1. Korkotuotot

Korkotuotot euroalueen ulkopuolelta ja euroalueelta olivat yhteensä 981,3 milj. euroa. Niistä 86,3 milj. euroa oli valuuttamääräisiä korkotuottoja ja 895,1 milj. euroa euromääräisiä korkotuottoja.

Yön yli -talletusten korko on ollut koko vuoden negatiivinen, eli keskuspankkitalletuksista on peritty korkoa. Tätä ns. negatiivista korkoa kertyi yön yli -talletusten lisäksi vähimmäisvarantotalletuksista siltä osin kuin ne ylittävät vähimmäisvarantovaateen.

EKPJ-erille eli valuuttavarantojen siirtoja vastaavalle saamiselle EKP:ltä, EKP:n seteliosuudesta, pääoma-avainten soveltamisesta ja porrastuksesta aiheutuvalle saamiselle ja velalle sekä TARGET2-saldolle maksetaan perusrahoitusoperaatioiden korkoa. Vuonna 2021 näistä eristä ei kertynyt korkotuottoja, koska perusrahoitusoperaatioiden korko oli koko vuoden ajan nolla prosenttia.

Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 55,2 91,2 -36,0
Tuotot diskonttopapereista 0,3 0,1 0,2
Korkotuotot talletuksista 0,0 0,3 -0,3
Osingot 25,7 20,5 5,3
Muut korkotuotot 1,9 4,3 -2,4
Yhteensä 83,2 116,3 -33,1
Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 0,0 -0,0
Korkotuotot talletuksista 0,2 0,0 0,2
Muut korkotuotot 20,3 6,4 13,9
Yhteensä 20,5 6,4 14,1
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista 3,1 4,7 -1,6
Korkotuotot talletuksista 0,0 3,2 -3,2
Yhteensä 3,1 7,9 -4,8
Euromääräiset korkotuotot euroalueelta (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Korkotuotot kuponkipapereista -0,1 0,1
Tuotot diskonttopapereista 0,1 2,0 -1,9
Korkotuotot talletuksista 0,0 0,0
Osingot eurosijoituksista 3,9 8,8 -4,8
EKPJ-erien korkotuotot
Korkotuotot rahapolitiikan luotoista
Korkotuotot rahapolitiikan arvopapereista 200,6 233,3 -32,7
Negatiivisista koroista johtuvat korkotuotot luottolaitosten talletuksista 633,4 428,3 205,2
Muut korkotuotot 36,4 53,9 -17,5
Yhteensä 874,6 726,2 148,4
Korkotuotot yhteensä (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta 83,2 116,3 -33,1
Euromääräiset korkotuotot euroalueen ulkopuolelta 20,5 6,4 14,1
Valuuttamääräiset korkotuotot euroalueelta 3,1 7,9 -4,8
Euromääräiset korkotuotot euroalueelta 874,6 726,2 148,4
Yhteensä 981,3 856,8 124,5

2. Korkokulut

Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Korkokulut talletuksista -0,0 0,0
Muut korkokulut -1,4 -3,0 1,6
Yhteensä -1,4 -3,1 1,7
Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Muut korkokulut -0,0 0,0
Yhteensä -0,0 0,0
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Muut korkokulut -0,0 0,0
Yhteensä -0,0 0,0
Euromääräiset korkokulut euroalueelle (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Korkokulut rahapolitiikan luotoista -321,8 -119,4 -202,4
Muut korkokulut -3,2 3,2
Yhteensä -321,8 -122,6 -199,2
Korkokulut yhteensä (milj. EUR) 2021 2020 Muutos
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolellle -1,4 -3,1 1,7
Euromääräiset korkokulut euroalueen ulkopuolelle -0,0 0,0
Valuuttamääräiset korkokulut euroalueelle -0,0 0,0
Euromääräiset korkokulut euroalueelle -321,8 -122,6 -199,2
Yhteensä -323,2 -125,7 -197,5

3. Korkokate

Korkokate (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020 Muutos
Korkotuotot
Korkotuotot rahoitusvarallisuudesta 147,2 195,2 -48,0
Korkotuotot rahapolitiikan eristä 834,1 661,6 172,5
Korkotuotot EKPJ-saamisista
Yhteensä 981,3 856,8 124,5
Korkokulut
Korkokulut rahoitusvarallisuudesta -1,4 -6,3 4,9
Korkokulut rahapolitiikan eristä -321,8 -119,4 -202,4
Korkokulut EKPJ-veloista
Yhteensä -323,2 -125,7 -197,5
KORKOKATE 658,1 731,1 -73,0

4. Valuuttakurssierot

Erä sisältää valuuttamääräisten erien myynnistä realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot. Vuonna 2021 tällaisia voittoja kirjattiin 4,9 milj. euroa.

5. Arvopapereiden hintaerot

Erä sisältää arvopapereiden myynnistä realisoituneet voitot ja tappiot. Vuonna 2021 arvopapereista realisoitui 44,5 milj. euroa myyntivoittoa.

6. Valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot

Erä sisältää valuuttojen ja arvopaperien arvostustappiot. Jokaista arvopaperilajia ja valuuttaa tarkastellaan kirjanpidossa erikseen. Vuonna 2021 valuutoista ei kirjattu arvostustappioita. Arvopapereista kirjattiin arvostustappioita 28,1 milj. euroa.

7. Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos

Valuuttakurssi- ja hintaeromuutoksista realisoituneilla nettovoitoilla, yhteensä 21,2 milj. euroa, kartutettiin valuuttakurssi- ja hintaerovarauksia tilinpäätöspolitiikan mukaisesti. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.

8. Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista

Erä sisältää sijoitustoiminnasta aiheutuneet palkkiot ja maksut.

9. Rahoitustulon netto-osuus

Rahoitustulo (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020
Suomen Pankin pooliin lähettämä rahoitustulo 507,5 476,5
Suomen Pankin pääoma-avaimen mukainen rahoitustulo 21,5 79,3
Pääoma-avaimen mukainen rahoitustulon netto-osuus -486,0 -397,2
Korjaukset aiempina vuosina jaettuun rahoitustuloon 2,8 -1,1
Osuus rahapoliittisista operaatioista johtuvien tappioiden
varalta tehdystä varauksesta
1,6
Yhteensä -483,1 -396,7

Erä sisältää vuoden 2021 yhteenlasketun rahoitustulon netto-osuuden, josta muodostuu 486,0 milj. euron kulut (edellisvuonna 397,2 milj. euron kulut).

Kunkin eurojärjestelmän kansallisen keskuspankin rahoitustulon määrä määritetään laskemalla sen velkapohjaa vastaavista yksilöitävistä saamisista kertyvät vuotuiset tuotot. Velkapohjaan kuuluvista veloista maksettavat korot on vähennettävä netto-osuuteen laskettavasta rahoitustulosta. Jos kansallisen keskuspankin yksilöitävien saamisten arvo on suurempi tai pienempi kuin sen velkapohjan arvo, erotus kompensoidaan soveltamalla erotuksen arvoon viimeisintä saatavilla olevaa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoa.

Seuraavassa taulukossa on eritelty yksilöitävien saamisten ja velkapohjan erät sekä niihin sovellettavat korot.

Yksilöitävät saamiset Sovellettava korko Velkapohja Sovellettava korko
Kultavarannot suhteessa keskuspankin osuuteen EKP:n pääoman jakoperusteesta 0 % Liikkeessä olevat setelit Ei sovelleta
EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantosaamisia vastaavat eurojärjestelmän sisäiset saamiset (lukuunottamatta kultaa) Eurojärjestelmän perusrahoitus-operaatioiden marginaalikorko Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille Saatu tuotto
Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille Saatu tuotto TARGET2-tapahtumista johtuvat eurojärjestelmän sisäiset nettovelat Eurojärjestelmän perusrahoitus-operaatioiden marginaalikorko
CBPP, CBPP2, PSPP - julkisen sektorin velkapaperit ja PEPP - julkisen sektorin velkapaperit Eurojärjestelmän perusrahoitus-operaatioiden marginaalikorko
SMP, CBPP3, PSPP - monikansallisten laitosten velkapaperit, CSPP and PEPP (poislukien PEPP - julkisen sektorin velkapaperit) Saatu tuotto
Likviditeettiä lisääviin operaatioihin liittyvät saamiset euroalueen ulkopuolisilta keskuspankeilta Kertynyt korkotuotto (suoriteperusteisesti)
Kertynyt kuponkikorko arvonalennetuista rahapolitiikan arvopapereista, jotka kuuluvat täyden tuoton- ja riskinjaon piiriin Ei sovelleta
Euroseteleiden kohdistamiseen eurojärjestelmän sisällä liittyvät eurojärjestelmän sisäiset nettosaamiset Eurojärjestelmän perusrahoitus-operaatioiden marginaalikorko
Kertynyt korko maturiteetiltaan yli vuoden mittaisista rahapoliittisista operaatioista johtuvista saamisista Ei sovelleta

Eurojärjestelmän yhteenlaskettu rahoitustulo jaetaan kansallisille keskuspankeille EKP:n merkityn pääoman jakoperusteen mukaisesti. Suomen Pankin rahoitustulon netto-osuus on yhtä kuin Suomen Pankin pooliin lähettämä osuus yhteenlaskettavasta rahoitustulosta (507,5 milj. euroa) miinus Suomen Pankille jakoperusteen mukaisesti kuuluva osuus rahoitustulosta (21,5 milj. euroa).

10. Osuus EKP:n voitosta

EKP jakoi tilikaudelta 2020 voittoa 383 milj. euroa. Tästä tilikaudelle 2021 kirjattu Suomen Pankin osuus oli 7,0 milj. euroa.

11. Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista

Erä sisältää Suomen Pankin osuuden EKP:n ennakkovoitonjakona tilikaudelta 2021 jakamasta SMP-ohjelmaan liittyvän arvopaperisalkun, laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman (APP) ja pandemiaan liittyvän osto-ohjelman (PEPP) tuotoista, 2,8 milj. euroa. Lisäksi erä sisältää BIS:n osakkeista saadut osingot, 6,7 milj. euroa.

12. Muut tuotot

Erä sisältää Finanssivalvonnan tuottoja 37,7 milj. euroa. Lisäksi erä sisältää kiinteistöjen tuotot, 5,3 milj. euroa, sekä toimitusmaksuja ja palkkioita.

13. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020
Palkat ja palkkiot 49,6 45,8
Työnantajakorvaukset eläkerahastolle 9,4 8,9
Muut henkilösivukulut 2,1 1,9
Yhteensä 61,1 56,6
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2021 2020
Henkilöä Henkilöä
Suomen Pankki 368 355
Finanssivalvonta 239 231
Yhteensä 607 586
Johtokunnan jäsenille maksetut peruspalkat (EUR) 2021
Olli Rehn 280 979
Marja Nykänen 254 749
Tuomas Välimäki 207 128
Yhteensä 742 856

Johtokunnan jäsenille maksetut luontoisedut (ateria-, puhelin- ja autoetu) olivat yhteensä 42 991,70 euroa.

Suomen Pankin johtokunnan jäsenen eläke-etuudet määräytyvät Suomen Pankin eläkesäännön mukaisesti ilman erityisehtoja ja samoin edellytyksin ja ehdoin kuin muulle henkilöstölle on eläkesäännössä vahvistettu. Suomen Pankin eläkesääntö on soveltuvin osin julkisten alojen eläkelain (JuEL) mukainen. Toimikautensa päättäneelle johtokunnan jäsenelle voidaan maksaa tulonmenetyksen korvausta, jos henkilö ei voi karenssisäännöksen perusteella vastaanottaa työtehtävää muualta tai jos Suomen Pankista saatu eläke on pienempi kuin tulonmenetyksen korvaus. Tulonmenetyksen täysimääräinen korvaus on 60 % palkasta, ja sitä maksetaan yhden vuoden ajan yhteen sovittaen Suomen Pankista maksettavan eläkkeen kanssa siten, että nämä yhdessä eivät ylitä 60:tä prosenttia palkasta.

14. Eläkerahastomaksu

Suomen Pankki suoritti pankkivaltuuston hyväksymänä Suomen Pankin eläkerahastolle 10 milj. euron eläkerahastomaksun vuonna 2021 eläkerahaston tilikauden alijäämän kattamiseksi.

15. Hallinnolliset kulut

Hallinnolliset kulut (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020
Tarvikkeista ja hankinnoista aiheutuvat kulut 0,5 0,4
Koneista ja kalustosta aiheutuvat kulut 7,4 7,0
Kiinteistöistä aiheutuvat kulut 8,9 8,5
Henkilöstösidonnaiset kulut 1,0 1,3
Ostetuista palveluista aiheutuvat kulut 15,1 13,7
Muut hallinnolliset kulut 2,3 2,1
Yhteensä 35,2 32,9

Erään sisältyvät vuokrat, kokous- ja sidosryhmäkulut, ostopalveluista aiheutuneet kulut ja tarvikkeet. Lisäksi erässä on henkilöstön koulutus-, virkamatka- sekä rekrytointikuluja.

16. Poistot käyttöomaisuudesta

Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020
Rakennukset 3,7 3,6
Koneet ja kalusto 2,6 2,5
Yhteensä 6,2 6,1
Poistot aineettomasta käyttöomaisuudesta (milj. EUR) 31.12.2021 31.12.2020
Tietojärjestelmät 2,8 2,8
Yhteensä 2,8 2,8

17. Setelien hankintakulut

Setelien hankintakulut olivat 4,5 milj. euroa.

18. Muut kulut

Muista kuluista suurin osa liittyy perintäkuluihin, kurssi- ja pyöristyseroihin ja muihin sen kaltaisiin kuluihin.

19. Eläkerahaston tuotot

Erään sisältyvät Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan työnantajan osuudet sekä työntekijän osuus maksutulosta, yhteensä 13,2 milj. euroa, sekä 10 milj. euron eläkerahastomaksu. Lisäksi erässä on eläkerahaston kiinteistöjen tuotot, 1,7 milj. euroa.

20. Eläkerahaston kulut

Erään sisältyvät maksetut eläkkeet, 28,6 milj. euroa, hoitokulut ja poistot eläkerahaston hallussa olevasta käyttöomaisuudesta.

21. Varausten muutos

Erään sisältyy reaaliarvovarauksen lisäys, 58 milj. euroa. Kaikki varaukset on eritelty taseen vastattavaa-puolen liitetiedoissa.

22. Tilikauden tulos

Tilikauden 2021 tulos oli 52,5 milj. euroa. Johtokunta esittää pankkivaltuustolle, että voitosta siirretään 26,3 milj. euroa käytettäväksi valtion tarpeisiin.