Suomen Pankin tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Suomen Pankin tilinpäätöksestä, kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2023

Eduskunnan pankkivaltuustolle

Olemme tilintarkastaneet Suomen Pankin kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023. Johtokunnan allekirjoittama tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja niiden liitetiedot sekä vuosikertomuksen.

Johtokunnan velvollisuudet
Johtokunta vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomen Pankin tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Johtokunnan on huolehdittava siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja luotettavalla tavalla järjestetty. Johtokunta vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä ja siitä, onko johtokunta syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus Suomen Pankkia kohtaan, taikka rikkonut lakia Suomen Pankista. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty johtokunnan toiminnan lainmukaisuutta.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on Suomen Pankissa merkityksellistä oikean ja riittävän kuvan antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta.

Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon Suomen Pankin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös eduskunnan pankkivaltuuston vahvistamien tilinpäätösperusteiden noudattamisen, sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto tilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että

  • tilinpäätös on laadittu eduskunnan pankkivaltuuston vahvistamien tilinpäätösperusteiden ja voimassa olevien muiden säännösten mukaisesti. Tilinpäätös antaa Suomen Pankin tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot pankin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätökseen sisältyvän vuosikertomuksen tiedot ovat ristiriidattomia tuloslaskelmassa, taseessa ja niiden liitetiedoissa esitettyjen tietojen kanssa.
  • tilinpäätös voidaan vahvistaa tarkastamaltamme tilivuodelta.
  • puollamme tilivuoden tuloksen käyttämistä pankin johtokunnan esittämällä tavalla.

Helsingissä 8. maaliskuuta 2024

Veijo Niemi

Markku Eestilä                                     Tuula Haatainen

Juha Kerimaa, KHT                                Tiina Lind, KHT, JHT