Ajankohtaiset teemat näkyivät vuonna 2021 Suomen Pankin tilastojen kehityksessä. Tilastointia laajennettiin uusilla velkaantumista ja asuntolainamarkkinoiden kehitystä kuvaavilla tiedoilla. Suomen Pankki kehitti yritysrahoituksen seurantaa ja analyysiä käynnistämällä Tilastokeskuksen kanssa data-akatemia-hankkeen sekä aloittamalla kestävän kehityksen mittariston kehitystyön. Lisäksi Suomen Pankki osallistui aktiivisesti Euroopan keskuspankkijärjestelmän tilastohankkeisiin.

Tilastojen laatiminen on yksi Suomen Pankin lakisääteisistä tehtävistä.

Suomen Pankki vastaa käyttäjien tietotarpeisiin kehittämällä aktiivisesti tilastointia ja varmistamalla sen ajantasaisuuden, asianmukaisuuden ja kattavuuden myös toimintaympäristön muuttuessa.

Vuonna 2021 Suomen Pankki käynnisti muiden rahoituslaitosten tilastoinnin ja julkaisi uutta tietoa kotitalouksien velkaantumisesta

Suomen Pankilla on lakiin perustuva oikeus saada luotto- ja rahoituslaitoksilta sekä muilta rahoitusmarkkinoilla toimivilta tiedot, joita se tarvitsee laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseen.

Vuonna 2021 Suomen Pankki käynnisti tiedonkeruun muille rahoituslaitoksille. Tiedonkeruun tavoitteena on saada kattavampi kuva velkaantumisen tilasta ja lähteistä Suomessa sekä laajentaa analyysiä rahoituskanavien muutoksista.

Suomen Pankki julkaisi uudesta muiden rahoituslaitosten tilastosta kaksi tiedotetta. Kuva muiden rahoituslaitosten roolista rahoituksen välityksessä ja velkarahan lähteinä tarkentui.

Ajoneuvorahoitukseen erikoistuneet toimijat kattavat suurimman osan (79 %) muiden rahoituslaitosten myöntämistä lainoista kotitalouksille.

Muita kotitalouksille lainoja myöntäviä muihin rahoituslaitoksiin kuuluvia toimijoita ovat esimerkiksi kulutusluotto- ja pienlainayhtiöt, pankkien rahoitusyhtiöt ja panttilainaamot.

Lisäksi kuvaa kotitalouksien velkaantumisesta täydennettiin keräämällä myös luottolaitoksilta tietoa ajoneuvolainoista.

Suomen Pankin tilastotoimi tuotti uutta tietoa sijoitusasuntolainoista

Suomen Pankin tilastotoimi on tuottanut säännöllisesti tietoa asunto- ja vapaa-ajanasuntolainoista.

Lainamarkkinoilla on ollut poikkeuksellisen vilkasta koronapandemian aikana. Ajantasainen tieto on kiinnostanut yleisöä, ja media on seurannut julkaisuja aktiivisesti.

Kotitalouksilla oli vuoden 2021 kolmannen neljänneksen lopussa asuntolainoja yhteensä 106,0 mrd. euroa ja taloyhtiölainoja 20,1 mrd. euroa.

Vuonna 2021 Suomen Pankki keräsi luottolaitoksilta tietoa myös sijoitusasuntolainoista. Yhä useammat sijoittajat hakevat tuottoa asuntosijoituksilla, jotka on rahoitettu velanotolla.

Suomalaisilla kotitalouksilla oli joulukuun 2021 lopussa sijoitusasuntolainoja yhteensä 8,6 mrd. euroa, mikä oli 8,1 % kaikista asuntolainoista.

Samalla uusista sijoitusasuntolainoista maksettiin selvästi korkeampaa korkoa (0,94 %) kuin omistusasuntolainoista (0,75 %).

Suomen Pankki julkaisi sijoitusasuntolainat analyyttisessa lainat ja talletukset -dashboardissa.

Yritysrahoituksen seuranta ja analyysi hyödynsivät vuonna 2021 uutta luottokohtaista tietokantaa

Kun on arvioitu koronapandemian vaikutuksia talouteen ja rahoitukseen, yritysrahoituksen kehitys on ollut seurannan ja arvioinnin kohteena.

Yritysrahoituksen seurannassa on hyödynnetty perinteisiä pankki- ja arvopaperitilastoista tuotettuja mittareita, mutta niitä on täydennetty ja tarkennettu uudella luottokohtaisella tiedolla.

