Vastaavaa

1. Kulta ja kultasaamiset

Suomen Pankilla on 1 576 487 troyunssia kultaa (1 troyunssi = 31,103 g), joka on tilinpäätöksessä arvostettu markkinahintaan. Vuoden 1999 alussa Suomen Pankki, kuten muutkin eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit, siirsi noin 20 % kullastaan EKP:lle.

Kulta 31.12.2020 31.12.2019
Määrä (milj. troyunssia) 1,6 1,6
Hinta troyunssilta (EUR) 1 543,9 1 354,1
Arvo markkinahintaan (milj. EUR) 2 433,9 2 134,7
Markkina-arvon muutos (milj. EUR) 299,2 367,5

2. Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Tase-erässä ovat valuuttavarantoon luettavat valuuttasaamiset euroalueen ulkopuolelta sekä SDR-määräiset saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).

2.1 Saamiset kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) eriteltyinä 31.12.2020 31.12.2019
Milj. EUR Milj. SDR Milj. EUR Milj. SDR
Varanto-osuus IMF:ssä 576,0 488,7 494,5 400,7
Erityiset nosto-oikeudet 1 326,5 1 125,5 1 387,5 1 124,5
Muut saamiset IMF:ltä 70,7 60,0 79,0 64,3
Yhteensä 1 973,3 1 674,2 1 961,0 1 589,5
Euron ja SDR:n välisen kurssin kehitys tilikausina 2019 ja 2020 2020 2019
Maaliskuun loppu 0,8025 0,8092
Kesäkuun loppu 0,8143 0,8186
Syyskuun loppu 0,8318 0,7996
Joulukuun loppu 0,8485 0,8104

Suomen jäsenosuuden kokonaismäärä valuuttarahastossa on 2 410,6 milj. SDR. Varanto-osuus on se osuus Suomen Pankin jäsenosuudesta, joka on maksettu IMF:lle valuuttana. Toinen osa jäsenosuudesta on maksettu aikoinaan markkoina. Tämän osan valuuttarahasto on lainannut takaisin Suomen Pankille. Markkoina maksetun jäsenosuuden nettovaikutus Suomen Pankin taseessa on nolla, sillä edellä mainittu saaminen ja velka ovat samassa tase-erässä.

Suomen Pankin erityisten nosto-oikeuksien (Special Drawing Rights, SDR) määrä on 1 326,5 milj. euroa. Erityiset nosto-oikeudet ovat IMF:n luomaa valuuttavarantoa, jonka rahasto on jakanut jäsenmailleen. Erityisiä nosto-oikeuksia käytetään valuuttakaupoissa normaalien valuuttojen tapaan. Erän arvo muuttuu valuuttarahaston jäsenmaiden välisten valuuttakauppojen seurauksena. Lisäksi erän suuruuteen vaikuttavat saadut ja maksetut korot sekä voitto-osuus IMF:ssä.

Yhteensä Suomen Pankin saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta ovat 1 973,3 milj. euroa.

2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Tase-erä sisältää valuuttamääräiset talletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta eriteltyinä 31.12.2020
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Talletukset 41,8 101,5 -59,7
Kuponkipaperit 4 579,4 4 954,4 -375,0
Diskonttopaperit 2,9 -2,9
Rahastosijoitukset 1 134,6 1 134,6
Muut saamiset 732,0 911,8 -179,8
Yhteensä 6 487,9 5 970,6 517,3
Euroalueen ulkopuolisten valuuttamääräisten arvopapereiden valuuttajakauma
31.12.2020 31.12.2019
Valuutta Milj. EUR % Milj. EUR %
Englannin punta 432,5 9,4 490,1 9,9
Yhdysvaltain dollari 3 896,0 85,1 4 279,9 86,3
Japanin jeni 250,9 5,5 187,2 3,8
Yhteensä 4 579,4 100,0 4 957,3 100,0
Euroalueen ulkopuolisten valuuttamääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2020 31.12.2019
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 889,9 19,4 759,0 15,3
Yli 1 vuosi 3 689,5 80,6 4 198,3 84,7
Yhteensä 4 579,4 100,0 4 957,3 100,0

3. Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Tase-erässä ovat valuuttamääräiset talletukset ja arvopaperit sekä muut valuuttamääräiset saamiset euroalueelta.

Euroalueen sisäiset valuuttamääräiset saamiset eriteltyinä 31.12.2020
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Talletukset 32,2 32,2
Kuponkipaperit 270,9 332,8 -62,0
Muut saamiset -8,4 -8,1 -0,3
Yhteensä 294,7 324,7 -30,0
Euroalueen sisäisten valuuttamääräisten arvopapereiden valuuttajakauma
31.12.2020 31.12.2019
Valuutta Milj. EUR % Milj. EUR %
Englannin punta 182,4 67,3 185,8 55,8
Yhdysvaltain dollari 88,5 32,7 147,0 44,2
Yhteensä 270,9 100,0 332,8 100,0
Euroalueen sisäisten valuuttamääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2020 31.12.2019
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 96,9 35,8 124,6 37,4
Yli 1 vuosi 174,0 64,2 208,2 62,6
Yhteensä 270,9 100,0 332,8 100,0

4. Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2020 euromääräisiä saamisia euroalueen ulkopuolelta. Vuonna 2019 tase-erässä oli euroalueen ulkopuolella liikkeeseen laskettuja arvopapereita.

Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 31.12.2020
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Talletukset
Kuponkipaperit 226,8 -226,8
Muut saamiset
Yhteensä 226,8 -226,8
Euroalueen ulkopuolisten euromääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2020 31.12.2019
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 47,0 20,7
Yli 1 vuosi 179,8 79,3
Yhteensä 226,8 100,0

5. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

Tase-erä sisältää rahapolitiikassa käytettävät instrumentit, joiden avulla Suomen Pankki toteuttaa rahapolitiikkaa osana eurojärjestelmää. Erä muodostuu korkoa sisältävistä luotoista suomalaisille luottolaitoksille, ja sen suuruus määräytyy suomalaisten luottolaitosten likviditeetintarpeen perusteella.

