Suomen Pankki tuottaa pohjoismaisille rahoitusalan toimijoille eurojärjestelmän yhteiset TARGET-palvelut. Vuoden 2022 aikana Suomen Pankki ylläpiti nykyisiä järjestelmiä ja osallistui aktiivisesti uusien TARGET-palveluiden kehityshankkeisiin.

Eurojärjestelmän yhteiset TARGET-palvelut koostuvat TARGET2-maksujärjestelmästä, TIPS-pikamaksujärjestelmästä ja T2S-arvopaperikauppojen selvitysalustasta.

TARGET-järjestelmien luotettava toiminta tuki rahoitusjärjestelmän vakautta vuonna 2022

TARGET-palveluiden vakaa ja tehokas toiminta mahdollistaa rahan, arvopapereiden ja vakuuksien sujuvan liikkumisen kaikkialla Euroopassa ja tukee näin yhteisen rahapolitiikan toteutusta.

TARGET-järjestelmät toimivat luotettavasti koko vuoden 2022 ajan, eikä merkittäviä häiriöitä esiintynyt.

Eurojärjestelmä ja Suomen Pankki varautuvat aktiivisesti markkinainfrastruktuureihin kohdistuviin riskeihin. Poikkeustilanteisiin liittyviä harjoituksia tehtiin entistä enemmän Suomen Pankin osapuolten kanssa vuoden 2022 aikana.

TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmän maksutapahtumien lukumäärä ja kokonaisarvo kasvoivat vuonna 2022

TARGET2 on yksi maailman suurimmista maksujärjestelmistä, ja sen omistavat eurojärjestelmän keskuspankit. Järjestelmässä on tili yli tuhannella luottolaitoksella. Sen kautta välitetään esimerkiksi vähittäismaksuihin liittyvät pankkien väliset katteensiirrot keskuspankkirahassa. Lisäksi sitä käytetään euroalueen rahapolitiikan operaatioiden toteuttamiseen.

Suomen Pankilla oli omassa TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmässään vuoden 2022 lopussa tiliasiakkaana 23 pohjoismaista pankkia ja liitännäisjärjestelmää.

Vuonna 2022 TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmässä välitettiin päivittäin keskimäärin 4 350 maksua, joiden kokonaisarvo oli noin 49 mrd. euroa.

Maksujen päivittäinen lukumäärä kasvoi 21 % ja arvo 20 % vuoteen 2021 verrattuna.

Suomen Pankki valmistelee uuden T2-järjestelmän käyttöönottoa

Nykyinen vuonna 2007 käyttöönotettu TARGET2-järjestelmä korvataan uudella T2-maksujärjestelmällä osana T2-T2S-konsolidaatiohanketta (englanniksi).

Hankkeessa on tarkoitus ottaa käyttöön uudet maksusanomastandardit, uudistaa TARGET-järjestelmien likviditeetinhallinta sekä liittää eri järjestelmät yhteiselle tekniselle alustalle.

Vuoden 2022 aikana Suomen Pankki valmisteli T2-järjestelmän käyttöönottoa yhdessä muiden keskuspankkien kanssa ja tuki osapuoliaan sen testauksessa.

Loppuvuonna 2022 Suomen Pankki ja sen osapuolet etenivät testausvaiheesta tuotantoonoton valmisteluun.

Uusi T2-järjestelmä oli tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuonna 2022. Testauksessa ilmenneiden haasteiden vuoksi Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti siirtää käyttöönottoa maaliskuuhun 2023 (englanniksi), jotta osapuolilla on riittävästi aikaa tuotantoonoton valmisteluihin.

SEPA-pikasiirtoja välittävät Suomen Pankin osapuolet ovat liittyneet TIPS-pikamaksujärjestelmään

EKP:n neuvoston päätöksen (englanniksi) mukaisesti kaikkien maksupalveluntarjoajien, jotka ovat mukana TARGET2-järjestelmässä ja sitoutuneet SEPA-pikasiirtojen (englanniksi) käyttöön, tuli helmikuuhun 2022 mennessä olla saavutettavissa TIPS-pikamaksujärjestelmän (TARGET Instant Payment Settlement) (englanniksi) kautta. Tavoitteena on edistää pikamaksamisen käyttöönottoa ja saavutettavuutta euroalueella.

Kaikki SEPA-pikasiirtoja välittävät suomalaiset pankit saavuttivat valmiuden pikasiirtojen vastaanottamiseen TIPS-järjestelmän kautta määräaikaan mennessä.

Arvopaperikeskus Euroclear Finlandin T2S-järjestelmään liittyminen on valmisteilla

T2S-järjestelmä on eurojärjestelmän arvopaperikaupassa käyttämä selvitysalusta. Se mahdollistaa reaaliaikaiset arvopapereiden siirrot keskuspankkirahassa tehtyjä maksuja vastaan.

Suomalainen arvopaperikeskus Euroclear Finland (EFi) ottaa T2S-järjestelmän käyttöön syyskuussa 2023. Tämän myötä järjestelmän merkitys suomalaisille rahoitusalan toimijoille kasvaa.

Vuoden 2022 aikana Suomen Pankki valmisteli EFi:n T2S-järjestelmään liittymistä yhdessä EKP:n kanssa ja tuki tulevia T2S-osapuoliaan järjestelmän käyttöönotossa.

Euroalueen yhteinen ECMS-vakuushallintajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2024

Nykyisin jokaisella eurojärjestelmän kansallisella keskuspankilla on omat järjestelmänsä rahapolitiikan luotto-operaatioiden vakuutena käytettävien omaisuuserien hallintaan.

Eurojärjestelmä korvaa nämä yhteensä 20 kansallista järjestelmää yhteisellä ECMS-vakuushallintajärjestelmällä (Eurosystem Collateral Management System) (englanniksi).

Tavoitteena on tehostaa eurojärjestelmän vakuushallintaa ja mahdollistaa rahapolitiikan vakuuskehikkoon liittyvien päätösten nopeampi käyttöönotto.

Suomen Pankki aloitti loppuvuonna 2022 ECMS-yhteystestauksen ja valmisteli rahapolitiikan vastapuolipankkien käyttäjätestausta. Uuden T2-järjestelmän tuotantoonoton lykkääntymisen vuoksi EKP:n neuvosto päätti siirtää ECMS-järjestelmän tuotantoonoton huhtikuuhun 2024 (englanniksi)