Suomen Pankin johtokunta vahvisti syksyllä 2021 yhteisen johtamisvision Suomen Pankille ja Finanssivalvonnalle. Uusi johtamisvisio on yhteinen näkemys johtamisesta, ja se luo perustan johtamisen kehittämiselle ja ohjaa esihenkilöiden toimintaa päivittäisessä johtamisessa.

Johtamisvisiolla on tärkeä merkitys yhtenäisen johtamiskulttuurin luomisessa ja työtapojen uudistamisessa. Se tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista, henkilöstön hyvää suoriutumista ja työyhteisön hyvinvointia.

Johtamisvision keskeinen sisältö

1. Näytämme suuntaa ja saavutamme tavoitteet

Jokainen työntekijä tuntee strategiset tavoitteet, ja työntekijät sekä tiimit työskentelevät niiden saavuttamiseksi. Johtamistyössä henkilöstölle näytetään suuntaa yhdessä sovittujen tavoitteiden kautta. Jokaiselle työntekijälle luodaan mahdollisuus onnistua.

Jokainen esimies ja työntekijä toimii vastuullisesti ja käyttää hänelle annettuja resursseja taloudellisesti ja tehokkaasti.

2. Innostamme ja uudistamme

Johtamistyöllä innostetaan ja motivoidaan henkilöstöä hyviin suorituksiin tunnistettujen vahvuuksien ja onnistumisten kautta.

Johtamisessa tunnistetaan jatkuvan oppimisen tarve ja keinot sekä varataan riittävästi aikaa oppimiselle. Työntekijöitä kannustetaan oman osaamisensa kehittämiseen ja osaamista jaetaan yli organisaatiorajojen.

Jokaiselle työntekijälle tarjotaan sekä terveelliset että turvalliset työolosuhteet ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan.

Hyvinvoiva henkilöstö on työpaikan tärkein voimavara ja tuottavan toiminnan edellytys. Henkilöstön hyvinvointi ja työn mielekkyys ovat kilpailuvaltteja myös työnantajakuvassa ja henkilöstön saatavuudessa.

3. Kasvamme johtajina

Johtamistyössä ja koko työyhteisössä on kasvun asenne. Se tarkoittaa uskoa muutoksen mahdollisuuteen ja siihen, että jokainen voi kehittää kykyjään ja haluaa voittaa eteen tulevat haasteet.

Johtajat yhdessä kaikkien työntekijöiden kanssa rakentavat omalla toiminnallaan psykologisesti turvallista työyhteisöä. Sen jäsenet kokevat, että ovat hyväksyttyjä ja arvostettuja omana itsenään ja että on turvallista ottaa sosiaalisia riskejä.

Esimiehen rooli, yhteisten arvojen toteuttaminen ja esimerkkinä toimiminen ovat merkittäviä tekijöitä psykologisesti turvallisen kulttuurin luomisessa.

Psykologinen turvallisuus on kytköksissä ryhmän toimintakykyyn, parempaan tiedon jakamiseen, oppimiseen, työtyytyväisyyteen, suoriutumiseen ja luovuuteen.

4. Onnistumme yhdessä

Yhteisiin päämääriin pyritään tekemällä yhteistyötä sekä sisäisissä että ulkoisissa verkostoissa. Jokainen työntekijä auttaa omilla toimillaan myös kollegan onnistumista.

Kehitetään omia verkostoja ja toimitaan niissä aktiivisesti. Johtajan tehtävänä on poistaa yhteistyön esteitä ja luoda mahdollisuuksia rakentavalle yhteistyölle.