Koko eurojärjestelmän saamiset rahapoliittisista operaatioista ovat 1 793 194 milj. euroa, josta Suomen Pankin taseessa on 21 779,0 milj. euroa. Perussäännön artiklan 32.4 mukaisesti eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit jakavat rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät riskit, mikäli ne toteutuvat, täysimääräisesti ja suhteessa osuuksiinsa EKP:n merkityn pääoman jakoperusteesta. Tappioita voi syntyä ainoastaan, jos vastapuoli menee vararikkoon eikä kyseisen vastapuolen toimittamien vakuuksien realisointi tuota riittävästi varoja. Riskejä, jotka aiheutuvat mahdollisista kansallisten keskuspankkien harkinnanvaraisesti hyväksymistä erityisvakuuksista, ei EKP:n neuvoston päätöksen nojalla jaeta.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 31.12.2020
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Perusrahoitusoperaatiot
Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 21 779,0 4 648,3 17 130,7
Käänteiset hienosäätöoperaatiot
Käänteiset rakenteelliset operaatiot
Maksuvalmiusluotot
Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot
Yhteensä 21 779,0 4 648,3 17 130,7

5.1 Perusrahoitusoperaatiot

Perusrahoitusoperaatiot ovat viikoittain toteutettavia likviditeettiä lisääviä käänteisoperaatioita, joiden maturiteetti on yksi viikko. Ne toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina. Perus­rahoitusoperaatiot ovat keskeisessä osassa pyrittäessä vaikuttamaan korkoihin ja hallitsemaan markkinoiden likviditeettitilannetta sekä viestittäessä rahapolitiikan mitoituksesta.

5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

Näissä operaatioissa vastapuolille tarjotaan pitempiaikaista rahoitusta. Vuonna 2020 pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita toteutettiin yhden pitoajanjakson mittaisina sekä 3–48 kuukauden mittaisina. Operaatiot toteutettiin kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksyttiin täysimääräisesti.

EKP:n neuvosto päätti vuonna 2016 toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO II), johon sisältyi neljä operaatiota. Operaatioiden maturiteetti on neljä vuotta, ja rahoitusta oli mahdollista alkaa maksaa takaisin kahden vuoden jälkeen. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti vuonna 2019 kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO III), johon sisältyy seitsemänEKP:n neuvosto lisäsi 10.12.2020 kolmanteen sarjaan kolme uutta operaatiota, jotka toteutetaan vuoden 2021 kesä- ja joulukuun välisenä aikana. neljännesvuosittain toteutettavaa operaatiota. Niiden maturiteetti on kolme vuotta, ja rahoitusta on mahdollista alkaa maksaa takaisin kahden vuoden jälkeen. Syyskuusta 2021 alkaen rahoitusta on mahdollista alkaa maksaa takaisin vuoden kuluttua kunkin operaation suorituspäivästä. EKP:n neuvoston alkuperäisten päätösten mukaan kolmannen sarjan rahoitusoperaatioihin sovellettava lopullinen korko voisi olla alimmillaan kunkin operaation voimassaoloajalta laskettu keskimääräinen talletuskorko. Lisäksi EKP:n neuvosto vastasi vuonna 2020 koronaviruspandemian aiheuttamaan sokkiin päättämällä, että 24.6.2020–23.6.2021 eli erityisellä korkojaksollaEKP:n neuvosto päätti 30.4.2020, että erityinen korkojakso alkaa 24.6.2020 ja päättyy 23.6.2021. EKP:n neuvosto päätti 10.12.2020 pidentää tätä jaksoa 12 kuukaudella eli 23.6.2022 saakka. korko voi olla alimmillaan samalta ajanjaksolta laskettu keskimääräinen talletuskorko vähennettynä 50 peruspisteellä mutta ei kuitenkaan alle −1 %. Koska todelliset korot selviävät vasta kunkin operaation erääntymispäivänä eivätkä ole luotettavasti arvioitavissa ennen sitä, TLTRO III -operaatioiden korko erityiseltä korkojaksolta on laskettu varovaisuusperiaatteen mukaisesti vähentämällä talletuskorosta 50 peruspistettä (alimmillaan korko on kuitenkin −1 %) ja TLTRO III -operaatioiden jäljellä olevan voimassaoloajan koron laskennassa käytetään talletusmahdollisuuden korkoa.

Lisäksi EKP:n neuvosto päätti 30.4.2020 pandemiaan liittyvästä uudesta pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO). Siinä toteutetaan seitsemän operaatiota, jotka erääntyvät vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Operaatioilla tuetaan euroalueen rahoitusjärjestelmän likviditeettiä ja ylläpidetään rahamarkkinoiden sujuvaa toimintaa varautumisjärjestelyn avulla maaliskuusta 2020 alkaen toteutettujen ylimääräisten pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (LTRO) päättymisen jälkeen. PELTRO-operaatiot toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksytään täysimääräisesti. Niiden korkona on kunkin operaation voimassaoloajalta laskettu eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 25 peruspisteellä. EKP:n neuvosto päätti 10.12.2020 myös lisätä pandemiaan liittyvään pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjaan neljä uutta operaatiota vuonna 2021.

5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisillä hienosäätöoperaatioilla pyritään hallitsemaan markkinoiden likviditeettitilannetta ja vaikuttamaan korkoihin. Niiden tarkoituksena on erityisesti tasoittaa markkinoiden odottamattomien heilahtelujen vaikutusta korkoihin. Näitä operaatioita toteutetaan tarvittaessa.

5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot

Käänteiset rakenteelliset operaatiot ovat vakiohuutokauppoina toteutettavia käänteisiä avomarkkinaoperaatiota, joiden avulla eurojärjestelmä voi säädellä rakenteellista likviditeetti­asemaansa rahoitussektoriin nähden.

5.5 Maksuvalmiusluotot

Maksuvalmiusluoton avulla vastapuolet voivat saada kansallisilta keskuspankeilta yön yli -likviditeettiä ennalta määrätyllä korolla hyväksyttyjä vakuuksia vastaan.

