Vastaavaa

1. Kulta ja kultasaamiset

Suomen Pankilla on 1 576 487 troyunssia kultaa (1 troyunssi = 31,103 g), joka on tilinpäätöksessä arvostettu markkinahintaan. Vuoden 1999 alussa Suomen Pankki, kuten muutkin eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit, siirsi noin 20 % kullastaan EKP:lle.

Kulta 31.12.2022 31.12.2021
Määrä (milj. troyunssia) 1,6 1,6
Hinta troyunssilta (EUR) 1 706,1 1 609,5
Arvo markkinahintaan (milj. EUR) 2 689,6 2 537,3
Markkina-arvon muutos (milj. EUR) 152,3 103,4

2. Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Tase-erässä ovat valuuttavarantoon luettavat valuuttasaamiset euroalueen ulkopuolelta sekä SDR-määräiset saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).

2.1 Saamiset kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) eriteltyinä 31.12.2022 31.12.2021
Milj. EUR Milj. SDR Milj. EUR Milj. SDR
Varanto-osuus IMF:ssä 828,9 662,2 741,2 599,7
Erityiset nosto-oikeudet 4 464,3 3 566,6 4 234,5 3 426,2
Muut saamiset IMF:ltä 20,9 16,7 40,3 32,6
Yhteensä 5 314,2 4 245,6 5 016,0 4 058,6
Euron ja SDR:n välisen kurssin kehitys tilikausina 2021 ja 2022 2022 2021
Maaliskuun loppu 0,8030 0,8277
Kesäkuun loppu 0,7826 0,8333
Syyskuun loppu 0,7621 0,8216
Joulukuun loppu 0,7989 0,8091

Suomen jäsenosuuden kokonaismäärä valuuttarahastossa on 2 410,6 milj. SDR. Varanto-osuus on se osuus Suomen Pankin jäsenosuudesta, joka on maksettu IMF:lle valuuttana. Toinen osa jäsenosuudesta on maksettu aikoinaan markkoina. Tämän osan valuuttarahasto on lainannut takaisin Suomen Pankille. Markkoina maksetun jäsenosuuden nettovaikutus Suomen Pankin taseessa on nolla, sillä edellä mainittu saaminen ja velka ovat samassa tase-erässä.

Suomen Pankin erityisten nosto-oikeuksien (Special Drawing Rights, SDR) määrä on 4 464,3 milj. euroa. Erityiset nosto-oikeudet ovat IMF:n luomaa valuuttavarantoa, jonka rahasto on jakanut jäsenmailleen. Erityisiä nosto-oikeuksia käytetään valuuttakaupoissa normaalien valuuttojen tapaan. Erän arvo muuttuu valuuttarahaston jäsenmaiden välisten valuuttakauppojen seurauksena. Lisäksi erän suuruuteen vaikuttavat saadut ja maksetut korot sekä voitto-osuus IMF:ssä.

Yhteensä Suomen Pankin saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta ovat 5 314,2 milj. euroa.

2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Tase-erä sisältää valuuttamääräiset talletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta eriteltyinä 31.12.2022Milj. EUR 31.12.2021Milj. EUR MuutosMilj. EUR
Talletukset 44,7 -44,7
Kuponkipaperit 4 070,5 3 963,5 107,0
Diskonttopaperit 220,4 485,5 -265,2
Rahastosijoitukset 1 580,8 1 775,7 -194,9
Muut saamiset 1 244,3 894,9 349,5
Yhteensä 7 116,0 7 164,3 -48,3
Euroalueen ulkopuolisten valuuttamääräisten arvopapereiden valuuttajakauma
31.12.2022 31.12.2021
Valuutta Milj. EUR % Milj. EUR %
Englannin punta 587,8 13,7 410,8 9,2
Yhdysvaltain dollari 3 569,7 83,2 3 827,3 86,0
Japanin jeni 133,4 3,1 211,0 4,7
Yhteensä 4 290,9 100,0 4 449,1 100,0
Euroalueen ulkopuolisten valuuttamääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2022 31.12.2021
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 1 169,9 27,3 1 638,0 36,8
Yli 1 vuosi 3 121,0 72,7 2 811,0 63,2
Yhteensä 4 290,9 100,0 4 449,1 100,0

3. Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Tase-erässä ovat valuuttamääräiset talletukset ja arvopaperit sekä muut valuuttamääräiset saamiset euroalueelta.

Euroalueen sisäiset valuuttamääräiset saamiset eriteltyinä 31.12.2022Milj. EUR 31.12.2021Milj. EUR MuutosMilj. EUR
Talletukset 33,7 87,2 -53,5
Kuponkipaperit 109,1 269,3 -160,2
Muut saamiset 29,7 3,4 26,2
Yhteensä 172,4 359,9 -187,5
Euroalueen sisäisten valuuttamääräisten arvopapereiden valuuttajakauma
31.12.2022 31.12.2021
Valuutta Milj. EUR % Milj. EUR %
Englannin punta 61,7 56,5 145,5 54,0
Yhdysvaltain dollari 47,4 43,5 123,8 46,0
Yhteensä 109,1 100,0 269,3 100,0
Euroalueen sisäisten valuuttamääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2022 31.12.2021
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 59,4 54,4 148,0 55,0
Yli 1 vuosi 49,7 45,6 121,3 45,0
Yhteensä 109,1 100,0 269,3 100,0

4. Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2022 euromääräisiä saamisia euroalueen ulkopuolelta.

5. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

Tase-erä sisältää rahapolitiikassa käytettävät instrumentit, joiden avulla Suomen Pankki toteuttaa rahapolitiikkaa osana eurojärjestelmää. Erä muodostuu korkoa sisältävistä luotoista suomalaisille luottolaitoksille, ja sen suuruus määräytyy suomalaisten luottolaitosten likviditeetintarpeen perusteella.

