Euroopan keskuspankki vastasi maaliskuussa 2020 koronapandemiaan kasvattamalla omaisuuserien osto-ohjelmaa ja käynnistämällä uuden pandemiaan liittyvän osto-ohjelman. Suomen Pankki osallistuu julkisen sektorin, yrityssektorin ja katettujen velkakirjojen osto-ohjelmien toteuttamiseen. Osto-ohjelmissa ostettujen arvopapereiden omistukset kasvoivat Suomen Pankin taseessa 66 mrd. euroon.

EKP aloitti maaliskuussa 2015 laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman, APP (asset purchase programme). Osana epätavanomaisia rahapolitiikan toimia eurojärjestelmä ostaa pankeilta omaisuuseriä ja lisää näin rahan määrää taloudessa.

Omaisuuserien ostojen tavoitteena on tukea euroalueen talouskasvua ja edistää hintavakaustavoitteen saavuttamista. Osto-ohjelmat ovatkin nousseet yhdeksi merkittävimmistä tavoista toteuttaa rahapolitiikkaa.

APP koostuu seuraavista osto-ohjelmista: julkisen sektorin PSPP (public sector purchase programme), yrityssektorin CSPP (corporate sector purchase programme), katettujen velkakirjojen CBPP3 (third covered bond purchase programme) sekä omaisuusvakuudellisten arvopaperien ABSPP (asset-backed securities purchase programme).

Marraskuussa 2019 EKP:n neuvosto päätti aloittaa APP-ohjelman netto-ostot uudestaan 20 mrd. euron keskimääräisellä kuukausitahdilla.

Koronakriisin puhkeamisen vuoksi EKP:n neuvosto päätti 12.3.2020 varata APP-ohjelmalle 120 mrd. euroa lisää käytettäväksi vuoden loppuun mennessä uusiin omaisuuseräostoihin.

EKP:n neuvosto odottaa ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskoron elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa.

APP-ohjelmassa hankittujen instrumenttien erääntyessä pääoman uudelleensijoituksia jatketaan täysimääräisesti vielä pitkään sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

EKP:n neuvosto ilmoitti 18.3.2020 käynnistävänsä uuden väliaikaisen 750 mrd. euron pandemiaan liittyvän osto-ohjelman, PEPP (pandemic emergency purchase programme), torjuakseen koronapandemian puhkeamisen aiheuttamia vakavia riskejä rahapolitiikan välittymismekanismille ja euroalueen näkymille.

Neuvosto päätti kasvattaa PEPP-ohjelman puitteissa tehtävien enimmäisostojen määrää 600 mrd. eurolla 4.6.2020 ja 500 mrd. eurolla 10.12.2020 eli yhteensä 1 850 mrd. euroon.

PEPP-ohjelmassa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronapandemian aiheuttaman kriisin olevan ohi, mutta kuitenkin vähintään vuoden 2022 maaliskuun loppuun saakka. PEPP-ohjelmassa ostettujen velkakirjojen erääntyessä pääoman uudelleensijoituksia jatketaan vähintään vuoden 2023 loppuun saakka.

PEPP-ohjelmassa tehtävät ostot kattavat samat arvopaperiluokat kuin APP-ohjelma. Neuvoston 18.3.2020 tekemän päätöksen mukaan myös yritystodistuksia voidaan ostaa sekä PEPP-ohjelman että APP-ohjelman osana. Lisäksi PEPP-ohjelman puitteissa voidaan ostaa Kreikan valtionlainoja sekä lyhyempiä julkisen sektorin velkakirjoja, jotka ovat jäljellä olevalta maturiteetiltaan minimissään 70 päivän pituisia.

Eurojärjestelmän APP-omistukset kasvoivat 2 580 mrd. eurosta 2 909 mrd. euroon vuoden 2020 aikana. EKP julkaisee eurojärjestelmän PEPP-omistukset kahden kuukauden välein, ja marraskuun 2020 lopussa ne olivat noin 698 mrd. euroa. APP- ja PEPP-ohjelmien ostojen aikasarjahistoria löytyy EKP:n sivuilta.

Osto-ohjelmien toteuttaminen Suomen Pankissa

Suomen Pankki toteuttaa arvopaperiostoja kaikissa ohjelmissa paitsi omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelmassa. Vuonna 2020 rahapolitiikan arvopapereiden omistukset kasvoivat Suomen Pankin taseessa 46 mrd. eurosta 66 mrd. euroon.

Julkisen sektorin osto-ohjelmassa Suomen Pankki osti Suomen valtion, Finnveran, Kuntarahoituksen ja Työllisyysrahaston arvopapereita.

Vuoden lopussa APP-ohjelmassa ostettujen valtionlainojen ja valtiosidonnaisten velkakirjojen määrä Suomen Pankin taseessa oli 30,3 mrd. euroa, mikä sisältää arvopaperimarkkinoita koskevan SMP-ohjelman (securities markets programme) omistuksia 0,4 mrd. euroa. Lisäksi yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjojen määrä taseessa oli 2,7 mrd. euroa.

Yrityssektorin osto-ohjelmassa Suomen Pankki toimii yhtenä eurojärjestelmän kuudesta keskuspankista, jotka toteuttavat ohjelmaa koko eurojärjestelmän puolesta.

Suomen Pankki vastaa osto-ohjelmassa suomalaisten yrityssektorin arvopaperien lisäksi myös irlantilaisten, itävaltalaisten, latvialaisten, liettualaisten ja virolaisten yritysten liikkeeseen laskemien arvopaperien ostosta.

Katettujen velkakirjojen osto-ohjelmassa Suomen Pankki on keskittynyt suomalaisten katettujen velkakirjojen markkinoihin. Yksityisen sektorin osto-ohjelmien APP-omistukset olivat vuoden lopussa 19,9 mrd. euroa, mistä 9,7 mrd. koostui katetuista velkakirjoista ja 10,2 mrd. yritysten velkakirjoista.

Suomen Pankin PEPP-omistukset olivat kokonaisuudessaan 12,8 mrd. euroa vuoden 2020 lopussa.

Arvopaperilainauksen hinnoittelua päivitettiin

Eurojärjestelmä lainaa osto-ohjelmissa ostettuja arvopapereita takaisin markkinoille tarvittaessa.

Arvopaperilainauksella tuetaan euroalueen velkakirjojen markkinalikviditeettiä. Lainaus toteutetaan eurojärjestelmän sisällä hajautetusti.

Suomen Pankin arvopaperiomistukset ovat lainattavissa säilyttäjän eli Euroclear Bankin lainausohjelmien kautta arvopaperivakuutta vastaan. Sen lisäksi Suomen Pankki tekee kahdenvälistä lainausta käteisvakuutta vastaan julkisen sektorin osto-ohjelmassa ostetuilla arvopapereilla.

Lainattavissa olevien julkisen sektorin ja yrityssektorin arvopaperien listat julkaistaan viikottain Suomen Pankin verkkosivuilla.

Marraskuussa 2020 eurojärjestelmä tarkisti arvopaperilainauksen hinnoitteluperiaatteita tarkoituksena varmistaa, että eurojärjestelmän arvopaperilainausjärjestely pysyy tehokkaana vaihtoehtona markkinaehtoiselle lainaukselle.