Alustatalouden toimintamalleja noudattavat suuret teknologiayhtiöt, niin kutsutut big tech -yritykset, ovat aikeissa laajentua finanssitoimialalle. Näillä yhtiöillä on toisistaan poikkeavat lähestymistavat, mutta on ilmeistä, että lähitulevaisuudessa ne muokkaavat finanssitoimialan kilpailuasetelmaa.

Big tech -yritysten kilpailuetuja voivat olla kyky toimia globaalisti, valmis laaja asiakaspohja, vahva brändi ja kyky hyödyntää eri palveluista kerättävää dataa. Lisäksi niiden huippuosaaminen teknologian kehittämisessä voi näkyä kustannustehokkuutena, turvallisuutena tai parempana asiakaskokemuksena.

Alustatalouden toimintamallit saattavat muuttaa rahoitustoimialan rakennetta

Alustataloudella tarkoitetaan internetin ja digitaalisen teknologian mahdollistamia toimintamalleja, joiden pohjalta eri toimijat harjoittavat alustan sallimaa keskinäistä vaihdantaa tai palvelutuotantoa.

Sekä kaupalliset toimijat että vapaaehtoisuuteen perustuvat yhteisöt tarjoavat alustoja eri tarkoituksiin. Alustoille on tyypillistä, että eri toimijat tuottavat toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita yhteisin pelisäännöin ja yhtenäisellä käyttäjäkokemuksella.

Koska alustatalouden toimintamallit saattavat muuttaa rahoitustoimialan rakennetta, niitä tutkittiin vuonna 2019 myös Suomen Pankissa.

Big tech -yritykset, erityisesti Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, Alibaba ja Tencent, toimivat alustatalouden periaatteilla. Monet niistä ovat laajentamassa toimintaansa rahoituspalveluiden ja maksamisen alalle. Selkeimmät esimerkit ovat Facebookin kehittämät maksupalvelut sekä Amazonin alustallaan toimiville tavarantoimittajille tarjoamat yritysluotot.

Maksuliikenteestä syntyvä data kiinnostaa

Big tech -yritykset ovat kymmenen viime vuoden aikana kasvaneet markkina-arvolla mitattuna maailman suurimmiksi yhtiöiksi. Niiden tavoitteet finanssialan palveluihin laajentumisessa jakautuvat karkeasti kahteen osaan. Yhtäältä tavoitteena on uuden liiketoiminnan kehittäminen, toisaalta kustannustehokkuuden parantaminen varsinaiseen ydinliiketoimintaan liittyvän maksuliikenteen osalta.

Koska big tech -yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on suuruusluokaltaan satoja miljardeja dollareita vuodessa, pienetkin parannukset oman maksuliikenteen hoidossa ovat riittävä kannustin kehittää uusia maksamisen ratkaisuja. Useiden big tech -yritysten tavoitteet näyttäisivät olevan kuitenkin vielä tätäkin kunnianhimoisempia, ja tarkoituksena lienee myös liiketoiminnan laajentaminen uusille osa-alueille.

Merkittävä kannustin on finanssipalveluihin liittyvän datan, erityisesti maksuliikenteessä syntyvän datan, kerääminen. Big tech -yritysten vahvuus on digitaalisten palvelujen ja alustojen kautta kerättävän datan hyödyntäminen. Datan avulla asiakkaille voidaan tarjota kohdennettuja palveluja tai sisältöjä. Maksuliikenteestä ja mahdollisesti muista finanssipalveluista saatavan datan kerääminen sopisi näin ollen hyvin big tech -yritysten liiketoimintamalliin.

Pilvipalvelut ovat merkittävä osa big tech -yritysten vaikutusta

Big tech -yritykset vaikuttavat finanssialalla myös tarjoamalla pilvipalveluita pankeille ja muille perinteisille toimijoille. Pilvipalvelut ovat hajanainen nimitys IT-palveluille, joissa asiakasyritys voi hallita, säilyttää ja prosessoida dataa verkon välityksellä.

Perinteiset finanssialan toimijat voivat siirtyä pilvipalveluiden käyttäjiksi joko siirtämällä kerralla koko infrastruktuurinsa pilveen tai paloittain, yksittäisten toimintojen kautta. Uudet finanssialan yritykset puolestaan hyödyntävät pilvipalveluita jo laajasti. Myös big tech -yritysten itse tarjoamat finanssipalvelut perustuvat pilvipalveluihin.

Vaikka big tech -yritysten merkitys rahoitustoimialalla on vielä pieni, toimijoiden suuren koon vuoksi ne on otettava alusta asti vakavasti. Big tech -yrityksillä on suuri potentiaali muuttaa rahoitustoimialan rakennetta ja mahdollisesti samalla aiheuttaa rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä. Myös big tech -yritysten tarjoamien pilvipalveluiden käyttö finanssialalla on laajentumassa yhä kriittisemmille liiketoiminnan alueille.Seuraava artikkeli

Toimiva talous edellyttää luotettavaa ja turvallista rahoitusjärjestelmää