Rahapolitiikan osto-ohjelmissa ostettujen velkakirjojen kokonaismäärä kasvoi vuoden 2021 aikana Suomen Pankin taseessa 90 mrd. euroon. Euroopan keskuspankin neuvosto julkisti suunnitelman ja aikataulun yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelman ilmastovaikutusten raportoimisesta.

Osto-ohjelmien tavoitteena on tukea euroalueen talouskasvua, edistää hintavakaustavoitteen saavuttamista ja varmistaa alhaisten korkojen välittyminen euroalueella.

Osto-ohjelmat ovat yksi merkittävimmistä rahapolitiikan toteutustavoista. Niiden avulla eurojärjestelmä ostaa pankeilta arvopapereita ja lisää näin rahan määrää taloudessa ja painaa arvopapereiden korkoja alas.

Velkakirjaostojen joustava suunnittelu ja toteutus on pandemia-aikana tukenut alhaisten korkojen välittymistä euroalueella.

Pandemiaan liittyvän PEPP-osto-ohjelman netto-ostot päättyvät

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti 16.12.2021 kokouksessaan lopettaa väliaikaisen pandemiaan liittyvän PEPP-osto-ohjelman (pandemic emergency purchase programme) (englanniksi) netto-ostot maaliskuussa 2022.

Samassa kokouksessa EKP:n neuvosto päätti, että PEPP-ohjelmassa hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia jatketaan ainakin vuoden 2024 loppuun aiemmin päätetyn vuoden 2023 lopun sijaan.

PEPP-ohjelman uudelleensijoituksia voidaan ohjata joustavasti eri aikoina eri arvopaperiluokkiin ja eri maihin tarpeen mukaan. Netto-ostot voidaan PEPP-ohjelmassa tarvittaessa aloittaa uudestaan pandemian aiheuttamien häiriöiden torjumiseksi.

PEPP-ohjelman lisäksi eurojärjestelmä toteutti omaisuuserien APP-osto-ohjelman (asset purchase programme) netto-ostoja EKP:n neuvoston päätösten mukaisesti.

APP koostuu julkisen sektorin PSPP-osto-ohjelmasta (public sector purchase programme), yrityssektorin CSPP-osto-ohjelmasta (corporate sector purchase programme), katettujen velkakirjojen CBPP3-osto-ohjelmasta (third covered bond purchase programme) ja omaisuusvakuudellisten arvopaperien ABSPP-osto-ohjelmasta (asset-backed securities purchase programme).

Kaikki APP-ohjelman arvopaperiluokat kuuluvat myös PEPP-ohjelmaan. Lisäksi PEPP-ohjelmassa voidaan ostaa Kreikan valtionlainoja sekä lyhyempiä julkisen sektorin velkakirjoja, jotka ovat jäljellä olevalta maturiteetiltaan vähintään 70 päivän pituisia.

Eurojärjestelmän APP-omistukset kasvoivat vuoden 2021 aikana 2 909 mrd. eurosta 3 123 mrd. euroon. EKP julkaisee eurojärjestelmän PEPP-omistukset kahden kuukauden välein, ja marraskuun 2021 lopussa ne olivat noin 1 536 mrd. euroa eli 837 mrd. euroa suuremmat kuin marraskuun 2020 lopussa.

APP- ja PEPP- ohjelmien omistukset Suomen Pankin taseessa vuonna 2021

Suomen Pankki toteuttaa arvopaperiostoja kaikissa ohjelmissa paitsi APP-ohjelmaan kuuluvassa omaisuusvakuudellisten arvopapereiden ABSPP-osto-ohjelmassa (asset-backed securities purchase programme).

Vuonna 2021 rahapolitiikan arvopapereiden omistukset kasvoivat Suomen Pankin taseessa 66 mrd. eurosta 90 mrd. euroon. Siitä PEPP-ohjelmassa ostettujen velkakirjojen määrä oli 28,1 mrd. euroa ja APP-ohjelmassa ostettujen velkakirjojen osuus 61,7 mrd. euroa.

