Milj. euroa 1.1.−31.12.2020 1.1.−31.12.2019
1 Korkotuotot 857 797
2 Korkokulut -126 -41
3 KORKOKATE 731 755
4 Valuuttakurssierot 36 3
5 Arvopapereiden hintaerot 311 26
6 Valuuttojen ja arvopapereiden arvostustappiot -16 -3
7 Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos -331 -24
RAHOITUSKATE 731 757
8 Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista -4 -4
9 Rahoitustulon netto-osuus -397 -292
10 Osuus EKP:n voitosta 17 7
11 Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista 23 29
KESKUSPANKKIERIEN KATE 371 497
12 Muut tuotot 46 42
Toimintakulut -118 -114
13 Henkilöstökulut -57 -54
14 Eläkerahastomaksu -10 -10
15 Hallinnolliset kulut -33 -35
16 Poistot käyttöomaisuudesta -9 -9
17 Setelien hankintakulut -9 -6
18 Muut kulut -0 -0
TOIMINNALLINEN TULOS 299 425
Eläkerahaston tulos
19 Eläkerahaston tuotot 31 30
20 Eläkerahaston kulut -31 -30
21 Varausten muutos -157 -105
22 TILIKAUDEN TULOS 142 320