5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

Erä sisältää vastapuolille suoritetut käteismaksut tilanteissa, joissa vastapuolen toimittamien vakuuksien markkina-arvo ylittää määritetyn kynnysarvon eli avoinna olevista rahapoliittisista operaatioista aiheutuvan tarpeen.

 

6. Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

Tase-erässä ovat eurotalletukset sekä tilit euroalueen luottolaitoksissa.

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31.12.2020
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Sekkitilit 0,0 0,6 -0,5
Takaisinmyyntisopimukset
Hätärahoituksena annettu maksuvalmiusapu
Muut saamiset
Yhteensä 0,0 0,6 -0,5

EKP:n neuvosto päätti 17.5.2017 julkistaa hätärahoitusta koskevan sopimuksen EKP:n verkko­sivuilla avoimuuden lisäämiseksi. Sopimus korvaa verkkosivuilla hätärahoitusta koskevan menettelykuvauksen, joka julkistettiin lokakuussa 2013. Sopimuksen julkistamisesta kertova lehdistötiedote on luettavissa osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.pr170619.en.html.

7. Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

31.12.2020 erään sisältyivät arvopaperit, jotka Suomen Pankki on hankkinut osana kolmea katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa Päätös EKP/2009/16, annettu 2. päivänä helmikuuta 2009, katettujen joukkovelkakirjalainojen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 175, 4.7.2009, s. 18); päätös EKP/2011/17, annettu 3. päivänä marraskuuta 2011, katettujen joukkovelkakirjalainojen toisen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 297, 16.11.2011, s. 70) sekä päätös EKP/2014/40, annettu 15. päivänä lokakuuta 2014, katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 335, 22.11.2014, s. 22), sellaisena kuin se on muutettuna., arvopaperimarkkinoita koskevaa ohjelmaa (SMP)Päätös EKP/2010/5, annettu 14. päivänä toukokuuta 2010, arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman perustamisesta (EUVL L 124, 20.5.2010, s. 8)., julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmaa (PSPP)Päätös EKP/2015/10, annettu 4. päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla (EUVL L 121, 14.5.2015, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna., yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmaa (CSPP)Päätös EKP/2016/16, annettu 1. päivänä kesäkuuta 2016, yrityssektorin osto-ohjelman toteutuksesta (EUVL L 157, 15.6.2016, s. 28), sellaisena kuin se on muutettuna. ja pandemiaan liittyvää osto-ohjelmaa (PEPP).

Alkamispäivä Päättymispäivä EKP:n päätös Ostetut arvopaperit1
Päättyneet ohjelmat
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP1) Heinäkuu 2009 Kesäkuu 2010 EKP/2009/16 Katettuja joukkolainoja
euroalueelta
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP2) Marraskuu 2011 Lokakuu 2012 EKP/2011/17 Katettuja joukkolainoja
euroalueelta
Arvopaperi-markkinoita koskeva ohjelma (SMP) Toukokuu 2010 Syyskuu 2012 EKP/2010/5 Euroalueella liikkeeseen
laskettuja yksityisen ja julkisen sektorin velkapapereita
1) Lisätietoa eri osto-ohjelmissa sovellettavista kelpoisuusehdoista on EKP:n neuvoston päätöksissä.
Alkamispäivä Päättymispäivä EKP:n päätös Ostetut arvopaperit1
Omaisuuserien osto-ohjelma (APP)
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3) Lokakuu 2014 käynnissä EKP/2020/8
(uudelleen-laadittu)
Katettuja joukkolainoja
euroalueelta
Omaisuus-vakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma (ABSPP) Marraskuu 2014 käynnissä EKP/2014/45
sellaisena kuin se on muutettuna
Ylimpään etuoikeusluokkaan kuuluvia ja taattuja mezzanine-luokan omaisuusvakuudellisia arvopapereita euroalueelta
Julkisen sektorin velkapapereiden
osto-ohjelma (PSPP)
Maaliskuu 2015 käynnissä EKP/2020/9
(uudelleen-laadittu)
Euroalueen keskus-, alue-
tai paikallishallinnon, tunnustettujen valtiosidonnaisten laitosten taikka euroalueella sijaitsevien kansainvälisten organisaatioiden tai kansainvälisten kehityspankkien liikkeeseen laskemia joukkolainoja
Yrityssektorin velkapapereiden
osto-ohjelma (CSPP)
Kesäkuu 2016 käynnissä EKP/2016/16
sellaisena kuin se on muutettuna
Euroalueelle sijoittautuneiden,
pankkisektorin ulkopuolisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja
Pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)
Pandemiaan liittyvä osto-
ohjelma (PEPP)
Maaliskuu 2020 käynnissä EKP/2020/17 Kaikki APP-ohjelmassa2 hyväksyttävät omaisuuslajit
1) Lisätietoa eri osto-ohjelmissa sovellettavista kelpoisuusehdoista on EKP:n neuvoston päätöksissä.
2) Ohjelmassa ostetaan poikkeuksellisesti myös Kreikan valtion liikkeeseen laskemia velkapapereita

Vuonna 2020 eurojärjestelmä jatkoi omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP)Omaisuuserien osto-ohjelman muodostavat kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma (CBPP3), omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma (ABSPP), julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma (PSPP) sekä yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma (CSPP). Osto-ohjelmista kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla (https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html). arvopaperien nettomääräisiä ostoja keskimäärin 20 mrd. eurolla kuukaudessa. Maaliskuussa 2020 nettomääräisiä omaisuuseräostoja päätettiin lisätä määräaikaisesti 120 mrd. eurolla vuoden loppuun asti. EKP:n neuvosto odottaa ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa. Myös pääoman uudelleensijoituksia aiotaan jatkaa täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

Maaliskuussa 2020 eurojärjestelmä käynnisti pandemiaan liittyvän tilapäisen osto-ohjelman (pandemic emergency purchase programme, PEPP)PEPP-ohjelmasta kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla (https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html)., johon varattiin 750 mrd. euroa. Ohjelman avulla kevennetään rahapolitiikan linjaa ja puututaan koronaviruspandemiasta aiheutuviin vakaviin riskeihin. Erityisesti halutaan suojata rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa ja euroalueen talousnäkymiä. Ohjelmassa ostetaan kaikkia APP-ohjelmaan hyväksyttyjä omaisuuslajeja, ja ostojen oli alun perin määrä päättyä vuoden 2020 lopussa. Kesäkuussa 2020 EKP:n neuvosto kuitenkin laajensi PEPP-ohjelmaa 600 mrd. eurolla ja joulukuussa 2020 vielä 500 mrd. eurolla eli yhteensä 1 850 mrd. euroon. Netto-ostoja päätettiin jatkaa vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun ja joka tapauksessa niin kauan, kunnes EKP:n neuvosto katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen. Lisäksi EKP:n neuvosto aikoo sijoittaa PEPP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleen ainakin vuoden 2023 loppuun saakka. Erääntyvistä arvopapereista luovutaan vähin erin niin, että rahapolitiikka pysyy asianmukaisesti mitoitettuna.

