Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2023 on nolla euroa, kun yleisvarausta on purettu 1 112 milj. euroa kattamaan negatiivinen toiminnallinen tulos. Suomen Pankin taloudellinen tulos ja taseen rakenne ovat seurausta rahapoliittisista toimista, joilla se ylläpitää mandaattinsa mukaisesti hintavakautta. 

Euroopan keskuspankki aloitti vuonna 2022 koronnostot hidastaakseen liian nopeaa inflaatiota ja jatkoi nostoja vuonna 2023, jolloin EKP:n talletuskorko nousi 2,0 prosentista 4,0 prosenttiin. 

Suomen Pankki on ostanut rahapoliittisissa ohjelmissa velkakirjoja, joista merkittävä osa on Suomen julkisen sektorin liikkeeseen laskemia. Velkakirjat ovat pitkäaikaisia ja kiinteäkorkoisia. Ostot on tehty luomalla likviditeettiä, jonka liikepankit ovat tallettaneet keskuspankkiin. Talletuksille maksettiin vuonna 2023 keskimäärin 3,3 prosentin korkoa. Varojen ja velkojen erilainen korkosidonnaisuus on luonut keskuspankin taseeseen rakenteellista korkoriskiä, joka on korkojen noustua realisoitunut. 

Korkojen nousun seurauksena liikepankkien talletuksille maksettiin tilikaudella 2023 korkoa 4 472 milj. euroa, mikä ylittää varallisuuserien tuotot. Vuoden 2023 korkokate, −1 044 milj. euroa, oli 1 503 milj. euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Keskuspankkierien kate, joka sisältää sekä Suomen Pankin rahoitusvarallisuuden korkotuotot että sen osuuden eurojärjestelmän rahapolitiikan korkokatteesta, oli −1 027 milj. euroa (2022: 35 milj. euroa). Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan toimintakulut ja -tuotot ilman setelihankintoja ja eläkerahastomaksua olivat −70 milj. euroa (2022: −66 milj. euroa).