Vuonna 2020 Suomen Pankin päästöjä vähensi erityisesti koronapandemian aiheuttama muutos työtapoihin ja matkustamiseen. Lisäksi päästöjä on vähennetty muuttamalla toimintatapoja ja uudistamalla teknologiaa. Suomen Pankki tekee laajaa yhteistyötä ilmastonmuutosta vastaan.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. Ympäristöä rasittavat eniten kiinteistöt, rahahuolto ja matkustaminen.

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta voivat vähentää ympäristörasitustaan parhaiten tehostamalla energiankäyttöään. Reilussa kymmenessä vuodessa hiilidioksidipäästöt ovatkin pienentyneet 40 %.

Vuoden 2020 Suomen Pankin suurin päästöjen lähde oli edellisvuosien tapaan kiinteistöjen käyttö: eniten energiaa kuluu tilojen lämmitykseen, viilennykseen ja sähköenergian käyttöön. Toisaalta kiinteistöihin liittyvät päästöt ovat pienentyneet eniten, sillä toimitilatarve on vähentynyt ja toimitilojen energiankäyttö supistunut.

Koronapandemian vaikutus matkustuskäytäntöihin saattaa olla pysyvä

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan kaltaisten viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioiden toimintaan liittyy paljon kansainvälisiä kokouksia. Työhön kuuluva matkustaminen on ollut aiempina vuosina runsasta, ja siitä syntyvät päästöt jopa kasvoivat hieman edeltävinä vuosina.

Vuonna 2020 koronapandemia kuitenkin esti osallistumiset kansainvälisiin kokouksiin paikan päällä lähes täysin.

Pandemiaan liittyvien matkustusrajoitusten vuoksi lentoliikenteen päästöt romahtivat. Lentoliikenteen päästöt lasketaan toteutuneiden henkilökilometrien mukaan.

Koronapandemian aikaisilla kokemuksilla voi olla myös pysyviä vaikutuksia työhön liittyviin matkustuskäytäntöihin.

Vuoden alussa tekniset etäyhteysratkaisut uudistettiin vastaamaan lisääntyvää etätyötä. Vuoden lopussa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan käyttöön saatiin myös sähköinen allekirjoitus tukemaan etätyön tekemistä.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan henkilöstö käytti ulkoiseen yhteydenpitoon entistä enemmän työaseman videokokousjärjestelmää.

Uuden tekniikan suomien mahdollisuuksien myötä tulevaisuudessa harkitaan entistä kriittisemmin sitä, mihin kansainvälisiin kokouksiin on mahdollista ja välttämätöntä osallistua paikan päällä.

 

2 Toimintakuluihin suhteutettu mittari ottaa huomioon energiankulutuksen, henkilöliikenteen, hankinnat ja jätteiden aiheuttamat kasvihuone­päästöt. Seurattavia indikaattoreita on yhteensä 80.

Ympäristöhaasteita ratkotaan yhteistyössä

Suomen Pankki ja Finanssivalvonta seuraavat toimintansa ympäristövaikutuksia toimintakuluihin suhteutetun mittarin avulla, joka huomioi energiankäytön, henkilöliikenteen, hankintojen ja jätteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Suomen Pankki on ottanut käyttöön 80 toimintojen tehokkuutta mittaavaa indikaattoria. Ympäristövaikutuksia mitataan näiden indikaattorien avulla.

Vuonna 2020 jokaista toimintakulun tuhatta euroa kohti syntyi 31,35 kiloa hiilidioksidia. Vuonna 2019 vastaava luku oli 50,64 kiloa hiilidioksidia.

Päästöjä ei ole kompensoitu päästövähennysyksiköitä ostamalla.

Suomen Pankki teki vuoden 2020 aikana ympäristöyhteistyötä Euroopan muiden keskuspankkien kanssa. Kansallisten keskuspankkien verkostot jakavat tietoa parhaista käytännöistä ja ratkovat yhdessä keskuspankeille ominaisia ympäristöhaasteita.

Hyvät työympäristöt edistävät luovuutta

Vuonna 2019 käynnistetyn työympäristön kehitysprojektin tavoitteena on kehittää työympäristöä vastaamaan nykyaikaisia työskentelytapoja ja kasvattaa vastuullisuutta.

Vuonna 2020 jatkunut käyttäjälähtöinen työympäristön suunnittelu tukee työn tekemisen tarpeita monipuolisesti: se luo työhyvinvointia, parantaa tuottavuutta, kannustaa luovuuteen, mahdollistaa spontaanin vuorovaikutuksen, auttaa keskittymään ja tarjoaa rentoutumispaikkoja.

Kun työntekijällä on valta ja vastuu työn tekemisen paikasta, se vaikuttaa positiivisesti työntekijäkokemukseen. Vastuullisessa työpaikassa poistuvat materiaalit kierrätetään ja erilaisiin työtehtäviin tarkoitettuja tiloja on riittävästi.

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan henkilöstö kehittää työympäristöä yhdessä. Sananvalta auttaa kaikki omaksumaan uudet työskentelytavat ja voimaan hyvin.