Vastaavaa

1. Kulta ja kultasaamiset

Suomen Pankilla on 1 576 487 troyunssia kultaa (1 troyunssi = 31,103 g), joka on tilinpäätöksessä arvostettu markkinahintaan. Vuoden 1999 alussa Suomen Pankki, kuten muutkin eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit, siirsi noin 20 % kullastaan EKP:lle.

Kulta 31.12.2021 31.12.2020
Määrä (milj. troyunssia) 1,6 1,6
Hinta troyunssilta (EUR) 1 609,5 1 543,9
Arvo markkinahintaan (milj. EUR) 2 537,3 2 433,9
Markkina-arvon muutos (milj. EUR) 103,4 299,2

2. Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Tase-erässä ovat valuuttavarantoon luettavat valuuttasaamiset euroalueen ulkopuolelta sekä SDR-määräiset saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF).

2.1 Saamiset kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF)

Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) eriteltyinä 31.12.2021 31.12.2020
Milj. EUR Milj. SDR Milj. EUR Milj. SDR
Varanto-osuus IMF:ssä 741,2 599,7 576,0 488,7
Erityiset nosto-oikeudet 4 234,5 3 426,2 1 326,5 1 125,5
Muut saamiset IMF:ltä 40,3 32,6 70,7 60,0
Yhteensä 5 016,0 4 058,6 1 973,3 1 674,2
Euron ja SDR:n välisen kurssin kehitys tilikausina 2020 ja 2021 2021 2020
Maaliskuun loppu 0,8277 0,8025
Kesäkuun loppu 0,8333 0,8143
Syyskuun loppu 0,8216 0,8318
Joulukuun loppu 0,8091 0,8485

Suomen jäsenosuuden kokonaismäärä valuuttarahastossa on 2 410,6 milj. SDR. Varanto-osuus on se osuus Suomen Pankin jäsenosuudesta, joka on maksettu IMF:lle valuuttana. Toinen osa jäsenosuudesta on maksettu aikoinaan markkoina. Tämän osan valuuttarahasto on lainannut takaisin Suomen Pankille. Markkoina maksetun jäsenosuuden nettovaikutus Suomen Pankin taseessa on nolla, sillä edellä mainittu saaminen ja velka ovat samassa tase-erässä.

Suomen Pankin erityisten nosto-oikeuksien (Special Drawing Rights, SDR) määrä on 4 234,5 milj. euroa. Erityiset nosto-oikeudet ovat IMF:n luomaa valuuttavarantoa, jonka rahasto on jakanut jäsenmailleen. Erityisiä nosto-oikeuksia käytetään valuuttakaupoissa normaalien valuuttojen tapaan. Erän arvo kasvoi merkittävästi vuoden 2021 elokuussa, kun IMF:n erityisnosto-oikeuksien määrää kasvatettiin 650 mrd. Yhdysvaltain dollarin arvosta. Kyseessä oli historiallisen suuri globaali kriisitoimi, jonka avulla vahvistettiin IMF:n jäsenmaiden taloudellisia puskureita ja tuetaan talouksien elpymistä. Se myös parantaa mahdollisuuksia jatkaa pandemian vastaista taistelua. Suomen Pankin osuus allokaatiosta oli 2,3 mrd. SDR eli 2,8 mrd. euroa. Erän arvo muuttuu myös valuuttarahaston jäsenmaiden välisten valuuttakauppojen seurauksena. Lisäksi erän suuruuteen vaikuttavat saadut ja maksetut korot sekä voitto-osuus IMF:ssä.

Yhteensä Suomen Pankin saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta ovat 5 016,0 milj. euroa.

2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset

Tase-erä sisältää valuuttamääräiset talletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta.

Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta eriteltyinä 31.12.2021
Milj. EUR
31.12.2020
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Talletukset 44,7 41,8 2,9
Kuponkipaperit 3 963,5 4 579,4 -615,9
Diskonttopaperit 485,5 485,5
Rahastosijoitukset 1 775,7 1 134,6 641,0
Muut saamiset 894,9 732,0 162,9
Yhteensä 7 164,3 6 487,9 676,4
Euroalueen ulkopuolisten valuuttamääräisten arvopapereiden valuuttajakauma
31.12.2021 31.12.2020
Valuutta Milj. EUR % Milj. EUR %
Englannin punta 410,8 9,2 432,5 9,4
Yhdysvaltain dollari 3 827,3 86,0 3 896,0 85,1
Japanin jeni 211,0 4,7 250,9 5,5
Yhteensä 4 449,1 100,0 4 579,4 100,0
Euroalueen ulkopuolisten valuuttamääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2021 31.12.2020
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 1 638,0 36,8 889,9 19,4
Yli 1 vuosi 2 811,0 63,2 3 689,5 80,6
Yhteensä 4 449,1 100,0 4 579,4 100,0

3. Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta

Tase-erässä ovat valuuttamääräiset talletukset ja arvopaperit sekä muut valuuttamääräiset saamiset euroalueelta.

Euroalueen sisäiset valuuttamääräiset saamiset eriteltyinä 31.12.2021
Milj. EUR
31.12.2020
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Talletukset 87,2 32,2 55,0
Kuponkipaperit 269,3 270,9 -1,6
Muut saamiset 3,4 -8,4 11,8
Yhteensä 359,9 294,7 65,2
Euroalueen sisäisten valuuttamääräisten arvopapereiden valuuttajakauma
31.12.2021 31.12.2020
Valuutta Milj. EUR % Milj. EUR %
Englannin punta 145,5 54,0 182,4 67,3
Yhdysvaltain dollari 123,8 46,0 88,5 32,7
Yhteensä 269,3 100,0 270,9 100,0
Euroalueen sisäisten valuuttamääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika
31.12.2021 31.12.2020
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 148,0 55,0 96,9 35,8
Yli 1 vuosi 121,3 45,0 174,0 64,2
Yhteensä 269,3 100,0 270,9 100,0

4. Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2021 euromääräisiä saamisia euroalueen ulkopuolelta.

5. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille

Tase-erä sisältää rahapolitiikassa käytettävät instrumentit, joiden avulla Suomen Pankki toteuttaa rahapolitiikkaa osana eurojärjestelmää. Erä muodostuu korkoa sisältävistä luotoista suomalaisille luottolaitoksille, ja sen suuruus määräytyy suomalaisten luottolaitosten likviditeetintarpeen perusteella.