APP-ohjelmassa ostettujen valtionlainojen ja valtiosidonnaisten velkakirjojen kokonaismäärä oli Suomen Pankin taseessa vuoden 2021 lopussa 34,6 mrd. euroa ja yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjojen osuus 2,4 mrd. euroa.

APP-ohjelmassa ostettujen yrityssektorin velkakirjojen ja katettujen velkakirjojen kokonaismäärät Suomen Pankin taseessa olivat 13,7 mrd. euroa ja 11,0 mrd. euroa vuoden 2021 lopussa.

PEPP-ohjelmassa ostetut arvopaperit raportoidaan Suomen Pankin taseessa yhtenä lukuna. Suomen Pankin PEPP-ostot koostuvat pääasiassa julkisen sektorin velkakirjoista, mutta sisältävät myös yrityssektorin velkakirjoja ja katettuja velkakirjoja.

Suomen Pankki toteuttaa yrityssektorin arvopaperiostoja yhtenä kuudesta keskuspankista koko eurojärjestelmän puolesta

APP- ja PEPP-ohjelmien yrityssektorin arvopaperiostoissa Suomen Pankki toimii yhtenä eurojärjestelmän kuudesta keskuspankista, jotka toteuttavat ostoja koko eurojärjestelmän puolesta.

Suomalaisten yrityssektorin velkakirjojen lisäksi Suomen Pankki vastaa myös irlantilaisten, itävaltalaisten, latvialaisten, liettualaisten ja virolaisten yritysten liikkeeseen laskemien ja osto-ohjelmien kelpoisuusehdot täyttävien velkakirjojen ostoista.

Katetuissa velkakirjoissa Suomen Pankin ostot kohdistuvat suomalaisten katettujen velkakirjojen markkinoihin.

Julkisen sektorin arvopaperiostojen riskeistä vastaa Suomen Pankki itse, mutta yksityisen sektorin osto-ohjelmien riskit on jaettu eurojärjestelmän keskuspankkien kesken.

Eurojärjestelmä lainaa tarvittaessa osto-ohjelmissa ostamiaan arvopapereita takaisin markkinoille (englanniksi). Arvopaperilainauksella tuetaan euroalueen velkakirjojen likviditeettiä. Lainaus toteutetaan eurojärjestelmän sisällä hajautetusti, ja Suomen Pankin arvopaperiomistukset ovat lainattavissa säilyttäjän eli Euroclear Bankin lainausohjelmien kautta arvopaperivakuutta vastaan. Lisäksi Suomen Pankki tekee kahdenvälistä lainausta käteisvakuutta vastaan julkisen sektorin osto-ohjelmassa ostetuilla arvopapereilla.

Suomen Pankki julkaisee lainassa olevien julkisen sektorin ja yrityssektorin arvopaperien listat viikottain verkkosivuillaan.

Ilmastonäkökulmien sisällyttäminen yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmaan

EKP:n neuvosto julkisti 8.7.2021 suunnitelman sisällyttää ilmastonäkökohdat rahapolitiikan strategiaansa.

Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi Euroopan unionin keskeisiä tavoitteita. Myös eurojärjestelmä katsoo, että sen täytyy mandaattinsa rajoissa sisällyttää enemmän ilmastonmuutokseen liittyviä näkökohtia rahapolitiikan ohjausjärjestelmäänsä.

Eurojärjestelmä ottaa jo ilmastoriskejä huomioon liikkeeseenlaskijoiden due diligence ‑arvioinneissa, jotka koskevat yrityssektorin osto-ohjelmaostoja.

Seuraavassa vaiheessa yrityslainaostojen kohdentamista ohjaavia sääntöjä muutetaan sisällyttämällä niihin ilmastokriteerejä EKP:n ja eurojärjestelmän mandaatin mukaisesti.

Liikkeeseenlaskijoita arvioidaan erilaisin ilmastokriteerein ja kriteereissä huomioidaan EU-lainsäädännön vaatimukset suhteessa ilmastonmuutokseen liittyviin mittareihin tai siihen, kuinka sitoutuneita liikkeeseenlaskijat ovat ilmastotavoitteisiin.

Lisäksi eurojärjestelmä alkaa julkistaa yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelman ympäristövaikutukset vuoden 2023 ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä.