Maksamisen muuttuva toimintaympäristö ja kansallisten käytäntöjen erot haastavat kehittämään koko euroalueen kattavia järjestelmiä ja toimintatapoja. Näitä yhteisiä järjestelmia ja toimintatapoja tarvitaan maksujen välittämiseen pankista toiseen.

Suomen Pankki osallistuu maksamisen muutokseen yleisvalvojan roolissa huolehtimalla maksu- ja selvitysjärjestelmien luotettavuudesta ja tehokkuudesta Suomessa.

Maksuneuvosto edistää pikamaksamisen käyttöönottoa

Suomen Pankin maksuneuvosto on yhteistyöelin, joka tuo yhteen maksupalveluiden käyttäjiä ja tuottajia edustavat järjestöt, suurimmat pankit ja maksamispalveluista vastaavat viranomaiset.

Vuonna 2019 maksuneuvosto julkaisi e-kirjasen Maksamisen reaaliaikaistuminen Suomessa – pikamaksaminen, jossa kartoitettiin pikamaksamisen nykytilannetta ja sen käyttöönoton haasteita. Lisäksi maksuneuvosto seurasi tiiviisti uuden maksupalveludirektiivin (PSD2) vaikutuksia ja käteispalveluiden saatavuuden kehitystä Suomessa.

Maksuneuvoston työtä esiteltiin suurelle yleisölle toukokuussa kolmannentoista kerran järjestetyssä Maksufoorumissa. Foorumin pääteemoina olivat reaaliaikainen maksaminen ja maksamisen turvallisuus.

Varautuminen järjestelmien häiriötilanteisiin on tärkeää

Maksuliikenne on yksi yhteiskunnan välttämättömistä perustoiminnoista. Yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömien maksu- ja selvitysjärjestelmien käytön turvaaminen myös vakavissa häiriötilanteissa on ensiarvoisen tärkeää.

Finanssialan on kyettävä tuottamaan elintärkeät maksamisen palvelut tilanteissa, joissa normaali maksujen välitys on väliaikaisesti vaikeutunut. Digitalisaatiokehitys kasvattaa erityisesti kyberuhkiin varautumisen tärkeyttä.

Vuoden 2019 aikana Suomen Pankki osallistui tiiviissä yhteistyössä muiden rahoitusalan toimijoiden kanssa maksu- ja selvitysjärjestelmien varautumistyöhön Suomessa.

Yleisvalvonnalla turvataan järjestelmien toiminta

Suomen Pankin vastuulla on Suomen kannalta tärkeiden maksujärjestelmien sekä arvopaperien selvitys- ja toimitusjärjestelmien yleisvalvonta.

Maksujärjestelmien yleisvalvontaa toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä eurojärjestelmän kanssa. Suomen Pankki jatkoi myös osallistumistaan keskusvastapuolten (CCP) yleisvalvontaan kansainvälisen yleisvalvontayhteistyön kautta.

Suomen Pankin kehittämä ja ylläpitämä maksu- ja selvitysjärjestelmäsimulaattori on käytössä eurojärjestelmässä ja monissa muissa maissa. Sitä hyödynnetään maksu- ja selvitysjärjestelmien yleisvalvonnan työkaluna järjestelmien tehokkaan toiminnan, riskien ja kehitysideoiden arvioinnissa.

Vuonna 2019 Suomen Pankki osallistui muiden viranomaisten kanssa arvopaperikeskusasetuksen mukaisen uuden toimiluvan myöntämiseen Suomessa toimivalle arvopaperikeskukselle Euroclear Finlandille.

Vuonna 2019 Suomen Pankki järjesti jo seitsemännentoista kerran kansainvälisen seminaarin maksu- ja selvitysjärjestelmien analyysin ja simulointien asiantuntijoille. Seminaarin keskeisiä teemoja olivat järjestelmien stressitestaus ja kehityshankkeet, likviditeettianalyysi sekä kriittisten osapuolten tunnistaminen.Seuraava artikkeli

Setelit ja rahahuolto