Koko eurojärjestelmän saamiset rahapoliittisista operaatioista ovat 2 201 882,1 milj. euroa, josta Suomen Pankin taseessa on 36 113,4 milj. euroa. Perussäännön artiklan 32.4 mukaisesti eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit jakavat rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät riskit, mikäli ne toteutuvat, täysimääräisesti ja suhteessa osuuksiinsa EKP:n merkityn pääoman jakoperusteesta. Tappioita voi syntyä ainoastaan, jos vastapuoli menee vararikkoon eikä kyseisen vastapuolen toimittamien vakuuksien realisointi tuota riittävästi varoja. Riskejä, jotka aiheutuvat mahdollisista kansallisten keskuspankkien harkinnanvaraisesti hyväksymistä erityisvakuuksista, ei EKP:n neuvoston päätöksen nojalla jaeta.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 31.12.2021
Milj. EUR
31.12.2020
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Perusrahoitusoperaatiot
Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 36 113,4 21 779,0 14 334,4
Käänteiset hienosäätöoperaatiot
Käänteiset rakenteelliset operaatiot
Maksuvalmiusluotot
Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot
Yhteensä 36 113,4 21 779,0 14 334,4

5.1 Perusrahoitusoperaatiot

Perusrahoitusoperaatiot ovat viikoittain toteutettavia likviditeettiä lisääviä käänteisoperaatioita, joiden maturiteetti on yksi viikko. Ne toteutetaan kiinteäkorkoisina huutokauppoina. Perusrahoitusoperaatiot ovat keskeisessä osassa pyrittäessä vaikuttamaan korkoihin ja hallitsemaan markkinoiden likviditeettitilannetta sekä viestittäessä rahapolitiikan mitoituksesta.

5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot

Näissä operaatioissa vastapuolille tarjotaan pitempiaikaista rahoitusta. Vuonna 2021 pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita toteutettiin yhden pitoajanjakson mittaisina sekä 3–48 kuukauden mittaisina. Operaatiot toteutettiin kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksyttiin täysimääräisesti.

EKP:n neuvosto päätti vuonna 2016 toisesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO II), johon sisältyi neljä operaatiota. Operaatioiden maturiteetti oli neljä vuotta, ja viimeinen niistä erääntyi vuonna 2021. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti vuonna 2019 kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO III), johon sisältyi seitsemän neljännesvuosittain toteutettavaa operaatiota. EKP:n neuvosto lisäsi 10.12.2020 tähän sarjaan vielä kolme operaatiota, jotka toteutettiin vuoden 2021 kesä- ja joulukuun välisenä aikana. Näiden operaatioiden maturiteetti on kolme vuotta. Seitsemässä ensimmäisessä TLTRO III -operaatiossa nostettuja luottoja on ollut syyskuusta 2021 alkaen mahdollista maksaa takaisin neljännesvuosittain ennen eräpäivää. Luoton voi eräännyttää joko kokonaan tai osittain, kun luoton nostopäivästä on kulunut 12 kuukautta. Kahdeksatta ja sitä myöhempiä TLTRO III -operaatioita osallistujat voivat alkaa maksaa takaisin neljännesvuosittain kesäkuusta 2022 alkaen. EKP:n neuvoston alkuperäisten päätösten mukaan kolmannen sarjan rahoitusoperaatioihin sovellettava lopullinen korko voisi olla alimmillaan kunkin operaation voimassaoloajalta laskettu keskimääräinen talletuskorko. Lisäksi EKP:n neuvosto vastasi vuonna 2020 koronaviruspandemian aiheuttamaan sokkiin päättämälläEKP:n neuvoston päätökset 30.4.2020 ja 10.12.2020. , että erityisellä korkojaksolla 24.6.2020–23.6.2021 ja ylimääräisellä erityisellä korkojaksolla 24.6.2021–23.6.2022 korko voisi olla alimmillaan samalta ajanjaksolta laskettu talletusmahdollisuuden keskikorko vähennettynä 50 peruspisteellä mutta ei kuitenkaan alle −1 %.

Todelliset korot ovat tiedossa vasta kunkin operaation erääntymispäivänä tai aikaistettuna takaisinmaksupäivänä, ja sitä ennen korko voidaan arvioida luotettavasti vain, mikäli erityiseen korkojaksoon ja ylimääräiseen erityiseen korkojaksoon liittyvät korkotiedot on jo ilmoitettu vastapuolille. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti päätettiin, että kunnes luotettavampia tietoja on saatavilla, TLTRO III ‑operaatioiden korko lasketaan molemmilta erityisiltä korkojaksoilta vähentämällä talletusmahdollisuuden korosta 50 peruspistettä (korko ei voi joka tapauksessa olla korkeampi kuin −1 %) ja TLTRO III -operaatioiden jäljellä olevalta voimassaoloajalta korko lasketaan käyttämällä talletusmahdollisuuden korkoa. Näin ollen vuoden 2021 tilinpäätöksessä TLTRO-operaatioiden korkosaamisten laskennassa käytetään 1) korkoja 23.6.2021 päättyneeltä erityiseltä korkojaksolta, johon liittyvät korkotiedot ilmoitettiin vastapuolille 10.9.2021, ja 2) talletusmahdollisuuden korkoa vähennettynä 50 peruspisteellä (korkokattona −1 %) ylimääräiseltä erityiseltä korkojaksolta 24.6.2021–31.12.2021.

Lisäksi EKP:n neuvosto päätti 30.4.2020 pandemiaan liittyvästä uudesta pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO). Siinä toteutettiin seitsemän operaatiota, jotka erääntyivät vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Operaatioilla tuettiin euroalueen rahoitusjärjestelmän likviditeettiä ja ylläpidettiin rahamarkkinoiden sujuvaa toimintaa varautumisjärjestelyn avulla maaliskuusta 2020 alkaen toteutettujen ylimääräisten pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden (LTRO) päättymisen jälkeen. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti 10.12.2020 toteuttaa vuonna 2021 vielä neljä PELTRO-operaatiota neljännesvuosittain vuoden maturiteetilla. Näillä operaatioilla varaudutaan mahdollisiin likviditeettivajeisiin euroalueen pankkijärjestelmässä ja ylläpidetään rahamarkkinoiden sujuvaa toimintaa pandemiajakson pitkittyessä.

