Suomen Pankki tuottaa osapuolilleen maksujärjestelmä- ja vakuushallintapalveluita ja on mukana niiden kehitystyössä.

Suomen Pankki tuottaa maksujärjestelmäpalveluita omassa TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmässään, jossa tiliään piti vuoden 2019 lopussa 24 Suomessa ja muissa pohjoismaissa toimivaa rahoituslaitosta.

TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmässä välitettyjen maksujen lukumäärä kasvoi, mutta arvo laski

Vuonna 2019 TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmän kautta välitettyjen maksujen päivittäinen lukumäärä oli keskimäärin 2 060 ja arvo 45 mrd. euroa. Edellisvuodesta tapahtumien päivittäinen lukumäärä kasvoi 24 % ja niiden arvo laski 6 %.

Suomen osuus koko TARGET2-järjestelmän maksuista oli lukumäärällisesti 0,60 % ja arvossa mitattuna 2,27 %. TARGET2-järjestelmän lisäksi Suomen Pankki tarjoaa pankeille TARGET2-Securities-järjestelmässä rahatilejä arvopaperikaupankäynnin selvityksen likviditeettitarpeiisin.

Suomen Pankki osallistuu aktiivisesti järjestelmien uudistamiseen

Normaalin tuotantotoiminnan ohella järjestelmiä päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Suomen Pankki osallistui vuonna 2019 aktiivisesti TARGET2-järjestelmän uuden version keskuspankkitestaukseen ja koordinoi testausta omien TARGET2-osapuoltensa kesken.

Maksujärjestelmäpalveluiden lisäksi Suomen Pankki hallinnoi pankeille myönnettävien keskuspankkiluottojen vakuuksia omassa BoF-CMS-Cola-järjestelmässään. Järjestelmään tehtiin vuonna 2019 merkittävä päivitys, kun siihen liitettiin rahapolitiikan vastapuolten Suomen Pankille panttaamien pankkilainavakuuksien hallinnointi.

TARGET2- ja TARGET2-Securities-järjestelmät yhdistyvät vuonna 2021

Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurihankkeisiin ja tukee omia osapuoliaan liittymisessä uusiin palveluihin.

TARGET2- ja TARGET2-Securities-järjestelmien yhdistämisprojekti eteni vuoden 2019 aikana suunnitellusti. Markkinatoimijat valmistautuvat yhä tiiviimmin uuden järjestelmän käyttöönottoon yhteistyössä keskuspankkien kanssa.

Projektissa rakennetaan nykyisen TARGET2-järjestelmän korvaava uusi reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä (RTGS). Samalla uusitaan järjestelmän säännöt ja toimintatavat. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön loppuvuonna 2021.

Eurosystem Collateral Management System -järjestelmän kehitystyö etenee aikataulussa

Uuden Eurosystem Collateral Management System (ECMS) -järjestelmän kehitystyö eteni vuonna 2019 aikataulun mukaisesti. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022.

Hankkeen tarkoituksena on keskuspankkien pankeille myöntämien luottojen vakuushallinnan siirtäminen yhteiseen järjestelmään.

Uuteen järjestelmään tulevat aikanaan kytkeytymään keskuspankkien lisäksi niiden rahapolitiikan vastapuolet sekä euroalueella sijaitsevat ja TARGET2-Securities-järjestelmässä mukana olevat arvopaperikeskukset.