Osto-ohjelmissa hankitut arvopaperit arvostetaan jaksotetun hankintahinnan perusteella ja vähennettynä mahdollisella arvon alentumisella (ks. tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kohta ”Arvopapereiden arvostus- ja jaksotusperiaatteet”). Seuraavassa on esitetty Suomen Pankin hallussa olevien arvopaperien jaksotettu hankintahinta sekä vertailun vuoksi myös niiden markkina-arvo, jota ei kirjata taseeseen eikä tuloslaskelmaan.Markkina-arvot ovat suuntaa-antavia ja perustuvat markkinahintoihin. Jos markkinahintaa ei ole saatavilla, markkina-arvo on arvioitu eurojärjestelmän sisäisiä malleja käyttäen.

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit (milj. EUR)
31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Tasearvo Markkina-arvo Tasearvo Markkina-arvo Tasearvo Markkina-arvo
CBPP2 10,0 10,4 15,0 16,2 -5,0 -5,8
SMP 413,2 438,4 617,4 668,5 -204,2 -230,1
CBPP3 9 668,7 9 915,2 7 409,2 7 563,2 2 259,6 2 352,0
PSPP - julkisen sektorin velkapaperit 29 822,5 31 793,8 28 629,7 30 038,8 1 192,8 1 755,0
PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit 2 664,1 2 917,4 3 017,0 3 176,6 -352,9 -259,2
CSPP 10 151,4 10 587,4 6 257,9 6 491,5 3 893,5 4 095,9
PEPP - katetut joukkolainat 95,3 96,9 95,3 96,9
PEPP - julkisen sektorin velkapaperit 10 784,7 10 926,4 10 784,7 10 926,4
PEPP - yrityssektorin velkapaperit 1 866,8 1 991,0 1 866,8 1 991,0
Yhteensä 65 476,7 68 676,8 45 946,2 47 954,8 19 530,5 20 722,0

EKP:n neuvosto arvioi osto-ohjelmissa hankittuihin arvopapereihin liittyvät taloudelliset riskit säännöllisesti. Vuosittaiset arvonalentumistestit tehdään vuoden lopun tietojen perusteella, ja ne hyväksyy EKP:n neuvosto. Testeissä arvioidaan ohjelmakohtaisesti tapahtumia, jotka voivat johtaa arvopaperien arvon alentumiseen.

SMP-, CBPP3- ja CSPP-ohjelmissa, PSPP-ohjelman ostoissa monikansallisilta laitoksilta (ns. supra) sekä PEPP-ohjelman katettujen joukkolainojen ja yrityssektorin velkapapereiden ostoissa hankituista arvopapereista mahdollisesti aiheutuvat tappiot jaetaan toteutuessaan EKPJ:n perussäännön artiklan 32.4 mukaisesti kokonaan eurojärjestelmän keskuspankkien kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta.

Edellä mainituissa osto-ohjelmissa hankituille rahapolitiikan arvopapereille 31.12.2020 tilanteesta tehtyjen arvonalentumistestien perusteella EKP:n neuvosto päätti, että arvopapereista odotetaan saatavan kaikki niihin liittyvät tulevat kassavirrat. Seuraavassa taulukossa esitetään ohjelmakohtaisesti eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien hallussa oleva ostettujen arvopaperien määrä ja niistä Suomen Pankin taseessa oleva osuus.

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät
arvopaperit (milj. EUR)
Eurojärjestelmän kansallisten
keskuspankkien hallussa
Suomen Pankin taseessa
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
SMP 26 334,6 44 215,8 413,2 617,4
CBPP3 263 535,9 241 933,8 9 668,7 7 409,2
PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit 249 316,6 225 169,2 2 664,1 3 017,0
CSPP 250 403,2 184 505,4 10 151,4 6 257,9
PEPP - katetut joukkolainat 2 814,7 95,3
PEPP - monikansallisten laitosten velkapaperit 47 796,1
PEPP - yrityssektorin velkapaperit 43 153,6 1 866,8
Yhteensä 883 354,6 695 824,2 24 859,6 17 301,5

7.2 Muut arvopaperit

Tase-erä sisältää rahasto-osuuksia euroalueelta. Lisäksi erään sisältyvät kotimaiset yritystodistukset, joita Suomen Pankki osti koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten lieventämiseksi. Vuonna 2019 tase-erässä oli myös euroalueella liikkeeseen laskettuja kuponki- ja diskonttopapereita.

Muut euroalueen sisäiset euromääräiset arvopaperit eriteltyinä (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Kuponkipaperit 528,7 -528,7
Diskonttopaperit 60,9 110,0 -49,1
Rahastosijoitukset 119,5 1 204,0 -1 084,5
Yhteensä 180,4 1 842,7 -1 662,3
Muiden euroalueen sisäisten euromääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika 31.12.2020 31.12.2019
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 60,9 100,0 233,2 36,5
Yli 1 vuosi 405,4 63,5
Yhteensä 60,9 100,0 638,7 100,0

Suomen Pankki luopui vuonna 2020 euromääräisestä sijoitusvarallisuudestaan, mistä johtuen tase-erä pieneni huomattavasti tilikauden aikana.