PELTRO-operaatiot toteutettiin kiinteäkorkoisina huutokauppoina, joissa tehdyt tarjoukset hyväksyttiin täysimääräisesti. Niiden korkona on kunkin operaation voimassaoloajalta laskettu eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden keskikorko vähennettynä 25 peruspisteellä.

5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisillä hienosäätöoperaatioilla pyritään hallitsemaan markkinoiden likviditeettitilannetta ja vaikuttamaan korkoihin. Niiden tarkoituksena on erityisesti tasoittaa markkinoiden odottamattomien heilahtelujen vaikutusta korkoihin. Näitä operaatioita toteutetaan tarvittaessa.

5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot

Käänteiset rakenteelliset operaatiot ovat vakiohuutokauppoina toteutettavia käänteisiä avomarkkinaoperaatiota, joiden avulla eurojärjestelmä voi säädellä rakenteellista likviditeettiasemaansa rahoitussektoriin nähden.

5.5 Maksuvalmiusluotot

Maksuvalmiusluoton avulla vastapuolet voivat saada kansallisilta keskuspankeilta yön yli -likviditeettiä ennalta määrätyllä korolla hyväksyttyjä vakuuksia vastaan.

5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot

Erä sisältää vastapuolille suoritetut käteismaksut tilanteissa, joissa vastapuolen toimittamien vakuuksien markkina-arvo ylittää määritetyn kynnysarvon eli avoinna olevista rahapoliittisista operaatioista aiheutuvan tarpeen.

6. Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta

Tase-erässä ovat eurotalletukset sekä tilit euroalueen luottolaitoksissa.

Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 31.12.2021
Milj. EUR
31.12.2020
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Sekkitilit 0,0 0,0 0,0
Takaisinmyyntisopimukset
Hätärahoituksena annettu maksuvalmiusapu
Muut saamiset
Yhteensä 0,0 0,0 0,0

EKP:n neuvosto päätti 17.5.2017 julkistaa hätärahoitusta koskevan sopimuksen EKP:n verkkosivuilla avoimuuden lisäämiseksi. Sopimus korvaa verkkosivuilla hätärahoitusta koskevan menettelykuvauksen, joka julkistettiin lokakuussa 2013. Sopimuksen julkistamisesta kertova lehdistötiedote on luettavissa osoitteessa http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.pr170619.en.html.

7. Euromääräiset arvopaperit euroalueelta

7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit

31.12.2021 erään sisältyivät arvopaperit, jotka Suomen Pankki on hankkinut osana kolmea katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaa, arvopaperimarkkinoita koskevaa ohjelmaa (SMP), julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmaa (PSPP), yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmaa (CSPP) ja pandemiaan liittyvää osto-ohjelmaa (PEPP).

Alkamispäivä Päättymispäivä EKP:n päätös Ostetut arvopaperit1
Päättyneet ohjelmat
CBPP1 Heinäkuu 2009 Kesäkuu 2010 EKP/2009/16 Katettuja joukkolainoja
euroalueelta
CBPP2 Marraskuu 2011 Lokakuu 2012 EKP/2011/17 Katettuja joukkolainoja
euroalueelta
SMP Toukokuu 2010 Syyskuu 2012 EKP/2010/5 Euroalueella liikkeeseen
laskettuja yksityisen ja julkisen sektorin velkapapereita2
Omaisuuserien osto-ohjelma (APP)
CBPP3 Lokakuu 2014 käynnissä EKP/2020/8, sellaisena kuin se on muutettuna Katettuja joukkolainoja
euroalueelta
ABSPP Marraskuu 2014 käynnissä EKP/2014/45,
sellaisena kuin se on muutettuna
Ylimpään etuoikeusluokkaan kuuluvia ja taattuja mezzanine-luokan omaisuusvakuudellisia arvopapereita euroalueelta
PSPP Maaliskuu 2015 käynnissä EKP/2020/9 Euroalueen keskus-, alue-
tai paikallishallinnon, tunnustettujen valtiosidonnaisten laitosten taikka euroalueella sijaitsevien kansainvälisten organisaatioiden tai kansainvälisten kehityspankkien liikkeeseen laskemia joukkolainoja
CSPP Kesäkuu 2016 käynnissä EKP/2016/16
sellaisena kuin se on muutettuna
Euroalueelle sijoittautuneiden,
pankkisektorin ulkopuolisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja yritystodistuksia
Pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)
PEPP Maaliskuu 2020 käynnissä EKP/2020/17,
sellaisena kuin se on muutettuna
Kaikki APP-ohjelmassa3 hyväksyttävät omaisuuslajit
1) Lisätietoa eri osto-ohjelmissa sovellettavista kelpoisuusehdoista on EKP:n neuvoston päätöksissä.
2) SMP-ohjelmassa ostettiin ainoastaan viiden euroalueen valtion liikkeeseen laskemia julkisen sektorin velkapapereita.
3) Ohjelmassa ostetaan poikkeuksellisesti myös Kreikan valtion liikkeeseen laskemia velkapapereita

Vuonna 2021 eurojärjestelmä teki nettomääräisiä ostoja omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP)APP-ohjelmasta kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla. keskimäärin 20 mrd. eurolla kuukaudessa. Joulukuussa 2021 EKP:n neuvosto päätti, että netto-ostoja tehtäisiin vuoden 2022 toisella neljänneksellä 40 mrd. eurolla kuukaudessa ja kolmannella neljänneksellä 30 mrd. eurolla kuukaudessa.Ks. EKP:n neuvoston päätöksiä koskeva lehdistötiedote 16.12.2021. Lokakuusta 2022 alkaen netto-ostoja tehdään 20 mrd. eurolla kuussa, ja niitä jatketaan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi. Netto-ostot päättyvät hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa.

