Suomen Pankin vaikuttavuus perustuu asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan. Pankki osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja edistää talousosaamista Suomessa. Vuonna 2021 Suomen Pankin rahamuseo laajensi toimintaansa talousosaamiskeskukseksi.

Suomen Pankin kotimaista talouspolitiikkaa koskevat kannanotot perustuvat laissa ja EU:n perussopimuksessa asetettuihin tavoitteisiin.

Kannanotot keskittyvät ongelmien tunnistamiseen ja toimintavaihtoehtojen vaikutusten arviointiin. Niiden tavoitteena on viime kädessä hintavakaus, tasapainoinen talouskasvu ja rahoitusjärjestelmän vakaus.

Koronapandemia vaikeutti talouden ennustamista – pitkän ajan huomio Suomen kestävyysvajeessa

Vuonna 2021 Suomen Pankki julkaisi kaksi Suomen taloutta koskevaa ennustetta, joiden mukaan kotimainen talous toipuu nopeasti taantumasta.

Koronakriisin alkuvaiheessa laajoilla ja nopeilla talouspoliittisilla reaktioilla onnistuttiin välttämään laajat konkurssit ja massatyöttömyys. Pitkittynyt koronapandemia kasvatti kuitenkin julkista velkaa ja siten tarvetta vahvistaa julkista taloutta.

Jatkossa on elvyttävän finanssipolitiikan sijaan tärkeää kiinnittää huomio vanhenevan väestön, korkotason nousun ja tulevien kriisien luomiin haasteisiin.

Suomen Pankki korosti vuonna 2021 aiempien vuosien tapaan sitä, että työmarkkinoilla ja työllistymisen tukemisella on talouskasvun kannalta keskeinen rooli. Panostukset koulutukseen, työperäisen maahanmuuton helpottamiseen, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin voivat tukea talouden kasvumahdollisuuksia.

Vuonna 2021 Suomen Pankin taloustutkimus oli ennätyksellisen vilkasta

Suomen Pankki teki runsaasti kansainvälistä tutkimusyhteistyötä vuonna 2021.

Keskustelualoitteet koskivat laajasti ajankohtaisia kansainvälisiä aiheita. Suomen Pankki oli myös mukana järjestämässä useita kotimaisia ja kansainvälisiä kokouksia ja tapaamisia.

Suomen Pankin tutkimuksia julkaistiin selvästi aiempaa enemmän kansainvälisissä julkaisuissa. Tutkimusteemoihin vaikutti koronapandemian lisäksi esimerkiksi Euroopan keskuspankin strategiauudistus.

Eurojärjestelmä on Suomen Pankin merkittävin yhteistyöverkosto

Keskuspankkipolitiikkaan liittyvät talouskysymykset ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, siksi niiden ratkaisemiseksi tarvitaan tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

Merkittävin yhteistyöverkosto on euron käyttöön ottaneiden maiden kansallisten keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin muodostama eurojärjestelmä.

Vuonna 2021 Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitosten 30-vuotisjuhlakonferenssi kokosi yhteen sekä keskuspankkien pääjohtajia että nousevien talouksien eturivin tutkijoita.

Lisäksi Suomen Pankki osallistui kansainvälisten ja eurooppalaisten instituutioiden sekä komiteoiden toimintaan ja teki yhteistyötä muiden maiden keskuspankkien kanssa.

Koronapandemia alleviivasi viestinnän merkitystä vuonna 2021

Suomen Pankin viestinnän tavoitteena on tuottaa rahapolitiikasta ja rahoitusvakaudesta selkeitä sisältöjä ja tavoittaa keskeiset kohderyhmät monipuolisesti eri kanavissa.

Vuonna 2021 sisältötarjonta palvelikin laajasti eri yleisöjä.

Sosiaalinen media julkaisukanavana vahvistui entisestään. Julkaisut tavoittivat lähes 2,5 miljoonaa käyttäjää, joista 70 prosenttia oli Twitterissä.

Visualisoinnit ja lyhyet videot helpottivat aiheiden ymmärtämistä, ja perusteelliset artikkelit syvensivät aiheita lisää.

Suomen Pankki mittaa viestintänsä onnistumista säännöllisesti.

Suomen Pankki haluaa saada kansalaiset kiinnostumaan taloudesta

Suomen Pankin yhtenä strategisena painopisteenä on edistää kansalaisten taloustaitoja. Keskeisenä kohderyhmänä ovat nuoret, ja siksi Suomen Pankki tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Vuonna 2021 rahamuseo laajensi toimintaansa talousosaamiskeskukseksi, jossa jaetaan taloustietoutta esimerkiksi pelisovellusten avulla.Seuraava artikkeli

Suomen Pankki kotimaisessa talouspolitiikassa vuonna 2021