Eurojärjestelmän osto-ohjelmissa siirryttiin vuonna 2022 uudelleensijoitusvaiheeseen ja rahapolitiikan välittyminen euroalueella varmistettiin joustoin. Yrityslainaostoissa otettiin huomioon yritysten ilmastoteot.

Suomen Pankki ostaa Euroopan keskuspankin (EKP) rahapoliittisten tavoitteiden pohjalta suomalaisia julkisen sektorin velkakirjoja, suomalaisia katettuja velkakirjoja sekä laajasti eri yritysten velkakirjoja. Yhtenä tavoitteena on pienentää yrityslainaostojen ympäristöjalanjälkeä ja edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

Julkisen sektorin arvopaperiostojen riskeistä vastaa Suomen Pankki itse, mutta yksityisen sektorin osto-ohjelmien riskit on jaettu eurojärjestelmän keskuspankkien kesken.

Joustot ja uusi työkalu paransivat rahapolitiikan tasaista välittymistä eri maihin

EKP lopetti netto-ostot pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP, pandemic emergency purchase programme) (englanniksi) maaliskuun lopussa ja omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP, asset purchase programme) (englanniksi) heinäkuun alussa.

Alkaneessa uudelleensijoitusvaiheessa velkakirjojen erääntyessä niiden pääomat sijoitetaan uudelleen markkinoille.

PEPP-osto-ohjelman uudelleensijoituksia voitiin ohjata joustavasti eri aikoina eri velkakirjaluokkiin ja eri maihin tarpeen mukaan, jotta rahapolitiikka välittyisi tasaisesti.

EKP:n neuvoston heinäkuun kokouksessa hyväksyttiin instrumenttivalikoimaan myös korkoerojen leventymistä ehkäisevä TPI-työkalu (transmission protection instrument).

Eurojärjestelmän APP-omistukset kasvoivat vuoden 2022 aikana 3 123 mrd. eurosta 3 254 mrd. euroon. EKP julkaisee eurojärjestelmän PEPP-omistukset kahden kuukauden välein. Marraskuun 2022 lopussa PEPP-omistukset olivat noin 1 683 mrd. euroa eli 147 mrd. euroa suuremmat kuin marraskuun 2021 lopussa.

APP- ja PEPP-ohjelmien omistukset Suomen Pankin taseessa vuonna 2022

Vuonna 2022 rahapolitiikkaan liittyvät velkakirjaomistukset kasvoivat Suomen Pankin taseessa 90 mrd. eurosta 96 mrd. euroon. Siitä APP-ohjelmassa ostettujen velkakirjojen määrä oli 68 mrd. euroa ja PEPP-ohjelmassa ostettujen velkakirjojen osuus 28 mrd. euroa.

APP-ohjelmassa ostettujen Suomen valtionlainojen ja valtiosidonnaisten velkakirjojen kokonaismäärä Suomen Pankin taseessa oli vuoden 2022 lopussa 37,3 mrd. euroa ja yhteiseurooppalaisten instituutioiden velkakirjojen osuus 2,1 mrd. euroa.

PEPP-ohjelmassa ostetut arvopaperit raportoidaan Suomen Pankin taseessa yhtenä lukuna. Suomen Pankin PEPP-ostot koostuvat pääasiassa julkisen sektorin velkakirjoista, mutta sisältävät myös yrityssektorin velkakirjoja ja katettuja velkakirjoja.

Tilastokeskus julkistaa neljännesvuosittain Suomen valtion velkakirjojen omistukset kansantalouden rahoitustilinpidossa. Syyskuun lopussa 2022 Suomen Pankki omisti 38,7 % Suomen valtion velkakirjoista.

APP-ohjelmassa ostettujen yrityssektorin velkakirjojen kokonaismäärä Suomen Pankin taseessa oli vuoden 2022 lopussa 16,5 mrd. euroa ja katettujen velkakirjojen kokonaismäärä 11,7 mrd. euroa.

APP- ja PEPP-ohjelmien yrityssektorin velkakirjaostoissa Suomen Pankki toimii yhtenä eurojärjestelmän kuudesta keskuspankista, jotka toteuttavat ostoja koko eurojärjestelmän puolesta.

Suomalaisten yrityssektorin velkakirjojen lisäksi Suomen Pankki vastaa myös irlantilaisten, itävaltalaisten, latvialaisten, liettualaisten ja virolaisten yritysten liikkeeseen laskemien ja osto-ohjelmien kelpoisuusehdot täyttävien velkakirjojen ostoista.

Katettujen velkakirjojen ostoissa Suomen Pankin toimet kohdistuvat suomalaisten katettujen velkakirjojen markkinoihin.

Eurojärjestelmä lainaa tarvittaessa osto-ohjelmissa ostamiaan arvopapereita takaisin markkinoille (englanniksi). Arvopaperilainauksella tuetaan euroalueen velkakirjojen likviditeettiä.

Vuonna 2022 EKP otti ilmastonäkökulmat mukaan yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelmaan

EKP ilmoitti 4.7.2022 ilmastonäkökulmien sisällyttämisestä eurojärjestelmän yrityssektorin arvopapereiden ostoihin.  Nämä näkökulmat kattavat sekä yrityssektorin osto-ohjelman (CSPP, corporate sector purchase programme) että PEPP-osto-ohjelman yritysten joukkovelkakirjalainat.

EKP on ottanut ilmastonmuutokseen liittyvät toimintatavat huomioon yrityslainaostoissa lokakuusta 2022 alkaen. Näin vähennetään yrityslainaomistusten hiilidioksidipäästöjä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Tätä varten eurojärjestelmä painottaa uudelleensijoituksiaan niihin liikeeseenlaskijoihin, joiden toiminta on ilmastonäkökulmasta parempaa. Suoriutumista mitataan kullekin liikkeeseenlaskijalle laskettujen ilmastopistemäärien mukaan.

Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten ilmastotekijät huomioidaan osto-ohjelmissa, löytyvät EKP:n verkkosivuilta (englanniksi). Ilmastotoimet tehdään vaarantamatta eurojärjestelmän ensisijaista hintavakaustavoitetta.

Lisäksi eurojärjestelmä käyttää ensimarkkinoilla eriytettyä tarjousmenettelyä, joka suosii korkeammat ilmastopisteet saaneita liikkeeseenlaskijoita sekä tietyt ehdot täyttäviä vihreitä velkakirjoja.