EKP:n neuvosto aikoo myös jatkaa pääoman uudelleensijoituksia täysimääräisesti vielä pidemmän aikaa sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

Lisäksi eurojärjestelmä jatkoi vuonna 2021 netto-ostoja pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (pandemic emergency purchase programme, PEPP)PEPP-ohjelmasta kerrotaan tarkemmin EKP:n verkkosivuilla., johon oli varattu yhteensä 1 850 mrd. euroa)Jos suotuisia rahoitusoloja voidaan ylläpitää suunniteltua pienemmillä ostoilla, PEPP-ohjelmaan varattua summaa ei tarvitse käyttää kokonaan.. Ostoja tehtiin joustavasti kulloisenkin rahoitusoloista ja inflaationäkymistä laaditun arvion perusteella. Joulukuussa 2021 EKP:n neuvosto päätti myös, että PEPP-ohjelmassa tehtävät netto-ostot päättyvät maaliskuun 2022 lopussa, mutta ne voidaan tarvittaessa aloittaa uudestaan pandemian aiheuttamien häiriöiden torjumiseksi. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että PEPP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettava pääoma sijoitetaan uudelleen ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. PEPP-ohjelman uudelleensijoituksia voidaan ohjata joustavasti eri aikoina eri arvopaperiluokkiin ja eri maihin tarpeen mukaan. Erääntyvistä arvopapereista luovutaan vähin erin niin, että rahapolitiikka pysyy asianmukaisesti mitoitettuna.

Osto-ohjelmissa hankitut arvopaperit arvostetaan jaksotetun hankintahinnan perusteella ja vähennettynä mahdollisella arvon alentumisella (ks. tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kohta ”Arvopapereiden arvostus- ja jaksotusperiaatteet”). Seuraavassa on esitetty Suomen Pankin hallussa olevien arvopaperien jaksotettu hankintahinta sekä vertailun vuoksi myös niiden markkina-arvo, jota ei kirjata taseeseen eikä tuloslaskelmaan.Markkina-arvot ovat suuntaa-antavia ja perustuvat markkinahintoihin. Jos markkinahintaa ei ole saatavilla, markkina-arvo arvioidaan eurojärjestelmän sisäisiä malleja käyttäen.

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit (milj. EUR)
31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Tasearvo Markkina-arvo Tasearvo Markkina-arvo Tasearvo Markkina-arvo
CBPP2 10,0 10,0 10,0 10,4 0,0 -0,4
SMP 64,5 74,8 413,2 438,4 -348,7 -363,6
CBPP3 11 004,1 11 045,9 9 668,7 9 915,2 1 335,4 1 130,7
PSPP - julkisen sektorin velkapaperit 34 554,3 35 451,4 29 822,5 31 793,8 4 731,8 3 657,6
PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit 2 426,5 2 574,0 2 664,1 2 917,4 -237,7 -343,4
CSPP 13 695,0 13 905,6 10 151,4 10 587,4 3 543,6 3 318,2
PEPP - katetut joukkolainat 233,3 231,5 95,3 96,9 138,0 134,7
PEPP - julkisen sektorin velkapaperit 23 200,9 22 974,3 10 784,7 10 926,4 12 416,2 12 047,9
PEPP - yrityssektorin velkapaperit 4 636,3 4 676,1 1 866,8 1 991,0 2 769,5 2 685,1
Yhteensä 89 824,9 90 943,6 65 476,7 68 676,8 24 348,2 22 266,8

EKP:n neuvosto arvioi osto-ohjelmissa hankittuihin arvopapereihin liittyvät taloudelliset riskit säännöllisesti. Vuosittaiset arvonalentumistestit tehdään vuoden lopun tietojen perusteella, ja ne hyväksyy EKP:n neuvosto. Testeissä arvioidaan ohjelmakohtaisesti tapahtumia, jotka voivat johtaa arvopaperien arvon alentumiseen.

SMP-, CBPP3- ja CSPP-ohjelmissa, PSPP-ohjelman ostoissa monikansallisilta laitoksilta (ns. supra) sekä PEPP-ohjelman katettujen joukkolainojen ja yrityssektorin velkapapereiden ostoissa hankituista arvopapereista mahdollisesti aiheutuvat tappiot jaetaan toteutuessaan EKPJ:n perussäännön artiklan 32.4 mukaisesti kokonaan eurojärjestelmän keskuspankkien kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta.

Edellä mainituissa osto-ohjelmissa hankituille rahapolitiikan arvopapereille 31.12.2021 tilanteesta tehtyjen arvonalentumistestien perusteella EKP:n neuvosto päätti, että arvopapereista odotetaan saatavan kaikki niihin liittyvät tulevat kassavirrat. Seuraavassa taulukossa esitetään ohjelmakohtaisesti eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien hallussa oleva ostettujen arvopaperien määrä ja niistä Suomen Pankin taseessa oleva osuus.

Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät
arvopaperit (milj. EUR)
Eurojärjestelmän kansallisten
keskuspankkien hallussa
Suomen Pankin taseessa
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
SMP 5 486,3 26 334,6 64,5 413,2
CBPP3 273 233,2 263 535,9 11 004,1 9 668,7
PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit 264 537,0 249 316,6 2 426,5 2 664,1
CSPP 309 675,5 250 403,2 13 695,0 10 151,4
PEPP - katetut joukkolainat 5 377,1 2 814,7 233,3 95,3
PEPP - monikansallisten laitosten velkapaperit 130 590,5 47 796,1
PEPP - yrityssektorin velkapaperit 43 781,6 43 153,6 4 636,3 1 866,8
Yhteensä 1 032 681,2 883 354,6 32 059,7 24 859,6

7.2 Muut arvopaperit

Tase-erä sisältää rahasto-osuuksia euroalueelta. Vuonna 2020 tase-erässä oli myös kotimaisia yritystodistuksia, joita Suomen Pankki osti koronapandemian negatiivisten talousvaikutusten lieventämiseksi.

Muut euroalueen sisäiset euromääräiset arvopaperit eriteltyinä (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Diskonttopaperit 60,9 -60,9
Rahastosijoitukset 175,8 119,5 56,3
Yhteensä 175,8 180,4 -4,6
Muiden euroalueen sisäisten euromääräisten arvopapereiden jäljellä oleva juoksuaika 31.12.2021 31.12.2020
Maturiteetti Milj. EUR % Milj. EUR %
Alle 1 vuosi 60,9 100,0
Yli 1 vuosi
Yhteensä 60,9 100,0

8. Eurojärjestelmän sisäiset saamiset

8.1 Osuudet EKP:ssä

EKPJ:n perussäännön artiklan 28 nojalla ainoastaan EKPJ:n kansalliset keskuspankit voivat merkitä EKP:n pääomaa. Merkinnässä sovellettavat osuudet määritetään EKPJ:n perussäännön artiklan 29 mukaisesti, ja ne tarkistetaan joka viides vuosi tai aina, kun EKPJ:n kokoonpano muuttuu.