8. Eurojärjestelmän sisäiset saamiset

8.1 Osuudet EKP:ssä

EKPJ:n perussäännön artiklan 28 nojalla ainoastaan EKPJ:n kansalliset keskuspankit voivat merkitä EKP:n pääomaa. Merkinnässä sovellettavat osuudet määritetään EKPJ:n perussäännön artiklan 29 mukaisesti, ja ne tarkistetaan joka viides vuosi tai aina, kun EKPJ:n kokoonpano muuttuu.

Suomen Pankin taseessa tähän erään sisältyvät i) kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n merkitystä pääomasta, ii) nettomäärät, jotka Suomen Pankki on maksanut, koska sen osuus EKP:n oman pääoman arvosta on suurentunut kaikkien EKP:n pääoman jakoperusteen aiempien tarkistusten seurauksena, ja iii) EKPJ:n perussäännön artiklan 48.2 mukaiset osuudet.

Pääoma-avaimeen tehdyt muutokset

Ison-Britannian erottua Euroopan unionista 31.1.2020 Englannin pankki ei ole enää osa EKPJ:tä, joten kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n pääoman jakoperusteessa muuttuivat. Muutokset on esitetty jäljempänä olevassa taulukossa, ja ne tulivat voimaan 1.2.2020. Suomen Pankin osuus EKP:n pääomasta kasvoi 1,2708 prosentista 1,4939 prosenttiin ja tase-erä 8.1 ”Osuudet EKP:ssä” kasvoi 159,1 milj. eurosta 165,3 milj. euroon.

EKP:n pääomaan sovellettava jakoperuste 31.1.2020 asti, % 1.2.2020 alkaen, %
Belgian keskuspankki 2,5280 2,9630
Saksan keskuspankki 18,3670 21,4394
Viron keskuspankki 0,1968 0,2291
Irlannin keskuspankki 1,1754 1,3772
Kreikan keskuspankki 1,7292 2,0117
Espanjan keskuspankki 8,3391 9,6981
Ranskan keskuspankki 14,2061 16,6108
Italian keskuspankki 11,8023 13,8165
Kyproksen keskuspankki 0,1503 0,1750
Latvian keskuspankki 0,2731 0,3169
Liettuan keskuspankki 0,4059 0,4707
Luxemburgin keskuspankki 0,2270 0,2679
Maltan keskuspankki 0,0732 0,0853
Alankomaiden keskuspankki 4,0677 4,7662
Itävallan keskuspankki 2,0325 2,3804
Portugalin keskuspankki 1,6367 1,9035
Slovenian keskuspankki 0,3361 0,3916
Slovakian keskuspankki 0,8004 0,9314
Suomen Pankki 1,2708 1,4939
Eurojärjestelmä yhteensä 69,6176 81,3286
Bulgarian keskuspankki 0,8511 0,9832
Tšekin keskuspankki 1,6172 1,8794
Tanskan keskuspankki 1,4986 1,7591
Kroatian keskuspankki 0,5673 0,6595
Unkarin keskuspankki 1,3348 1,5488
Puolan keskuspankki 5,2068 6,0335
Romanian keskuspankki 2,4470 2,8289
Ruotsin keskuspankki 2,5222 2,9790
Englannin Pankki 14,3374
Euroalueeseen kuulumattomat kansalliset keskuspankit yhteensä 30,3824 18,6714
Yhteensä 100,0000 100,0000

EKP:n oma pääoma

EKP:n merkitty pääoma on 10 825 milj. euroa. Merkityn pääoman määrä ei muuttunut Englannin pankin lähdettyä EKPJ:stä. Englannin pankin 14,3 prosentin merkintäosuus EKP:n pääomasta on jaettu euroalueen ja sen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien kesken.

EKP:n maksetun pääoman määrä ei sekään muuttunut vuonna 2020 vaan oli edelleen 7 659 milj. euroa, sillä kansalliset keskuspankit velvoitettiin kattamaan Englannin pankin aiemmin maksama pääoma (58 milj. euroa). Suomen Pankki maksoi 3.2.2020 EKP:lle 1,7 milj. euroa. Euroalueen kansallisten keskuspankkien merkintäosuudet EKP:n pääomasta kasvoivat Englannin Pankin lähdettyä EKPJ:stä. Ne maksavat osuutensa kokonaisuudessaan kahdessa vuosierässä.EKP:n maksettu pääoma kasvaa näin ollen 7 659 milj. eurosta ensin 8 270 milj. euroon vuonna 2021 ja sitten 8 880 milj. euroon vuonna 2022. Suomen Pankin siirtosummat EKP:lle ovat 11,2 milj. euroa vuosina 2021 ja 2022.

8.2 Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset -erä sisältää Suomen Pankin EKP:lle siirtämän valuuttavaranto-osuuden. Siirto tehtiin eurojärjestelmään siirtymisen yhteydessä. EKPJ:n perussäännön artiklan 30.2 nojalla valuuttavaranto-osuudet vahvistetaan suhteessa keskuspankin osuuksiin EKP:n merkitystä pääomasta. Saamisille maksetaan viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa, joka lasketaan päivittäin, lukuun ottamatta korotonta kultavarantoa.

Suomen Pankin siirtämiä valuuttavarantoja vastaavat saamiset muuttuivat hieman, kun a) euroalueen kansallisten keskuspankkien (jotka ovat siirtäneet valuuttavarantoja EKP:lle) osuus EKP:n merkitystä pääomasta kasvoi Englannin keskuspankin lähdettyä EKPJ:stä ja b) EKP:n neuvosto päätti supistaa näiden keskuspankkien siirrettäväksi tulevaa määrää suhteessa pääomaosuuteen niin, että siirrettyjen valuuttavarantojen kokonaismäärä jää ennalleen. Suomen Pankin saaminen siis kasvoi hieman, 736,4 milj. eurosta 741,1 milj. euroon, ja ero maksettiin EKP:lle 3.2.2020.

