Suomen Pankki huomioi rahoitusvarallisuutta sijoittaessaan sijoitustoiminnan riskit ja vastuullisuusnäkökohdat. Eri sijoitusluokkiin sovelletaan erityyppisiä vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja. Pankki on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

Suomen Pankin sijoitustoiminnan tavoitteena on täyttää keskuspankille asetetut vaatimukset varallisuuden likvidiydestä, turvallisuudesta ja tuotosta. Sijoitustoiminnassaan Suomen Pankki turvaa rahoitusvarallisuutensa arvon sekä tarvittaessa kykynsä tukea pankkijärjestelmän maksuvalmiutta muun muassa valuuttavarannon avulla.

Suomen Pankki sijoittaa ja hallinnoi rahoitusvarallisuuttaan keskuspankkitavoitteiden mukaisesti ottaen huomioon sijoitustoiminnan riskit ja sijoitustoimintaan liittyvät vastuullisuusnäkökohdat.

Suomen Pankin vastuullisuusnäkökohdat sijoittamisessa pohjautuvat yhtäältä tavoitteeseen vastata sijoitustoimintaa koskeviin vastuullisuusvaateisiin ja toisaalta tavoitteeseen hallita paremmin riskejä.

Vastuullisen yritystoiminnan periaatteet ovat sijoituksen edellytys

Suurin osa Suomen Pankin rahoitusvarallisuudesta koostuu korkosijoituksista, jotka ovat pääasiallisesti sijoituksia valtioiden ja valtiosidonnaisten liikkeeseenlaskijoiden velkakirjoihin. Lisäksi Suomen Pankki tekee suoria korkosijoituksia katettuihin velkakirjoihin ja yrityslainoihin.

Yrityslainojen ja katettujen velkakirjojen liikkeeseenlaskijoiden edellytetään noudattavan kansainvälisiä normeja. Siksi Suomen Pankki ei sijoita sellaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskijat eivät noudata YK:n Global Compact-aloitteessa määriteltyjä vastuullisen yritystoiminnan periaatteita.

Edellä mainitut vastuullisen yritystoiminnan periaatteet pohjautuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistukseen työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista sekä ympäristöä ja korruptiota koskeviin julistuksiin. Suomen Pankki ei myöskään tee suoria korkosijoituksia yhtiöihin, jotka valmistavat kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyjä aseita.

Rahastoja hallinnoivilta rahastoyhtiöiltä vaaditaan vahvaa sitoutumista vastuullisuuteen

Suomen Pankki hyödyntää sijoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa ulkopuolisen palveluntarjoajan analyyseja, jotka liittyvät sijoituskohteiden vastuullisuuteen kansainvälisten normien noudattamisessa. Lopullisen päätöksen liikkeeseenlaskijoiden sulkemisesta sijoitustoiminnan ulkopuolelle vastuullisuusperustein tekee Suomen Pankin sisäinen vastuullisen sijoittamisen työryhmä.

Osana sijoitustoimintaansa Suomen Pankki tekee lisäksi korkosijoituksia vihreisiin, yhteiskunnallisiin ja kestävän kehityksen velkakirjoihin sekä kehityspankkien liikkeeseen laskemiin velkakirjoihin.

Suomen Pankki tekee sijoitukset osakkeisiin ja kiinteistöihin ulkoisten ammattilaisten kautta rahastosijoituksina. Sijoituksia tehdään ainoastaan rahastoihin, joita hallinnoivat rahastoyhtiöt ovat vahvasti ja läpinäkyvästi sitoutuneet vastuullisuuteen ja sen edistämiseen. Lisäksi Suomen Pankki odottaa rahastoyhtiöiden vaikuttavan sijoittamiinsa yrityksiin niin, että vastuullisuusnäkökohdat on huomioitu.

Suomen Pankki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Joulukuussa 2019 Suomen Pankki allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI).

Periaatteet allekirjoittamalla Suomen Pankki sitoutui liittämään vastuullisuuden eri tekijät kiinteäksi osaksi sijoitusprosesseja ja omistajakäytäntöjä sekä raportoimaan toiminnan edistymisestä.

Sitoutuminen YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin vahvistaa jo olemassa olevia vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä Suomen Pankissa.Seuraava artikkeli

Suomen Pankin taloudellisten riskien hallinta