Suomen Pankin taseessa tähän erään sisältyvät i) kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n merkitystä pääomasta, ii) nettomäärät, jotka Suomen Pankki on maksanut, koska sen osuus EKP:n oman pääoman arvosta on suurentunut kaikkien EKP:n pääoman jakoperusteen aiempien tarkistusten seurauksena, ja iii) EKPJ:n perussäännön artiklan 48.2 mukaiset osuudet.

Kansallisten keskuspankkien maksamat osuudet EKP:n pääomasta
Pääoma-avain
1.2.2020 alkaen, %
Merkitty
pääoma
Milj. EUR
Maksettu
pääoma 31.12.2020
Milj. EUR
Maksettu
pääoma 31.12.2021
Milj. EUR
Maksettu
pääoma 31.12.2022
Milj. EUR
Belgian keskuspankki 2,9630 320,7 276,3 298,5 320,7
Saksan keskuspankki 21,4394 2 320,8 1 999,2 2 160,0 2 320,8
Viron keskuspankki 0,2291 24,8 21,4 23,1 24,8
Irlannin keskuspankki 1,3772 149,1 128,4 138,8 149,1
Kreikan keskuspankki 2,0117 217,8 187,6 202,7 217,8
Espanjan keskuspankki 9,6981 1 049,8 904,3 977,1 1 049,8
Ranskan keskuspankki 16,6108 1 798,1 1 548,9 1 673,5 1 798,1
Italian keskuspankki 13,8165 1 495,6 1 288,3 1 392,0 1 495,6
Kyproksen keskuspankki 0,1750 18,9 16,3 17,6 18,9
Latvian keskuspankki 0,3169 34,3 29,5 31,9 34,3
Liettuan keskuspankki 0,4707 51,0 43,9 47,4 51,0
Luxemburgin keskuspankki 0,2679 29,0 25,0 27,0 29,0
Maltan keskuspankki 0,0853 9,2 8,0 8,6 9,2
Alankomaiden keskuspankki 4,7662 515,9 444,4 480,2 515,9
Itävallan keskuspankki 2,3804 257,7 222,0 239,8 257,7
Portugalin keskuspankki 1,9035 206,1 177,5 191,8 206,1
Slovenian keskuspankki 0,3916 42,4 36,5 39,5 42,4
Slovakian keskuspankki 0,9314 100,8 86,9 93,8 100,8
Suomen Pankki 1,4939 161,7 139,3 150,5 161,7
Eurojärjestelmä yhteensä 81,3286 8 803,8 7 583,6 8 193,7 8 803,8
Bulgarian keskuspankki 0,9832 106,4 4,0 4,0 4,0
Tšekin keskuspankki 1,8794 203,4 7,6 7,6 7,6
Tanskan keskuspankki 1,7591 190,4 7,1 7,1 7,1
Kroatian keskuspankki 0,6595 71,4 2,7 2,7 2,7
Unkarin keskuspankki 1,5488 167,7 6,3 6,3 6,3
Puolan keskuspankki 6,0335 653,1 24,5 24,5 24,5
Romanian keskuspankki 2,8289 306,2 11,5 11,5 11,5
Ruotsin keskuspankki 2,9790 322,5 12,1 12,1 12,1
Euroalueeseen kuulumattomat kansalliset keskuspankit yhteensä 18,6714 2 021,2 75,8 75,8 75,8
Yhteensä 100,0000 10 825,0 7 659,4 8 269,5 8 879,6

EKP:n oma pääoma

EKP:n merkitty pääoma on 10 825 milj. euroa. Englannin pankin lähdettyä EKPJ:stä 31.1.2020 EKP piti merkityn pääomansa määrän ennallaan, ja Englannin pankin merkintäosuus jaettiin euroalueen ja sen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien kesken.

Myös EKP:n maksetun pääoman määrä pidettiin ennallaan vuonna 2020 eli se oli edelleen 7 659 milj. euroa, sillä muut kansalliset keskuspankit kattoivat Englannin pankin aiemmin maksaman pääoman (58 milj. euroa). Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että euroalueen kansalliset keskuspankit maksaisivat merkitsemänsä lisäpääoman kokonaisuudessaan kahdessa erässä vuosina 2021 ja 2022Ks. etenkin 22.1.2020 annettu päätös (EU) 2020/138 niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen (EU) 2019/44 kumoamisesta (EKP/2020/4), 22.1.2020 annettu päätös (EU) 2020/136 euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta ja päätöksen (EU) 2019/48 kumoamisesta (EKP/2020/2) ja 22.1.2020 annettu päätös (EU) 2020/139 kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta ja päätöksen (EU) 2019/45 kumoamisesta (EKP/2020/5). . Suomen Pankin ensimmäinen 11,2 milj. euron erä lankesi maksettavaksi 29.12.2021 ja kasvatti sen osuuden EKP:n maksetusta pääomasta 150,5 milj. euroon vuonna 2021 (vuonna 2020 erä oli 139,3 milj. euroa). Toinen erä maksetaan vuonna 2022. Tase-erä sisältää lisäksi yhteensä 26,0 milj. euroa eri vuosina kirjattuja pääoma-avaimen muutoksista johtuvia nettomääräisiä tarkistuseriä.

8.2 Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset

Valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset -erä sisältää Suomen Pankin EKP:lle siirtämän valuuttavaranto-osuuden. Siirto tehtiin eurojärjestelmään siirtymisen yhteydessä. EKPJ:n perussäännön artiklan 30.2 nojalla jokaisen keskuspankin osuus vahvistetaan suhteessa sen osuuteen EKP:n merkitystä pääomasta, joten erän suurus muuttuu pääoma-avaimen muuttuessa. Saamisille maksetaan viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa, joka lasketaan päivittäin, lukuun ottamatta korotonta kultavarantoa.

