Vuonna 2023 EKP:n neuvosto jatkoi 27.7.2022 aloittamaansa ohjauskorkojen nostoa. Korkoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 6 kertaa. Perusrahoitusoperaatioiden korko nousi 2,5 prosentista 4,5 prosenttiin, ja keskikorko oli 3,80753 %. Talletuskorko nousi 2,0 prosentista 4,0 prosenttiin, ja keskikorko oli 3,30753 %. Korkojen nousu kasvatti Suomen Pankin korkotuottojen määrää, mutta korkomenot kasvoivat vielä enemmän, joten Suomen Pankin korkokate vuodelta 2023 oli negatiivinen.

1. Korkotuotot

Korkotuotot euroalueen ulkopuolelta ja euroalueelta olivat yhteensä 3 880,1 milj. euroa. Niistä 447,0 milj. euroa oli valuuttamääräisiä korkotuottoja ja 3 433,0 milj. euroa euromääräisiä korkotuottoja.

EKPJ-erille eli valuuttavarantojen siirtoja vastaavalle saamiselle EKP:ltä, EKP:n seteliosuudesta, pääoma-avainten soveltamisesta ja porrastuksesta aiheutuvalle saamiselle ja velalle sekä TARGET-saldolle maksetaan perusrahoitusoperaatioiden korkoa. Vuonna 2023 näistä eristä kertyi korkotuottoja yhteensä 2 392,0 milj. euroa.

Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 199,8 69,2 130,6
Tuotot diskonttopapereista 1,5 1,8 -0,3
Korkotuotot talletuksista 0,8 0,3 0,4
Osingot rahastosijoituksista 28,7 27,4 1,2
Korkotuotot IMF-eristä 197,9 63,2 134,7
Muut korkotuotot 10,1 11,0 -0,9
Yhteensä 438,7 173,0 265,7
Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Korkotuotot talletuksista 0,2 -0,2
Negatiivisista koroista johtuvat korkotuotot rahapolitiikan ulkopuolisista talletuksista 13,0 -13,0
Muut korkotuotot 0,0 -0,0
Yhteensä 13,2 -13,2
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 5,0 3,1 1,9
Korkotuotot talletuksista 0,8 0,2 0,6
Muut korkotuotot 2,5 6,5 -4,0
Yhteensä 8,3 9,8 -1,5
Euromääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Korkotuotot talletuksista 0,1 -0,1
Osingot rahastosijoituksista 4,5 4,1 0,4
Korkotuotot EKPJ-eristä 2 392,0 334,4 2 057,6
Korkotuotot rahapolitiikan luotoista 416,4 0,4 416,0
Korkotuotot rahapolitiikan arvopapereista 618,1 305,2 312,9
Negatiivisista koroista johtuvat korkotuotot luottolaitosten talletuksista 262,8 -262,8
Negatiivisista koroista johtuvat korkotuotot rahapolitiikan ulkopuolisista talletuksista 20,3 -20,3
Muut korkotuotot 2,1 1,6 0,5
Yhteensä 3 433,0 928,7 2 504,3
Korkotuotot yhteensä (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta 438,7 173,0 265,7
Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta 13,2 -13,2
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta 8,3 9,8 -1,5
Euromääräiset korkotuotot euroalueelta 3 433,0 928,7 2 504,3
Yhteensä 3 880,1 1 124,7 2 755,4

2. Korkokulut

Korkokulut euroalueen ulkopuolelle ja euroalueelle olivat yhteensä 4 924,0 milj. euroa. Niistä valtaosa, 4 472,2 milj. euroa, muodostui liikepankkien Suomen Pankkiin tekemille talletuksille maksetuista korkokuluista. Valuuttamääräisiä korkokuluja oli yhteensä 179,4 milj. euroa.

Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Korkokulut IMF-eristä -164,1 -53,8 -110,3
Muut korkokulut -0,0 -0,0 -0,0
Yhteensä -164,1 -53,9 -110,3
Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Korkokulut talletuksista -162,3 -23,1 -139,2
Muut korkokulut -4,4 -4,4
Yhteensä -166,7 -23,1 -143,6
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Muut korkokulut -15,3 -0,0 -15,2
Yhteensä -15,3 -0,0 -15,2
Euromääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Korkokulut rahapolitiikan talletuksista -4 472,2 -403,5 -4 068,7
Korkokulut rahapolitiikan luotoista -167,3 167,3
Korkokulut EKPJ-veloista -0,9 -0,9
Korkokulut rahapolitiikan ulkopuolisista talletuksista -100,8 -18,0 -82,8
Muut korkokulut -4,0 -4,0
Yhteensä -4 577,9 -588,8 -3 989,1
Korkokulut yhteensä (milj. EUR) 2023 2022 Muutos
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle -164,1 -53,9 -110,3
Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle -166,7 -23,1 -143,6
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle -15,3 -0,0 -15,2
Euromääräiset korkokulut euroalueelle -4 577,9 -588,8 -3 989,1
Yhteensä -4 924,0 -665,8 -4 258,3

3. Korkokate

Korkokate (milj. EUR) 31.12.2023 31.12.2022 Muutos
Korkotuotot
Korkotuotot rahoitusvarallisuudesta 453,6 188,7 264,9
Korkotuotot rahapolitiikan ulkopuolisista talletuksista 33,3 -33,3
Korkotuotot rahapolitiikan eristä 1 034,5 568,3 466,2
Korkotuotot EKPJ-saamisista 2 392,0 334,4 2 057,6
Yhteensä 3 880,1 1 124,7 2 755,4
Korkokulut
Korkokulut rahoitusvarallisuudesta -187,9 -53,9 -134,0
Korkokulut rahapolitiikan ulkopuolisista talletuksista -263,1 -41,0 -222,0
Korkokulut rahapolitiikan eristä -4 472,2 -570,8 -3 901,4
Korkokulut EKPJ-veloista -0,9 -0,9
Yhteensä -4 924,0 -665,8 -4 258,3
KORKOKATE -1 044,0 458,9 -1 502,9

4. Valuuttakurssierot

Erä sisältää valuuttamääräisten erien myynnistä realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot. Vuonna 2023 tällaisia voittoja kirjattiin 160,8 milj. euroa.

5. Arvopapereiden hintaerot

Erä sisältää arvopapereiden myynnistä realisoituneet voitot ja tappiot. Vuonna 2023 arvopapereista realisoitui 35,8 milj. euroa myyntivoittoa.

6. Valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot

Erä sisältää valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot. Jokaista arvopaperilajia ja valuuttaa tarkastellaan kirjanpidossa erikseen. Vuoden 2023 aikana korot yhä nousivat, joten arvopapereiden markkinahinnat laskivat edelleen. Tästä syntyi realisoitumattomia arvostustappioita erityisesti rahastosijoituksista ja Yhdysvaltain dollarin määräisistä arvopapereista. Arvopaperien arvostustappioita kirjattiin yhteensä 20,3 milj. euroa vuoden lopussa. Vuonna 2023 Japanin jenin kurssi laski ja jenistä kirjattiin  valuutta-arvostuksen yhteydessä 49,3 milj. euroa arvostustappiota.

7. Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos

Valuuttakurssi- ja hintaeromuutoksista realisoituneilla nettovoitoilla, yhteensä 140,0 milj. euroa, kartutettiin valuuttakurssi- ja hintaerovarauksia tilinpäätöspolitiikan mukaisesti. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.

8. Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista

Erä sisältää sijoitustoiminnasta aiheutuneet palkkiot ja maksut.

