Vuosi 2020 oli haastava kaikille työnantajille ja työntekijöille koronapandemian vuoksi. Pitkittyneen pandemian aikana Suomen Pankki tuki henkilöstönsä kriisinkestävyyttä monin eri tavoin. Vuoden 2020 aikana Suomen Pankki myös uudisti työnantajailmettään ja laati työnantajan arvolupauksen.

Suomen Pankki on vakaa ja vastuullinen työnantaja. Pankissa työskentelee 359 työntekijää monipuolisissa ja yhteiskunnallisesti merkityksellisissä tehtävissä.

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen, hyvä johtaminen ja työilmapiiri sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat Suomen Pankille tärkeitä henkilöstön hyvinvoinnin painopisteitä.

Esimiehiltä edellytetään ammattimaista johtamisotetta ja sitoutumista johtamisvalmiuksien jatkuvaan kehittämiseen.

Suomen Pankki seuraa johtamisen laatua vuosittain toteutettavalla johtajuustutkimuksella ja kehittää tulosten avulla johtamista, esimiestyötä, toimintakulttuuria ja työprosesseja.

Vuonna 2020 johtajuusindeksi nousi hieman edellisvuodesta ja oli 72,6 asteikolla 0–100. Indeksi ylitti tavoitteen mukaisesti vertailuorganisaatioiden indeksin, joka on 71,7.

Etätyöstä uusi normaali – koronapandemian vaikutukset toimintatapoihin

Turvallisen ja terveellisen työympäristön takaamiseksi Suomen Pankin henkilöstö siirtyi maaliskuun puolivälissä koronapandemian vuoksi pääsääntöisesti etätöihin. Paikanpäällä toimistolla on hoidettu vain sellaiset tehtävät, joiden tekeminen ei etätyönä ole mahdollista. Läsnätyössä kaikki huolehtivat turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta sekä maskien käytöstä.

Suomen Pankki perusti alkuvuodesta sisäisen koordinaatioryhmän, jonka tehtävänä oli muun muassa seurata koronapandemian kehittymistä ja antaa viranomaisten linjausten mukaisia toimintaohjeita.

Suomen Pankki tuki henkilöstönsä kriisinkestävyyttä muun muassa viestimällä koronapandemian tilannekuvasta ja toimintaohjeista henkilöstölle säännöllisesti, ottamalla joustavasti käyttöön uusia toiminta- ja työskentelytapoja, järjestämällä koulutuksia, tarjoamalla etätyövälineitä ja kehittämällä etätyön työergonomiaa.

Sopeutumista auttoi lisäksi jo ennen pandemiaa saatu kokemus etätyöskentelystä sekä virtulaalikokouksissa käytetyn tekniikan hallinta.

Henkilöstön työhyvinvoinnin kokonaiskuvaa selvitettiin työhyvinvointikyselyllä.

Suomen Pankki on työnantajana #vakaamutteivakava

Suomen Pankki uudisti työnantajailmettään ja työpaikkailmoitteluaan sekä laati työnantajan arvolupauksen.

Suomen Pankin päivitetyssä työnantajailmeessä painottuvat ihmiset ja työskentely keskuspankissa. Suomen Pankki kertoo verkkosivuillaan ja työpaikkailmoituksissaan selkeästi siitä, mitä keskuspankki tekee, millainen työnantaja Suomen Pankki on ja minkälaisia uramahdollisuuksia se tarjoaa.

Työntekijälähettiläät Suomen Pankin eri osastoilta ja eri tehtävistä kertovat lisäksi uratarinoissa itsestään, työstään, osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista, työn kansainvälisestä ulottuvuudesta, kerhotoiminnasta sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämisen tavoista.

Työnantajan arvolupaus on osa Suomen Pankin avointa toimintaa vastuullisena työnantajana. Arvolupaus kiteyttää, millainen työnantaja Suomen Pankki on ja mitä se työnantajana henkilöstölleen lupaa.

