Suomen Pankki vastaa keskeisistä rahoitusmarkkinatilastoista. Luotettavat tilastot ja ajantasainen analyysi auttavat tunnistamaan muuttuvan toimintaympäristön haasteet ja muodostamaan tarkan kuvan rahoitusmarkkinoiden ja talouden toiminnasta.

Tilastojen laatiminen on yksi Suomen Pankin lakisääteisistä tehtävistä. Tilastot vastaavat käyttäjien tietotarpeisiin kuvaamalla kaikkia tärkeitä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja muuttumalla olosuhteiden mukana. Kehittämällä tilastointia aktiivisesti Suomen Pankki vastaa käyttäjien tietotarpeisiin.

Aiempaa kattavammin tietoja rahoituslaitoksilta

Luotonanto luottolaitossektorin ulkopuolella on kasvanut. Muut rahoituslaitokset tarjoavat vaihtoehdon perinteisille rahoituskanaville. Tästä syystä Suomen Pankin johtokunta päätti maaliskuussa 2019 tiedonkeruun laajentamisesta rahoituslaitossektorilla.

Jatkossa Suomen Pankki kerää aikaisempaa laajemmin tietoja rahoituksen välityksestä, jota tekevät muut kuin luottolaitokset. Laajennetun tilastotiedonkeruun piiriin tulevat esimerkiksi pankkien rahoitusyhtiöt ja kulutusluottoja tarjoavat yhtiöt.

Uusi tiedonkeruu vastaa kansainvälisiin ja kansallisiin tilastovaatimuksiin sekä syventää mahdollisuuksia analysoida rahoitusmarkkinoiden vakautta ja rahapolitiikkaa.

Tilastointi parantaa kuvaa kotitalouksien ja yritysten velkaantumisesta ja laajentaa näkemystä rahoituskanavien muutoksista.

Muiden luotonvälittäjien nopea kasvu edellyttää uusia tietoja

Suomen Pankilla on lakiin perustuva oikeus saada luotto- ja rahoituslaitoksilta ja muilta rahoitusmarkkinoilla toimivilta tiedot, jotka ovat tarpeen pankin laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

Työ tiedonkeruun laajentamiseksi käynnistettiin määrittelemällä raportointitiheys ja tiedonkeruun laajuus yrityksen koon mukaan. Yhteistyö raportoijien kanssa aloitettiin vuonna 2019.

Suomen Pankin asiantuntijat kartoittivat aihetta olemassa olevien lähteiden avulla ja kirjoittivat blogit pikaluotottajista ja piilovelasta sekä analyysiartikkelin. Selvitysten mukaan rahoituksen lähteet ovat monipuolistuneet, vaikka luottolaitokset ovat edelleen kotitalouksien ja yritysten selvästi tärkein rahoituksen lähde.

Muiden luotonvälittäjien yhteenlasketut taseet olivat 9,9 mrd. euroa vuoden 2018 lopussa, kun mukaan ei lasketa julkisen omistajuuden piiriin luettavia muita luotonvälittäjiä. Luottolaitossektorin tase oli tähän verrattuna 63-kertainen eli 625 mrd. euroa.

Muiden luotonvälittäjien rahoituksen osuus luotonannosta on kuitenkin kasvanut viime vuosina. Erityisesti pikaluotottajien saamiset ovat kasvaneet voimakkaasti. Omistussuhteet kytkevät yhä suurimmat muut luotonvälittäjät osaksi luottolaitossektoria (kuvio 12).

Suomen Pankki julkaisi avointa dataa ja uusia tilastovisualisointeja

Päätöksenteon tueksi vaaditaan yhä hienojakoisempaa tietoa. Suomen Pankki julkaisi uusia tilastotietoja muun muassa kotitalouksien lainanotosta avoin data -palvelun kautta huhtikuussa 2019.

Julkistettu aineisto sisältää tietoja luottolaitosten lainanannosta kotitalouksille sekä kotitalouksia palveleville voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, yrityksille ja asuntoyhteisöille. Uusia tietoja olivat esimerkiksi lainojen keskimääräiset takaisinmaksuajat ja talletusten vuosikasvutiedot. Aineistoa voi myös selailla jo aiemmin kehitetyllä visualisointityökalulla eli dashboardilla.

Suomen Pankki julkisti uuden visualisoinnin sijoitus- ja pääomarahastoista kesällä 2019. Samalla Suomen Pankki yhdisti säästämistä ja sijoittamista koskevat tiedot yhdeksi tilastojulkistukseksi. Nyt tiedonkäyttäjille on tarjolla sisällöltään laajempi tilastojulkistus vuosineljänneksittäin.

Suomen Pankki on aktiivinen eurooppalaisten keskuspankkitilastojen kehittäjä

Eurojärjestelmän suurin käynnissä oleva tilastohanke AnaCredit eli yhteisen luottokohtaisen tietokannan rakentaminen siirtyi tuotantoon. Euroopan keskuspankki keräsi tietoja rahaliiton jäsenmaiden keskuspankeilta ja käynnisti keskustelun yhteisen laadunvalvontakehikon vaatimuksista.

Rahaliiton jäsenmaiden keskuspankit aikovat sopia yhteisessä laadunvalvontakehikossa rajoista, joilla raportoidut tiedot ovat riittävän laadukkaat. Suomen Pankissa työn painopiste oli vuonna 2019 tietojen laadun varmistamisessa ja raportoijien ohjeistuksessa.

Maksujärjestelmien ja -tapojen nopea muutos heijastuu tilastovaatimuksiin. Mobiilimaksaminen yleistyy, ja Suomen Pankki vastasi tähän käyttäjätarpeeseen päivittämällä raportointivaatimuksia.

Suomen Pankki osallistui aktiivisesti eurooppalaisen lainsäädännön valmisteluun, jossa määritellään uusia vaatimuksia maksuliiketilastoinnin osalta. Käyttäjätarpeiden kartoitus ja kustannus-hyötyanalyysi saatiin päätökseen vuonna 2019.