Ilmastonmuutos vaikuttaa elinympäristöön ja talouteen tulevina vuosikymmeninä. Ilmastonmuutoksen vuoksi yrityksille tulee tarve muuttaa ja sopeuttaa liiketoimintamallejaan. Talouden ja markkinoiden muutos heijastuu myös rahoitusjärjestelmän vakauteen, ja sen myötä aihe liittyy läheisesti keskuspankin toimialaan.

Suomen Pankki kiinnittää toiminnassaan ja rahoitustoimialan riskejä arvioidessaan huomiota ilmastonmuutokseen. Suomen Pankki edistää tietämystä ja keskustelua kestävästä rahoituksesta sekä kartoittaa osaamista. Sisäisen työn lisäksi keskuspankkien yhteistyöverkostolla on keskeinen asema Suomen Pankin ilmastotyössä.

Runsaspäästöisiin liiketoimintamalleihin liittyvä siirtymäriski on merkittävä

Ilmastonmuutos luo kahdentyyppisiä rahoitusvakausriskejä: sekä sään ääri-ilmiöiden aiheuttamia aineellisia tappioita että suuripäästöisistä liiketoimintamalleista luopumisen aiheuttamia siirtymäriskejä.

Ilmastonmuutoksesta johtuvat rahoitusvakausriskit voivat olla merkittäviä, jos taloudelliset tappiot kasvavat esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden yleistymisen ja voimistumisen vuoksi. Vakuutusyhtiöt, pankit ja sijoittajat kärsivät näistä vahingoista.

Siirtymäriskit käyvät toteen, jos ilmastopolitiikka, teknologinen kehitys tai kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen tekevät paljon päästöjä aiheuttavat liiketoimintamallit taloudellisesti kannattamattomiksi. Sijoittajat voivat joutua kirjaamaan omistuksistaan tappioita. Siirtymäriski on merkittävä koko rahoitusalan näkökulmasta, koska kaikki eivät voi hankkiutua eroon näistä sijoituksista ilman tappioita.

Suomen Pankki on mukana edistämässä ilmastoriskien ja kestävän rahoituksen tunnistamisen edellytyksiä

Kestävällä rahoituksella on oleellinen rooli energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suomen Pankki edistää osaltaan tietämystä ja keskustelua kestävästä rahoituksesta ja ilmastoriskeistä ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten ja rahoitusalan kanssa.

Suomen Pankki osallistuu myös maailmanlaajuisen keskuspankkien ja valvojien yhteistyöverkoston Network for Greening the Financial Systemin (NGFS) toimintaan. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen on NGFS:n ohjausryhmän jäsen.

Verkoston tarkoituksena on kehittää parhaat tavat tunnistaa ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja lisätä kestävän rahoituksen edellytyksiä. NGFS:n yhteistyöverkostolla on keskeinen rooli yhtenäisten määritelmien laatimisessa ja vuoropuhelun lisäämisessä.

NGFS:n työssä on kolme toimintalinjaa:

  • mikrovalvonta
  • makrotalous
  • kestävän rahoituksen valtavirtaistaminen.

NGFS julkisti vuonna 2019 suosituksia keskuspankeille muun muassa ilmastoriskien sisällyttämisestä rahoitusvakauden seurantaan ja varallisuuden hallintaan.  Suosituksia noudattamalla keskuspankit voivat sekä vahvistaa rooliaan kestävämmän rahoitusjärjestelmän edistämisessä että hallita ympäristöön ja ilmastoon liittyviä riskejään. Suositusten julkaisun jälkeen työ on jatkunut toimintalinjoittain.

Makrotaloudellinen toimintalinja julkaisi kesällä 2019 ensimmäisen oman raporttinsa ilmastonmuutoksen aiheuttamista järjestelmäriskeistäKestävän rahoituksen valtavirtaistamisen toimintalinja julkaisi ensimmäisen raporttinsa lokakuussa 2019. Raportti sisältää opastusta ja suosituksia kestävyystekijöiden integroimisesta keskuspankkien omaan sijoitustoimintaan.

Suomen Pankki keskustelee rahoitusalan ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa parhaista tavoista hallita ilmastonmuutoksen tuomia riskejä finanssisektorilla. Vuoropuhelu on tärkeää, sillä ilmastoriskien arviointi on erittäin haasteellista ja parhaat toimintatavat löytyvät yhteistyöllä.

 Seuraava artikkeli

Suomen Pankin oman toiminnan ympäristövaikutusten hallinta