”Suomen Pankki on yhteiskunnallisesti merkityksellisiä, monipuolisia ja haastavia työtehtäviä tarjoava vakaa ja vastuullinen työnantaja. Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen ja hyvään johtamiseen. Kansainvälinen yhteistyö on arkipäiväämme. Meille henkilöstömme hyvinvointi sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat tärkeitä. Arvostamme toinen toisiamme ja meillä on hyvä työilmapiiri.”

 

Huolehdimme henkilöstön työhyvinvoinnista ja toiminnan jatkuvuudesta koronan aikana viestimällä aktiivisesti sekä ottamalla joustavasti käyttöön uusia toiminta- ja työskentelytapoja.

Laadimme työnantajan arvolupauksen, joka kiteyttää millainen työnantaja Suomen Pankki on ja mitä se työnantajana henkilöstölleen lupaa.

Suomen Pankin arvot kiteytyivät yhteisellä arvomatkalla

Suomen Pankki käynnisti syksyllä arvokeskustelun, johon kaikki suomenpankkilaiset saivat kutsun.

Arvotyön tavoitteena oli päivittää organisaation arvot siten, että ne heijastavat jokaisen näkemystä siitä, millainen työyhteisö Suomen Pankin kuuluisi olla.

Suomenpankkilaisten yhteinen arvomatka toteutettiin muun muassa virtuaalikahviloiden, kyselyiden ja tiimikeskustelujen avulla. Pankkilaiset osallistuivat arvokeskusteluun aktiivisesti, ja arvomatkan aikana arvot kiteytettiin seuraavaan muotoon:

”Me suomenpankkilaiset
opimme jatkuvasti ja toinen toisiltamme,
arvostamme jokaisen asiantuntijuutta,
toimimme yhdessä ja tasavertaisina,
kannamme vastuuta kestävän talouden ja vakauden rakentamisesta.”

Tutustu suomenpankkilaisiin

Young Professionals -ohjelmasta talouden ammattilaiseksi

Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteinen Young Professionals- eli YP-ohjelma päättyi helmikuussa 2020.

Syksyllä 2018 käynnistyneeseen YP-ohjelmaan valittiin avoimen haun kautta yhdeksän harjoittelijaa. He työskentelivät puolentoista vuoden aikana noin kuuden kuukauden jaksoissa eri osastoilla ja toimistoissa Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa.

YP-ohjelma oli suunnattu nuorille vastavalmistuneille korkeakouluopiskelijoille tai jo muutaman vuoden työelämässä olleille asiantuntijoille.

Ohjelma tarjosi mahdollisuuden kehittyä finanssialan ammattilaiseksi, työskennellä eurojärjestelmän ytimessä, perehtyä keskuspankin ja rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisen ydintoimintoihin sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän toimintaan ja eurooppalaiseen valvontayhteistyöhön.

Ohjelmaan osallistujien ja heidän esimiestensä kokemukset ohjelmasta olivat positiivisia. YP-harjoittelijat työllistyivätkin heti ohjelman jälkeen hyvin, ja moni heistä jatkoi uusissa tehtävissä Suomen Pankissa tai Finanssivalvonnassa.

Vastuullista kesäduunia

Suomen Pankki on kaupallisen alan opiskelijoiden suosikkityönantajia ja julkisen sektorin suosituin työnantaja. Suomen Pankille nuorten työllistäminen on tärkeä osa yhteiskuntavastuutyötä ja toimintaa vastuullisena työnantajana.

Suomen Pankki on  mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa edistämässä osaltaan nuorten pääsyä vastuullisiin kesätöihin. Koronapandemiasta huolimatta Suomen Pankki tarjosi kesällä 2020 kesätyöpaikan noin 40 opiskelijalle.

Kesätöiden tekeminen ja niihin perehdyttäminen onnistuivat hyvin myös etätyöoloissa. Kesätyöntekijät antoivat kesätyökyselyssä Suomen Pankille kesätyöpaikkana yleisarvosanan 3,7 (asteikolla 1–4). Heidän mielestään parasta kesätyössä olivat vastuulliset ja mielenkiintoiset työtehtävät sekä mukavat työkaverit ja työilmapiiri.

Vastuullinen kesäduuni
Suomen Pankin kesätyöblogi