Koko eurojärjestelmän saamiset rahapoliittisista operaatioista ovat 1 324,3 mrd. euroa, josta Suomen Pankin taseessa on 30 096,4 milj. euroa. Perussäännön artiklan 32.4 mukaisesti eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit jakavat rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät riskit, mikäli ne toteutuvat, täysimääräisesti ja suhteessa osuuksiinsa EKP:n merkityn pääoman jakoperusteesta. Tappioita voi syntyä ainoastaan, jos vastapuoli menee vararikkoon eikä kyseisen vastapuolen toimittamien vakuuksien realisointi tuota riittävästi varoja. Riskejä, jotka aiheutuvat mahdollisista kansallisten keskuspankkien harkinnanvaraisesti hyväksymistä erityisvakuuksista, ei EKP:n neuvoston päätöksen nojalla jaeta.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 31.12.2022Milj. EUR 31.12.2021Milj. EUR Muutos Milj. EUR
Perusrahoitusoperaatiot
Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 30 096,4 36 113,4 -6 017,0
Käänteiset hienosäätöoperaatiot
Käänteiset rakenteelliset operaatiot
Maksuvalmiusluotot
Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot
Yhteensä 30 096,4 36 113,4 -6 017,0

5.1 Perusrahoitusoperaatiot

Perusrahoitusoperaatiot ovat viikoittain toteutettavia likviditeettiä lisääviä käänteisoperaatioita, joiden maturiteetti on yksi viikko. Ne toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina. Perus­rahoitusoperaatiot ovat keskeisessä osassa pyrittäessä vaikuttamaan korkoihin ja hallitsemaan markkinoiden likviditeettitilannetta sekä viestittäessä rahapolitiikan mitoituksesta.

5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

Näissä operaatioissa vastapuolille tarjotaan pitempiaikaista rahoitusta. Operaatiot toteutettiin kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksyttiin täysimääräisesti. Joulukuussa 2020 EKP:n neuvosto lisäsi vuonna 2019 käyttöön otettuun seitsemän neljännesvuosittain toteutettavan operaation sarjaan (TLTRO III) vielä kolme operaatiota, jotka toteutettiin vuoden 2021 kesä- ja joulukuun välisenä aikana. Näiden operaatioiden maturiteetti on kolme vuotta. Seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa nostettuja luottoja on ollut syyskuusta 2021 alkaen mahdollista maksaa takaisin neljännesvuosittain ennen eräpäivää. Luoton voi eräännyttää joko kokonaan tai osittain, kun luoton nostopäivästä on kulunut 12 kuukautta. Kahdeksatta ja sitä myöhempiä TLTRO III -operaatioita osallistujat ovat voineet alkaa maksaa takaisin neljännesvuosittain kesäkuusta 2022 alkaen. EKP:n neuvoston alkuperäisten päätösten mukaan kolmannen sarjan rahoitusoperaatioihin sovellettava lopullinen korko voisi olla alimmillaan kunkin operaation voimassaoloajalta laskettu keskimääräinen talletuskorko. Lisäksi EKP:n neuvosto vastasi vuonna 2020 koronaviruspandemian aiheuttamaan sokkiin päättämälläEKP:n neuvoston päätökset 30.4.2020 ja 10.12.2020. , että erityisellä korkojaksolla 24.6.2020–23.6.2021 ja ylimääräisellä erityisellä korkojaksolla 24.6.2021–23.6.2022 korko voisi olla alimmillaan samalta ajanjaksolta laskettu talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä mutta ei kuitenkaan alle −1 %.

27.10.2022 EKP:n neuvosto päätti, että 23. päivästä marraskuuta 2022 alkaen kunkin maksamatta olevan TLTRO III -erän erääntymispäivään tai aikaistettuun takaisinmaksupäivään saakka TLTRO III -operaatioista maksettava korko indeksoidaan kyseisellä ajanjaksolla sovellettaviin EKP:n keskimääräisiin ohjauskorkoihin. Samana päivänä EKP:n neuvosto päätti vielä, että käyttöön otetaan kolme ylimääräistä vapaaehtoista ennenaikaisen takaisinmaksun määräaikaa, jotta TLTRO III -operaatioihin osallistujilla olisi lisää mahdollisuuksia maksaa operaatioissa ottamansa lainat kokonaan tai osittain takaisin ennen niiden erääntymistä.

Todelliset korot ovat tiedossa vasta kunkin operaation erääntymispäivänä tai aikaistettuna takaisinmaksupäivänä, ja sitä ennen korko voidaan arvioida luotettavasti vain, mikäli erityiseen korkojaksoon ja ylimääräiseen erityiseen korkojaksoon liittyvät korkotiedot on jo ilmoitettu vastapuolille. Näin ollen vuoden 2022 tilinpäätöksessä TLTRO III -operaatioiden korkosaamisten laskennassa käytettiin i) 23.6.2022 saakka korkoja erityiseltä ylimääräiseltä korkojaksolta, johon liittyvät korkotiedot ilmoitettiin vastapuolille 10.6.2022, ii) 24.6.2022–22.11.2022 korkoa, joka oli indeksoitu kyseisellä jaksolla sovellettavaan EKP:n keskimääräiseen ohjauskorkoon maksupäivän ja 22.11.2022 väliseltä ajalta, ja iii) 23.11.2022–31.12.2022 korkoa, joka oli indeksoitu kyseisellä ajanjaksolla sovellettavaan EKP:n keskimääräseen ohjauskorkoon. Vuoden 2022 osalta otetaan myös huomioon samana vuonna tehtyjen ohjauskorkojen muutosten vaikutus erityistä korkojaksoa edeltävällä korkojaksolla kertyneeseen korkoon.

Lisäksi vuoden 2022 aikana erääntyi kolme neljästä vuonna 2021 neljännesvuosittain jaetusta pandemiaan liittyvästä pitempiaikaisesta rahoitusoperaatiosta (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO), joista kunkin maturiteetti oli noin vuoden. Näillä operaatioilla varauduttiin mahdollisiin likviditeettivajeisiin euroalueen pankkijärjestelmässä ja ylläpidettiin rahamarkkinoiden sujuvaa toimintaa pandemiajakson pitkityttyä. PELTRO-operaatiot toteutettiin kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksyttiin täysimääräisesti. Niiden korkona on kunkin operaation voimassaoloajalta laskettu eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 25 peruspisteellä.

5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisillä hienosäätöoperaatioilla pyritään hallitsemaan markkinoiden likviditeettitilannetta ja vaikuttamaan korkoihin. Niiden tarkoituksena on erityisesti tasoittaa markkinoiden odottamattomien heilahtelujen vaikutusta korkoihin. Näitä operaatioita toteutetaan tarvittaessa.

5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot

Käänteiset rakenteelliset operaatiot ovat vakiohuutokauppoina toteutettavia käänteisiä avomarkkinaoperaatiota, joiden avulla eurojärjestelmä voi säädellä rakenteellista likviditeetti­asemaansa rahoitussektoriin nähden.

