Tammikuussa 2019 lopetetut arvopaperien netto-ostot eurojärjestelmän osto-ohjelmassa aloitettiin uudelleen marraskuussa 2019. Suomen Pankki osallistuu julkisen sektorin, yrityssektorin ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmien toteuttamiseen. Näissä rahapoliittisissa operaatioissa ostettujen arvopapereiden omistukset kasvoivat Suomen Pankin taseessa 46 mrd. euroon.

Eurojärjestelmän arvopaperien osto-ohjelma koostuu julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmasta ja kolmesta yksityisen sektorin velkakirjojen osto-ohjelmasta. Yksityisen sektorin osto-ohjelmia ovat omaisuusvakuudellisten arvopapereiden, yrityssektorin ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmat. Osto-ohjelma kuuluu rahapolitiikan niin kutsuttuihin epätavanomaisiin toimiin.

Eurojärjestelmän omistukset kasvoivat osto-ohjelmassa

Osto-ohjelmien netto-ostot lopetettiin vuoden 2018 lopussa. Tammikuusta lokakuuhun 2019 eurojärjestelmä sijoitti ainoastaan erääntyvien arvopaperiomistustensa pääomat uudelleen.

Syyskuun kokouksessa 2019 Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti uudelleensijoitusten lisäksi aloittaa netto-ostot uudestaan 20 mrd. euron keskimääräisellä kuukausivauhdilla marraskuusta 2019 alkaen.

EKP:n neuvosto odottaa netto-ostojen jatkuvan niin kauan kuin on tarpeen ohjauskorkojen elvyttävän vaikutuksen vahvistamiseksi ja päättyvän hieman ennen kuin ohjauskorkoja aletaan nostaa.

Kun arvopapereiden osto-ohjelmassa hankitut omaisuuserät erääntyvät, takaisin maksettavan pääoman uudelleensijoituksia jatketaan täysimääräisesti vielä pitkään sen jälkeen, kun EKP:n neuvosto alkaa nostaa EKP:n ohjauskorkoja, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan ylläpitämiseksi.

Arvopaperien osto-ohjelmassa eurojärjestelmän omistukset kasvoivat 2 570 mrd. eurosta 2 580 mrd. euroon vuoden 2019 aikana. Julkisen sektorin osto-ohjelman omistukset kattoivat tästä 2 103 mrd. euroa ja yksityisen sektorin osto-ohjelmien arvopaperit 477 mrd. euroa. Osto-ohjelman aikasarjahistoria löytyy EKP:n sivuilta.

Suomen Pankki on mukana myös yrityssektorin osto-ohjelman toteuttamisessa

Suomen Pankki on toteuttanut arvopaperiostoja kaikissa ohjelmissa paitsi omaisuusvakuudellisten arvopapereiden osto-ohjelmassa. Vuonna 2019 rahapolitiikan arvopapereiden omistukset kasvoivat Suomen Pankin taseeessa 45,6 mrd. eurosta 46 mrd. euroon.

Julkisen sektorin osto-ohjelmassa Suomen Pankki osti Suomen valtion, Finnveran ja Kuntarahoituksen arvopapereita. Vuonna 2019 Suomen Pankki ei ostanut yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjoja. Vuoden lopussa valtionlainojen ja valtiosidonnaisten velkakirjojen määrä oli Suomen Pankin taseessa 29,3 mrd. euroa, mikä sisältää arvopaperimarkkinoita koskevan ohjelman (SMP) omistuksia 0,6 mrd. euroa. Lisäksi yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjojen määrä taseessa on 3 mrd. euroa.

Yrityssektorin osto-ohjelmassa Suomen Pankki toimi yhtenä eurojärjestelmän kuudesta keskuspankista, jotka toteuttivat ohjelmaa koko eurojärjestelmän puolesta. Eurojärjestelmä on päättänyt, että Suomen Pankki vastaa osto-ohjelmassa suomalaisten yrityslainojen lisäksi myös irlantilaisten, itävaltalaisten, latvialaisten, liettualaisten ja virolaisten yritysten liikkeeseen laskemista lainoista. Velkakirjat ostettiin sekä Suomessa toimivilta että kansainvälisiltä pankeilta, jotka ovat Suomen Pankin oman rahoitusvarallisuuden hyväksyttyjä vastapuolia.

Katettujen velkakirjojen osto-ohjelmassa Suomen Pankki keskittyi suomalaisten katettujen velkakirjojen markkinoihin. Yksityisen sektorin osto-ohjelmien omistukset olivat vuoden lopussa 13,7 mrd. euroa, mistä 7,4 mrd. koostui katetuista velkakirjoista ja 6,3 mrd. yrityslainoista.

Arvopaperilainaus hiljeni edellisvuosista

Eurojärjestelmä lainaa tarvittaessa osto-ohjelmissa ostettuja arvopapereita takaisin markkinoille. Arvopaperilainauksella tuetaan euroalueen joukkolainojen markkinalikviditeettiä. Lainaus toteutetaan eurojärjestelmän sisällä hajautetusti.

Suomen Pankin arvopaperiomistukset olivat lainattavissa säilyttäjän eli Euroclear Bankin lainausohjelmien kautta arvopaperivakuutta vastaan. Sen lisäksi Suomen Pankki teki kahdenvälistä lainausta käteisvakuutta vastaan julkisen sektorin osto-ohjelmassa ostetuilla arvopapereilla. Lainaustoiminta oli aiempia vuosia vähäisempää, sillä euroalueen pankkien välisillä vakuudellisilla markkinoilla likviditeetti on pääosin riittänyt lainauskysynnän kattamiseen.