Suomen Pankki uudisti strategiansa vuonna 2020. Uudistus oli osa laajempaa Visio2030-hanketta. Uusi strategia varmistaa, että Suomen Pankki pystyy toimintaympäristön muutoksista huolimatta saavuttamaan tavoitteensa.

Suomen Pankki uusi strategiansa vuonna 2020. Sen yhteydessä johtokunta määritteli strategian toimeenpanoa ohjaavat painopisteet.

Suomen Pankin toiminta-ajatus: kestävän talouden ja vakauden rakentaja

Suomen Pankin toimintajatus kiteyttää sen työn tarkoituksen ja vastaa kysymykseen ”mitä Suomen Pankki tekee?”.

Uusi toiminta-ajatus on, että ”Suomen Pankki on kestävän talouden ja vakauden rakentaja”. Se tukeutuu lakiin Suomen Pankista sekä Suomen Pankin asemaan kansallisena keskuspankkina ja eurojärjestelmän jäsenenä.

Toiminta-ajatusta täydentää yhteenveto Suomen Pankin ydintehtävistä. Ne ovat

 • hintavakauden ylläpito
 • rahoitusjärjestelmän vakauden edistäminen
 • maksujärjestelmän tehokkuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen
 • kestävän kasvun ja korkean työllisyyden tukeminen Suomessa ja EU:ssa.

Skenaarityöllä rakennettiin vaihtoehtoisia tulevaisuuden kuvia

Suomen Pankin strategian uudistaminen alkoi toimintaympäristön huolellisella analyysillä. Tämän skenaariotyön tarkoituksena oli auttaa ennakoimaan, miten Suomen Pankin toimintaympäristö muuttuu 2020-luvulla.

Lopputuloksena oli kolme kokonaisvaltaista, vaihtoehtoista kuvausta vuoden 2030 toimintaympäristöstä. Ympäristöön vaikuttaa iso joukko eri trendejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vaikutuksia hankkeen aikana pohdittiin.

Eri skenaarioille ei laskettu todennäköisyyksiä, vaan ne tehtiin kuvaamaan keskuspankin toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja ja tapahtumien syy-seuraussuhteita. Skenaariotyöhön osallistui iso joukko Suomen Pankin eri alojen asiantuntijoita.

Ensimmäinen skenaario on ”vahvistuva valuuttaunioni”. Skenaariossa pandemia ravistelee EU:ta, mutta samalla se vahvistaa yhteistyöhalukkuutta esimerkiksi kauppapolitiikassa ja ympäristökysymyksissä. Keskuspankin kannalta tämä skenaario tarkoittaa muun muassa makrovakauspolitiikan tehostumista.

Toinen skenaario on ”omavaraiset saarekkeet”. Sen lähtökohtana on maailmanlaajuinen syvä taantuma, joka murentaa kansainvälistä yhteistyötä ja saa valtiot kääntymään sisäänpäin. Voimakas velkaantuminen ja epävarmuuden kasvu johtavat keskuspankkipolitiikan ja muun talouspolitiikan tehon heikentymiseen.

Kolmas skenaario on ”digitalouden läpimurto”. Siinä talous toipuu pandemiasta ripeästi digitalisaation vetämänä. Hintapaineet voimistuvat, maksamisen tavat pirstaloituvat ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan valvominen osoittautuu keskuspankeille ja muille sääntelyviranomaisille entistä haastavammaksi.

Näitä skenaarioita hyödynnettiin Suomen Pankin strategiatyössä pohtimalla, mitkä ovat Suomen Pankin mahdollisuudet, riskit ja strategiset vaihtoehdot niiden mukaisissa toimintaympäristöissä.

Periaatteet viitoittavat tietä vision kuvailemaan päämäärään

Visio toimii kompassina, joka osoittaa pitkän tähtäimen päämäärän. Suomen Pankin vision mukaan ”Suomen Pankki on vaikuttava ja arvostettu keskuspankki, joka ylläpitää hinta- ja rahoitusvakautta kaikissa olosuhteissa päämääränään kansalaisten hyvinvointi.”

Visio on purettu toimintaa ohjaaviksi yhdeksäksi periaatteeksi, jotka kertovat miten, vision kuvailemaan päämäärään päästään. Ne kestävät aikaa ja ovat merkityksellisiä kaikille Suomen Pankin toiminnoille.

Vision ensimmäistä osaa eli Suomen Pankin vaikuttavuutta ja asemaa arvostettuna keskuspankkina tukevat ensimmäiset kolme toimintaa ohjaavaa periaatetta:

 1. Luomme lisäarvoa asiantuntemuksella, oivaltavilla ratkaisuilla ja luottamusta rakentavalla yhteistyöllä
 2. Perustamme kannanottomme ja päätöksemme tietoon, tutkimukseen ja laadukkaaseen analyysiin.
 3. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, tavoitamme sidosryhmämme ja käymme rakentavaa vuoropuhelua kotimaassa ja eurojärjestelmässä.