5.5 Maksuvalmiusluotot

Maksuvalmiusluoton avulla vastapuolet voivat saada kansallisilta keskuspankeilta yön yli -likviditeettiä ennalta määrätyllä korolla hyväksyttyjä vakuuksia vastaan.

5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

Erä sisältää vastapuolille suoritetut käteismaksut tilanteissa, joissa vastapuolen toimittamien vakuuksien markkina-arvo ylittää määritetyn kynnysarvon eli avoinna olevista rahapoliittisista operaatioista aiheutuvan tarpeen.

6. Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

Tase-erässä ovat eurotalletukset sekä tilit euroalueen luottolaitoksissa.

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31.12.2022Milj. EUR 31.12.2021Milj. EUR MuutosMilj. EUR
Sekkitilit 0,0 0,0 0,0
Takaisinmyyntisopimukset
Hätärahoituksena annettu maksuvalmiusapu
Muut saamiset 16,4 16,4
Yhteensä 16,4 0,0 16,4

EKP:n neuvosto päätti 17.5.2017 julkistaa hätärahoitusta koskevan sopimuksen EKP:n verkkosivuilla avoimuuden lisäämiseksi. Sopimus korvaa verkkosivuilla hätärahoitusta koskevan menettelykuvauksen, joka julkistettiin lokakuussa 2013. Sopimuksen julkistamisesta kertova lehdistötiedote on luettavissa osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.pr170619.en.html.

7. Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

31.12.2022 erään sisältyivät arvopaperit, jotka Suomen Pankki on hankkinut osana arvopaperimarkkinoita koskevaa ohjelmaa (SMP), kolmatta katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa (CBPP3), julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmaa (PSPP), yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmaa (CSPP) ja pandemiaan liittyvää osto-ohjelmaa (PEPP). Kaikki ensimmäisessä ja toisessa katettujen joukkolainojen osto-ohjelmassa (CBPP1 ja CBPP2) hankitut arvopaperit erääntyivät vuoden 2022 kuluessa, joten EKP:llä ja euroalueen kansallisilla keskuspankeilla ei ole tällaisia arvopaperiomistuksia 31.12.2022.

Alkamispäivä Päättymispäivä EKP:n päätös Ostetut arvopaperit1
Päättyneet ohjelmat
CBPP1 Heinäkuu 2009 Kesäkuu 2010 EKP/2009/16 Katettuja joukkolainoja euroalueelta
CBPP2 Marraskuu 2011 Lokakuu 2012 EKP/2011/17 Katettuja joukkolainoja euroalueelta
SMP Toukokuu 2010 Syyskuu 2012 EKP/2010/5 Euroalueella liikkeeseen laskettuja yksityisen ja julkisen sektorin velkapapereita2
Omaisuuserien osto-ohjelma (APP)
CBPP3 Lokakuu 2014 käynnissä EKP/2020/8, sellaisena kuin se on muutettuna Katettuja joukkolainoja euroalueelta
ABSPP Marraskuu 2014 käynnissä EKP/2014/45, sellaisena kuin se on muutettuna Ylimpään etuoikeusluokkaan kuuluvia ja taattuja mezzanine-luokan omaisuusvakuudellisia arvopapereita euroalueelta
PSPP Maaliskuu 2015 käynnissä EKP/2020/9 Euroalueen keskus-, alue- tai paikallishallinnon, tunnustettujen valtiosidonnaisten laitosten taikka euroalueella sijaitsevien kansainvälisten organisaatioiden tai kansainvälisten kehityspankkien liikkeeseen laskemia joukkolainoja
CSPP Kesäkuu 2016 käynnissä EKP/2016/16sellaisena kuin se on muutettuna Euroalueelle sijoittautuneiden, pankkisektorin ulkopuolisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja yritystodistuksia
Pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)
PEPP Maaliskuu 2020 käynnissä EKP/2020/17, sellaisena kuin se on muutettuna Kaikki APP-ohjelmassa3 hyväksyttävät omaisuuslajit
1) Lisätietoa eri osto-ohjelmissa sovellettavista kelpoisuusehdoista on EKP:n neuvoston päätöksissä.
2) SMP-ohjelmassa ostettiin ainoastaan viiden euroalueen valtion liikkeeseen laskemia julkisen sektorin velkapapereita.
3) Ohjelmassa ostetaan poikkeuksellisesti myös Kreikan valtion liikkeeseen laskemia velkapapereita

Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä eurojärjestelmä jatkoi netto-ostoja omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP)APP-ohjelmasta kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla. keskimäärin 20 mrd. eurolla kuukaudessa. Maaliskuussa 2022 EKP:n neuvosto päättiKs. EKP:n neuvoston päätöksiä koskeva lehdistötiedote 10.3.2022. muuttaa netto-ostojen määrää niin, että ostoja tehdään huhtikuussa 40 mrd. eurolla, toukokuussa 30 mrd. eurolla ja kesäkuussa 20 mrd. eurolla. Kesäkuussa 2022 EKP:n neuvosto päättiKs. EKP:n neuvoston päätöksiä koskeva lehdistötiedote 9.6.2022., että netto-ostot APP-ohjelmassa päättyvät 1.7.2022. EKP:n neuvosto aikoo jatkaa omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia helmikuun 2023 loppuun saakka. Sen jälkeen sijoitusten määrän omaisuuserien osto-ohjelmassa annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta kokonaisuudessaan uudelleen. Vuoden 2023 toisen neljänneksen loppuun saakka sijoitusten määrä pienenee keskimäärin 15 mrd. eurolla kuussa, ja sen jälkeen muutosvauhti valitaan tilanteen mukaan. EKP:n neuvosto arvioi säännöllisin väliajoin APP-salkun supistamistahdin varmistaakseen, että se pysyy rahapolitiikan strategian ja linjausten mukaisena, jotta markkinat pysyvät toimintakykyisinä ja lyhytaikaisen rahan markkinoiden tilanne tiukasti hallinnassa.

Lisäksi eurojärjestelmä jatkoi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä netto-ostoja PEPP-ohjelmassaPEPP-ohjelmasta kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla.. Ostoja tehtiin kuitenkin maltillisempaan tahtiin kuin edeltäneellä vuosineljänneksellä EKP:n neuvoston joulukuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti.Ks. EKP:n neuvoston päätöksiä koskeva lehdistötiedote 16.12.2021. Saman päätöksen perusteella netto-ostot PEPP-ohjelmassa päättyivät maaliskuun 2022 lopussa. EKP:n neuvosto päätti myös, että PEPP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. Uudelleensijoituksia tehdään jatkossakin joustavasti, sillä EKP:n neuvosto pyrkii suojaamaan rahapolitiikan välittymismekanismia pandemian aiheuttamilta riskeiltä.