8.3 Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset

Tase-erä sisältää saamisen, joka syntyy, kun Suomen Pankin setelistön määrä oikaistaan pääoma-avaimen mukaiseksi, ja velan, joka liittyy EKP:lle kohdistettuun 8 prosentin osuuteen setelistöstä. Sekä saamisen että velan vastakirjaukset ovat taseen vastattavaa-puolen erässä ”Liikkeessä olevat setelit”.Euroseteleiden liikkeeseenlaskua koskevien eurojärjestelmän tilinpäätöskäytäntöjen mukaan liikkeessä olevien eurosetelien kokonaisarvosta kohdistetaan kuukausittain EKP:lle 8 %. Jäljelle jäävä 92 prosentin osuus kohdistetaan kansallisille keskuspankeille niin ikään kuukausittain siten, että kukin keskuspankki esittää taseessaan liikkeeseen lasketuista euroseteleistä osuuden, joka vastaa pankin maksamaa osuutta EKP:n pääomasta. Kansalliselle keskuspankille tämän käytännön mukaisesti kohdistettujen euroseteleiden arvon ja liikkeeseen laskettujen euroseteleiden arvon välinen erotus kirjataan erään ”Eurosetelien kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset/nettovelat”.

Tase-erän koko oli tilikauden lopussa 6 871,6 milj. euroa (4 908,0 milj. euroa vuonna 2019). Erän kasvu johtui siitä, että Suomen Pankin liikkeeseen laskemien setelien määrä kasvoi 3,4 % liikkeessä olleiden eurosetelien kokonaismäärän kasvaessa 11,7 % vuodesta 2019. Näille saamisille kertyy päivätasolla laskettavaa, viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa.

8.4 Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) tai vastattavaa-puolen erä muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)

Muut saamiset/velat eurojärjestelmän sisällä (netto) 31.12.2020
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
TARGET2-järjestelmään liittyvät velat EKP:lle / saamiset EKP:ltä
(ml. eurojärjestelmässä pidettävien kirjeenvaihtajapankkitilien saldot)
49 467,7 57 067,1 -7 599,4
Rahoitustulon netto-osuus -398,3 -292,9 -105,4
EKP:n ennakkovoitonjakoon liittyvät saamiset EKP:ltä 23,1 26,1 -3,0
Muut saamiset/velat eurojärjestelmän sisällä yhteensä (netto) 49 092,6 56 800,3 -7 707,7

Erän suuruus oli 49 092,6 milj. euroa 31.12.2020, ja se koostui kolmesta tekijästä: 1) EKP:n ja EKPJ:n kansallisten keskuspankkien TARGET2-järjestelmän kautta toimittamiin ja vastaanottamiin maksuihin liittyvät Suomen Pankin saamiset EKP:hen nähden sekä eurojärjestelmän keskuspankeissa pidettävien kirjeenvaihtajapankkitilien saldot, 2) rahoitustulon yhteenlaskennasta ja jakamisesta eurojärjestelmässä aiheutuvat saamiset/velat EKP:hen nähden sekä 3) ne Suomen Pankin saamiset EKP:hen nähden, jotka johtuvat EKP:n ennakkovoitonjaosta ja mahdollisista muista saamisista tai palautettavista määristä.

TARGET2-järjestelmän kautta toimitettuihin nettomääräisiin maksuihin liittyvä nettosaaminen vuoden lopussa oli 49 467,7 milj. euroa. Erälle kertyvä korko perustuu viimeisimpään saatavilla olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation marginaalikorkoon, ja se lasketaan päivittäin.

Vuotuisesta rahoitustulon yhteenlaskennasta ja jakamisesta eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kesken aiheutui vuoden lopussa –398,3 milj. euron velka EKP:lle (ks. tuloslaskelman liitetietojen kohta ”Rahoitustulon netto-osuus”).

EKP:n neuvoston päätöksellä EKP jakoi euroalueen kansallisille keskuspankeille ennakkovoitonjakona 1 260 milj. euroa vuodelta 2020 (ks. tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kohta ”EKP:n ennakkovoitonjako”). Suomen Pankin osuus jaettavasta summasta oli 23,1 milj. euroa 31.12.2020 (ks. tuloslaskelman erä ”Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista”).

9. Muut saamiset

Tase-erä sisältää Suomen Pankin hallussa olevat eurokolikot, käyttöomaisuuden ja sijoitusomaisuuden (osakkeet ja osuudet). Tase-erään sisältyvät taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät, siirtosaamiset ja muut saamiset sekä eläkerahaston omaisuuserät, jotka koostuvat kokonaisuudessaan kiinteistöistä.

Aineellinen käyttöomaisuus
Kirjanpitoarvo 31.12.2020
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Maa-alueet 7,2 8,5 -1,3
Rakennukset 75,2 83,9 -8,7
Koneet ja kalusto 10,9 11,1 -0,3
Taide- ja numismaattinen kokoelma 0,6 0,6
Yhteensä 93,8 104,0 -10,2
Aineeton käyttöomaisuus
Kirjanpitoarvo 31.12.2020
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Tietojärjestelmät 6,8 7,0 -0,2
Yhteensä 6,8 7,0 -0,2
Muu omaisuus ja saamiset (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Euroalueen metalliraha 44,5 33,4 11,1
Osakkeet ja osuudet 22,6 22,7 -0,0
Eläkerahaston kiinteistöt 12,1 12,8 -0,8
Siirtosaamiset 425,6 379,6 46,0
Taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät 18,0 28,9 -10,9
Muut saamiset 1,1 2,3 -1,1
Yhteensä 524,0 479,7 44,3

Vastattavaa

1. Liikkeessä olevat setelit

Tase-erä sisältää pääoma-avaimen mukaisen, EKP:n osuudella oikaistun Suomen Pankin osuuden liikkeessä olevien euroseteleiden kokonaismäärästä.

Vuonna 2020 liikkeessä olleiden eurosetelien yhteenlaskettu arvo kasvoi 11,7 %. Jakoperusteen mukaan Suomen Pankin osuus liikkeessä olevista euroseteleistä oli vuoden 2020 lopussa arvoltaan 24 243,3 milj. euroa (vuoden 2019 lopussa 21 711,6 milj. euroa). Suomen Pankin liikkeeseen laskemien eurosetelien kokonaisarvo kasvoi 3,4 % eli 17 371,6 milj. euroon vuonna 2020 (edellisvuonna 16 803,6 milj. euroa). Määrä oli pienempi kuin jakoperusteen mukaan kohdistetun osuuden kokonaisarvo ja erotus eli 6 871,6 milj. euroa (4 908,0 milj. euroa vuonna 2019) on kirjattu vastaavaa-puolen alaerään ”Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset”.