Luottokohtaisen tiedonkeruun avulla on voitu tarkentaa kuvaa rahoituksen välittymisestä yrityksille verrattuna aiempiin vuosiin. 

Sen avulla kyettiin vastaamaan nopeasti esiin nouseviin kysymyksiin, joiden määrää erityisesti koronapandemia kasvatti.

Suomen Pankki on myös tehnyt tiiviisti työtä kestävän kehityksen aineistojen laadun, määrän ja hyödynnettävyyden lisäämiseksi. Suomen Pankki käynnisti vuoden 2021 alussa projektin yrityslainakannan hiilijalanjäljen mittaamiseksi.

Kokeellisessa mittarissa yhdistettiin luottokohtainen yrityslainakanta yritysvastapuolien hiilipäästötietoihin energiaviraston päästökauppa-aineistossa.

Mittari herätti kansainvälistä kiinnostusta, ja Suomen Pankki raportoikin alustavat tulokset Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF, Internationally Monetary Fund) Statistical Forumissa (englanniksi). Suomen Pankin työtä ilmastoriskien hallintaan esitellään lisää kohdassa Rahoitussektorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Uusi data-akatemia pureutuu uuden tilastoaineiston avulla ajankohtaisiin ja päätöksenteon  kannalta merkittäviin tutkimuskysymyksiin

Suomen Pankki käynnisti vuonna 2021 Tilastokeskuksen kanssa yhteisen data-akatemia-hankkeen, jonka tavoitteena on aluksi rakentaa ainutlaatuinen yritysrahoitusta kuvaava data-aineisto.

Tätä Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tietovarannoista yhdistettyä aineistoa on tarkoitus käyttää analyysi- ja tutkimustyöhön.

Tulevaisuudessa hankkeen tavoitteena on myös jakaa tietoa ja osaamista aineistojen käytöstä ja siihen liittyvistä teknisistä valmiuksista sekä kartoittaa tarpeita uusien aineistojen laatimiseksi.

Suomen Pankki kehitti vuonna 2021 aktiivisesti tilastointia eurooppalaisten suuntaviivojen mukaisesti

Maksuliiketilastointi laajentuu ja ajantasaistuu, kun maksaminen on muuttunut viime vuosina monin tavoin.

Suomen Pankissa on käynnissä projekti, jolla euroalueen uudet vaatimukset maksuliiketilastointiin (EKP/2020/59) toteutetaan Suomessa. Uutta tietoa kerätään ensimmäisen kerran vuoden 2022 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Suomen Pankki on tilastoinut yksilöllisiä vapaaehtoisia eläkerahastoja erityisesti Euroopan keskuspankin (EKP) ja rahoitustilinpidon tarpeisiin vuoden 2020 helmikuusta lähtien.

Vuoden 2021 aikana Suomen Pankki paransi näiden tilastojen kattavuutta sekä vuosineljänneksittäisten tilastojen käytettävyyttä. Aiemmin neljännesraportointi ei kattanut kaikkia yksiköitä.

Eläkerahastojen tilastoinnissa Suomen Pankki hyödyntää Finanssivalvonnan tiedonkeruuta, joka tehdään eurooppalaisen sääntelyn mukaisesti.

Monista Euroopan maista poiketen vapaaehtoiset eläkerahastot eivät ole Suomessa kehittyneet kovin merkittäviksi, vaan työeläkelaitokset keräävät edelleen suurimman osan eläkevaroista.

Uuden Integrated Reporting Framework -ohjelman tavoite on vähentää pankkien tilastoraportoinnin taakkaa

EKP:n neuvosto päätti joulukuussa 2021 käynnistää Integrated Reporting Framework -ohjelman (IReF) (englanniksi), jonka valmistelussa Suomen Pankki on ollut aktiivisesti mukana.

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää ja yhdenmukaistaa pankkien tilastotiedonkeruuta euroalueella. Sen odotetaan vähentävän pankkien tilastoraportoinnin taakkaa, kun raportointi yhtenäistyy.

Keväällä 2021 toteutetun kustannushyötykyselyn (englanniksi) perusteella IReF sai vahvan mandaatin niin toimialalta, tietojen käyttäjiltä kuin myös tilastojen laatijoilta.

IReF on suurin EKPJ:n tilastotoimeen kohdistuva hanke kautta aikain. Alustavan aikataulun mukaan uuden kehikon mukainen raportointi alkaa 2026–2027.Seuraava artikkeli

Suomen Pankki seuraa ja analysoi rahoituksen välityksen digitalisaatiota