Osto-ohjelmissa hankitut arvopaperit arvostetaan jaksotetun hankintahinnan perusteella ja vähennettynä mahdollisella arvon alentumisella (ks. tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kohta ”Arvopapereiden arvostus- ja jaksotusperiaatteet”). Seuraavassa on esitetty Suomen Pankin hallussa olevien arvopaperien jaksotettu hankintahinta sekä vertailun vuoksi myös niiden markkina-arvo, jota ei kirjata taseeseen eikä tuloslaskelmaan.Markkina-arvot ovat suuntaa-antavia ja perustuvat markkinahintoihin. Jos markkinahintaa ei ole saatavilla, markkina-arvo arvioidaan eurojärjestelmän sisäisiä malleja käyttäen.

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit (milj. EUR)
31.12.2022 31.12.2021 Muutos
Tasearvo Markkina-arvo Tasearvo Markkina-arvo Tasearvo Markkina-arvo
CBPP2 10,0 10,0 -10,0 -10,0
SMP 50,6 53,6 64,5 74,8 -13,9 -21,3
CBPP3 11 730,2 10 650,6 11 004,1 11 045,9 726,0 -395,3
PSPP - julkisen sektorin velkapaperit 37 294,6 31 605,3 34 554,3 35 451,4 2 740,4 -3 846,1
PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit 2 140,5 1 913,1 2 426,5 2 574,0 -286,0 -660,9
CSPP 16 482,8 14 442,2 13 695,0 13 905,6 2 787,8 536,6
PEPP - katetut joukkolainat 218,1 187,0 233,3 231,5 -15,3 -44,5
PEPP - julkisen sektorin velkapaperit 22 933,0 19 219,8 23 200,9 22 974,3 -267,9 -3 754,4
PEPP - yrityssektorin velkapaperit 4 894,9 4 017,2 4 636,3 4 676,1 258,6 -658,8
Yhteensä 95 744,6 82 088,9 89 824,9 90 943,6 5 919,7 -8 854,7

EKP:n neuvosto arvioi osto-ohjelmissa hankittuihin arvopapereihin liittyvät taloudelliset riskit säännöllisesti. Arvioinnin yhteydessä tehdään joka vuosi vuoden lopun tietoihin perustuvia arvonalentumistestejä, jotka EKP:n neuvosto hyväksyy. Testeissä arvioidaan ohjelmakohtaisesti tapahtumia, jotka voivat johtaa arvopaperien arvon alentumiseen. Jos tällaisia tapahtumia havaitaan, tutkitaan perusteellisemmin, aiheutuuko niistä muutoksia arvopapereista odotettavissa olevaan kassavirtaan.

SMP-, CBPP3- ja CSPP-ohjelmissa, PSPP-ohjelman ostoissa monikansallisilta laitoksilta (ns. supra) sekä PEPP-ohjelman katettujen joukkolainojen ja yrityssektorin velkapapereiden ostoissa hankituista arvopapereista mahdollisesti aiheutuvat tappiot jaetaan toteutuessaan EKPJ:n perussäännön artiklan 32.4 mukaisesti kokonaan eurojärjestelmän keskuspankkien kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta.

Edellä mainituissa osto-ohjelmissa hankituille rahapolitiikan arvopapereille 31.12.2022 tilanteesta tehtyjen arvonalentumistestien perusteella EKP:n neuvosto päätti, että arvopapereista odotetaan saatavan kaikki niihin liittyvät tulevat kassavirrat. Seuraavassa taulukossa esitetään ohjelmakohtaisesti eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien hallussa oleva ostettujen arvopaperien määrä ja niistä Suomen Pankin taseessa oleva osuus.

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit (milj. EUR) Eurojärjestelmän kansallistenkeskuspankkien hallussa Suomen Pankin taseessa
31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021
SMP 2 142,5 5 486,3 50,6 64,5
CBPP3 276 856,7 273 233,2 11 730,2 11 004,1
PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit 275 228,1 264 537,0 2 140,5 2 426,5
CSPP 344 119,2 309 675,5 16 482,8 13 695,0
PEPP - katetut joukkolainat 5 282,8 5 377,1 218,1 233,3
PEPP - monikansallisten laitosten velkapaperit 145 687,1 130 590,5
PEPP - yrityssektorin velkapaperit 46 073,9 43 781,6 4 894,9 4 636,3
Yhteensä 1 095 390,3 1 032 681,2 35 517,0 32 059,7

7.2 Muut arvopaperit

Tase-erä sisältää rahasto-osuuksia euroalueelta.

Muut euroalueen sisäiset euromääräiset arvopaperit eriteltyinä (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021 Muutos
Rahastosijoitukset 155,5 175,8 -20,2
Yhteensä 155,5 175,8 -20,2

8. Eurojärjestelmän sisäiset saamiset

8.1 Osuudet EKP:ssä

EKPJ:n perussäännön artiklan 28 nojalla ainoastaan EKPJ:n kansalliset keskuspankit voivat merkitä EKP:n pääomaa. Merkinnässä sovellettavat osuudet määritetään EKPJ:n perussäännön artiklan 29 mukaisesti, ja ne tarkistetaan joka viides vuosi tai aina, kun EKPJ:n kokoonpano muuttuu.

Suomen Pankin taseessa tähän erään sisältyvät i) kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n merkitystä pääomasta, ii) nettomäärät, jotka Suomen Pankki on maksanut, koska sen osuus EKP:n oman pääoman arvosta on suurentunut kaikkien EKP:n pääoman jakoperusteen aiempien tarkistusten seurauksena, ja iii) EKPJ:n perussäännön artiklan 48.2 mukaiset osuudet.

Kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n pääomasta
Pääoma-avain1.2.2020 alkaen, % Merkitty pääomaMilj. EUR Maksettupääoma 31.12.2020Milj. EUR Maksettupääoma 31.12.2021Milj. EUR Maksettu pääoma 31.12.2022Milj. EUR
Belgian keskuspankki 2,9630 320,7 276,3 298,5 320,7
Saksan keskuspankki 21,4394 2 320,8 1 999,2 2 160,0 2 320,8
Viron keskuspankki 0,2291 24,8 21,4 23,1 24,8
Irlannin keskuspankki 1,3772 149,1 128,4 138,8 149,1
Kreikan keskuspankki 2,0117 217,8 187,6 202,7 217,8
Espanjan keskuspankki 9,6981 1 049,8 904,3 977,1 1 049,8
Ranskan keskuspankki 16,6108 1 798,1 1 548,9 1 673,5 1 798,1
Italian keskuspankki 13,8165 1 495,6 1 288,3 1 392,0 1 495,6
Kyproksen keskuspankki 0,1750 18,9 16,3 17,6 18,9
Latvian keskuspankki 0,3169 34,3 29,5 31,9 34,3
Liettuan keskuspankki 0,4707 51,0 43,9 47,4 51,0
Luxemburgin keskuspankki 0,2679 29,0 25,0 27,0 29,0
Maltan keskuspankki 0,0853 9,2 8,0 8,6 9,2
Alankomaiden keskuspankki 4,7662 515,9 444,4 480,2 515,9
Itävallan keskuspankki 2,3804 257,7 222,0 239,8 257,7
Portugalin keskuspankki 1,9035 206,1 177,5 191,8 206,1
Slovenian keskuspankki 0,3916 42,4 36,5 39,5 42,4
Slovakian keskuspankki 0,9314 100,8 86,9 93,8 100,8
Suomen Pankki 1,4939 161,7 139,3 150,5 161,7
Eurojärjestelmä yhteensä 81,3286 8 803,8 7 583,6 8 193,7 8 803,8
Bulgarian keskuspankki 0,9832 106,4 4,0 4,0 4,0
Tšekin keskuspankki 1,8794 203,4 7,6 7,6 7,6
Tanskan keskuspankki 1,7591 190,4 7,1 7,1 7,1
Kroatian keskuspankki 0,6595 71,4 2,7 2,7 2,7
Unkarin keskuspankki 1,5488 167,7 6,3 6,3 6,3
Puolan keskuspankki 6,0335 653,1 24,5 24,5 24,5
Romanian keskuspankki 2,8289 306,2 11,5 11,5 11,5
Ruotsin keskuspankki 2,9790 322,5 12,1 12,1 12,1
Euroalueeseen kuulumattomat kansalliset keskuspankit yhteensä 18,6714 2 021,2 75,8 75,8 75,8
Yhteensä 100,0000 10 825,0 7 659,4 8 269,5 8 879,6

EKP:n oma pääoma

EKP:n merkitty pääoma on 10 825 milj. euroa. Englannin pankin lähdettyä EKPJ:stä 31.1.2020 EKP piti merkityn pääomansa määrän ennallaan, ja Englannin pankin merkintäosuus jaettiin euroalueen ja sen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien kesken.

Myös EKP:n maksetun pääoman määrä pidettiin ennallaan vuonna 2020 eli se oli edelleen 7 659 milj. euroa, sillä muut kansalliset keskuspankit kattoivat Englannin pankin aiemmin maksaman pääoman (58 milj. euroa). Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että euroalueen kansalliset keskuspankit maksaisivat merkitsemänsä lisäpääoman kokonaisuudessaan kahdessa erässä vuosina 2021 ja 2022Ks. etenkin 22.1.2020 annettu päätös (EU) 2020/138 niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta (EKP/2020/4), 22.1.2020 annettu päätös (EU) 2020/136 euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen (EU) 2019/48 kumoamisesta (EKP/2020/2) ja 22.1.2020 annettu päätös (EU) 2020/139 kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta EKP/2020/5).. Suomen Pankin ensimmäinen 11,2 milj. euron erä maksettiin 29.12.2021, ja se kasvatti pankin osuuden EKP:n maksetusta pääomasta 150,5 milj. euroon vuonna 2021 (vuonna 2020 erä oli 139,3 milj. euroa). Suomen Pankin toinen erä (11,2 milj. euroa) maksettiin 28.12.2022, jolloin pankin osuus EKP:n maksetusta pääomasta kasvoi 161,7 milj. euroon vuonna 2022.

Tase-erä sisältää lisäksi yhteensä 26,0 milj. euroa eri vuosina kirjattuja pääoma-avaimen muutoksista johtuvia nettomääräisiä tarkistuseriä.

8.2 Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset -erä sisältää Suomen Pankin EKP:lle siirtämän valuuttavaranto-osuuden. Siirto tehtiin eurojärjestelmään siirtymisen yhteydessä. EKPJ:n perussäännön artiklan 30.2 nojalla jokaisen keskuspankin osuus vahvistetaan suhteessa sen osuuteen EKP:n merkitystä pääomasta, joten erän suurus muuttuu pääoma-avaimen muuttuessa. Saamisille maksetaan viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa, joka lasketaan päivittäin, lukuun ottamatta korotonta kultavarantoa.

31.12.2022 Suomen Pankin valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset olivat 741,1 milj. euroa.

8.3 Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset

Tase-erä sisältää saamisen, joka syntyy, kun Suomen Pankin setelistön määrä oikaistaan pääoma-avaimen mukaiseksi, ja velan, joka liittyy EKP:lle kohdistettuun 8 prosentin osuuteen setelistöstä. Sekä saamisen että velan vastakirjaukset ovat taseen vastattavaa-puolen erässä ”Liikkeessä olevat setelit”.Euroseteleiden liikkeeseenlaskua koskevien eurojärjestelmän tilinpäätöskäytäntöjen mukaan liikkeessä olevien eurosetelien kokonaisarvosta kohdistetaan kuukausittain EKP:lle 8 %. Jäljelle jäävä 92 prosentin osuus kohdistetaan kansallisille keskuspankeille niin ikään kuukausittain siten, että kukin keskuspankki esittää taseessaan liikkeeseen lasketuista euroseteleistä osuuden, joka vastaa pankin maksamaa osuutta EKP:n pääomasta. Kansalliselle keskuspankille tämän käytännön mukaisesti kohdistettujen euroseteleiden arvon ja liikkeeseen laskettujen euroseteleiden arvon välinen erotus kirjataan erään ”Eurosetelien kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset/nettovelat”.

Tase-erän koko oli tilikauden lopussa 8 009,9 milj. euroa (8 263,0 milj. euroa vuonna 2021). Muutos johtui siitä, että Suomen Pankin liikkeeseen laskemien setelien määrä kasvoi 4,0 % liikkeessä olleiden eurosetelien kokonaismäärän kasvaessa 1,8 % vuodesta 2021. Näille saamisille kertyy päivätasolla laskettavaa, viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa.

