Suomen Pankin strategian mukainen tavoite on toimia keskuspankkina kestävän talouden ja vakauden rakentajana. Tavoitteen saavuttaminen vaatii määrätietoista talousohjausta ja henkilöstösuunnittelua.

Suomen Pankin operatiivisia kustannuksia ja kustannustavoitteiden toteutumista seurataan tarkasti.

Seurannan avulla pyritään saavuttamaan muun muassa Suomen Pankin tehokkuutta ja vastuullisuutta koskevat tavoitteet.

Johtokunta arvioi tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain.

Suomen Pankki

Suomen Pankin toimintakulut vuonna 2021 olivat 96,3 milj. euroa (2020: 94,5 milj. euroa). Tuottoja esimerkiksi käyttökorvauksista, vuokrista ja erilaisista palkkioista kertyi 17,1 milj. euroa.

Koronapandemian vuoksi erityisesti henkilösidonnaiset kulut jäivät pienemmiksi esimerkiksi virkamatkojen ja sidosryhmätilaisuuksien vähäisyyden takia.

Kiinteistöistä saatavat vuokratuotot sekä muut kuin varannon sijoituksen tuotot vähentävät toimintakulujen ja -tuottojen nettomäärää. Entisen Oulun konttorin kiinteistön myynti toteutui syyskuussa.

Suomen Pankilla on myös merkittäviä muita tuottoja, jotka eivät vaikuta budjetissa toimintakuluja vähentävästi eivätkä siksi ole mukana oheisessa taulukossa.

Nettomääräisesti Suomen Pankin toimintakulujen loppusumma oli 79,2 milj. euroa. Tarkemmat tiedot vuoden 2021 toteumasta ja vuoden 2022 budjetista löytyvät taulukosta 1.

Investointeihin käytettiin 10,0 milj. euroa (taulukko 2).

Syksyllä 2021 laadittiin Suomen Pankin budjetit vuosiksi 2022–2024. Näistä johtokunta vahvisti vuoden 2022 budjetin.

Investointien keskipitkän aikavälin suunnitteluun on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Investoinnit arvioidaan kustannusten, laadullisten hyötyjen ja operatiivisten riskien näkökulmasta.

Eläkerahasto

Eläkerahaston toimintakulut vuonna 2021 olivat 30,8 milj. euroa (2020: 31,1 milj. euroa). Suurin kuluerä olivat maksetut eläkkeet, 28,6 milj. euroa. Toiminnallisia tuottoja, joita ovat työeläkemaksut ja vuokratuotot, kertyi vuoden aikana 14,9 milj. euroa.

Lisäksi Suomen Pankki maksoi eläkerahastolle 10,0 milj. euron ylimääräisen eläkerahastomaksun, jolla katettiin osa eläkerahaston tilikauden alijäämästä.

Tarkempi erittely vuoden 2021 toteumasta ja vuoden 2022 budjetista löytyy taulukosta 3.

Eläkerahasto julkaisee toiminnastaan oman vuosikertomuksensa.

Finanssivalvonta

Suomen Pankin johtokunta vahvistaa vuosittain Finanssivalvonnan budjetin.

Finanssivalvonnan toimintakulut vuonna 2021 olivat 39,7 milj. euroa (2020: 37,1 milj. euroa). Tuottoja toteutui 42,0 milj. euroa, josta valvonta- ja toimenpidemaksujen osuus oli 38,2 milj. euroa ja Suomen Pankin rahoitusosuus 2,0 milj. euroa.

Tuottoihin sisältyy edellisen tilikauden ylijäämää 1,9 milj. euroa. Päättyneen tilikauden ylijäämä on 2,4 milj. euroa. Ylijäämä otetaan huomioon seuraavan tilikauden valvonta- ja toimenpidemaksuja määriteltäessä. Investointeihin käytettiin 0,8 milj. euroa.

Tarkempi erittely vuoden 2021 toteumasta ja vuoden 2022 budjetista löytyy taulukosta 4.

Finanssivalvonta tekee vuosittaisesta toiminnastaan oman toimintakertomuksensa.

Taulukko 1.
Suomen Pankki Toteutunut
2021
Milj. euroa
Budjetti
2022
Milj. euroa
Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut -36,7 -38,3
Henkilöstösidonnaiset kulut -0,8 -3,7
Muut kulut -28,5 -34,0
Pankkipalvelumaksut -9,4 -8,7
Poistot -8,1 -9,2
Yhteensä -83,5 -93,8
Setelien hankinta -4,5 -7,6
Eläkerahastomaksut -8,3 -8,3
Toimintakulut yhteensä -96,3 -109,7
TUOTOT
Pankkipalvelutuotot 3,5 3,8
Kiinteistöjen tuotot 5,3 5,2
Muut tuotot 1,7 0,2
Palvelut Finanssivalvonnalle 6,5 7,0
Tuotot yhteensä 17,1 16,2
Netto -79,2 -93,5
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 2.
Suomen Pankki Toteutunut
2021
Milj. euroa
Budjetti
2022
Milj. euroa
Investoinnit
Kiinteistöinvestoinnit 4,7 5,6
Pääkonttorikiinteistöt 1,5 1,5
Vantaan kiinteistö 2,8 3,5
Muut kiinteistöt 0,4 0,6
IT-laitteet ja ohjelmistot 4,5 7,2
Rahankäsittelykoneet 0,0 0,0
Turvallisuuslaitteet 0,8 1,0
Muut 0,0 0,0
Investoinnit yhteensä 10,0 13,8
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 3.
Eläkerahasto Toteutunut
2021
Milj. euroa
Budjetti
2022
Milj. euroa
Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut -0,0 0,0
Eläkerahastotoiminnan kulut -0,6 -0,3
Eläkerahaston kiinteistökulut -0,5 -0,6
Poistot -1,0 -1,0
Maksetut eläkkeet -28,6 -29,3
Kulut yhteensä -30,8 -31,1
TUOTOT
Työeläkemaksut 13,2 14,1
Sisäiset vuokrat 1,7 1,7
Eläkerahastomaksut 10,0 10,0
Tuotot yhteensä 24,9 25,8
Netto -5,9 -5,3
Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Taulukko 4.
Finanssivalvonta Toteutunut
2021
Milj. euroa
Budjetti
2022
Milj. euroa
Toimintakulut ja tuotot
KULUT
Henkilöstökulut -24,4 -25,7
Henkilösidonnaiset kulut -0,2 -1,2
Muut kulut -5,9 -6,6
Poistot -0,9 -0,8
Palvelut Suomen Pankilta -6,5 -7,0
Eläkerahastomaksut -1,7 -1,7
Toimintakulut yhteensä -39,7 -43,0
TOIMINNAN RAHOITUS
Valvontamaksut 35,6 36,5
Toimenpidemaksut 2,6 1,8
SP:n rahoitusosuus 2,0 2,1
Edellisen kauden yli- /alijäämä 1,9 2,5
Tuotot yhteensä 42,0 43,0
Seuraavalle vuodelle siirtyvä ylijäämä -2,4
Pyöristyksen vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.