Vuonna 2021 koronapandemian vaikutus Suomen Pankin viestintätarpeisiin ja -tapoihin oli edelleen suuri. Rahapolitiikan viestinnän ymmärrettävyys parani, kun sekä Euroopan keskuspankki että Suomen Pankki tuottivat aiempaa enemmän helppolukuista sisältöä.

Vuonna 2020 alkanut koronaviruspandemia näkyi Suomen Pankin toiminnassa vahvasti myös vuonna 2021. Suomen Pankki on seurannut ja analysoinut aktiivisesti koronakriisin talousvaikutuksia sekä viestinyt niistä säännöllisesti.

Myös Suomen Pankin sisäinen viestintä on ollut merkittävässä roolissa. Ajankohtaisilla ja läpinäkyvillä sisäisillä viestintätoimenpiteillä pyrittiin varmistamaan pankin toiminnan jatkuvuus ja henkilöstön turvallisuus.

Sosiaalinen media on vahvistanut entisestään asemaansa Suomen Pankin viestintäkanavana.

Koronapandemia sekä mediaympäristön hajautuminen ja pirstaloituminen ovat lisänneet analyyttisen ja faktapohjaisen tiedon, avoimuuden sekä säännöllisen viestinnän tarvetta.

Euroopan keskuspankin (EKP) muuttaessa rahapolitiikan strategiaansa kesällä 2021 myös rahapolitiikan viestinnän onnistumista arvioitiin. Arvion mukaan viestintää tuli aiempaa enemmän selkeyttää ja kohdentaa eri yleisöille.

Euroopan keskuspankin viestinnän ymmärrettävyyttä on jo parannettu esimerkiksi päätösten yhteydessä kaikilla eurokielillä julkaistavilla helppolukuisilla tiivistelmillä.

Jokaiselle jotakin – kerroksellinen viestintä lisäsi Suomen Pankin sisältöjen ymmärrettävyyttä

Suomen Pankin vuoden 2021 viestintätoimien tavoitteena oli tuottaa selkeitä sisältöjä ja tavoittaa keskeiset kohderyhmät monipuolisesti eri kanavissa.

Sisältöjä oli tarjolla perusteellisista analyysiartikkeleista helposti ymmärrettäviin visualisointeihin ja lyhyisiin videoihin.

Helposti ymmärrettävän sisällön määrälle asetettiin vuonna 2021 Suomen Pankin strategiaan pohjautuvat tavoitteet ja mittarit, joita seurataan säännöllisesti.

Myös muita viestinnän mittareita uudistettiin tukemaan viestinnässä onnistumista.

Suomen Pankki järjesti vuonna 2021 verkkotilaisuuksia talouden eri teemoista

Euro ja talous -tiedotustilaisuuksia järjestettiin vuoden 2021 aikana neljä kertaa.

Tilaisuuksien teemoina olivat muun muassa koronapandemian vaikutukset talouskasvuun Suomessa ja maailmalla, elvyttävän rahapolitiikan tarve sekä kotitalouksien velkaantuneisuuteen liittyvät riskit.

Tiedotustilaisuuksia järjestettiin myös EKP:n rahapolitiikan uudistuneesta strategiasta sekä eurojärjestelmässä käynnistetystä digitaalista euroa koskevasta hankkeesta.

Syyskuussa Suomen Pankki kertoi asettaneensa ilmastotavoitteet sijoitussalkulleen.

Nämä teemat olivat näkyvästi esillä myös Suomen Pankin kaikissa verkkopalveluissa sekä johtokunnan ja asiantuntijoiden pitämissä puheenvuoroissa ja haastatteluissa.

Alkusyksystä Suomen Pankki järjesti Turun Eurooppa-foorumissa yleisötilaisuuden, jossa keskusteltiin siitä, miltä Eurooppa näyttää brexitin, koronapandemian ja monien muiden kriisien jälkeen.

Suomen Pankin sosiaalisen median strategiauudistus eteni vuonna 2021

Suomen Pankin tärkeimmissä verkkopalveluissa suomenpankki.fi ja eurojatalous.fi vieraili vuoden 2021 aikana lähes kaksi miljoonaa kävijää. Sivustojen kehittämiseksi toteutettiin käyttäjäkysely sekä haastateltiin keskeisiä sidosryhmiä.

Suomen Pankin sosiaalisen median kanavien yhteenlaskettu seuraajamäärä kasvoi yli kolmellatuhannella vuonna 2021.

Sosiaalisessa mediassa Suomen Pankki julkaisi yhteensä yli 1 900 kertaa ja tavoitti lähes 2,5 miljoonaa käyttäjää. Julkaisuista lähes 70 prosenttia tehtiin Twitterissä.

Edellisenä vuonna tehdyn sosiaalisen median strategiauudistuksen toteuttaminen eteni vuonna 2021 suunnitelmien mukaan.

Tavoitteiden toteutumista mitataan ja analysoidaan säännöllisesti sekä raportoidaan henkilöstölle neljännesvuosittain. Kanavakohtaisten tavoitteiden toteuttaminen entistä aktiivisemmin ja kohdennetummin onnistui hyvin.

Suomen Pankin työntekijät viestivät aktiivisesti vuonna 2021

Suomenpankkilaisten tuottamia blogikirjoituksia julkaistiin vuoden 2021 aikana noin 60, ja vuoden lopussa lähes neljäsosa Suomen Pankin asiantuntijoista halusi viestiä työstään Twitterissä.

Viestit Suomen Pankin toiminnasta tavoittivat ihmisiä laajemmin ja ymmärrettävämmin sen ansiosta, että virallisten kanavien lisäksi myös suomenpankkilaiset olivat aktiivisia omilla tileillään.

Asiantuntijoiden aktiivinen viestintä kertoo myös Suomen Pankissa tuotetun tiedon avoimuudesta ja sitä kautta luottamuksesta Suomen Pankkiin työnantajana.

Suomen Pankki tuki verkossa ja sosiaalisessa mediassa viestiviä asiantuntijoitaan panostamalla erilaisiin koulutuksiin ja säännöllisesti järjestettyihin henkilöstötilaisuuksiin.

Suomen Pankki sai tunnustuksia onnistuneesta työnantajakuvaviestinnästään vuoden 2021 aikana. Sosiaalisen median osalta yksi merkittävimmistä oli sijoittuminen kolmen parhaan joukkoon LinkedInin Talent Awardseissa Paras työnantajabrändi 2021 -kategoriassa (englanniksi) Pohjoismaiden alueella.

Rahamuseoon kehitettiin talousosaamiskeskus

Vuonna 2021 Suomen Pankin rahamuseo oli koronapandemian vuoksi pääosin suljettuna. Vuoden aikana Rahamuseossa järjestettiin kuitenkin 15 hybriditilaisuutta, joihin yleisö pystyi osallistumaan verkon välityksellä.

Rahamuseo oli vuoden 2021 aikana avoinna puolitoista kuukautta, ja tuona aikana siellä kävi yli 900 vierailijaa.

Talousosaamisen saralla vuoden 2021 merkittävin ponnistus oli Suomen Pankin rahamuseon kehittäminen talousosaamiskeskukseksi.Seuraava artikkeli

Suomen Pankki laati kansallisen talousosaamisen strategian Suomelle