Pääjohtajan tervehdys

Suomen talouden kasvun mahdollisuuksista on pidettävä huolta myös kriisien keskellä

Rahapolitiikkaa kiristämällä pyritään välttämään kuluttajahintojen ja palkkojen nousukierteen syntyminen.

- Olli Rehn, Suomen Pankin pääjohtaja

Ukraina taistelee vapauden, demokratian ja eurooppalaisten arvojen puolesta.

Venäjän laiton ja brutaali hyökkäyssota Ukrainassa muutti perustavaa laatua olevalla tavalla toimintaympäristömme vuonna 2022: talouden näkymät synkkenivät, hintojen nousu oli poikkeuksellisen nopeaa ja kuluttajien ostovoima heikkeni. Valopilkkuna oli vahva työllisyyden kehitys. Suomen Pankin ja BOFITin analyyseille ja tutkimukselle oli suurta kysyntää, kun kriisin talousvaikutuksia arvioitiin.

Ukrainalaiset maksavat sodasta kovinta hintaa, ja inhimilliset kärsimykset ovat ankarat. Ukraina taistelee vapauden, demokratian ja eurooppalaisten arvojen puolesta. Ukraina tarvitsee kaiken tukemme.

Suuri haaste Euroopalle oli, miten sodan käynnistämästä energiakriisistä selviydytään. Yhteisillä ja kansallisilla ratkaisuilla kyettiin vaimentamaan kriisin vaikutuksia. Myös yksityinen sektori onnistui etsimään uusia tapoja nopeuttaa energiatalouden vihreää siirtymää.

Koronnostojen tavoitteena on vakauttaa inflaatio keskipitkällä aikavälillä 2 prosenttiin.

Aloitimme EKP:n neuvostossa koronnostot heinäkuussa. Tavoitteena on vakauttaa inflaatio keskipitkällä aikavälillä 2 prosenttiin. Ohjauskorkoja nostettiin yhteensä 2,5 prosenttiyksikön verran, ja talletuskorko oli 2 % vuoden 2022 lopussa. Euriborkorot nousivat toimien seurauksena tuntuvasti. Osana rahapolitiikan normalisointia laajan arvopaperiohjelman mukaiset ja pandemiaan liittyvät netto-ostot lopetettiin. 

Rahapolitiikkaa kiristämällä pyritään välttämään kuluttajahintojen ja palkkojen nousukierteen syntyminen. Se olisi merkki inflaatio-odotusten irtoamisesta ankkurista. Jos ankkuri ei pidä, inflaatiotavoitteen saavuttaminen tulee pidemmällä aikavälillä reaalitalouden kannalta kalliimmaksi, koska se johtaisi kireämpään rahapolitiikkaan ja hitaampaan talouden kasvuun.

Digitaalinen keskuspankkiraha digieuro on osa valmistautumista digitalisaation mukanaan tuomiin muutoksiin.

Kyber- ja hybridihyökkäysten uhka-arvio synkkeni Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa. Suomen Pankki valmisteli yhdessä muiden viranomaisten kanssa varajärjestelmät, joilla pyritään turvaamaan päivittäismaksaminen Suomessa kaikissa olosuhteissa.

Huolehdimme osaltamme, että maksujärjestelmät toimivat ja suomalaiset voivat niihin luottaa. Käteisellä on myös yhä tärkeä rooli yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja erilaisissa maksamisen häiriötilanteissa. 

Digitaalinen keskuspankkiraha digieuro on osa valmistautumista digitalisaation mukanaan tuomiin toimintaympäristön muutoksiin. Suomen Pankki perusti vuonna 2022 hanketta varten seurantaryhmän, jossa on mukana maksupalvelujen ja pankkien edustajia.

Julkisen talouden kestävyys on välttämätön edellytys yhteiskunnan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Suomen haasteista puhuttaessa ei voida sivuuttaa julkista taloutta. Meillä on melko kelpo hyvinvointiyhteiskunta, mutta nykyisellään liian pieni kansantalous kannattelemaan sitä. Julkisen talouden kestävyys ei saisi olla vain yksi tavoite muiden joukossa, vaan välttämätön edellytys yhteiskunnan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Velkakestävyyden rinnalla pitäisi huolehtia kestävän kasvun edellytyksistä. Väestön ikääntyminen ja heikko tuottavuuskehitys heikentävät Suomen talouden pidemmän aikavälin kasvunäkymiä. Tarvitaan panostuksia koulutukseen ja tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä lisää koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa.

 

Ilmaston muuttuminen ja luontokato eivät ole pelkästään tulevaisuuden ongelmia, vaan niiden vaikutukset näkyvät jo.

Ilmaston muuttuminen ja luontokato eivät ole pelkästään tulevaisuuden ongelmia, vaan niiden vaikutukset näkyvät jo. Rahapolitiikan vihertäminen eteni EKP:n neuvoston vuonna 2021 hyväksymän suunnitelman mukaan.

Osana eurojärjestelmää Suomen Pankki alkoi kohdistaa aiempaa enemmän ostoja niiden yritysten velkakirjoihin, joiden liiketoiminta on vähemmän päästöintensiivistä, joilla on riittävät ilmastotavoitteet ja jotka ottavat ilmastotekijät huomioon raportoinnissaan.

Suomen Pankki oli mukana kehittämässä ilmastotilastointia ja ilmastovaikutusten arviointimittaria keskuspankkien käyttöön. Luotettava data estää tehokkaasti viherpesua.

Suomella on kaikki eväät olla paitsi selviytyjä myös menestyjä.

Suomi on pääosin kriisinkestävä yhteiskunta, ja suomalaiset toimivat vaikeina aikoina yhdessä ja vastuullisesti. Suomella on kaikki eväät pysäyttää taloutensa näivettymiskehitys ja olla paitsi selviytyjä myös menestyjä.

Suomen Pankki kantoi vahvasti kortensa kekoon talouden vakauden rakentajana vuonna 2022. Kiitän lämpimästi henkilöstöä ja kaikkia yhteistyökumppaneita tärkeästä työstänne, joka kantaa hedelmää Suomen ja koko Euroopan hyväksi.