Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Suomen Pankin toimintaa (kuvio 21). Suomen Pankki osallistuu kansainvälisten ja eurooppalaisten instituutioiden ja komiteoiden toimintaan ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden maiden keskuspankkien kanssa.

Ks. Suomen Pankki EKP:n ja EU:n elimissä sekä muissa kansainvälisissä elimissä (pdf).

Suomen Pankki vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon

Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund, IMF) on 189 jäsenmaasta koostuva järjestö. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä yhteistyötä, avointa ja sääntöihin perustuvaa ulkomaankauppaa, kestävää talouskasvua ja rahoitusvakautta. Suomen Pankki vastaa Suomen suhteista IMF:ään.

Pääjohtaja Olli Rehn toimii Suomen edustajana IMF:n korkeimmassa päättävässä elimessä, hallintoneuvostossa.

Suomen Pankki vaikuttaa IMF:n toimintaan myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirissä, jota IMF:ssä edustaa maiden yhteinen johtokunnan jäsen. Vuonna 2019 tehtävään valittiin vuosiksi 2020–2022 Suomen Pankin johdon sihteeristön osastopäällikkö Mika Pösö. IMF:n johtokunnassa käsiteltäviin aiheisiin valmistellaan politiikkakannat vaalipiirin maiden kesken. Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö osallistuvat valmisteluun yhteistyössä.

Vaalipiirin toimintaa ohjaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden valuutta- ja rahoituskomitea (NBMFC), jonka jäsenenä on Suomen Pankin varapääjohtaja Marja Nykänen.

Kansainvälisen valuuttarahaston kokoukset ovat tärkeitä foorumeita kansainväliselle yhteistyölle

Vuonna 2019 Suomen Pankki osallistui IMF:n kevät- ja vuosikokouksiin. Näiden tärkeiden kansainvälisen yhteistyön foorumeiden yhteydessä järjestettiin myös kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean (IMFC) kokoukset. Kokousten keskustelut koskivat maailmantalouden näkymiä, kansainvälistä rahoitusvakautta ja ajankohtaisia talouspoliittisia haasteita. Syksyn vuosikokouksissa Pohjoismaiden ja Baltian maiden IMFC-jäsenenä oli Suomen valtionvarainministeri Mika Lintilä.

IMF:n kokousten keskusteluja värittivät vuonna 2019 erityisesti maailmantalouden hidastunut kasvu sekä huoli kansainvälisen yhteistyön tilasta ja tulevaisuudesta. IMF:n syksyllä aloittanut uusi toimitusjohtaja Kristalina Georgieva korosti puheenvuoroissaan multilateralismin turvaamista, maailmantalouden kestävyyden parantamista, epätasa-arvon kitkemistä ja ilmastonmuutokseen varautumista.

Lue IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokousten tunnelmista pääjohtajan blogista.

Suomen Pankki on mukana Euroopan unionin instituutioiden ja komiteoiden työssä

Suomen Pankki on mukana Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa (Economic and Financial Committee, EFC). Komitean tehtävänä on edistää jäsenmaiden talouspoliittista koordinaatiota ja osallistua unionin talous- ja rahoitusneuvoston (Ecofin) työn valmisteluun.

Vuonna 2019 talous- ja rahoituskomitea piti kahdeksan kokousta laajassa kokoonpanossa, jossa keskuspankit ovat mukana. Komitea keskusteli muun muassa eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän tilasta, pankki- ja pääomamarkkinaunionin kehittämisestä, rahanpesun estämisestä, kestävästä sijoittamisesta sekä rahoitusmarkkinoiden innovaatioista. Lisäksi komitea valmisteli yhteisiä politiikkakantoja kansainvälisiä kokouksia varten ja keskusteli ajankohtaisista kansainvälisistä teemoista, kuten globaalin rahoitusarkkitehtuurin kehittämiseen liittyvistä tarpeista.

Suomen Pankki osallistui vuonna 2019 EU:ssa useiden pankki- ja rahoitusjärjestelmän vakautta edistävien komiteoiden ja toimielinten työhön. Näistä keskeinen on Euroopan järjestelmäriskikomitea (European Systemic Risk Board, ESRB), jonka hallintoneuvostossa Suomen Pankin pääjohtaja on jäsenenä. Komitea käsitteli vuonna 2019 muun muassa EU:n rahoitusvakauden riskejä, jäsenmaiden makrovakauspolitiikkaa, rahoitusjärjestelmän kyberturvallisuutta sekä liikekiinteistömarkkinoiden seurannan kehittämistä.

Vuonna 2019 Suomen Pankki järjesti yhteistyössä järjestelmäriskikomitean ja RiskLab Finlandin kanssa viidennen kerran systeemisten riskien analyysiin keskittyvän konferenssin.

Kansainvälinen järjestelypankki edistää keskuspankkien välistä yhteistyötä ja dialogia

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) säännönmukaisiin keskuspankkien pääjohtajatason tapaamisiin. Tapaamisissa keskustellaan maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä ja ajankohtaisista kysymyksistä sekä keskuspankkien toiminnan kannalta keskeisistä aiheista.

Vuonna 2019 erityisteemoja keskusteluissa olivat muun muassa pääomaliikkeet ja finanssisyklit, rahoituspalveluiden saatavuus, rahoitusmarkkinoiden digitalisaatio sekä epätavanomainen rahapolitiikka.

Pääjohtaja Rehn osallistui kesällä BIS:n vuosittaiseen konferenssiin, joka käsitteli talouden digitalisaatiota ja rahoituspalveluiden innovaatioita. Konferenssissa hän toimi rahoituspalveluiden innovaatioiden reaalitaloudellisia vaikutuksia käsittelevän istunnon puheenjohtajana.

Suomen Pankki yhteistyössä muiden Pohjoismaiden keskuspankkien kanssa

Suomen Pankilla on tiiviit yhteydet muiden Pohjoismaiden keskuspankkeihin. Keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat vuosittain käsittelemään keskuspankkien ajankohtaisia kysymyksiä ja meneillään olevia asioita.

Vuonna 2019 pääjohtajat tapasivat Ruotsin Uppsalassa, jossa he kävivät keskusteluja muun muassa asuntolainamarkkinoista sekä maksujärjestelmä- ja rahanpesukysymyksistä.

Suomen Pankin ja muiden pohjoismaisten keskuspankkien asiantuntijoiden yhteistyötä edistettiin vakiintuneeseen tapaan myös vuonna 2019 järjestämällä erilaisia tapahtumia, jotka kattoivat laaja-alaisesti eri osastojen toimintoja.

Koulutusyhteistyö Venäjän keskuspankin kanssa jatkuu

Suomen Pankki on tehnyt pitkään koulutusyhteistyötä Venäjän keskuspankin kanssa. Yhteistyömuotoina ovat olleet Venäjän keskuspankin asiantuntijoille järjestetyt koulutusvierailut Suomen Pankkiin ja joissakin tapauksissa myös Suomen Pankin asiantuntijoiden Venäjällä pitämät luennot.

Vuonna 2019 Suomen Pankki järjesti Venäjän keskuspankin kanssa kaksi koulutustapahtumaa Suomen Pankissa. Koulutustilaisuuksien aiheina olivat henkilöstöhallinto, strateginen suunnittelu ja projektien johtaminen.Seuraava artikkeli

Monipuolinen viestintä edistää talousosaamista