31.12.2021 Suomen Pankin valuuttavarantojen siirtoja vastaavat saamiset olivat 741,1 milj. euroa.

8.3 Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset

Tase-erä sisältää saamisen, joka syntyy, kun Suomen Pankin setelistön määrä oikaistaan pääoma-avaimen mukaiseksi, ja velan, joka liittyy EKP:lle kohdistettuun 8 prosentin osuuteen setelistöstä. Sekä saamisen että velan vastakirjaukset ovat taseen vastattavaa-puolen erässä ”Liikkeessä olevat setelit”.Euroseteleiden liikkeeseenlaskua koskevien eurojärjestelmän tilinpäätöskäytäntöjen mukaan liikkeessä olevien eurosetelien kokonaisarvosta kohdistetaan kuukausittain EKP:lle 8 %. Jäljelle jäävä 92 prosentin osuus kohdistetaan kansallisille keskuspankeille niin ikään kuukausittain siten, että kukin keskuspankki esittää taseessaan liikkeeseen lasketuista euroseteleistä osuuden, joka vastaa pankin maksamaa osuutta EKP:n pääomasta. Kansalliselle keskuspankille tämän käytännön mukaisesti kohdistettujen euroseteleiden arvon ja liikkeeseen laskettujen euroseteleiden arvon välinen erotus kirjataan erään ”Eurosetelien kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset/nettovelat”.

Tase-erän koko oli tilikauden lopussa 8 263,0 milj. euroa (6 871,6 milj. euroa vuonna 2020). Erän kasvu johtui siitä, että Suomen Pankin liikkeeseen laskemien setelien määrä kasvoi 2,7 % liikkeessä olleiden eurosetelien kokonaismäärän kasvaessa 7,7 % vuodesta 2020. Näille saamisille kertyy päivätasolla laskettavaa, viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa.

8.4 Muut saamiset eurojärjestelmän sisällä (netto) tai vastattavaa-puolen erä muut velat eurojärjestelmän sisällä (netto)

Muut saamiset/velat eurojärjestelmän sisällä (netto) 31.12.2021
Milj. EUR
31.12.2020
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
TARGET2-järjestelmään liittyvät velat EKP:lle / saamiset EKP:ltä
(ml. eurojärjestelmässä pidettävien kirjeenvaihtajapankkitilien saldot)
25 282,4 49 467,7 -24 185,4
Rahoitustulon netto-osuus -483,1 -398,3 -84,9
EKP:n ennakkovoitonjakoon liittyvät saamiset EKP:ltä 2,8 23,1 -20,4
Muut saamiset/velat eurojärjestelmän sisällä yhteensä (netto) 24 802,0 49 092,6 -24 290,6

Erän suuruus oli 24 802,0 milj. euroa 31.12.2021, ja se koostui kolmesta tekijästä: 1) EKP:n ja EKPJ:n kansallisten keskuspankkien TARGET2-järjestelmän kautta toimittamiin ja vastaanottamiin maksuihin liittyvät Suomen Pankin saamiset EKP:hen nähden sekä eurojärjestelmän keskuspankeissa pidettävien kirjeenvaihtajapankkitilien saldot, 2) rahoitustulon yhteenlaskennasta ja jakamisesta eurojärjestelmässä aiheutuvat saamiset/velat EKP:hen nähden sekä 3) ne Suomen Pankin saamiset EKP:hen nähden, jotka johtuvat EKP:n ennakkovoitonjaosta ja mahdollisista muista saamisista tai palautettavista määristä.

TARGET2-järjestelmän kautta toimitettuihin nettomääräisiin maksuihin liittyvä nettosaaminen vuoden lopussa oli 25 282,4 milj. euroa. Erälle kertyvä korko perustuu viimeisimpään saatavilla olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaation marginaalikorkoon, ja se lasketaan päivittäin.

Vuotuisesta rahoitustulon yhteenlaskennasta ja jakamisesta eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien kesken aiheutui vuoden lopussa –483,1 milj. euron velka EKP:lle (ks. tuloslaskelman liitetietojen kohta ”Rahoitustulon netto-osuus”).

EKP:n neuvoston päätöksellä EKP jakoi euroalueen kansallisille keskuspankeille ennakkovoitonjakona 150 milj. euroa vuodelta 2021 (ks. tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kohta ”EKP:n ennakkovoitonjako”). Suomen Pankin osuus jaettavasta summasta oli 2,8 milj. euroa 31.12.2021 (ks. tuloslaskelman erä ”Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista”).

9. Muut saamiset

Tase-erä sisältää Suomen Pankin hallussa olevat eurokolikot, käyttöomaisuuden ja sijoitusomaisuuden (osakkeet ja osuudet). Tase-erään sisältyvät taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät, siirtosaamiset ja muut saamiset sekä eläkerahaston omaisuuserät.

Aineellinen käyttöomaisuus
Kirjanpitoarvo 31.12.2021
Milj. EUR
31.12.2020
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Maa-alueet 6,8 7,2 -0,4
Rakennukset 66,0 75,2 -9,1
Koneet ja kalusto 10,8 10,9 -0,0
Taide- ja numismaattinen kokoelma 0,6 0,6
Yhteensä 84,3 93,8 -9,5
Aineeton käyttöomaisuus
Kirjanpitoarvo 31.12.2021
Milj. EUR
31.12.2020
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Tietojärjestelmät 8,0 6,8 1,2
Yhteensä 8,0 6,8 1,2
Muu omaisuus ja saamiset (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Euroalueen metalliraha 37,6 44,5 -6,9
Osakkeet ja osuudet 22,6 22,6
Eläkerahaston kiinteistöt ja siirtosaamiset 11,3 12,1 -0,7
Siirtosaamiset 440,2 425,6 14,6
Taseen ulkopuolisten erien arvostuksesta johtuvat erät 2,6 18,0 -15,4
Muut saamiset 1,0 1,1 -0,1
Yhteensä 515,4 524,0 -8,6

Vastattavaa

1. Liikkeessä olevat setelit

Tase-erä sisältää pääoma-avaimen mukaisen, EKP:n osuudella oikaistun Suomen Pankin osuuden liikkeessä olevien euroseteleiden kokonaismäärästä.

