Tietotilinpäätös kerää yhteen vuoden 2021 tiedonhallinnan ajankohtaisia kehitystöitä sekä tietoturvan ja tietosuojan aiheita. Se kertoo myös mielenkiintoisia asioita ja lukuja keskuspankin tehtävistä, tiedonhallinnasta ja analyysityöstä. Suomen Pankin ensimmäinen tietotilinpäätös julkaistaan huhtikuussa 2022.

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut laki julkishallinnon tiedonhallinnasta velvoittaa tiedonhallintayksikön johtoa järjestämään riittävän valvonnan tiedonhallintaan liittyvien säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamiseksi.

Tietotilinpäätös toimii jatkossa keskeisenä osana Suomen Pankin tiedonhallinnan raportointia. Tietotilinpäätös kertoo sidosryhmille aiempaa laajemmin tiedon toimintaympäristöstä keskuspankissa. Sen tarkoitus on avata tiedon merkitystä keskuspankin toiminnalle.

Tietotilinpäätös julkaistaan Suomen Pankin vuosikertomuksen jälkeen, ja se täydentää vuosikertomusta tiedonhallinnan näkökulmasta.

Tiedonhallinnan kehittämisohjelmat tukevat Suomen Pankin strategista tavoitetta tiedolla johtamisesta

Suomen Pankissa on ollut vuoden 2021 aikana käynnissä kaksi kehittämisohjelmaa, jotka tähtäävät entistä parempaan tiedonhallintaan sekä datan ja analytiikan alustan kehittämiseen.

Tiedonhallinnan kehittämisohjelma käynnistettiin tiedonhallintalain voimaantulon yhteydessä vuoden 2020 alussa. Kehittämisohjelmassa keskitytään tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamiseen.

Jo ennen uutta tiedonhallintalakia Suomen Pankkiin oli perustettu datan ja analytiikan kehittämisohjelma, jonka tarkoituksena oli rakentaa Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan datan ja analytiikan järjestelmäalustaa sekä kehittää analytiikan datan hallintaa ja hyödyntämistä.

Analytiikan datan hallintaan liittyvät kehittämistavoitteet sisällytettiin sittemmin yleisiin tiedonhallinnan kehittämistavoitteisiin, ja jatkossa datan ja analytiikan kehittämisohjelma keskittyy järjestelmäalustan kehittämiseen ja sen käytön edistämiseen.

Molemmat kehittämisohjelmat tukevat Suomen Pankin strategista painopistettä tiedolla johtamisesta.

Keskuspankin tiedonkäsittely luo suuret vaatimukset tietoturvalle

Suomen Pankin toiminnan tietointensiivisyys ja käsiteltävän tiedon kriittisyystaso asettavat suuret vaatimukset tietoturvalle. Siksi tietoturvapolitiikka koskee koko organisaatiota.

Suomen Pankissa tietoturvasta vastaava johtokunnan jäsen ja tietoturvapäällikkö sekä tietosuojavastaava ovat vastuussa tietoturva- ja tietosuojatyön toteutumisesta Suomen Pankissa ja Finanssivalvonnassa.

Kaikessa Suomen Pankin toiminnassa noudatetaan tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä, Euroopan keskuspankkijärjestelmän vaatimuksia ja alan parhaita käytäntöjä.

Lisäksi Suomen Pankin tietoturvan hallintaa rakennetaan ISO 27001 -standardin mukaiseksi.

Keskuspankin ainutlaatuisen arkiston kiinnostavin aineisto karttuu verkkoon

Keskuspankin arkiston vanhin asiakirja on vuodelta 1812. Arkistoaineistoa on kertynyt yli kahdensadan vuoden ajan paperisena ja vuoden 2018 jälkeen lähes pelkästään digitaalisena.

Paperiaineistoa on kertynyt yli seitsemän hyllykilometriä. Arkistoitavaa aineistoa säilytetään joko pysyvästi tai määräajan. Kansallisarkisto päättää, mikä keskuspankin aineistosta on pysyvästi säilytettävää.

Arkiston aineiston digitointi on aloitettu muutama vuosi sitten. Osittain digitointi kohdistuu historiallista mielenkiintoa sisältäviin kokonaisuuksiin, kuten pankkivaltuusmiesten pöytäkirjoihin, osa on puolestaan tuhoutumisvaarassa olevan aineiston suojadigitointia.

Tutkimuksellisesti kiinnostavin osa digitoidusta aineistosta julkaistaan julkaisuarkistoon, jonka kokoelma karttuu joka vuosi.