Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Suomen Pankin toimintaa. Suomen Pankki osallistuu kansainvälisten ja eurooppalaisten instituutioiden ja komiteoiden toimintaan ja tekee tiivistä yhteistyötä muiden maiden keskuspankkien kanssa.

Suomen Pankki on mukana lukuisissa Euroopan keskuspankin (EKP) ja muissa kansainvälisissä elimissä. Kaikki tehtävät on katsottavissa Suomen Pankin -verkkosivustolla.

Suomen Pankki vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) on 190 jäsenmaasta koostuva järjestö. Sen tehtävänä on edistää kansainvälistä yhteistyötä, avointa ja sääntöihin perustuvaa ulkomaankauppaa, kestävää talouskasvua ja rahoitusvakautta.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn toimii Suomen edustajana IMF:n korkeimmassa päättävässä elimessä, hallintoneuvostossa.

Suomen Pankki vaikuttaa IMF:n toimintaan myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirissä, jota IMF:ssä edustaa maiden yhteinen johtokunnan jäsen. Vuonna 2020 tehtävässä aloitti Mika Pösö, jonka kolmivuotinen kausi jatkuu vuoteen 2022.

Politiikkakannat IMF:n johtokunnassa käsiteltäviin aiheisiin sovitaan vaalipiirin maiden kesken.

Vuosina 2020–2022 politiikkakantojen valmistelun vetovastuu on Suomella. Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö valmistelevat politiikkakannat yhteistyössä.

Vaalipiirin toimintaa ohjaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden valuutta- ja rahoituskomitea NBMFC (Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee), jonka jäsenenä on Suomen Pankin varapääjohtaja Marja Nykänen.

Vuonna 2020 Kansainvälisen valuuttarahaston kokoukset jouduttiin järjestämään virtuaalisesti

Koronapandemian vuoksi myös IMF:n kevät- ja vuosikokousten yhteydessä järjestettävät kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean (International Monetary and Financial Committee, IMFC) kokoukset pidettiin virtuaalisesti.

Keväällä Pohjoismaiden ja Baltian maiden IMFC-jäsenenä oli Suomen valtionvarainministeri Katri Kulmuni ja syksyllä Norjan valtionvarainministeri Jan Tore Sanner.

IMF:n kevät- ja vuosikokousten keskustelut keskittyivät pandemian aiheuttamaan globaaliin talouskriisiin sekä kansainvälisen yhteisön toimenpiteisiin kriisin vaikutusten vähentämiseksi.

IMF:n toimitusjohtaja Kristalina Georgieva korosti puheenvuoroissaan taloutta tukevien ja ketterien politiikkatoimien roolia luottamuksen palauttamisessa sekä köyhimpien maiden tukemista sekä muistutti valtioiden velkaongelmien syventymiseen liittyvistä riskeistä.

Lue IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokousten tunnelmista pääjohtajan blogista.

Suomen Pankki on mukana Euroopan unionin instituutioiden ja komiteoiden työssä

Suomen Pankki on mukana Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa (Economic and Financial Committee, EFC). Komitean tehtävänä on edistää jäsenmaiden talouspoliittista koordinaatiota ja osallistua unionin talous- ja rahoitusneuvosto Ecofinin työn valmisteluun.

Vuonna 2020 talous- ja rahoituskomitea piti 16 kokousta laajassa kokoonpanossa, jossa keskuspankit ovat mukana.

Komitea keskusteli muun muassa pandemian vaikutuksista talouteen ja rahoitusmarkkinoihin, eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän tilasta, pankki- ja pääomamarkkinaunionin kehittämisestä, rahanpesun estämisestä, rahoitusmarkkinoiden innovaatioista sekä globaalin rahoitusarkkitehtuurin kehittämistarpeista. Lisäksi komitea valmisteli yhteisiä politiikkakantoja kansainvälisiä kokouksia varten.

Suomen Pankki osallistui vuonna 2020 EU:ssa myös useiden pankki- ja rahoitusjärjestelmän vakautta edistävien komiteoiden ja toimielinten työhön. Näistä keskeinen on Euroopan järjestelmäriskikomitea ESRB (European Systemic Risk Board), jonka hallintoneuvostossa Suomen Pankin pääjohtaja on jäsenenä.

Vuonna 2020 komitea käsitteli koronakriisin takia kasvaneita EU:n rahoitusvakauden riskejä ja haavoittuvuuksia sekä kiireellisiä makrovakaustoimenpiteitä kriisin aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Suomen Pankin yhteistyössä Euroopan järjestelmäriskikomitean ja Hankenin ja Arcadan yhteisen RiskLab Finland -tutkimusryhmän kanssa järjestämä rahoitusmarkkinoiden systeemisten riskien analyysiin keskittyvä konferenssi jouduttiin pandemian vuoksi siirtämään ensi vuoteen.

Kansainvälinen järjestelypankki edistää keskuspankkien välistä yhteistyötä ja dialogia

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu Kansainvälisen järjestelypankin (Bank for International Settlements, BIS) säännönmukaisiin keskuspankkien pääjohtajien tapaamisiin.

Tapaamisissa keskustellaan maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä ja ajankohtaisista kysymyksistä sekä keskuspankkien toiminnan kannalta keskeisistä aiheista.

Vuonna 2020 tapaamiset järjestettiin virtuaalisesti. Teemat keskittyivät pitkälti koronakriisin talousvaikutuksiin, mutta pääjohtajat keskustelivat myös suurten tilastoaineistojen käytöstä ennustamisessa sekä rahoitusmarkkinoiden kyberturvallisuusriskeistä.

Suomen Pankki yhteistyössä muiden Pohjoismaiden keskuspankkien kanssa

Suomen Pankilla on tiiviit yhteydet muiden Pohjoismaiden keskuspankkeihin. Keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat vuosittain käsittelemään ajankohtaisia aiheita.

Perinteisen tapaamisen sijaan vuonna 2020 pääjohtajille ja varapääjohtajille järjestettiin virtuaalisia tapaamisia. Tilaisuuksissa keskusteltiin muun muassa maksujärjestelmä- ja rahanpesukysymyksistä, digitaalisesta keskuspankkirahasta, EKP:n strategiauudistuksesta, vastuullisesta sijoittamisesta sekä alhaisten korkojen vaikutuksista.

Vuonna 2020 Suomen Pankin ja muiden pohjoismaisten keskuspankkien asiantuntijoiden yhteistyötä edistettiin virtuaalisilla tapaamisilla, jotka kattoivat laaja-alaisesti eri osastojen toimintoja.

Koulutusyhteistyö Venäjän keskuspankin kanssa

Suomen Pankki on tehnyt pitkään koulutusyhteistyötä Venäjän keskuspankin kanssa.

Yhteistyömuotoina ovat olleet Venäjän keskuspankin asiantuntijoille järjestetyt koulutusvierailut Suomen Pankkiin ja joissakin tapauksissa myös Suomen Pankin asiantuntijoiden Venäjällä pitämät luennot. Vuonna 2020 pandemia esti näiden koulutustapahtumien järjestämisen.Seuraava artikkeli

Korona lisäsi viestintätarpeita ja keskitti toimenpiteet verkkoon vuonna 2020