Milj. euroa 1.1.−31.12.2021 1.1.−31.12.2020
1 Korkotuotot 981 857
2 Korkokulut -323 -126
3 KORKOKATE 658 731
4 Valuuttakurssierot 5 36
5 Arvopapereiden hintaerot 44 311
6 Valuuttojen ja arvopapereiden arvostustappiot -28 -16
7 Valuuttakurssi- ja hintaerovarauksen muutos -21 -331
RAHOITUSKATE 658 731
8 Tuotot ja kulut palkkioista ja maksuista -5 -4
9 Rahoitustulon netto-osuus -483 -397
10 Osuus EKP:n voitosta 7 17
11 Tuotot muista kantaosakkeista ja voitto-osuuksista 9 23
KESKUSPANKKIERIEN KATE 186 371
12 Muut tuotot 44 46
Toimintakulut -120 -118
13 Henkilöstökulut -61 -57
14 Eläkerahastomaksu -10 -10
15 Hallinnolliset kulut -35 -33
16 Poistot käyttöomaisuudesta -9 -9
17 Setelien hankintakulut -5 -9
18 Muut kulut -0 -0
TOIMINNALLINEN TULOS 110 299
Eläkerahaston tulos
19 Eläkerahaston tuotot 31 31
20 Eläkerahaston kulut -31 -31
21 Varausten muutos -58 -157
22 TILIKAUDEN TULOS 52 142