8.4 Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) tai vastattavaa-puolen erä muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)

Muut saamiset/velat eurojärjestelmän sisällä (netto) 31.12.2022Milj. EUR 31.12.2021Milj. EUR MuutosMilj. EUR
TARGET2-järjestelmään liittyvät velat EKP:lle / saamiset EKP:ltä (ml. eurojärjestelmässä pidettävien kirjeenvaihtajapankkitilien saldot) 39 252,0 25 282,4 13 969,6
Rahoitustulon netto-osuus -422,1 -483,1 61,1
EKP:n ennakkovoitonjakoon liittyvät saamiset EKP:ltä 2,8 -2,8
Muut saamiset/velat eurojärjestelmän sisällä yhteensä (netto) 38 829,9 24 802,0 14 027,9

Erän suuruus oli 38 829,9 milj. euroa 31.12.2022, ja se koostui kolmesta tekijästä: 1) EKP:n ja EKPJ:n kansallisten keskuspankkien TARGET2-järjestelmän kautta toimittamiin ja vastaanottamiin maksuihin liittyvät Suomen Pankin saamiset EKP:hen nähden sekä eurojärjestelmän keskuspankeissa pidettävien kirjeenvaihtajapankkitilien saldot, 2) rahoitustulon yhteenlaskennasta ja jakamisesta eurojärjestelmässä aiheutuvat saamiset/velat EKP:hen nähden sekä 3) ne Suomen Pankin saamiset EKP:hen nähden, jotka johtuvat EKP:n ennakkovoitonjaosta ja mahdollisista muista saamisista tai palautettavista määristä.

TARGET2-järjestelmän kautta toimitettuihin nettomääräisiin maksuihin liittyvä nettosaaminen vuoden lopussa oli 39 252,0 milj. euroa. Erälle kertyvä korko perustuu viimeisimpään saatavilla olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation marginaalikorkoon, ja se lasketaan päivittäin.

Vuotuisesta rahoitustulon yhteenlaskennasta ja jakamisesta eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kesken aiheutui vuoden lopussa –422,1 milj. euron velka EKP:lle (ks. tuloslaskelman liitetietojen kohta ”Rahoitustulon netto-osuus”).

Vuonna 2021 erään sisältyivät myös EKP:n ennakkovoitonjakoon liittyvät Suomen Pankin saamiset. Vuoden 2022 osalta EKP:n neuvosto päätti EKP:n tilikauden kokonaistuloksen perusteella, että liikkeessä olevista seteleistä sekä SMP-, APP- ja PEPP-ohjelmissa hankituista arvopapereista kertyneet tuotot jätetään kokonaisuudessaan jakamatta (ks. tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kohta 3.1 ”EKP:n ennakkovoitonjako”). Erässä ei siis ollut ennakkovoitonjakoon liittyviä saamisia vuoden 2022 lopussa.

9. Muut saamiset

Tase-erä sisältää Suomen Pankin hallussa olevat eurokolikot, käyttöomaisuuden ja sijoitusomaisuuden (osakkeet ja osuudet). Tase-erään sisältyvät taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät, siirtosaamiset ja muut saamiset sekä eläkerahaston omaisuuserät.

Aineellinen käyttöomaisuus
Kirjanpitoarvo 31.12.2022Milj. EUR 31.12.2021Milj. EUR MuutosMilj. EUR
Maa-alueet 6,8 6,8
Rakennukset 60,0 66,0 -6,1
Koneet ja kalusto 10,4 10,8 -0,4
Taide- ja numismaattinen kokoelma 0,6 0,6 0,0
Yhteensä 77,8 84,3 -6,5
Aineeton käyttöomaisuus
Kirjanpitoarvo 31.12.2022Milj. EUR 31.12.2021Milj. EUR MuutosMilj. EUR
Tietojärjestelmät 8,8 8,0 0,8
Yhteensä 8,8 8,0 0,8
Muu omaisuus ja saamiset (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021 Muutos
Euroalueen metalliraha 40,6 37,6 3,0
Osakkeet ja osuudet 22,6 22,6
Eläkerahaston kiinteistöt ja siirtosaamiset 10,2 11,3 -1,1
Siirtosaamiset 626,0 440,2 185,8
Taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät -50,1 2,6 -52,7
Muut saamiset 0,8 1,0 -0,2
Yhteensä 650,2 515,4 134,8

Vastattavaa

1. Liikkeessä olevat setelit

Tase-erä sisältää pääoma-avaimen mukaisen, EKP:n osuudella oikaistun Suomen Pankin osuuden liikkeessä olevien euroseteleiden kokonaismäärästä.

Vuonna 2022 liikkeessä olleiden eurosetelien yhteenlaskettu arvo kasvoi 1,8 %. Jakoperusteen mukaan Suomen Pankin osuus liikkeessä olevista euroseteleistä oli vuoden 2022 lopussa arvoltaan 26 567,4 milj. euroa (vuoden 2021 lopussa 26 100,1 milj. euroa). Suomen Pankin liikkeeseen laskemien eurosetelien kokonaisarvo kasvoi 4,0 % eli 18 557,4 milj. euroon vuonna 2022 (edellisvuonna 17 837,1 milj. euroa). Määrä oli pienempi kuin jakoperusteen mukaan kohdistetun osuuden kokonaisarvo, ja erotus eli 8 009,9 milj. euroa (8 263,0 milj. euroa vuonna 2021) on kirjattu vastaavaa-puolen alaerään ”Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset”.