Liikkeessä olevat setelit (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019
5 euroa 74,9 77,9
10 euroa -101,9 -94,1
20 euroa 3 281,1 3 263,6
50 euroa 12 285,6 11 661,3
100 euroa -1 163,0 -1 117,2
200 euroa 738,3 654,5
500 euroa 2 256,6 2 357,5
Eurosetelit yhteensä 17 371,6 16 803,6
ECB issue -luku -2 108,0 -1 887,8
CSM-luku 8 979,6 6 795,9
Pääoma-avaimen mukainen liikkeessä olevat setelistö 24 243,3 21 711,6

2. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat
euroalueen luottolaitoksille
31.12.2020
Milj. EUR
31.12.2019
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 89 190,3 65 126,6 24 063,7
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 21 673,8 25 276,1 -3 602,3
Määräaikaistalletukset
Käänteiset hienosäätöoperaatiot
Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset
Yhteensä 110 864,1 90 402,7 20 461,4

2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

Sekkitileillä ovat vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten luottolaitosten varantotalletuksista koostuvat saamiset. Vähimmäisvarantotalletuksille on 1.1.1999 lähtien maksettu kulloiseenkin eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa. Kesäkuusta 2014 lähtien vähimmäisvarantovelvoitteen ylittäville pankkien varantotalletuksille on maksettu joko nollakorkoa tai talletusmahdollisuuden korkoa sen mukaan, kumpi näistä on matalampi.

EKP:n neuvosto päätti 30.10.2019, että varannoille maksettava korko on kaksiportainen. Päätöksen mukaan osa luottolaitosten ylimääräisestä likviditeetistä – eli vähimmäisvarantovelvoitteen ylittävistä varantotalletuksista – jätetään talletusmahdollisuuteen sovellettavan negatiivisen koron soveltamisalan ulkopuolelle. Tälle osalle maksettava vuosikorko on 0 %. Negatiivisesta talletuskorosta vapautettujen vähimmäisvarantovelvoitteen ylittävien talletusten määrä vuoden lopussa – eli vapautettava osa – laskettiin kertomalla pankin vähimmäisvarantovelvoitteet kertoimella 6.EKP:n neuvosto voi muuttaa kerrointa ylimääräisen likviditeetin määrän muuttuessa. Vapauttamattoman osan korko on edelleen joko nollakorko tai EKP:n talletuskorko sen mukaan, kumpi niistä on matalampi.

2.2 Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus)

Talletusmahdollisuus on eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmän likviditeettiä vähentävä osa, johon pankit voivat tehdä yön yli -talletuksia ennalta määrätyllä korolla.

2.3 Määräaikaistalletukset

Yksi tapa toteuttaa likviditeettiä vähentäviä hienosäätöoperaatioita on kerätä määräaikaistalletuksia.

2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisillä hienosäätöoperaatioilla pyritään tasaamaan suuria likviditeetin yli- tai alimääriä.

2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

Erä sisältää vastapuolten talletukset tilanteissa, joissa vastapuolen toimittamien vakuuksien markkina-arvo jää alle määritetyn kynnysarvon.

3. Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2020 euromääräisiä velkoja euroalueen luottolaitoksille.

4. Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

Tase-erässä ovat euromääräiset velat julkiselle sektorille (5 600,0 milj. euroa) ja muille kuin vähimmäisvarantovelvoitteen alaisille luottolaitoksille (8,0 milj. euroa).

5. Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Tase-erässä ovat kansainvälisten organisaatioiden ja euroalueen ulkopuolella sijaitsevien pankkien tilien saldot Suomen Pankissa (2 523,4 milj. euroa) sekä repoluottoja (219,9 milj. euroa).

6. Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2020 valuuttamääräisiä velkoja euroalueelle.

7. Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2020 valuuttamääräisiä velkoja euroalueen ulkopuolelle.

8. IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

Tase-erä on erityisten nosto-oikeuksien (vrt. vastaavaa-puolen erä) vastaerä. Alun perin erityiset nosto-oikeudet ja niiden vastaerä olivat yhtä suuret. SDR-määräisen kaupankäynnin seurauksena Suomen Pankin erityisiin nosto-oikeuksiin liittyvät saamiset olivat vuoden 2020 lopussa pienemmät kuin niiden vastaerä taseen velkapuolella. Velkapuolen vastaerän suuruus on 1 189,5 milj. SDR, joka pysyy muuttumattomana. Taseessa erä esitetään euromääräisenä ja arvostettuna 31.12.2020 kurssiin (1 402,0 milj. euroa).

9. Eurojärjestelmän sisäiset velat

Eurojärjestelmän sisäiset velat ja saamiset on eritelty taseen vastaavaa-puolen erän ”Eurojärjestelmän sisäiset saamiset” liitetiedoissa.

10. Muut velat

Tase-erä muodostuu siirtoveloista, ostoveloista ja muista veloista. Siirtovelkoihin lasketaan mm. tilinpäätöksen yhteydessä kirjattavia siirtyviä eriä sekä repoluottojen ja pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden korkovelkoja. Muissa veloissa on mm. arvonlisäverotilityksiin ja ennakonpidätyksiin liittyviä velkoja sekä maksuun menossa olevia palkkoja ja eläkkeitä.

Muut velat (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Siirtovelat 132,7 47,6 85,1
Ostovelat 0,0 1,3 -1,3
Muut velat 0,3 -1,8 2,1
Yhteensä 133,0 47,1 85,9

11. Arvonmuutostilit

Tase-erässä ovat valuuttamääräisten erien ja arvopapereiden markkinahinta-arvostuksesta syntyneet realisoitumattomat arvostusvoitot. Lisäksi tase-erä sisältää maa-alueiden ja rakennusten arvonkorotukset sekä vuoden 1999 kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuvat muut arvostuserot.

