuvista veloista; eurojärjestelmälle nettotuottoa tuoviin swap-sopimuksiin liittyviä saamisia vastaavat velat EKP:lle. Velkapohjaan kuuluvista veloista maksettavat korot on vähennettävä netto-osuuteen laskettavasta rahoitustulosta.

Yksilöitävät saamiset koostuvat pääasiassa seuraavista eristä: rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille; rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit; EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantosaamisia vastaavat eurojärjestelmän sisäiset saamiset; TARGET2-tapahtumista johtuvat eurojärjestelmän sisäiset nettosaamiset; euroseteleiden kohdistamisesta eurojärjestelmän sisällä johtuvat eurojärjestelmän sisäiset nettosaamiset; eurojärjestelmälle nettotuottoja tuoviin EKP:n ja eurojärjestelmän ulkopuolisten keskuspankkien välisiin valuutanvaihtosopimuksiin liittyvät saamiset euroalueen vastapuolilta; kunkin kansallisen keskuspankin vuosineljänneksen päättyessä kirjaama korko, joka on kertynyt maturiteetiltaan vähintään vuoden mittaisista rahapoliittisista operaatioista johtuvista saamisista; rajoitettu määrä kunkin kansallisen keskuspankin kultavarantoja suhteessa sen osuuteen EKP:n pääoman jakoperusteesta.

Kunkin kansallisen keskuspankin rahoitustulon määrä määritetään laskemalla sen kirjanpitoon kirjatuista yksilöitävistä saamisista kertyvä todellinen tulo. Tästä poiketen kullasta ei katsota kertyvän tuottoa, ja seuraavista eristä katsotaan kertyvän viimeisimpään saatavilla olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa tuottoa: 1) rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit, jotka on ostettu katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta 2.7.2009 annetun päätöksen EKP/2009/16 nojalla, 2) rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit, jotka on ostettu katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutuksesta 3.11.2011 annetun päätöksen EKP/2011/17 nojalla, 3) keskus-, alue- tai paikallishallinnon tai tunnustettujen laitosten liikkeeseen laskemat velkapaperit tai julkisten yritysten liikkeeseen laskemat korvaavat velkainstrumentit, jotka on ostettu julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla 3.2.2020 annetun päätöksen EKP/2020/9 nojalla tai määräaikaisen pandemiaan liittyvän osto-ohjelman toteutuksesta 24.3.2020 annetun päätöksen EKP/2020/17 nojalla. Jos kansallisen keskuspankin yksilöitävien saamisten arvo on suurempi tai pienempi kuin sen velkapohjan arvo, erotus kompensoidaan soveltamalla erotuksen arvoon viimeisintä saatavilla olevaa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoa.

Eurojärjestelmän yhteenlaskettu rahoitustulo jaetaan kansallisille keskuspankeille EKP:n merkityn pääoman jakoperusteen mukaisesti. Suomen Pankin rahoitustulon netto-osuus on yhtä kuin Suomen Pankin pooliin lähettämä osuus yhteenlaskettavasta rahoitustulosta (476,5 milj. euroa) miinus Suomen Pankille jakoperusteen mukaisesti kuuluva osuus rahoitustulosta (79,3 milj. euroa).

10. Osuus EKP:n voitosta

EKP jakoi tilikaudelta 2019 voittoa 935 milj. euroa. Tästä tilikaudelle 2020 kirjattu Suomen Pankin osuus oli 17,1 milj. euroa.

11. Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista

Erä sisältää Suomen Pankin osuuden EKP:n ennakkovoitonjakona tilikaudelta 2020 jakamasta SMP-ohjelmaan liittyvän arvopaperisalkun, laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman (APP) ja pandemiaan liittyvän osto-ohjelman (PEPP) tuotoista, 23,1 milj. euroa.

12. Muut tuotot

Erä sisältää Finanssivalvonnan tuottoja 34,8 milj. euroa. Lisäksi erä sisältää kiinteistöjen tuotot, 3,8 milj. euroa, ja kiinteistöjen myynnistä saadut luovutusvoitot, 4,1 milj. euroa, sekä toimitusmaksuja ja palkkioita.

13. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019
Palkat ja palkkiot 45,8 43,9
Työnantajakorvaukset eläkerahastolle 8,9 8,5
Muut henkilösivukulut 1,9 1,5
Yhteensä 56,6 53,9
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2020 2019
Henkilöä Henkilöä
Suomen Pankki 355 362
Finanssivalvonta 231 226
Yhteensä 586 588
Johtokunnan jäsenille maksetut peruspalkat (EUR) 2020
Olli Rehn 274 550
Marja Nykänen 247 460
Tuomas Välimäki 204 290
Yhteensä 726 300

Johtokunnan jäsenille maksetut luontoisedut (ateria-, puhelin- ja autoetu) olivat yhteensä 41 522,88 euroa.

Suomen Pankin johtokunnan jäsenen eläke-etuudet määräytyvät Suomen Pankin eläkesäännön mukaisesti ilman erityisehtoja ja samoin edellytyksin ja ehdoin kuin muulle henkilöstölle on eläkesäännössä vahvistettu. Suomen Pankin eläkesääntö on soveltuvin osin julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukainen. Toimikautensa päättäneelle johtokunnan jäsenelle voidaan maksaa tulonmenetyksen korvausta, jos henkilö ei voi karenssisäännöksen perusteella vastaanottaa työtehtävää muualta tai jos Suomen Pankista saatu eläke on pienempi kuin tulonmenetyksen korvaus. Tulonmenetyksen täysimääräinen korvaus on 60 % palkasta, ja sitä maksetaan yhden vuoden ajan yhteen sovittaen Suomen Pankista maksettavan eläkkeen kanssa siten, että nämä yhdessä eivät ylitä 60:tä prosenttia palkasta.

14. Eläkerahastomaksu

Suomen Pankki suoritti pankkivaltuuston hyväksymänä Suomen Pankin eläkerahastolle 10 milj. euron eläkerahastomaksun vuonna 2020 eläkerahaston tilikauden alijäämän kattamiseksi.

15. Hallinnolliset kulut

Hallinnolliset kulut (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019
Tarvikkeista ja hankinnoista aiheutuvat kulut 0,4 0,5
Koneista ja kalustosta aiheutuvat kulut 7,0 7,1
Kiinteistöistä aiheutuvat kulut 8,5 8,9
Henkilöstösidonnaiset kulut 1,3 4,0
Ostetuista palveluista aiheutuvat kulut 13,7 12,8
Muut hallinnolliset kulut 2,1 2,1
Yhteensä 32,9 35,4

Erään sisältyvät vuokrat, kokous- ja sidosryhmäkulut, ostopalveluista aiheutuneet kulut ja tarvikkeet. Lisäksi erässä on henkilöstön koulutus-, virkamatka- sekä rekrytointikuluja.

16. Poistot käyttöomaisuudesta

Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019
Rakennukset 3,6 3,4
Koneet ja kalusto 2,5 2,7
Yhteensä 6,1 6,1
Poistot aineettomasta käyttöomaisuudesta (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019
Tietojärjestelmät 2,8 3,2
Yhteensä 2,8 3,2

17. Setelien hankintakulut

Setelien hankintakulut olivat 9,0 milj. euroa.

18. Muut kulut

Muista kuluista suurin osa liittyy kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon.

19. Eläkerahaston tuotot

Erään sisältyvät Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan työnantajan osuudet sekä työntekijän osuus maksutulosta, yhteensä 12,4 milj. euroa, sekä 10 milj. euron eläkerahastomaksu. Lisäksi erässä on eläkerahaston kiinteistöjen tuotot, 1,7 milj. euroa.

20. Eläkerahaston kulut

Erään sisältyvät maksetut eläkkeet, 28,8 milj. euroa, hoitokulut ja poistot eläkerahaston hallussa olevasta käyttöomaisuudesta.

21. Varausten muutos

Erään sisältyvät reaaliarvovarauksen lisäys, 57 milj. euroa, ja yleisvarauksen lisäys, 100 milj. euroa. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.

22. Tilikauden tulos

Tilikauden 2020 tulos oli 142,0 milj. euroa. Johtokunta esittää pankkivaltuustolle, että voitosta siirretään 100,0 milj. euroa käytettäväksi valtion tarpeisiin.