Euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta huolehtii eurojärjestelmä. Päätavoitteena on pitää euroalueen hintataso vakaana, jotta rahan arvo säilyy kutakuinkin muuttumattomana ja ostovoima vahvana. Päätöksentekoa ohjaa Euroopan keskuspankin rahapoliittinen strategia, jonka uudistaminen käynnistyi vuonna 2020.

Eurojärjestelmään kuuluvat euroalueen kansalliset keskuspankit ja Euroopan keskuspankki (EKP). Eurojärjestelmän jäsenenä Suomen Pankki osallistuu euroalueen yhteisen rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon.

Suomen Pankki vastaa eurojärjestelmän rahapolitiikan toteuttamisesta Suomessa.

EKP:n neuvosto ylläpitää hintavakautta rahapoliittisin välinein

Rahapolitiikan päätavoite on hintavakauden ylläpitäminen. Tämä on tärkeää, jotta rahan säilyy arvo jokseenkin muuttumattomana ja ostovoima vahvana.

EKP:n nykyisen määritelmän mukaan hintavakaus vallitsee, kun inflaatio on alle 2 %, mutta lähellä sitä keskipitkällä aikavälillä. Hintavakaus on kestävän talouskasvun perusta.

Eurojärjestelmän keskeisimpiä rahapolitiikan välineitä ovat ohjauskorkojen asettaminen, pidempiaikaiset rahoitusoperaatiot pankeille sekä arvopapereiden ostot. Kun ohjauskorot ovat jo valmiiksi alhaiset, arvopapereiden ostojen merkitys rahapolitiikan toteuttamisessa on korostunut.

Keveän rahapolitiikan avulla autettu yrityksiä ja kotitalouksia kriisin pahimman vaiheen yli

Vuonna 2020 euroalueen talouskasvu ja inflaatio-odotukset supistuivat ja inflaatio hidastui jyrkästi koronapandemian takia.

EKP:n neuvosto reagoi heikkoon taloustilanteeseen keventämällä rahapolitiikkaansa useaan otteeseen ja monin tavoin. Rahapolitiikan tavoitteena on ollut auttaa yrityksiä ja kotitalouksia kriisin pahimman vaiheen yli ja luoda edellytyksiä talouden elpymiseen kriisin jälkeen.

EKP muun muassa piti talletuskoron –0,5 prosentissa, kevensi keskuspankkiluottojen vakuusvaatimuksia, kasvatti arvopaperiostoja ja järjesti pankeille pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita entistä edullisemmin ehdoin.

Kohdennetut rahoitusoperaatiot (TLTRO) olivat vuonna 2020 tärkeä osa eurojärjestelmän vastausta koronapandemian aiheuttamaan kriisiin. Operaatioilla oli paljon kysyntää.

Eurojärjestelmän yhteisten päätösten lisäksi Suomen Pankki teki vuonna 2020 kansallisia toimia, joilla se tuki rahapolitiikan vastapuolena toimivien luottolaitosten vakuuksien saatavuutta sekä rahoituksen välittymistä yrityksille ja kotitalouksille.

EKP:n neuvoston ennakoiva viestintä korosti sitä, että kevyttä rahapolitiikkaa tarvitaan vielä pitkähkö aika. Kevyt rahapolitiikka varmistaa, että euroalueen rahoitusolot pysyvät suotuisina kaikilla talouden sektoreilla.

Euroopan keskuspankki alkoi uudistaa rahapolitiikan strategiaansa

Euroopan keskuspankin neuvosto käynnisti rahapolitiikan strategiansa uudelleenarvioinnin tammikuussa 2020.

Uudelleenarvioinnin tarpeen on synnyttänyt talouden toimintaympäristön muutos. Historiallisen alhainen korkotaso rajoittaa keskuspankin keinoja reagoida taloutta koskeviin negatiivisiin yllätyksiin. Toimintaympäristön muutokseen vaikuttavat väestön ikääntyminen, heikko tuottavuus, digitalisaatio ja ilmastonmuutos.

Uudelleenarvioinnin kohteena ovat hintavakauden määritelmä, rahapolitiikan välineistö ja sen tehokkuus, talouden analyysit sekä EKP:n viestintäkäytännöt.

Muita keskeisiä näkökohtia ovat rahoitusvakaus, globalisaatio, työllisyys ja ympäristön kestävyys.

Rahapolitiikan strategia-arviota tekeviä työryhmiä on kymmenen. Niissä jokaisessa on mukana Suomen Pankin edustajia. Suomen Pankin tutkimus on ollut merkittävänä apuna strategiaa pohjustavassa arvioinnissa.

Rahapolitiikan strategia-arviointi tehdään perusteellisen analyysin pohjalta, avoimin mielin ja kaikkia sidosryhmiä kuullen.

Suomen Pankki järjesti vuonna 2020 kolme kaikille avointa kotimaista kuulemistilaisuutta ymmärtääkseen paremmin, mikä ihmisille on rahapolitiikan strategian uudistamisessa tärkeää.

Euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategian arvioinnin on määrä olla valmis vuoden 2021 puoliväliin mennessä.Seuraava artikkeli

Euroopan keskuspankki käynnisti rahapolitiikan strategia-arvion vuonna 2020