1. Korkotuotot

Korkotuotot euroalueen ulkopuolelta ja euroalueelta olivat yhteensä 1 124,7 milj. euroa. Niistä 182,8 milj. euroa oli valuuttamääräisiä korkotuottoja ja 941,9 milj. euroa euromääräisiä korkotuottoja.

EKP:n neuvosto aloitti ohjauskorkojen nostamisen 27.7.2022. Tuolloin talletuskorko nousi (0 %) ja useita vuosia jatkunut koron perintä keskuspankkitalletuksista päättyi. Tätä ns. negatiivista korkoa oli kertynyt siihen asti vähimmäisvarantotalletuksista siltä osin kuin ne ylittivät vähimmäisvarantovaateen. 14.9.2022 alkaen yön yli -talletuksista ja vähimmäisvarantotalletuksista on kertynyt korkokulua. Vähimmäisvarantotalletuksista maksettiin 20.12.2022 asti perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoa, mutta 21.12.2022 korkoperuste muuttui talletuskoroksi.EKP:n neuvoston päätös 27.10.2022.

EKPJ-erille eli valuuttavarantojen siirtoja vastaavalle saamiselle EKP:ltä, EKP:n seteliosuudesta, pääoma-avainten soveltamisesta ja porrastuksesta aiheutuvalle saamiselle ja velalle sekä TARGET2-saldolle maksetaan perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoa. Vuonna 2022 näistä eristä kertyi korkotuottoja 27.7.2022 alkaen.

Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 69,2 55,2 14,0
Tuotot diskonttopapereista 1,8 0,3 1,5
Korkotuotot talletuksista 0,3 0,0 0,3
Osingot rahastosijoituksista 27,4 25,7 1,7
Muut korkotuotot 74,2 1,9 72,2
Yhteensä 173,0 83,2 89,8
Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista
Korkotuotot talletuksista 0,2 0,2 -0,0
Muut korkotuotot 13,0 20,3 -7,2
Yhteensä 13,2 20,5 -7,3
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 3,1 3,1 0,1
Korkotuotot talletuksista 0,2 0,0 0,1
Muut korkotuotot 6,5 6,5
Yhteensä 9,8 3,1 6,7
Euromääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista
Tuotot diskonttopapereista 0,1 -0,1
Korkotuotot talletuksista 0,1 0,0 0,1
Osingot eurosijoituksista 4,1 3,9 0,1
EKPJ-erien korkotuotot 334,4 334,4
Korkotuotot rahapolitiikan luotoista 0,4 0,4
Korkotuotot rahapolitiikan arvopapereista 305,2 200,6 104,5
Negatiivisista koroista johtuvat korkotuotot luottolaitosten talletuksista 262,8 633,4 -370,7
Muut korkotuotot 21,8 36,4 -14,6
Yhteensä 928,7 874,6 54,1
Korkotuotot yhteensä (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta 173,0 83,2 89,8
Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta 13,2 20,5 -7,3
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta 9,8 3,1 6,7
Euromääräiset korkotuotot euroalueelta 928,7 874,6 54,1
Yhteensä 1 124,7 981,3 143,3

2. Korkokulut

Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Muut korkokulut -53,9 -1,4 -52,5
Yhteensä -53,9 -1,4 -52,5
Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Muut korkokulut -23,1 -23,1
Yhteensä -23,1 -23,1
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Muut korkokulut -0,0 -0,0
Yhteensä -0,0 -0,0
Euromääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Korkokulut rahapolitiikan talletuksista -403,5 -403,5
Korkokulut rahapolitiikan luotoista -167,3 -321,8 154,5
Muut korkokulut -18,0 -18,0
Yhteensä -588,8 -321,8 -267,0
Korkokulut yhteensä (milj. EUR) 2022 2021 Muutos
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolellle -53,9 -1,4 -52,5
Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle -23,1 -23,1
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle -0,0 -0,0
Euromääräiset korkokulut euroalueelle -588,8 -321,8 -267,0
Yhteensä -665,8 -323,2 -342,6

3. Korkokate

Korkokate (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021 Muutos
Korkotuotot
Korkotuotot rahoitusvarallisuudesta 222,0 147,2 74,8
Korkotuotot rahapolitiikan eristä 568,3 834,1 -265,8
Korkotuotot EKPJ-saamisista 334,4 334,4
Yhteensä 1 124,7 981,3 143,3
Korkokulut
Korkokulut rahoitusvarallisuudesta -95,0 -1,4 -93,6
Korkokulut rahapolitiikan eristä -570,8 -321,8 -249,0
Korkokulut EKPJ-veloista
Yhteensä -665,8 -323,2 -342,6
KORKOKATE 458,9 658,1 -199,2

4. Valuuttakurssierot

Erä sisältää valuuttamääräisten erien myynnistä realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot. Vuonna 2022 tällaisia voittoja kirjattiin 59,4 milj. euroa.