Vuonna 2021 liikkeessä olleiden eurosetelien yhteenlaskettu arvo kasvoi 7,7 %. Jakoperusteen mukaan Suomen Pankin osuus liikkeessä olevista euroseteleistä oli vuoden 2021 lopussa arvoltaan 26 100,1 milj. euroa (vuoden 2020 lopussa 24 243,3 milj. euroa). Suomen Pankin liikkeeseen laskemien eurosetelien kokonaisarvo kasvoi 2,7 % eli 17 837,1 milj. euroon vuonna 2021 (edellisvuonna 17 371,6 milj. euroa). Määrä oli pienempi kuin jakoperusteen mukaan kohdistetun osuuden kokonaisarvo, ja erotus eli 8 263,0 milj. euroa (6 871,6 milj. euroa vuonna 2020) on kirjattu vastaavaa-puolen alaerään ”Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät nettosaamiset”.

Liikkeessä olevat setelit (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020
5 euroa 74,8 74,9
10 euroa -90,6 -101,9
20 euroa 3 250,2 3 281,1
50 euroa 12 784,6 12 285,6
100 euroa -1 179,9 -1 163,0
200 euroa 810,8 738,3
500 euroa 2 187,2 2 256,6
Eurosetelit yhteensä 17 837,1 17 371,6
ECB issue -luku -2 269,5 -2 108,0
CSM-luku 10 532,4 8 979,6
Pääoma-avaimen mukainen liikkeessä olevat setelistö 26 100,1 24 243,3

2. Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat
euroalueen luottolaitoksille
31.12.2021
Milj. EUR
31.12.2020
Milj. EUR
Muutos
Milj. EUR
Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 101 053,9 89 190,3 11 863,6
Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus) 23 552,7 21 673,8 1 878,9
Määräaikaistalletukset
Käänteiset hienosäätöoperaatiot
Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset
Yhteensä 124 606,6 110 864,1 13 742,5

2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset)

Sekkitileillä ovat vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten luottolaitosten varantotalletuksista koostuvat saamiset. Vastattavien erässä 3 ”Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille” ilmoitetaan lisäksi erikseen ne luottolaitosten varat, jotka eivät ole vapaasti luovutettavissa, ja vähimmäisvarantovelvoitteesta vapautettujen luottolaitosten tilit. Vähimmäisvarantotalletuksille on 1.1.1999 lähtien maksettu kulloiseenkin eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa korkoa. Kesäkuusta 2014 lähtien vähimmäisvarantovelvoitteen ylittäville pankkien varantotalletuksille on maksettu joko nollakorkoa tai talletusmahdollisuuden korkoa sen mukaan, kumpi näistä on matalampi.

EKP:n neuvosto päätti, että varannoille maksettava korko on kaksiportainen 30.10.2019 alkaen. Päätöksen mukaan osa luottolaitosten ylimääräisestä likviditeetistä – eli vähimmäisvarantovelvoitteen ylittävistä varantotalletuksista – jätetään talletusmahdollisuuteen sovellettavan negatiivisen koron soveltamisalan ulkopuolelle. Tälle osalle maksettava vuosikorko on 0 %. Negatiivisesta talletuskorosta vapautettujen vähimmäisvarantovelvoitteen ylittävien talletusten määrä vuoden lopussa – eli vapautettava osa – laskettiin kertomalla pankin vähimmäisvarantovelvoitteet kertoimella 6.EKP:n neuvosto voi muuttaa kerrointa, jos ylimääräisen likviditeetin määrä muuttuu.  Vapauttamattoman osan korko on edelleen joko nollakorko tai EKP:n talletuskorko sen mukaan, kumpi niistä on alempi.

2.2 Yön yli -talletukset (talletusmahdollisuus)

Talletusmahdollisuus on eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmän likviditeettiä vähentävä osa, johon pankit voivat tehdä yön yli -talletuksia ennalta määrätyllä korolla.

2.3 Määräaikaistalletukset

Yksi tapa toteuttaa likviditeettiä vähentäviä hienosäätöoperaatioita on kerätä määräaikaistalletuksia.

2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot

Käänteisillä hienosäätöoperaatioilla pyritään tasaamaan suuria likviditeetin yli- tai alimääriä.

2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset

Erä sisältää vastapuolten talletukset tilanteissa, joissa vastapuolen toimittamien vakuuksien markkina-arvo jää alle määritetyn kynnysarvon.

3. Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille

Erä oli suuruudeltaan 305,7 milj. euroa 31.12.2021 (vuotta aiemmin Suomen Pankilla ei ollut euromääräisiä velkoja euroalueen luottolaitoksille). Erään sisältyi reposopimuksia 300,9 milj. euron arvosta ja valuutanvaihtosopimuksiin liittyviä vakuuksia 4,8 milj. euroa.

4. Euromääräiset velat muille euroalueella oleville

Tase-erässä ovat euromääräiset velat julkiselle sektorille (2 700 milj. euroa) ja muille kuin vähimmäisvarantovelvoitteen alaisille luottolaitoksille (8,0 milj. euroa).

5. Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Tase-erässä ovat kansainvälisten organisaatioiden ja euroalueen ulkopuolella sijaitsevien pankkien tilien saldot Suomen Pankissa (4 688,2 milj. euroa) sekä repoluottoja (698,4 milj. euroa) ja valuutanvaihtosopimusten käteisvakuuksia (1,9 milj. euroa).

6. Valuuttamääräiset velat euroalueelle

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2021 valuuttamääräisiä velkoja euroalueelle.

7. Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle

Suomen Pankilla ei ollut 31.12.2021 valuuttamääräisiä velkoja euroalueen ulkopuolelle.

8. IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä

Tase-erä on erityisten nosto-oikeuksien vastaerä (vrt. vastaavaa-puolen erä). Alun perin erityiset nosto-oikeudet ja niiden vastaerä olivat yhtä suuret. SDR-määräisen kaupankäynnin seurauksena Suomen Pankin erityisiin nosto-oikeuksiin liittyvät saamiset olivat vuoden 2021 lopussa pienemmät kuin niiden vastaerä taseen velkapuolella. Velkapuolen vastaerän suuruus on 3 500,0 milj. SDR. Erä kasvoi elokuussa 2021, jolloin IMF:n erityisten nosto-oikeuksien määrää kasvatettiin. Suomen Pankin osuus allokaatiosta oli 2,3 mrd. SDR. Taseessa erä esitetään euromääräisenä ja arvostettuna 31.12.2021 kurssiin (4 325,6 milj. euroa).

