Keskuspankkipolitiikkaan liittyvät talouskysymykset ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, joten niiden ratkaiseminen edellyttää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Vuonna 2022 siirryttiin koronapandemian jälkeen taas yhä useammin kasvotusten järjestettäviin kokouksiin.

Eurojärjestelmä on Suomen Pankin merkittävin yhteistyöverkosto.

Lisäksi Suomen Pankki osallistuu useiden kansainvälisten ja eurooppalaisten instituutioiden sekä komiteoiden toimintaan ja tekee yhteistyötä muiden maiden keskuspankkien kanssa.

Suomen Pankki on mukana lukuisissa Euroopan keskuspankin (EKP) ja EU:n elimissä sekä muissa kansainvälisissä elimissä. Kaikki tehtävät on katsottavissa Suomen Pankin verkkosivustolla (pdf).

Suomen Pankki vastaa Suomen suhteista Kansainväliseen valuuttarahastoon

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF, International Monetary Fund) on 190 jäsenmaasta koostuva järjestö. Sen tehtävä on edistää kansainvälistä yhteistyötä, avointa ja sääntöihin perustuvaa ulkomaankauppaa, kestävää talouskasvua ja rahoitusvakautta.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn toimii Suomen edustajana IMF:n korkeimmassa päättävässä elimessä hallintoneuvostossa.

Suomen Pankki vaikuttaa IMF:n toimintaan myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden vaalipiirissä, jota IMF:ssä edustaa maiden yhteinen johtokunnan jäsen. Mika Pösön kolmivuotinen kausi ulottui vuoden 2022 loppuun.

Politiikkakannat IMF:n johtokunnassa käsiteltäviin aiheisiin sovitaan vaalipiirin maiden kesken. Vuosina 2020–2022 kannanottojen valmistelun vetovastuu oli Suomella. Suomen Pankki ja valtiovarainministeriö valmistelivat politiikkakannat yhteistyössä.

Lue lisää Suomen vaikuttamisesta IMF:n päätöksentekoon Euro & talous -blogista.

Vaalipiirin toimintaa ohjaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden valuutta- ja rahoituskomitea (NBMFC, Nordic-Baltic Monetary and Financial Committee), jonka jäsen on Suomen Pankin varapääjohtaja Marja Nykänen.

Kansainvälisen valuuttarahaston kokoukset ovat tärkeitä foorumeita kansainväliselle yhteistyölle

IMF palasi koronapandemian jälkeen Washington DC:ssä järjestettäviin IMF:n kevät- ja vuosikokouksiin, joihin myös Suomen Pankki osallistui.

Näiden kansainväliselle yhteistyölle tärkeiden kokoontumisten yhteydessä järjestettiin myös kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean (IMFC, International Monetary and Financial Committee) kokoukset.

Kokousten keskustelut koskivat maailmantalouden näkymiä, kansainvälistä rahoitusvakautta ja ajankohtaisia talouspoliittisia haasteita. Venäjän hyökkäys Ukrainaan tuomittiin kokouksissa laajasti.

IMF:n toimitusjohtaja Kristalina Georgieva korosti kevät- ja vuosikokousten puheenvuoroissaan tarvetta päättäväisille politiikkatoimille ja kansainvälisen yhteisön yhtenäisyydelle. Hän käsitteli myös talouden näkymien epävarmuutta, maailman kasvanutta kriisiherkkyyttä sekä politiikkaympäristön vaikeutta. Globaalit haasteet, kuten ruokakriisi, energiakriisi ja ilmastonmuutos, ratkaistaan kansainvälisellä yhteistyöllä.

Lue lisää IMF:n ja Maailmanpankin vuosikokousten tunnelmista pääjohtajan blogista.

Suomen Pankki on mukana Euroopan unionin instituutioiden ja komiteoiden työssä

Suomen Pankki on jäsenenä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa (EFC, Economic and Financial Committee). Komitean tehtävänä on edistää jäsenmaiden talouspoliittista koordinaatiota sekä osallistua unionin talous- ja rahoitusneuvoston Ecofinin työn valmisteluun.

Vuonna 2022 talous- ja rahoituskomitea piti 13 kokousta laajassa kokoonpanossa, jossa keskuspankit ovat mukana.

Komitea keskusteli muun muassa Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista talouteen ja rahoitusmarkkinoihin, energian hinnoittelusta ja sen johdannaismarkkinoista, Venäjän vastaisista pakotteista, Ukrainan tukipaketeista sekä ilmastonmuutoksen talous- ja rahoitusvaikutuksista.

Lisäksi komitea valmisteli yhteisiä kannanottoja kansainvälisiä kokouksia varten.

Suomen Pankki osallistuu EU:ssa myös useiden pankki- ja rahoitusjärjestelmän vakautta edistävien komiteoiden ja toimielinten työhön. Näistä keskeinen on Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB, European Systemic Risk Board), jonka hallintoneuvostossa Suomen Pankin pääjohtaja on jäsenenä.

Vuonna 2022 ESRB:n hallintoneuvosto käsitteli muun muassa Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia rahoitusmarkkinoihin ja rahoitusvakauden riskeihin sekä keskusteli esimerkiksi EU:n rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksista ja kriisinkestävyydestä. Lisäksi hallintoneuvosto keskusteli EU-maiden makrovakauspolitiikasta ja -toimenpiteistä.

Kansainvälinen järjestelypankki edistää keskuspankkien välistä yhteistyötä ja dialogia

Suomen Pankin pääjohtaja osallistuu Kansainvälisen järjestelypankin (BIS, Bank for International Settlements) säännönmukaisiin keskuspankkien pääjohtajien tapaamisiin.

Tapaamisissa keskustellaan maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä ja ajankohtaisista kysymyksistä sekä keskuspankkien toiminnan kannalta keskeisistä aiheista.

Suomen Pankki tekee yhteistyötä muiden Pohjoismaiden keskuspankkien kanssa

Suomen Pankilla on tiiviit yhteydet muiden Pohjoismaiden keskuspankkeihin. Keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat vuosittain käsittelemään ajankohtaisia aiheita.

Vuonna 2022 Pohjoismaiden keskuspankkien pääjohtajien kokous pidettiin marraskuussa Oslossa. Pääjohtajat keskustelivat muun muassa inflaatioon liittyvistä teemoista sekä maksujärjestelmien turvallisuudesta.

Pohjoismaiden keskuspankkien varapääjohtajien tapaamiset järjestettiin puolestaan huhtikuussa Reykjavikissa ja joulukuussa Oslossa.

Myös Pohjoismaiden keskuspankkien asiantuntijoiden välistä yhteistyötä edistetään säännöllisesti erilaisissa tapaamisissa, joiden aihepiirit kattavat laajasti eri osastojen toimintoja.Seuraava artikkeli

Vuonna 2022 Suomen Pankin viestinnässä painottuivat Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin vaikutukset talouteen