5. Arvopapereiden hintaerot

Erä sisältää arvopapereiden myynnistä realisoituneet voitot ja tappiot. Vuonna 2022 arvopapereista realisoitui 18,9 milj. euroa myyntivoittoa.

6. Valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot

Erä sisältää valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot. Jokaista arvopaperilajia ja valuuttaa tarkastellaan kirjanpidossa erikseen. Vuoden 2022 aikana korot lähtivät nousuun, joten arvopapereiden markkinahinnat laskivat. Tästä syntyi realisoitumattomia arvostustappioita erityisesti Yhdysvaltain dollarin määräisistä, mutta myös muiden valuuttojen määräisistä arvopapereista. Arvopaperien arvostustappioita kirjattiin yhteensä 244,0 milj. euroa vuoden lopussa. Vuonna 2022 valuutoista ei kirjattu arvostustappioita.

7. Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos

Valuuttakurssi- ja hintaeromuutoksista realisoituneilla nettotappioilla, yhteensä 164,7 milj. euroa, purettiin valuuttakurssi- ja hintaerovarauksia tilinpäätöspolitiikan mukaisesti. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.

8. Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista

Erä sisältää sijoitustoiminnasta aiheutuneet palkkiot ja maksut.

9. Rahoitustulon netto-osuus

Rahoitustulo (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021
Suomen Pankin pooliin lähettämä rahoitustulo 546,8 507,5
Suomen Pankin pääoma-avaimen mukainen rahoitustulo 131,1 21,5
Pääoma-avaimen mukainen rahoitustulon netto-osuus -415,8 -486,0
Korjaukset aiempina vuosina jaettuun rahoitustuloon -6,3 2,8
Osuus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta tehdystä varauksesta
Yhteensä -422,1 -483,1

Erä sisältää vuoden 2022 yhteenlasketun rahoitustulon netto-osuuden, josta muodostuu 415,8 milj. euron kulut (edellisvuonna 486,0 milj. euron kulut).

Kunkin eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin rahoitustulon määrä määritetään laskemalla sen velkapohjaa vastaavista yksilöitävistä saamisista kertyvät vuotuiset tuotot. Velkapohjaan kuuluvista veloista maksettavat korot on vähennettävä netto-osuuteen laskettavasta rahoitustulosta. Jos kansallisen keskuspankin yksilöitävien saamisten arvo on suurempi tai pienempi kuin sen velkapohjan arvo, erotus kompensoidaan soveltamalla erotuksen arvoon viimeisintä saatavilla olevaa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoa.

Seuraavassa taulukossa on eritelty yksilöitävien saamisten ja velkapohjan erät sekä niihin sovellettavat korot.

Yksilöitävät saamiset Sovellettava korko Velkapohja Sovellettava korko
Kultavarannot suhteessa keskuspankin osuuteen EKP:n pääoman jakoperusteesta 0 % Liikkeessä olevat setelit Ei sovelleta
EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantosaamisia vastaavat eurojärjestelmän sisäiset saamiset (lukuunottamatta kultaa) Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorko Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille Saatu tuotto
Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille Saatu tuotto TARGET2-tapahtumista johtuvat eurojärjestelmän sisäiset nettovelat* Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorko
CBPP, CBPP2, PSPP - julkisen sektorin velkapaperit ja PEPP - julkisen sektorin velkapaperit Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorko
SMP, CBPP3, PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit, CSPP and PEPP (poislukien PEPP - julkisen sektorin velkapaperit) Saatu tuotto
Likviditeettiä lisääviin operaatioihin liittyvät saamiset euroalueen ulkopuolisilta keskuspankeilta Kertynyt korkotuotto (suoriteperusteisesti)
Kertynyt kuponkikorko arvonalennetuista rahapolitiikan arvopapereista, jotka kuuluvat täyden tuoton- ja riskinjaon piiriin Ei sovelleta
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät eurojärjestelmän sisäiset nettosaamiset* Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorko
Kertynyt korko maturiteetiltaan yli vuoden mittaisista rahapoliittisista operaatioista johtuvista saamisista Ei sovelleta
* Kansallisesta keskuspankista riippuen nämä komponentit voivat olla joko osa korvamerkittyjä varoja tai velkapohjaa

Eurojärjestelmän yhteenlaskettu rahoitustulo jaetaan kansallisille keskuspankeille EKP:n merkityn pääoman jakoperusteen mukaisesti. Suomen Pankin rahoitustulon netto-osuus on yhtä kuin Suomen Pankin pooliin lähettämä osuus yhteenlaskettavasta rahoitustulosta (546,8 milj. euroa) miinus Suomen Pankille jakoperusteen mukaisesti kuuluva osuus rahoitustulosta (131,1 milj. euroa).