Liikkeessä olevat setelit (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021
5 euroa 75,2 74,8
10 euroa -83,6 -90,6
20 euroa 3 315,3 3 250,2
50 euroa 13 751,8 12 784,6
100 euroa -1 241,1 -1 179,9
200 euroa 877,5 810,8
500 euroa 1 862,4 2 187,2
Eurosetelit yhteensä 18 557,4 17 837,1
ECB issue -luku -2 310,1 -2 269,5
CSM-luku 10 320,0 10 532,4
Pääoma-avaimen mukainen liikkeessä olevat setelistö 26 567,4 26 100,1

2. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 31.12.2022Milj. EUR 31.12.2021Milj. EUR Muutos Milj. EUR
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 4 684,5 101 053,9 -96 369,4
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 134 012,7 23 552,7 110 460,0
Määräaikaistalletukset
Käänteiset hienosäätöoperaatiot
Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset
Yhteensä 138 697,2 124 606,6 14 090,6

2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

Sekkitileillä ovat vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten luottolaitosten varantotalletuksista koostuvat saamiset. Vastattavien erässä 3 ”Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille” ilmoitetaan lisäksi erikseen ne luottolaitosten varat, jotka eivät ole vapaasti luovutettavissa, ja vähimmäisvarantovelvoitteesta vapautettujen luottolaitosten tilit. Vähimmäisvarantotalletuksille maksettu korko vastasi 20.12.2022 saakka viimeisintä tiedossa olevaa marginaalikorkoa, jota eurojärjestelmä käyttää huutokauppoina toteutettavissa perusrahoitusoperaatioissaan. EKP:n neuvosto päätti 27.10.2022, että vähimmäisvarantotalletuksille maksetaan 21.12.2022 alkaen eurojärjestelmän talletuskorkoa. Kesäkuusta 2014 lähtien vähimmäisvarantovelvoitteen ylittäville pankkien varantotalletuksille on maksettu joko nollakorkoa tai talletusmahdollisuuden korkoa sen mukaan, kumpi näistä on matalampi.

EKP:n neuvosto päätti, että varannoille maksettava korko on kaksiportainen 30.10.2019 alkaen siten, että osa luottolaitosten ylimääräisestä likviditeetistä (eli vähimmäisvarantovelvoitteen ylittävistä varantotalletuksista) vapautettiin negatiivisesta talletuskorosta. Tälle osalle maksettava vuosikorko oli 0 %. Negatiivisesta talletuskorosta vapautettujen vähimmäisvarantovelvoitteen ylittävien talletusten määrä vuoden lopussa – eli vapautettava osa – laskettiin kertomalla pankin vähimmäisvarantovelvoitteet kertoimella 6.EKP:n neuvosto voi muuttaa kerrointa, jos ylimääräisen likviditeetin määrä muuttuu. Vapauttamattoman osan korko oli edelleen joko nollakorko tai EKP:n talletuskorko sen mukaan, kumpi niistä oli alempi. Talletuskoron noustua nollan yläpuolelle 14.9.2022 EKP:n neuvosto päätti luopua kaksiportaisen koron järjestelmästä asettamalla kertoimen nollaan, koska varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista maksettavan koron porrastus ei ollut enää tarpeen.

2.2 Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus)

Talletusmahdollisuus on eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmän likviditeettiä vähentävä osa, johon pankit voivat tehdä yön yli -talletuksia ennalta määrätyllä korolla.

2.3 Määräaikaistalletukset

Yksi tapa toteuttaa likviditeettiä vähentäviä hienosäätöoperaatioita on kerätä määräaikaistalletuksia.

2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisillä hienosäätöoperaatioilla pyritään tasaamaan suuria likviditeetin yli- tai alimääriä.

2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

Erä sisältää vastapuolten talletukset tilanteissa, joissa vastapuolen toimittamien vakuuksien markkina-arvo jää alle määritetyn kynnysarvon.

3. Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Erä oli suuruudeltaan 354,2 milj. euroa 31.12.2022 (305,7 milj. euroa vuonna 2021). Vuonna 2022 erä koostui reposopimuksista. Vuonna 2021 erään sisältyi reposopimuksia 300,9 milj. euron arvosta ja valuutanvaihtosopimuksiin liittyviä vakuuksia 4,8 milj. euroa.

4. Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

Tase-erässä ovat euromääräiset velat julkiselle sektorille (1 725,0 milj. euroa) ja muille kuin vähimmäisvarantovelvoitteen alaisille rahoituslaitoksille (8,0 milj. euroa).

5. Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Tase-erässä ovat kansainvälisten organisaatioiden ja euroalueen ulkopuolella sijaitsevien pankkien tilien saldot Suomen Pankissa (5 891,3 milj. euroa).

6. Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2022 valuuttamääräisiä velkoja euroalueelle.

7. Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2022 valuuttamääräisiä velkoja euroalueen ulkopuolelle.

8. IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

Tase-erä on erityisten nosto-oikeuksien vastaerä (vrt. vastaavaa-puolen erä). Alun perin erityiset nosto-oikeudet ja niiden vastaerä olivat yhtä suuret. SDR-määräisen kaupankäynnin seurauksena Suomen Pankin erityisiin nosto-oikeuksiin liittyvät saamiset olivat vuoden 2022 lopussa suuremmat kuin niiden vastaerä taseen velkapuolella. Velkapuolen vastaerän suuruus on 3 500,0 milj. SDR. Taseessa erä esitetään euromääräisenä ja arvostettuna 31.12.2022 kurssiin (4 380,9 milj. euroa).

9. Eurojärjestelmän sisäiset velat

Eurojärjestelmän sisäiset velat ja saamiset on eritelty taseen vastaavaa-puolen erän ”Eurojärjestelmän sisäiset saamiset” liitetiedoissa.

10. Muut velat

Tase-erä muodostuu siirtoveloista, ostoveloista ja muista veloista. Siirtovelkoihin lasketaan muun muassa tilinpäätöksen yhteydessä kirjattavia siirtyviä eriä ja pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden korkovelkoja. Muissa veloissa on muun muassa arvonlisäverotilityksiin ja ennakonpidätyksiin liittyviä velkoja.

Muut velat (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021 Muutos
Siirtovelat 520,1 446,7 73,4
Ostovelat 0,7 1,6 -0,9
Muut velat 1,6 -0,3 1,9
Yhteensä 522,4 448,0 74,4

11. Arvonmuutostilit

Tase-erässä ovat valuuttamääräisten erien ja arvopapereiden markkinahinta-arvostuksesta syntyneet realisoitumattomat arvostusvoitot. Lisäksi tase-erä sisältää maa-alueiden ja rakennusten arvonkorotukset sekä vuoden 1999 kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuvat muut arvostuserot.