9. Rahoitustulon netto-osuus

Rahoitustulo (milj. EUR) 31.12.2023 31.12.2022
Suomen Pankin pooliin lähettämä rahoitustulo 709,2 546,8
Suomen Pankin pääoma-avaimen mukainen rahoitustulo 742,7 131,1
Pääoma-avaimen mukainen rahoitustulon netto-osuus 33,5 -415,8
Korjaukset aiempina vuosina jaettuun rahoitustuloon -0,2 -6,3
Osuus rahapoliittisista operaatioista johtuvien luottoriskienvaralta tehdystä varauksesta -0,8
Yhteensä 32,5 -422,1

Erä sisältää vuoden 2023 yhteenlasketun rahoitustulon netto-osuuden, josta muodostuu 32,5 milj. euron tuotot (edellisvuonna 415,8 milj. euron kulut), sekä Suomen Pankin osuuden, 0,8 milj. euroa, eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden luottoriskien varalta tehdystä varauksesta (ks. taseen liitetietojen kohta 12 ”Varaukset”).

Kunkin eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin rahoitustulon määrä määritetään laskemalla sen velkapohjaa vastaavista yksilöitävistä saamisista kertyvät vuotuiset tuotot. Velkapohjaan kuuluvista veloista maksettavat korot on vähennettävä netto-osuuteen laskettavasta rahoitustulosta. Jos kansallisen keskuspankin yksilöitävien saamisten arvo on suurempi tai pienempi kuin sen velkapohjan arvo, erotus kompensoidaan soveltamalla erotuksen arvoon viimeisintä saatavilla olevaa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korkoa.

Seuraavassa taulukossa on eritelty yksilöitävien saamisten ja velkapohjan erät sekä niihin sovellettavat korot.

Yksilöitävät saamiset Sovellettava korko Velkapohja Sovellettava korko
Kultavarannot suhteessa keskuspankin osuuteen EKP:n pääoman jakoperusteesta 0 % Liikkeessä olevat setelit Ei sovelleta
EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantosaamisia vastaavat eurojärjestelmän sisäiset saamiset (lukuun ottamatta kultaa) Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille Saatu tuotto
Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille Saatu tuotto TARGET2-tapahtumista johtuvat eurojärjestelmän sisäiset nettovelat* Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko
PSPP - julkisen sektorin velkapaperit ja PEPP - julkisen sektorin velkapaperit Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko
SMP, CBPP3, PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit, CSPP and PEPP (pois lukien PEPP - julkisen sektorin velkapaperit) Saatu tuotto
Likviditeettiä lisääviin operaatioihin liittyvät saamiset euroalueen ulkopuolisilta keskuspankeilta Kertynyt korkotuotto (suoriteperusteisesti)
Kertynyt kuponkikorko arvonalennetuista rahapolitiikan arvopapereista, jotka kuuluvat täyden tuoton- ja riskinjaon piiriin Ei sovelleta
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät eurojärjestelmän sisäiset nettosaamiset* Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden korko
Kertynyt korko maturiteetiltaan yli vuoden mittaisista rahapoliittisista operaatioista johtuvista saamisista Ei sovelleta
* Kansallisesta keskuspankista riippuen nämä komponentit voivat olla joko osa korvamerkittyjä varoja tai velkapohjaa.

Eurojärjestelmän yhteenlaskettu rahoitustulo jaetaan kansallisille keskuspankeille EKP:n merkityn pääoman jakoperusteen mukaisesti. Suomen Pankin rahoitustulon netto-osuus on yhtä kuin Suomen Pankin pooliin lähettämä osuus yhteenlaskettavasta rahoitustulosta (709,2 milj. euroa) miinus Suomen Pankille jakoperusteen mukaisesti kuuluva osuus rahoitustulosta (742,7 milj. euroa).

10. Osuus EKP:n voitosta

EKP ei jakanut voittoa tilikausilta 2022 ja 2023.

11. Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista

Erä sisältää BIS:n osakkeista saadut osingot, 3,7 milj. euroa.

12. Muut tuotot

Erä sisältää Finanssivalvonnan tuottoja 42,8 milj. euroa. Lisäksi erä sisältää kiinteistöjen tuotot, 5,1 milj. euroa, sekä toimitusmaksuja ja palkkioita.

13. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (milj. EUR) 31.12.2023 31.12.2022
Palkat ja palkkiot 51,3 50,3
Työnantajakorvaukset eläkerahastolle 10,1 9,8
Muut henkilösivukulut 4,0 2,3
Yhteensä 65,4 62,3
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2023Henkilöä 2022Henkilöä
Suomen Pankki 373 373
Finanssivalvonta 243 246
Yhteensä 616 619
Johtokunnan jäsenille maksetut peruspalkat (EUR) 2023
Olli Rehn1 212 536
Marja Nykänen 265 088
Tuomas Välimäki 219 735
Yhteensä 697 359
1) Virkavapaalla 23.9.2023 - 30.1.2024.

Johtokunnan jäsenille maksetut luontoisedut (ateria-, puhelin- ja autoetu) olivat yhteensä 40 527,22 euroa.

Suomen Pankin virkamiesten eläketurvasta säädetään julkisten alojen eläkelaissa (81/2016). Toimikautensa päättäneelle johtokunnan jäsenelle voidaan maksaa tulonmenetyksen korvausta, jos henkilö ei voi karenssisäännöksen perusteella vastaanottaa työtehtävää muualta tai jos Suomen Pankista saatu eläke on pienempi kuin tulonmenetyksen korvaus. Tulonmenetyksen täysimääräinen korvaus on 60 % palkasta, ja sitä maksetaan yhden vuoden ajan yhteen sovittaen Suomen Pankista maksettavan eläkkeen kanssa siten, että nämä yhdessä eivät ylitä 60:tä prosenttia palkasta.

14. Eläkerahastomaksu

Suomen Pankki suoritti pankkivaltuuston hyväksymänä Suomen Pankin eläkerahastolle 10 milj. euron eläkerahastomaksun vuonna 2023 eläkevastuun nousun takia.

15. Hallinnolliset kulut

Hallinnolliset kulut (milj. EUR) 31.12.2023 31.12.2022
Tarvikkeista ja hankinnoista aiheutuvat kulut 0,5 0,4
Koneista ja kalustosta aiheutuvat kulut 8,4 7,5
Kiinteistöistä aiheutuvat kulut 10,2 9,7
Henkilöstösidonnaiset kulut 3,3 2,4
Ostetuista palveluista aiheutuvat kulut 16,3 15,6
Muut hallinnolliset kulut 3,2 2,4
Yhteensä 42,1 38,0

Erään sisältyvät vuokrat, kokous- ja sidosryhmäkulut, ostopalveluista aiheutuneet kulut ja tarvikkeet. Lisäksi erässä on henkilöstön koulutus-, virkamatka- sekä rekrytointikuluja.

16. Poistot käyttöomaisuudesta

Poistot aineellisesta ja aineettomasta käyttöomaisuudesta (milj. EUR) 31.12.2023 31.12.2022
Rakennukset 4,0 3,8
Koneet ja kalusto 2,9 2,7
Tietojärjestelmät 3,1 3,2
Yhteensä 10,1 9,7

17. Setelien hankintakulut

Setelien hankintakulut olivat 4,4 milj. euroa.

18. Muut kulut

Muista kuluista suurin osa liittyy perintäkuluihin, kurssi- ja pyöristyseroihin ja muihin sen kaltaisiin kuluihin.

19. Eläkerahaston tuotot

Erään sisältyvät Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan työnantajan osuudet sekä työntekijän osuus maksutulosta, yhteensä 14,1 milj. euroa, sekä 10 milj. euron eläkerahastomaksu. Lisäksi erässä ovat eläkerahaston sijoitustoiminnan korkotuotot, 21,4 milj. euroa, ja kiinteistöjen tuotot, 1,8 milj. euroa.

20. Eläkerahaston kulut

Erään sisältyvät maksetut eläkkeet, 31,5 milj. euroa, hoitokulut ja poistot eläkerahaston hallussa olevasta käyttöomaisuudesta.

21. Varausten muutos

Erään sisältyy yleisvarauksen purku, 1 112,3 milj. euroa. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.

22. Tilikauden tulos

Tilikauden 2023 tulos oli 0,00 euroa.