10. Osuus EKP:n voitosta

EKP jakoi tilikaudelta 2021 voittoa 41,7 milj. euroa. Tästä tilikaudelle 2022 kirjattu Suomen Pankin osuus oli 0,8 milj. euroa.

11. Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista

Erä sisältää BIS:n osakkeista saadut osingot, 3,7 milj. euroa.

12. Muut tuotot

Erä sisältää Finanssivalvonnan tuottoja 38,7 milj. euroa. Lisäksi erä sisältää kiinteistöjen tuotot, 5,3 milj. euroa, sekä toimitusmaksuja ja palkkioita.

13. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021
Palkat ja palkkiot 50,3 49,6
Työnantajakorvaukset eläkerahastolle 9,8 9,4
Muut henkilösivukulut 2,3 2,1
Yhteensä 62,3 61,1
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2022Henkilöä 2021Henkilöä
Suomen Pankki 373 368
Finanssivalvonta 246 239
Yhteensä 619 607
Johtokunnan jäsenille maksetut peruspalkat (EUR) 2022
Olli Rehn 284 802
Marja Nykänen 258 644
Tuomas Välimäki 209 705
Yhteensä 753 151

Johtokunnan jäsenille maksetut luontoisedut (ateria-, puhelin- ja autoetu) olivat yhteensä 43 275,17 euroa.

Suomen Pankin virkamiesten eläketurvasta säädetään julkisten alojen eläkelaissa (81/2016). Toimikautensa päättäneelle johtokunnan jäsenelle voidaan maksaa tulonmenetyksen korvausta, jos henkilö ei voi karenssisäännöksen perusteella vastaanottaa työtehtävää muualta tai jos Suomen Pankista saatu eläke on pienempi kuin tulonmenetyksen korvaus. Tulonmenetyksen täysimääräinen korvaus on 60 % palkasta, ja sitä maksetaan yhden vuoden ajan yhteen sovittaen Suomen Pankista maksettavan eläkkeen kanssa siten, että nämä yhdessä eivät ylitä 60:tä prosenttia palkasta.

14. Eläkerahastomaksu

Suomen Pankki suoritti pankkivaltuuston hyväksymänä Suomen Pankin eläkerahastolle 10 milj. euron eläkerahastomaksun vuonna 2022 eläkerahaston tilikauden alijäämän kattamiseksi.

15. Hallinnolliset kulut

Hallinnolliset kulut (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021
Tarvikkeista ja hankinnoista aiheutuvat kulut 0,4 0,5
Koneista ja kalustosta aiheutuvat kulut 7,5 7,4
Kiinteistöistä aiheutuvat kulut 9,7 8,9
Henkilöstösidonnaiset kulut 2,4 1,0
Ostetuista palveluista aiheutuvat kulut 15,6 15,1
Muut hallinnolliset kulut 2,4 2,3
Yhteensä 38,0 35,2

Erään sisältyvät vuokrat, kokous- ja sidosryhmäkulut, ostopalveluista aiheutuneet kulut ja tarvikkeet. Lisäksi erässä on henkilöstön koulutus-, virkamatka- sekä rekrytointikuluja.

16. Poistot käyttöomaisuudesta

Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021
Rakennukset 3,8 3,7
Koneet ja kalusto 2,7 2,6
Yhteensä 6,5 6,2
Poistot aineettomasta käyttöomaisuudesta (milj. EUR) 31.12.2022 31.12.2021
Tietojärjestelmät 3,2 2,8
Yhteensä 3,2 2,8

17. Setelien hankintakulut

Setelien hankintakulut olivat 6,0 milj. euroa.

18. Muut kulut

Muista kuluista suurin osa liittyy perintäkuluihin, kurssi- ja pyöristyseroihin ja muihin sen kaltaisiin kuluihin.

19. Eläkerahaston tuotot

Erään sisältyvät Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan työnantajan osuudet sekä työntekijän osuus maksutulosta, yhteensä 13,6 milj. euroa, sekä 10 milj. euron eläkerahastomaksu. Lisäksi erässä ovat eläkerahaston sijoitustoiminnan korkotuotot, 3,3 milj. euroa, ja kiinteistöjen tuotot, 1,7 milj. euroa.

20. Eläkerahaston kulut

Erään sisältyvät maksetut eläkkeet, 29,2 milj. euroa, hoitokulut ja poistot eläkerahaston hallussa olevasta käyttöomaisuudesta.

21. Varausten muutos

Erään sisältyy yleisvarauksen purku, 47 milj. euroa. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.

22. Tilikauden tulos

Tilikauden 2022 tulos oli 0,00 euroa.