Arvonmuutostilit (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021 Muutos
Kulta 2 300,6 2 148,3 152,3
Valuutat:
USD 1 049,2 764,6 284,6
GBP 26,3 68,3 -42,0
JPY 19,4 72,9 -53,5
SDR 34,4 30,3 4,0
Muut valuutat 0,2 0,2 0,0
Arvopaperit 1,6 24,3 -22,7
Rahastosijoitukset 71,3 380,9 -309,6
Muut arvonkorotukset 125,4 132,8 -7,3
Yhteensä 3 628,5 3 622,6 5,8

12. Varaukset

Suomen Pankista annetun lain 20. pykälän mukaan tilinpäätöksessä voidaan tehdä varauksia, jos se pankin rahastojen reaaliarvon turvaamiseksi taikka valuuttakurssien tai arvopapereiden markkinahintojen muutoksista aiheutuvien tuloksen vaihteluiden tasaamiseksi on tarpeen. Vuoden 2022 lopussa varausten yhteismäärä on 5 094,7 milj. euroa. Varaukset koostuvat yleisvarauksesta, reaaliarvovarauksesta, eläkevarauksesta sekä valuuttakurssi- ja hintaerovarauksesta.

Eläkevaraus on tehty eläkevastuun kattamiseksi. Suomen Pankin eläkevastuun kokonaismäärä on 569,5 milj. euroa, ja tästä on katettu 100,6 % eli 573,2 milj. euroa. Eläkevarauksen muutos tilikauden aikana koostuu tehdystä arvonkorotusrahaston purusta, –0,4 milj. euroa, ja eläkerahaston tappiosta, –2,6 milj. euroa, joka katettiin eläkevarausta purkamalla. Vuoden 2022 lopussa eläkevarauksen katteeksi oli korvamerkitty kiinteistöjä 9,9 milj. euron arvosta (ks. taseen liitetietojen kohta ”Muut saamiset”). Eläkevarauksen muun osan katteeksi (562,9 milj. euroa) ei ole korvamerkitty määrättyjä varoja, vaan niitä hallinnoidaan osana pankin rahoitusvarallisuutta.

Varaukset (Milj. EUR) Varaukset yhteensä 31.12.2020 Varausten muutos 2021 Varaukset yhteensä 31.12.2021 Varausten muutos 2022 Varaukset yhteensä 31.12.2022
Valuuttakurssi- ja hintaerovaraus 1 164 21 1 185 -165 1 021
Yleisvaraus 1 945 1 945 -47 1 898
Reaaliarvovaraus 1 545 58 1 603 1 603
Eläkevaraus 582 -6 576 -3 573
Varaus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta
Yhteensä 5 237 73 5 309 -214 5 095

13. Oma pääoma ja rahastot

Tase-erässä ovat kantarahasto ja vararahasto. Suomen Pankista annetun lain 21. pykälän mukaan tappio on katettava vararahastosta, jos pankin tilinpäätös on tappiollinen. Siltä osin kuin vararahasto ei riitä, tappio voidaan jättää kattamatta toistaiseksi. Seuraavien vuosien voitto on ensisijaisesti käytettävä kattamatta jääneiden tappioiden kattamiseen.

Oma pääoma (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021 Muutos
Kantarahasto 840,9 840,9 -
Vararahasto 2 100,0 2 073,8 26,2
Yhteensä 2 940,9 2 914,8 26,2

14. Tilikauden tulos

Tilikauden 2022 tulos oli 0,00 euroa.

Tilikauden tulos (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021 Muutos
Voitonjako valtiolle 26,3 -26,3
Suomen Pankin osuus voitosta (siirretään vararahastoon) 26,2 -26,2
Yhteensä 52,5 -52,5

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 140 kohdan 2 mukaisesti 12.7.2022 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2022/1211 nojalla Kroatia otti käyttöön yhteisen rahan 1.1.2023. EKPJ:n perussäännön artiklan 48.1 ja EKP:n neuvoston 30.12.2022 antamien säädöstenPäätös EKP/2022/51, annettu 30. päivänä joulukuuta 2022, Hrvatska narodna bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin (EUVL L 17, 19.1.2023, s. 94); Euroopan keskuspankin ja Hrvatska narodna bankan välinen sopimus, tehty 30. päivänä joulukuuta 2022, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Hrvatska narodna bankaa (EUVL C 18, 19.1.2023, s. 1). mukaisesti Kroatian keskuspankki on maksanut jäljellä olleen osuutensa EKP:n pääomasta. EKPJ:n perussäännön artiklojen 48.1 ja 30.1 mukaisesti Kroatian keskuspankki on siirtänyt EKP:lle valuuttavarantoja määrän, joka vastaa sen merkitsemää osuutta EKP:n pääomasta. Koska pääoman jakoperuste muuttui Kroatian keskuspankin liityttyä eurojärjestelmään, Suomen Pankin maksama osuus EKP:n pääomasta (pääoman jakoperuste) pieneni 1,8369 prosentista 1,8221 prosenttiin. Suomen Pankin osuus EKP:n merkitystä pääomasta on 1,4939 %.

Suomen Pankin johtokunta hyväksyi tilinpäätöksen 28.2.2023. Siihen mennessä Suomen Pankille oli maksettu ennenaikaisesti takaisin 250 milj. euroa TLTRO III -operaatioista, jotka olivat avoinna 31.12.2022. Samana ajankohtana eurojärjestelmälle oli maksettu avoimista TLTRO III -operaatioista ennenaikaisesti takaisin yhteensä 99,3 mrd. euroa. (Ks. myös taseen vastaavaa-puolen liitetietojen kohta 5.2 ”Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot”.)

Taseen ulkopuoliset vastuut

Taseen ulkopuoliset vastuut (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021
Futuurisopimukset
Ostosopimusten nimellisarvo 46,4
Myyntisopimusten nimellisarvo -30,0 -17,7
FX-swap-sopimusten markkina-arvo -19,4 8,1
Kiinteistörahastoihin tehdyt sijoitussopimukset 69,8 35,0
Arvopaperilainaus 112,2 109,5

Suomen Pankki lainaa EKP:n neuvoston päätösten mukaisesti osto-ohjelmaomistuksiaan. Lainattavissa ovat Suomen Pankin omistukset katetuissa velkakirjoissa, yrityssektorin ja julkisen sektorin velkakirjoissa sekä pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa. Lisäksi Suomen Pankki lainaa myös omaan sijoitusvarallisuuteensa kuuluvia arvopapereita. Arvopaperilainaustapahtumat, joissa ei ole käteisvakuuksia, kirjataan vuoden lopussa taseen ulkopuolisille tileille.Arvopaperilainaustapahtumissa saadut käteisvakuudet kirjataan tasetileille (ks. taseen vastattavaa puolen liitetietojen kohta 3 ”Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille”, ja kohta 5 ”Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle”). Tällaisia lainaustapahtumia oli avoinna 112,2 milj. euron arvosta 31.12.2022 (109,5 milj. euroa 31.12.2021).