Koronarajoitusten päätyttyä Suomen Pankissa siirryttiin yhdistämään joustavasti etä- ja lähityötä. Vuonna 2022 edistettiin monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta muun muassa liittymällä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) yhteiseen sitoumukseen tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi sekä osallistumalla Helsinki Pride 2022 -tapahtumaan. Vuonna 2022 Suomen Pankissa tehdyn johtajuustutkimuksen tulos ylitti kansallisen keskiarvon.

Suomen Pankissa työskentelee 375 työntekijää rahapolitiikan, tutkimuksen, rahoitusmarkkinoiden, pankkitoiminnan ja rahahuollon parissa.

Ydintoimintojen lisäksi Suomen Pankilla on vahva oma osaaminen esimerkiksi IT:n, henkilöstö- ja taloushallinnon, viestinnän, talousosaamisen sekä kielipalveluiden alueilla.

Suomen Pankin henkilöstön keski-ikä on 46,1 vuotta. Henkilöstöstä 46 % on naisia ja 54 % miehiä. Suomen Pankissa viihdytään, ja henkilöstö on sitoutunutta. Pankkilaisuus kestää keskimäärin 15,5 vuotta.

Etä- ja lähityön yhdistämisestä tuli uusi työn tekemisen tapa

Suomen Pankin henkilöstö jatkoi koronapandemiasta johtuvaa pääsääntöistä etätyötä 6.3.2022 asti.

Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten keventyessä keväällä 2022 aloitettiin etä- ja lähityön yhdistämisen pilotointiaika. Henkilöstö kokeili sen aikana etä- ja lähityön yhdistämistä sekä erilaisia yhteisöllisyyttä vahvistavia toimintatapoja.

Elokuussa otettiin käyttöön uusi etätyölinjaus, jonka mukaan henkilöstö voi tehdä etätöitä pääsääntöisesti enintään 60 % työajastaan. Etä- ja lähityön käytännöistä sovitaan tarkemmin tiimeissä.

Etätyön tekemisestä on tullut pysyvä työn tekemisen tapa myös Suomen Pankissa. Joustavat etätyön toimintatavat tukevat työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista, luottamukseen perustuvaa työkulttuuria, työssä jaksamista ja henkilöstön työhyvinvointia.

Lähityö tukee työyhteisöllisyyttä

Lähityöllä vahvistetaan erityisesti yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia. Lähityön tekeminen kollegoiden ja sidosryhmien kanssa kuuluu jokaisen Suomen Pankin työntekijän työtehtäviin.

Yhteisöllisyyttä tuetaan lähityön tekemisen lisäksi tiimikohtaisilla keskusteluilla ja yhteisesti sovituilla toimintatavoilla sekä erilaisilla tilaisuuksilla ja tapahtumilla.

Uudistetut henkilöstöedut tukevat uudenlaista työn tekemisen tapaa

Työn tekemisen tapojen muututtua Suomen Pankissa uudistettiin myös keskeisiä henkilöstöetuja. Uudet henkilöstöedut tukevat osaltaan henkilöstön työhyvinvointia sekä osaavan henkilöstön rekrytointia ja pysymistä Suomen Pankin palveluksessa. Uudet edut tulevat käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen.

Lounasetua laajennetaan niin, että se koskee myös etätyöpäiviä, mikä tukee päivittäisen lepotauon pitämistä ja terveellistä ateriointia myös etätyöpäivän aikana. Lähityöpäivänä henkilöstö voi edelleen nauttia laadukkaan aterian omissa tiloissa toimivissa henkilöstöravintoloissa.

Työmatkalippuetu tukee henkilöstön työmatkaliikkumista ja ympäristöystävällisten liikennevälineiden käyttöä. Työntekijä voi valintansa mukaan käyttää verovapaata henkilöstöetua liikunta-, kulttuuri- ja hierontapalveluiden lisäksi jatkossa myös työmatkalippuihin.

Uusi työsuhdepyöräetu tukee työmatkaliikkumisen ja ympäristöystävällisten liikennevälineiden käytön lisäksi henkilöstön hyvinvointia. Työntekijä voi hankkia polkupyörän leasingrahoituksella ja sisällyttää verovapaan leasingvuokran kuukausipalkkaansa.

Henkilöstön hyvinvointia tukevaa hammashoitoetua uudistetaan nostamalla vuosittaista enimmäiskorvausta ja laajentamalla hammashoidon palveluverkostoa yhdeksään uuteen toimipisteeseen.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja Suomen Pankissa

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat Suomen Pankissa tärkeitä arvoja. Suomen Pankissa asiantuntijat toimivat yhdessä tasavertaisina arvostaen toistensa asiantuntijuutta, näkemyksiä ja yksilöllisiä taustoja.

Monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi tehdään jatkuvaa työtä. Vuoden 2022 aikana Suomen Pankki allekirjoitti EKPJ:n yhteisen sitoumuksen tasa-arvon, monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi.

Lisäksi Suomen Pankki järjesti henkilöstölle yhdenvertaisuutta tukevia tapahtumia, pilotoi anonyymia rekrytointia ja osallistui ensimmäistä kertaa Helsinki Pride -tapahtumaan.

Johtajuustutkimuksen tulos ylitti kansallisen keskiarvon

Suomen Pankissa toteutetaan vuosittain johtajuustutkimus, jonka tulosten mukaan Suomen Pankin johtajuusindeksi vuonna 2022 oli 75,2, kun kansallinen keskiarvo oli 73,1.

Johtajuustutkimukseen annettujen vastausten mukaan Suomen Pankissa esihenkilöt luottavat työntekijöihin, tukevat ammatillista kehittymistä ja työntekijät tietävät, mitä heiltä työssään odotetaan.

Johtajuustutkimuksella seurataan Suomen Pankin johtamisvision toteutumista. Johtamisvision mukaan johtamisella tuetaan strategisten tavoitteiden saavuttamista, innostetaan ja motivoidaan henkilöstöä hyviin suorituksiin ja tuetaan rakentavaa yhteistyötä. Lisäksi johtamisessa uskotaan muutoksen mahdollisuuteen ja jokaisen kykyyn kehittyä.