Euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta huolehtii eurojärjestelmä. Päätavoitteena on pitää euroalueen hintataso vakaana, jotta rahan arvo säilyy kutakuinkin muuttumattomana ja ostovoima vahvana. Päätöksentekoa ohjaa Euroopan keskuspankin strategia. Se uudistui vuonna 2021.

Eurojärjestelmään kuuluvat euroalueen kansalliset keskuspankit ja Euroopan keskuspankki (EKP). Eurojärjestelmän jäsenenä Suomen Pankki osallistuu euroalueen yhteisen rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon.

Suomen Pankki vastaa eurojärjestelmän rahapolitiikan toteuttamisesta Suomessa.

Euroopan keskuspankin rahapolitiikan strategia uudistui vuonna 2021: hintavakauden määritelmä ja inflaatiotavoite keskiössä

EKP:n rahapolitiikan strategia on linjaus siitä, miten EKP ylläpitää hintavakautta euroalueella ja millaisia tavoitteita se rahapolitiikalleen asettaa. Strategia määrittelee myös, miten EKP:n neuvosto päättää ja viestii rahapolitiikasta.

Uusi strategia-arvio oli tarpeen rahapolitiikan toimintaympäristön muutoksen vuoksi. Suomen Pankki oli mukana tekemässä arviota.

8.7.2021 EKP:n neuvosto julkisti uuden rahapolitiikan strategiansa ja sitä koskevat linjaukset. Keskeisin muutos liittyi hintavakauden määritelmään ja EKP:n inflaatiotavoitteeseen.

Uudessa strategiassa EKP otti käyttöön symmetrisen kahden prosentin inflaatiotavoitteen keskipitkällä aikavälillä. Inflaatiotavoitteen symmetrisyys merkitsee, että EKP:n neuvosto pitää sekä tavoitetta hitaampaa että sitä nopeampaa inflaatiota yhtä kielteisinä.

Strategiauudistus huomioi myös ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja monipuolisen viestinnän tarpeet

Ilmastonmuutos ja siirtyminen kohti vastuullisempaa taloutta näkyvät kokonaistaloudellisissa indikaattoreissa, kuten inflaatiossa, työllisyydessä ja investoinneissa. Ilmastonmuutos ja siirtyminen vähähiilisempään talouteen vaikuttavat myös omaisuuserien arvoon ja riskiprofiiliin eurojärjestelmän taseessa.

EKP lisää analyyttista kapasiteettiaan, jotta se voi huomioida riskit paremmin riskienhallinnassa, sijoitustoiminnassa ja rahapolitiikan operaatioissa. 

Toimiva rahapolitiikka edellyttää avoimuutta ja tilivelvollisuuden toteutumista. Jatkossa EKP viestii rahapolitiikasta neljän viestintätuotteen avulla. Ne ovat lehdistötiedote, rahapolitiikkakatsaus, talouskatsaus ja rahapolitiikan selonteko. Näitä informaatiokanavia EKP täydentää suurelle yleisölle suunnatulla materiaalilla.

Euroopan keskuspankin rahapolitiikka pysyi keveänä vuoden 2021

Rahapolitiikan päätavoite on hintavakauden ylläpitäminen. Rahapoliittiset päätökset koskevat esimerkiksi markkinoilla vallitsevia korkoja ohjaavia ohjauskorkoja.

Kevyt rahapolitiikka varmistaa, että euroalueen rahoitusolot pysyvät suotuisina kaikilla talouden sektoreilla.

EKP:n rahapolitiikka tuki kasvua vuoden 2021 aikana. Eurojärjestelmä piti euroalueen rahoitusoloja suotuisina jatkamalla valtaosaa niistä toimista, jotka otettiin käyttöön koronakriisin myötä vuonna 2020.

Eurojärjestelmä järjesti pitempiaikaisia rahoitusoperaatioita pankeille edullisin ehdoin, säilytti koronapandemian takia tehdyt keskuspankkiluottojen vakuushelpotukset, jatkoi laajamittaisia arvopaperiostoja sekä ylläpiti keskuspankkien välisiä valuutanvaihtosopimuksia.

Joulukuun 2021 kokouksessaan EKP:n neuvosto päätti, että pandemiaan liittyvän PEPP-osto-ohjelman (pandemic emergency purchase programme) liittyvät netto-ostot päättyvät maaliskuussa 2022.Seuraava artikkeli

Euroopan keskuspankki uudisti rahapolitiikan strategiansa vuonna 2021