9. Eurojärjestelmän sisäiset velat

Eurojärjestelmän sisäiset velat ja saamiset on eritelty taseen vastaavaa-puolen erän ”Eurojärjestelmän sisäiset saamiset” liitetiedoissa.

10. Muut velat

Tase-erä muodostuu siirtoveloista, ostoveloista ja muista veloista. Siirtovelkoihin lasketaan muun muassa tilinpäätöksen yhteydessä kirjattavia siirtyviä eriä sekä repoluottojen ja pitkäaikaisten rahoitusoperaatioiden korkovelkoja. Muissa veloissa on muun muassa arvonlisäverotilityksiin ja ennakonpidätyksiin liittyviä velkoja sekä maksuun menossa olevia palkkoja ja eläkkeitä.

Muut velat (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Siirtovelat 446,7 132,7 314,0
Ostovelat 1,6 0,0 1,6
Muut velat -0,3 0,3 -0,6
Yhteensä 448,0 133,0 315,0

11. Arvonmuutostilit

Tase-erässä ovat valuuttamääräisten erien ja arvopapereiden markkinahinta-arvostuksesta syntyneet realisoitumattomat arvostusvoitot. Lisäksi tase-erä sisältää maa-alueiden ja rakennusten arvonkorotukset sekä vuoden 1999 kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuvat muut arvostuserot.

Arvonmuutostilit (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Kulta 2 148,3 2 044,9 103,4
Valuutat:
USD 764,6 335,9 428,7
GBP 68,3 17,9 50,4
JPY 72,9 95,5 -22,5
SDR 30,3 30,3
Muut valuutat 0,2 0,2 -0,0
Arvopaperit 24,3 130,9 -106,7
Rahastosijoitukset 380,9 109,6 271,3
Muut arvonkorotukset 132,8 141,2 -8,5
Yhteensä 3 622,6 2 876,1 746,5

12. Varaukset

Suomen Pankista annetun lain 20. pykälän mukaan tilinpäätöksessä voidaan tehdä varauksia, jos se pankin rahastojen reaaliarvon turvaamiseksi taikka valuuttakurssien tai arvopapereiden markkinahintojen muutoksista aiheutuvien tuloksen vaihteluiden tasaamiseksi on tarpeen. Vuoden 2021 lopussa varausten yhteismäärä on 5 309,5 milj. euroa. Varaukset koostuvat yleisvarauksesta, reaaliarvovarauksesta, eläkevarauksesta sekä valuuttakurssi- ja hintaerovarauksesta.

Eläkevaraus on tehty eläkevastuun kattamiseksi. Suomen Pankin eläkevastuun kokonaismäärä on 547,7 milj. euroa, ja tästä on katettu 105,2 % eli 576,1 milj. euroa. Eläkevarauksen muutos tilikauden aikana koostuu tehdystä arvonkorotusrahaston purusta, –0,4 milj. euroa, ja eläkerahaston tappiosta, –5,9 milj. euroa, joka katettiin eläkevarausta purkamalla. Vuoden 2021 lopussa eläkevarauksen katteeksi oli korvamerkitty kiinteistöjä 11,0 milj. euron arvosta (ks. taseen liitetietojen kohta ”Muut saamiset”). Eläkevarauksen muun osan katteeksi (564,8 milj. euroa) ei ole korvamerkitty määrättyjä varoja, vaan niitä hallinnoidaan osana pankin rahoitusvarallisuutta.

Varaukset (Milj. EUR) Varaukset yhteensä
31.12.2019
Varausten muutos
2020
Varaukset yhteensä
31.12.2020
Varausten muutos
2021
Varaukset yhteensä
31.12.2021
Valuuttakurssi- ja hintaerovaraus 833 331 1 164 21 1 185
Yleisvaraus 1 845 100 1 945 1 945
Reaaliarvovaraus 1 488 57 1 545 58 1 603
Eläkevaraus 589 -7 582 -6 576
Varaus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden varalta 2 -2
Yhteensä 4 757 480 5 237 73 5 309

13. Oma pääoma ja rahastot

Tase-erässä ovat kantarahasto ja vararahasto. Suomen Pankista annetun lain 21. pykälän mukaan tappio on katettava vararahastosta, jos pankin tilinpäätös on tappiollinen. Siltä osin kuin vararahasto ei riitä, tappio voidaan jättää kattamatta toistaiseksi. Seuraavien vuosien voitto on ensisijaisesti käytettävä kattamatta jääneiden tappioiden kattamiseen.

Oma pääoma (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Kantarahasto 840,9 840,9 -
Vararahasto 2 073,8 2 031,8 42,0
Yhteensä 2 914,8 2 872,7 42,0

14. Tilikauden voitto

Tilikauden 2021 voitto oli 52,5 milj. euroa.

Tilikauden tulos (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Voitonjako valtiolle 26,3 100,0 -73,7
Suomen Pankin osuus voitosta (siirretään vararahastoon) 26,2 42,0 -15,9
Yhteensä 52,5 142,0 -89,6

Taseen ulkopuoliset vastuut

Taseen ulkopuoliset vastuut (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020
Futuurisopimukset
Ostosopimusten nimellisarvo
Myyntisopimusten nimellisarvo -20,0
FX-swap-sopimusten markkina-arvo 8,1 -0,0
Kiinteistörahastoihin tehdyt sijoitussopimukset 35,0 50,0
Arvopaperilainaus 109,5 744,6

Suomen Pankki lainaa EKP:n neuvoston päätösten mukaisesti osto-ohjelmaomistuksiaan. Lainattavissa ovat Suomen Pankin omistukset katetuissa velkakirjoissa, yrityssektorin ja julkisen sektorin velkakirjoissa sekä pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa. Lisäksi Suomen Pankki lainaa myös omaan sijoitusvarallisuuteensa kuuluvia arvopapereita. Arvopaperilainaustapahtumat, joissa ei ole käteisvakuuksia, kirjataan vuoden lopussa taseen ulkopuolisille tileille.Arvopaperilainaustapahtumissa saadut käteisvakuudet kirjataan tasetileille (ks. taseen vastattavaa puolen liitetietojen kohta 3 ”Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille”, ja kohta 5 ”Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle”). Tällaisia lainaustapahtumia oli avoinna 109,5 milj. euron arvosta 31.12.2021 (744,6 milj. euroa 31.12.2020).