Suomen Pankin strategian mukainen tavoite on toimia keskuspankkina kestävän talouden ja vakauden rakentajana. Tavoitteen saavuttaminen vaatii määrätietoista talousohjausta ja henkilöstösuunnittelua.

Suomen Pankin operatiivisia kustannuksia ja kustannustavoitteiden toteutumista seurataan tarkasti.

Seurannan avulla pyritään saavuttamaan muun muassa Suomen Pankin tehokkuutta ja vastuullisuutta koskevat tavoitteet.

Johtokunta arvioi tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain.

Suomen Pankki

Suomen Pankin toimintakulut vuonna 2022 olivat 102,7 milj. euroa (2021: 96,3 milj. euroa). Tuottoja esimerkiksi käyttökorvauksista, vuokrista ja erilaisista palkkioista kertyi 16,9 milj. euroa.

Koronapandemia näkyi vielä erityisesti henkilösidonnaisissa kuluissa, jotka jäivät pienemmiksi virkamatkojen ja sidosryhmätilaisuuksien vähäisyyden takia. Virkamatkojen osuus jää jatkossakin pienemmäksi kuin ennen pandemiaa, koska etä- ja hybridikokousten osuus kansainvälisessä yhteistyössä on kasvanut.

Vuoden 2022 toimintakuluissa ja investoinneissa ei ollut tunnistettavissa merkittävää inflaation vaikutusta, mikä johtuu valtaosaltaan aikaisemmin sovituista sopimushinnoista.

Kiinteistöistä saatavat vuokratuotot sekä muut kuin varannon sijoituksen tuotot vähentävät toimintakulujen ja -tuottojen nettomäärää.

Suomen Pankilla on myös merkittäviä muita tuottoja, jotka eivät vaikuta budjetissa toimintakuluja vähentävästi eivätkä siksi ole mukana oheisessa taulukossa.

Nettomääräisesti Suomen Pankin toimintakulujen loppusumma oli 85,8 milj. euroa. Tarkemmat tiedot vuoden 2022 toteumasta ja vuoden 2023 budjetista löytyvät taulukosta 1.

Taulukko 1.
Suomen Pankki Toteutunut2022Milj. euroa Budjetti2023Milj. euroa
Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut -37,3 -40,1
Henkilöstösidonnaiset kulut -2,0 -3,9
Muut kulut -30,0 -35,2
Pankkipalvelumaksut -10,4 -8,6
Poistot -8,6 -9,5
Yhteensä -88,3 -97,3
Setelien hankinta -6,1 -5,0
Eläkerahastomaksut -8,3 -8,3
Toimintakulut yhteensä -102,7 -110,6
TUOTOT
Pankkipalvelutuotot 3,8 2,8
Kiinteistöjen tuotot 5,3 5,2
Muut tuotot 1,1 0,3
Palvelut Finanssivalvonnalle 6,8 7,3
Tuotot yhteensä 16,9 15,6
Netto -85,8 -95,0
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.

Investointeihin käytettiin 9,2 milj. euroa (taulukko 2). Niistä suurimmat ovat kiinteistö- ja IT-hankkeita. Investoinnit arvioidaan kustannusten, laadullisten hyötyjen sekä operatiivisten riskien näkökulmasta ja niiden keskipitkän aikavälin suunnitteluun kiinnitetään huomiota.

Syksyllä 2022 laadittiin Suomen Pankin budjetit vuosiksi 2023–2025. Näistä johtokunta vahvisti vuoden 2023 budjetin.

Taulukko 2.
Suomen Pankki Toteutunut2022Milj. euroa Budjetti2023Milj. euroa
Investoinnit
Kiinteistöinvestoinnit 5,0 6,0
Pääkonttorikiinteistöt 1,3 1,5
Vantaan kiinteistö 3,1 4,2
Muut kiinteistöt 0,5 0,4
IT-laitteet ja ohjelmistot 4,0 6,1
Rahankäsittelykoneet 0,0 0,1
Turvallisuuslaitteet 0,2 1,5
Muut 0,0 0,1
Investoinnit yhteensä 9,2 13,9
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.

Eläkerahasto

Eläkerahaston toimintakulut vuonna 2022 olivat 31,1 milj. euroa (2021: 30,8 milj. euroa). Suurin kuluerä olivat maksetut eläkkeet, 29,2 milj. euroa. Toiminnallisia tuottoja, joita ovat työeläkemaksut ja vuokratuotot, kertyi vuoden aikana 15,3 milj. euroa.

Lisäksi Suomen Pankki maksoi eläkerahastolle 10,0 milj. euron eläkerahastomaksun, jolla katettiin osa eläkerahaston tilikauden alijäämästä.

Tarkempi erittely vuoden 2022 toteumasta ja vuoden 2023 budjetista löytyy taulukosta 3.

Eläkerahasto julkaisee toiminnastaan oman vuosikertomuksensa.

Taulukko 3.
Eläkerahasto Toteutunut2022Milj. euroa Budjetti2023Milj. euroa
Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut -0,0 0,0
Eläkerahastotoiminnan kulut -0,3 -0,3
Eläkerahaston kiinteistökulut -0,6 -0,6
Poistot -1,0 -1,0
Maksetut eläkkeet -29,2 -31,8
Kulut yhteensä -31,1 -33,6
TUOTOT
Työeläkemaksut 13,6 14,5
Sisäiset vuokrat 1,7 1,8
Eläkerahastomaksut 10,0 10,0
Tuotot yhteensä 25,3 26,4
Netto -5,8 -7,2
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.

Finanssivalvonta

Suomen Pankin johtokunta vahvistaa vuosittain Finanssivalvonnan talousarvion.

Finanssivalvonnan toimintakulut vuonna 2022 olivat 40,8 milj. euroa (2021: 39,7 milj. euroa). Tuottoja toteutui 43,1 milj. euroa, josta valvonta- ja toimenpidemaksujen osuus oli 38,7 milj. euroa ja Suomen Pankin rahoitusosuus 2,0 milj. euroa.

Tuottoihin sisältyy edellisen tilikauden ylijäämää 2,4 milj. euroa. Päättyneen tilikauden ylijäämä on 2,3 milj. euroa. Ylijäämä otetaan huomioon seuraavan tilikauden valvonta- ja toimenpidemaksuja määriteltäessä. Investointeihin käytettiin 2,1 milj. euroa.

Tarkempi erittely vuoden 2022 toteumasta ja vuoden 2023 budjetista löytyy taulukosta 4.

Finanssivalvonta tekee vuosittaisesta toiminnastaan oman toimintakertomuksensa.

Taulukko 4.
Finanssivalvonta Toteutunut2022Milj. euroa Budjetti2023Milj. euroa
Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut -25,1 -27,9
Henkilösidonnaiset kulut -0,4 -1,2
Muut kulut -5,7 -8,0
Poistot -1,1 -1,0
Palvelut Suomen Pankilta -6,8 -7,3
Eläkerahastomaksut -1,7 -1,7
Toimintakulut yhteensä -40,8 -47,1
TOIMINNAN RAHOITUS
Valvontamaksut 36,7 41,0
Toimenpidemaksut 2,1 1,8
SP:n rahoitusosuus 2,0 2,4
Edellisen kauden yli- /alijäämä 2,4 1,9
Tuotot yhteensä 43,1 47,1
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä -2,3
Pyöristyksen vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.