Arvonmuutostilit (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Kulta 2 044,9 1 745,7 299,2
Valuutat:
USD 335,9 865,7 -529,7
GBP 17,9 59,9 -42,0
JPY 95,5 123,6 -28,2
SDR 12,4 -12,4
Muut valuutat 0,2 0,2 0,0
Arvopaperit 130,9 81,1 49,8
Rahastosijoitukset 109,6 229,2 -119,6
Muut arvonkorotukset 141,2 150,1 -8,8
Yhteensä 2 876,1 3 267,9 -391,7

12. Varaukset

Suomen Pankista annetun lain 20 pykälän mukaan tilinpäätöksessä voidaan tehdä varauksia, jos se pankin rahastojen reaaliarvon turvaamiseksi taikka valuuttakurssien tai arvopapereiden markkinahintojen muutoksista aiheutuvien tuloksen vaihteluiden tasaamiseksi on tarpeen. Vuoden 2020 lopussa varausten yhteismäärä on 5 236,5 milj. euroa. Varaukset koostuvat yleisvarauksesta, reaaliarvovarauksesta, eläkevarauksesta sekä valuuttakurssi- ja hintaerovarauksesta.

Kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit tekivät vuonna 2018 rahapoliittisiin operaatioihin sisältyvien luottoriskien varalta varaukset, joita muutettiin vuonna 2019. Varauksista käytettiin 64 milj. euroa kattamaan tappioita sen jälkeen, kun vuonna 2020 oli myyty erään eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin hallussa olleet, yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa (CSPP) hankitut arvoltaan alentuneet arvopaperit. Tästä summasta 1,1 milj. euroa katettiin Suomen Pankin vuonna 2019 tekemästä varauksesta.

Kansallisten keskuspankkien tekemistä varauksista jäi realisoituneen tappion kattamisen jälkeen käyttämättä yhteensä 26 milj. euroa. Summa on kirjattu keskuspankkien tuloslaskelmiin suhteessa niiden merkitsemiin osuuksiin EKP:n pääomasta vuonna 2018 (vuosi, jolloin ensimmäinen arvonalentuminen tapahtui). Suomen Pankin osuus summasta oli 0,5 milj. euroa.

Eläkevaraus on tehty eläkevastuun kattamiseksi. Suomen Pankin eläkevastuun kokonaismäärä on 556,0 milj. euroa, ja tästä on katettu 104,7 % eli 582,4 milj. euroa. Eläkevarauksen muutos tilikauden aikana koostuu tehdystä arvonkorotusrahaston purusta, –0,4 milj. euroa, ja eläkerahaston tappiosta, –6,4 milj. euroa, joka katettiin eläkevarausta purkamalla. Vuoden 2020 lopussa eläkevarauksen katteeksi oli korvamerkitty kiinteistöjä 12,1 milj. euron arvosta (ks. taseen liitetietojen kohta ”Muut saamiset”). Eläkevarauksen muun osan katteeksi (570,3 milj. euroa) ei ole korvamerkitty määrättyjä varoja, vaan niitä hallinnoidaan osana pankin rahoitusvarallisuutta.

Varaukset (Milj. EUR) Varaukset yhteensä
31.12.2018
Varausten muutos
2019
Varaukset yhteensä
31.12.2019
Varausten muutos
2020
Varaukset yhteensä
31.12.2020
Valuuttakurssi- ja hintaerovaraus 809 24 833 331 1 164
Yleisvaraus 1 795 50 1 845 100 1 945
Reaaliarvovaraus 1 433 55 1 488 57 1 545
Eläkevaraus 596 -7 589 -7 582
Varaus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta 3 -1 2 -2
Yhteensä 4 636 120 4 757 480 5 237

13. Oma pääoma ja rahastot

Tase-erässä ovat kantarahasto ja vararahasto. Suomen Pankista annetun lain 21 pykälän mukaan tappio on katettava vararahastosta, jos pankin tilinpäätös on tappiollinen. Siltä osin kuin vararahasto ei riitä, tappio voidaan jättää kattamatta toistaiseksi. Seuraavien vuosien voitto on ensisijaisesti käytettävä kattamatta jääneiden tappioiden kattamiseen.

Oma pääoma (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Kantarahasto 840,9 840,9 -
Vararahasto 2 031,8 1 900,0 131,8
Yhteensä 2 872,7 2 741,0 131,8

14. Tilikauden voitto

Tilikauden 2020 voitto oli 142,0 milj. euroa.

Tilikauden tulos (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Voitonjako valtiolle 100,0 188,0 -88,0
Suomen Pankin osuus voitosta (siirretään vararahastoon) 42,0 131,8 -89,7
Yhteensä 142,0 319,8 -177,7

Taseen ulkopuoliset vastuut

Taseen ulkopuoliset vastuut (milj. EUR) 31.12.2020 31.12.2019
Futuurisopimukset
Ostosopimusten nimellisarvo 69,4
Myyntisopimusten nimellisarvo
FX-swap-sopimusten markkina-arvo -0,0 3,8
Kiinteistörahastoihin tehdyt sijoitussopimukset 50,0 50,0
Arvopaperilainaus 744,6 37,0

Suomen Pankki lainaa EKP:n neuvoston päätösten mukaisesti osto-ohjelmaomistuksiaan. Lainattavissa ovat Suomen Pankin omistukset katetuissa velkakirjoissa sekä yrityssektorin ja julkisen sektorin velkakirjoissa. Lisäksi Suomen Pankki lainaa myös omaan sijoitusvarallisuuteensa kuuluvia arvopapereita. Arvopaperilainaustapahtumat, joissa ei ole käteisvakuuksia, kirjataan vuoden lopussa taseen ulkopuolisille tileille.Arvopaperilainaustapahtumissa saadut käteisvakuudet kirjataan tasetileille (ks. taseen vastattavaa puolen liitetietojen kohta 3, ”Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille”, ja kohta 5, ”Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle”). Tällaisia lainoja ei ollut 31.12.2020. Tällaisia lainaustapahtumia oli avoinna 745 milj. euron arvosta 31.12.2020 (37 milj. euroa 31.12.2019).