Hinta- ja rahoitusvakauden ylläpitäminen kaikissa olosuhteissa vaatii keskuspankilta tehokkaasti yhteiskunnalle tuotettuja keskuspankkipalveluita, varautumista odottamattomaan ja tulevan ennakoimista. Nämä tekijät korostuvat keskimmäisissä kolmessa periaatteessa:

 1. Tarjoamme edistykselliset ja luotettavat keskuspankkipalvelut suomalaisen yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.
 2. Varmistamme toiminnan jatkuvuuden varautumalla muutos-, häiriö- ja kriisitilanteisiin.
 3. Kehitämme osaamistamme ja työtapojamme pitkäjänteisesti ja ennakoiden tulevaisuuden tarpeita.

Vision loppuosa painottaa Suomen Pankin tehtävää kansallisena instituutiona, joka tekee yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Perustehtävien lisäksi tavoitteena on kasvattaa kansalaisten tietämystä taloudesta ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista vuoropuhelua.

 1. Toimimme vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 2. Toteutamme tehtävämme tehokkaasti ja taloudellisesti siten, että vakaa voitonjako valtiolle säilyy vakavaraisuutta vaarantamatta.
 3. Edistämme kansalaisten tietämystä taloudesta, Suomen Pankista ja eurojärjestelmästä jakamalla ymmärrettävää tietoa.

Suomen Pankin arvot syntyivät yhdessä

Suomen Pankin arvot toimivat strategiakokonaisuudessa ohjenuorina, jotka kertovat, miten suomenpankkilaiset työskentelevät yhdessä ja miltä pohjalta valintoja tehdään.

Suomen Pankin arvot syntyivät yhdessä, sillä niiden löytämiseksi järjestetylle arvomatkalle kutsuttiin koko pankin henkilökunta.

”Me suomenpankkilaiset
opimme jatkuvasti ja toinen toisiltamme,
arvostamme jokaisen asiantuntijuutta,
toimimme yhdessä ja tasavertaisina,
kannamme vastuuta kestävän talouden ja vakauden rakentamisesta.”

Toimintasuunnittelukauden 2021–2023 strategiset painopisteet ohjaavat päivittäistä työtä

Suomen Pankin uutta strategiaa täydentävät johtokunnan valitsemat strategiset painopisteet. Ne ohjaavat päivittäistä strategian toimeenpanoa koko toimintasuunnittelukauden 2021–2023 ajan.

 1. Koronakriisin vaikutusten arviointi ja ratkaisut.
  Suomen Pankki arvioi koronakriisin vaikutuksia talouteen, rahapolitiikkaan ja sen toimeenpanoon sekä rahoitusvakauteen ja maksamiseen. Lisäksi Suomen Pankki tukee laaja-alaisesti henkilökunnan työskentelymahdollisuuksia pitkittyneessä pandemiatilanteessa

 2. Panostus EKP:n rahapolitiikan strategian arviointiin ja uudistamiseen.
  Suomen Pankki osallistuu aktiivisesti ja laajasti rahapolitiikan strategiauudistuksen valmisteluun sekä tukee Suomen Pankin pääjohtajan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen.

 3. Eurojärjestelmän digitaalisen keskuspankkirahan valmistelu.
  Suomen Pankin asiantuntijat osallistuvat eurojärjestelmän yhteisen digitaalisen keskuspankkirahan selvitystyöhön.

 4. Tiedolla johtaminen ja vaikuttaminen.
  Suomen Pankki uudistaa johtamisjärjestelmää muun muassa prosesseja ja työkaluja kehittämällä sekä laajentaa johtamisessa käytettyä tietopohjaa.

 5. Kotimainen talouspoliittinen vaikuttaminen ja talousosaamisen edistäminen.
  Suomen Pankki osallistuu kotimaiseen keskusteluun niissä valmistelun ja päätöksenteon vaiheissa, joissa Suomen Pankilla on esimerkiksi tutkimukseen tai kansainväliseen kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta. Lisäksi Suomen Pankki koordinoi kotitalouksien talousosaamiseen liittyvää toimintaa ja suunnittelee tälle työlle myös pidemmän aikavälin kansallista toimintamallia.

Linkkejä

Suomen Pankin toiminta, arvot ja strategia

Tavoite- ja tuloskehikko 2018–2020

Suomen Pankin organisaatio

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus Suomen Pankissa